Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uciążliwość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Ocena hałasu tonalnego w środowisku pracy
PL
Hałas jako stresor może przyczyniać się do rozwoju różnego typu chorób, powodować rozproszenie uwagi, utrudniać pracę i zmniejszać wydajność pracowników. Elementy wyposażenia technicznego budynku, jak również urządzenia biurowe mogą emitować wyraźne dźwięki o charakterze tonalnym. Powszechne występowanie tych urządzeń w środowisku pracy przekłada się potencjalnie nawet na kilkaset tysięcy stanowisk pracy w Polsce. Liczne doniesienia literaturowe wskazują, że uciążliwość hałasu tonalnego oceniana subiektywnie jest większa niż hałasu szerokopasmowego. W ocenie środowiska pracy brak jest kryteriów dotyczących hałasu tonalnego zarówno w pomieszczeniach (normy budowlane), jak i w zakresie hałasu na stanowiskach pracy (ocena pod względem uciążliwości). W artykule dokonano przeglądu istniejących przepisów, przeanalizowano dane literaturowe oraz podano wyniki badań prowadzonych w CIOP-PIB w zakresie uciążliwości hałasu tonalnego.
EN
Noise as a stressor may contribute to the development of various types of illnesses, cause distraction, hinder work and reduce employee's productivity. The elements of the technical equipment of the building as well as office equipment can emit perceptible tonal sounds. The widespread presence of these devices in the work environment potentially translates into several hundred thousand jobs in Poland that may relate to this issue. Numerous literature reports indicate that the annoyance of the tonal noise assessed subjectively is greater than that of the broadband noise In the assessment of the working environment, there are no criteria regarding the tonal noise either in the rooms (building standards) or in the field of noise at workplaces (assessment in terms of annoyance). The article reviews existing legislation. analyses literature data and provide; the results of surveys regarding the tonal noise annoyance carried out in CIOP PIB.
PL
Wcale nie musi! Trzeba tylko – w odpowiednim momencie – postawić sobie kilka kluczowych pytań, przyjąć pewne założenia, przeanalizować ryzyko, uwzględnić koszty i wszelkie inne stałe i zmienne...
3
Content available remote Intensywna zabudowa a ochrona walorów krajobrazu
PL
Czy za pomocą ustaw da się wymusić dobrą architekturę? Zestawione w tytule dwa pojęcia postrzega się powszechnie jako stojące w opozycji. Ochrona krajobrazu polega bowiem głównie na ograniczeniach stawianych zabudowie, zaś zabudowa intensywna jest pojmowana jako zjawisko wobec niej (ochrony) przeciwstawne. Chciałbym poniżej omówić kilka aspektów architektury, które nie dają się łatwo (a może wcale) wymusić za pomocą formalno-prawnych ograniczeń. Zależy mi na nie traceniu z oka kwestii zasadniczej: jaki jest cel wprowadzania restrykcji? W jaki sposób mogą wpłynąć na jakość życia? Kwestię tę można też ująć następująco: jak mogłaby wyglądać architektura, gdyby jej barierą był (tylko) stan dostępnych technologii budowlanych? Postawienie sprawy w ten sposób nie daje doraźnych łatwych recept na dobre projektowanie. Jednak uważam je za celowe, gdyż skłania do szerszego widzenia problemu, w sposób łączący podejścia humanistyczne i techniczne. Mimo prowadzonej obecnie ochrony krajobrazu postępuje zanik punktów widokowych. Przynajmniej w tym przypadku jest ona nieskuteczna. Nie istnieje ochrona widoku z okna, mogącego jednak zniweczyć walory skądinąd dobrej architektury. Zabudowa o zwiększonej intensywności niekoniecznie jest dla krajobrazu złem, o ile może stanowić alternatywę dla zaśmiecania terenu wszechobecną zabudową rozproszoną.
EN
Can using laws force a good architecture? The two terms compared in the title are widely seen as standing in opposition. Landscape protection means mainly the limitations of the building, and the intensive building is conceived as a phenomenon acting against it. I would like to discuss below some aspects of architecture, which are not easily (or at all) to force through formal and legal constraints. I care for keeping in mind the fundamental question: what is the purpose of introducing restrictions? How can it affect the quality of life? This issue can also be summarized as follows: architecture could look like if the barrier was (only) the state of the available building technologies? Putting the matter in this way does not give immediate easy recipes for good design. However, I consider it expedient, since it leads to a broader view of the problem, a mix of human and technical approach. In spite of the current landscape protection numerous viewpoints still do disappeare. At least in this case, the protection it ineffective. There is no protection of the view from the window, which could, however, wreck the values of the (otherwise good) architecture. Building of increased intensity it is not necessarily a danger for the landscape, as that may be an alternative to cluttering the area by omnipresent dispersed housing.
PL
W artykule opisano wymagania dotyczące taboru dla osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych. Dokonano tego przede wszystkim na podstawie analizy literatury oraz wymagań prawnych w tym zakresie. Wykonano analizę ergonomiczną pasażerskich wagonów kolejowych z uwzględnieniem wymagań osób starszych i niepełnosprawnych oraz zaproponowano sposób usunięcia wykrytych nieprawidłowości. Prezentowane wnioski i wyniki zaczerpnięto z pracy magisterskiej pt. Ergonomiczna analiza pasażerskich wagonów kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań podróżnych z niepełnosprawnościami i starszych.
EN
The article describes the requirements for rolling stock for people with disabilities and the elderly. This was done primarily on the basis of literature and legal requirements in this regard. An ergonomic analysis was performed of railway passenger carriages including the needs of the elderly and disabled, and changes were proposed to the irregularities detected. This was done on the basis of a thesis titled Ergonomic analysis of railroad passenger cars with particular emphasis on the requirements of travelers with disabilities and the elderly.
PL
Fetor, odór, przykry zapach towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Aby poradzić sobie z tym problemem, wykorzystujemy wszystkie możliwe narzędzia, począwszy od sformalizowania problemu, ujęcia go w ramach prawnych, poprzez wykorzystanie najnowszych technologii, nad którymi intensywnie pracują naukowcy.
PL
Infradźwięki są naturalnym zjawiskiem w świecie, a hałas infradźwiękowy powszechnie występuje w pobliżu dróg komunikacyjnych i w środowisku miejskim. W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie infradźwiękami, zarówno ze względu na rozwój technologii wytwarzających infradźwięki i rosnący odsetek populacji eksponowany na ten hałas, jak i licznych niejasności z nim związanych. Z fizycznego punktu widzenia infradźwięki niczym nie różnią się od dźwięków słyszalnych czy ultradźwięków. Są zmianami ciśnienia rozchodzącymi się w postaci fal akustycznych w środowisku materialnym: ciałach stałych, cieczach i gazach. W niniejszym artykule będą rozważane tylko dźwięki rozchodzące się w powietrzu. Podział fal dźwiękowych na infradźwięki, dźwięki słyszalne i ultradźwięki wynika z tradycji i ma swoje korzenie w historycznych już badaniach wrażliwości narządu słuchu w funkcji częstotliwości, gdy skalę dźwiękową, z uwagi na ówczesne możliwości aparatury generującej sygnały akustyczne, podzielono na dźwięki słyszalne od 20 do 20 000 Hz i dźwięki niewywołujące u człowieka wrażenia słuchowego. Zaliczenie dźwięków o częstotliwościach < 20 Hz do dźwięków niesłyszalnych było podyktowane także i tym, że badane osoby określały słyszenie dźwięków z tego zakresu, nie jako słyszenie tonów w „normalnym” sensie, lecz raczej jako odczucie „ucisku” w uszach czy dudnienie, buczenie, a ponadto sygnały o niskich częstotliwościach najpierw były odbierane przez receptory drgań (Moore 1999). Ponadto, zarówno w przypadku dźwięków < 20 Hz, jak i dźwięków > 20 000 Hz problemem były, ograniczone wówczas, technicznie możliwości wytworzenia dźwięków o pożądanych parametrach. Dźwięki o częstotliwości poniżej 20 Hz nazywa się infradźwiękami (w niektórych pracach za górną gra-nicę infradźwięków przyjęto częstotliwość 16 Hz), a dźwięki o częstotliwościach powyżej 20 000 Hz nazwano ultradźwiękami (w niektórych pracach za dolną granicę ultra-dźwięków przyjęto częstotliwość 16 000 Hz). Istnieje wiele źródeł emitujących dźwięki o częstotliwościach poza zakresem 20 ÷ 20 000 Hz zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych.
EN
Infrasound is traditionally defined as low-frequency sound that is inaudible. Infrasound is acoustic energy with a frequency below 16Hz or 20 Hz and both frequency limits are used. There is no agreement regarding a definition of infrasonic noise. According to Polish standard PN-N-01338:1986, noise whose spectrum consists of sounds with frequencies below 50 Hz is called infrasonic noise, but in literature the term low-frequency noise is more common and 250 Hz is usually considered its upper-frequency limit. Besides a natural origin sources of infrasound like volcanoes, tornados, snow avalanches or less intensive ones like sounds of some animals, etc., there are many human origin sources, e.g., air transport, heavy trucks, compressors, ventilation, air-conditioning systems and more recently wind farms. The latter are spreading as alternative renewable sources of energy. That is why interest in infrasound has recently in-creased. Infrasound, contrary to traditional opinion about its inaudibility, is perceived by our body through our hearing organ and perception via mechanoreceptors has been reported when the infrasound is sufficiently strong. Its audibility depends on the acoustic pressure level and re-quires a much higher level than in the conventional range (20 ÷ 20000 Hz). Infrasound at an extreme high level above 175 dB induces aural pain and could destroy the middle and inner ear (eardrum rupture occurs at 185 ÷ 190 dB). Exposure to infrasound induces temporary threshold shift of hearing. Data on permanent hearing effects are scarce and this problem requires further research. The vestibular organ seems to be sensitive. There are some studies reporting that exposure to infrasound elicits nystagmus (eye movements) from both animals and humans and can result in nausea and giddiness. Subjects exposed to infrasound at a high level (above 130 dB) have reported body vibration. In the region of 40 ÷ 80 Hz the lungs, and below 10 Hz the chest, head and abdomen are resonated. Some results on infrasound were the basis for acoustic weapons. The most prominent effect of infrasound is annoyance, especially in non-occupational exposure but extra-aural effects of exposure are very large in dependence of levels, frequency, circumstances and the subject’s sensitivity. The following have been reported: temporary changes in EEG, sleep disturbances, changes in the cardiovascular system and blood pressure, changes in the digestive and endocrine systems and many others. Tiredness, drowsiness, reduction in concentration ability and performance have been shown as well. Experiments with animals supported human results, however, summing up there are many inconsistencies between the results of different research centres. For over 25 years a team led by Alves-Pereira and Castelo Branco has published many papers on the vibroacoustic disease (VAD). According to their hypothesis exposure to low-frequency noise causes many pathological changes called VAD. The list of symptoms is long, starting with mood and behavioral abnormalities that are early findings related to stage 1 of VAD through in-creased irritability and aggressiveness, a tendency for isolation, depressions and decreased cogni-tive skills to psychiatric disorders, hemorrhages, ulcers, neurological problems, muscle pain and many others at VAD stage III. So far, nobody other than Alves-Pereira and Castelo Branco’s team has reported VAD. Therefore, their hypothesis seems to be original but controversial. Lack or scarcity of evidence should be filled by multicenter research based on scientific methods including epidemiological studies. Some problems with the effect of infrasound on human have resulted from the inconsistency in various authors’ measurements of low-frequency noise. There are some regulations related to infrasound and low-frequency noise, e.g., in Sweden, France, Russia, New Zealand and recently Poland. There is also a recommendation of the American Conference of Governmental Industrial Hygienists for ceiling levels of infrasound in occupational settings. Besides, some countries established national criteria for low-frequency noise in the environment or indoors (Denmark, the Netherlands, Germany, the UK, Sweden and Po-land). Summarizing, it should be emphasised that further research on the health effect of infrasound on human are necessary; especially the hypothesis of VAD should be investigated by multi-center research to be confirmed or refuted. Research should be performed using standardized methods of measurement and equipment. So nowadays to establish TLVs for low-frequency noise in occupational settings further research is necessary.
PL
Przedstawiono podstawy procesowe oraz sposób stabilizacji chemicznej osadów polegający na ich alkalizacji z zastosowaniem suspensji wodorotlenku wapnia. Badano osady wstępne i wtórne pochodzące z oczyszczania ścieków komunalnych. Omówiono wpływ alkalizacji osadów wodorotlenkiem wapnia na zmiany zawartości substancji organicznej w wyniku przebiegających procesów hydrolizy. Na przebieg hydrolizy ma wpływ dawka wodorotlenku wapnia oraz czas alkalizacji. Uzyskano bardzo dobre efekty stabilizacji wyrażone ubytkiem substancji organicznej dochodzącym do 80% dla maksymalnych dawek wodorotlenku wapnia. Ocenę procesu stabilizacji osadów dokonano na podstawie zmian wartości stosunku CZT/OWO, stosunku atomowego O/C oraz procentowego stosunku C/N. W wyniku przebiegających procesów hydrolizy w osadach następował ubytek białek i tłuszczów oraz innych substancji organicznych - głównie prostych kwasów, czego wyrazem był zwiększenie zawartości azotu amonowego i substancji organicznych w cieczy osadowej oraz zmniejszenie zawartości tlenu i azotu w alkalizowanych osadach, zwiększenie wartości stosunku CZT/OWO i stosunku procentowego C/N z jednoczesnym zmniejszeniem stosunku atomowego O/C. Badania instrumentalne metodami chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas (GC-MS) niepolarnej frakcji lipidów wykazały, że w wyniku alkalicznej stabilizacji osadów następuje zanik ekstrahowalnych kwasów tłuszczowych na skutek powstawania nierozpuszczalnych soli wapniowych. Przedstawiono również wyniki badań biologicznych, wykazując różnorodność odporności bakterii psychrofilnych, mezofilnych i przetrwalnikujących oraz grzybów pleśniowych, jaj glisty świńskiej i larw owadów na działanie wodorotlenku wapnia i środowiska silnie alkalicznego oraz czasu trwania procesu. Stwierdzono, że wprowadzenie bardzo małych dawek wodorotlenku wapnia do osadów umożliwia ich ustabilizowanie. Otrzymane w ten sposób produkty nie są uciążliwe dla otoczenia, a jednocześnie są trwale odkażone biologicznie, czyli sanitarnie bezpieczne. Przetworzone w ten sposób osady mogą być zagospodarowane w rolnictwie bez negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Opracowana metoda unieszkodliwiania osadów, w aspekcie rozwiązań technologicznych, będzie miała praktyczne znaczenie szczególnie dla funkcjonowania małych oczyszczalni ścieków, a także oczyszczalni ścieków eksploatowanych sezonowo. Metoda ta ma przewagę nad metodą wapnowania osadów wapnem palonym (CaO) ze względu na jego wielokrotnie mniejsze zużycie. W metodzie wapnowania czynnikiem decydującym o wielkości zużycia tlenku wapnia jest konieczność uzyskania temperatury wynoszącej 70 °C, a w przypadku alkalizacji - konieczność zastosowania dawki Ca(OH)2 zapewniającej osiągnięcie pH w granicach od 12,5 do 13,0.
EN
Chemical stabilization of sewage sludges has become an important part of specific organic waste management. This monograph summarizes the results of research onto the principles and efficiency of the chemical stabilization process where primary and secondary sludge's coming from different municipal sewage treatment plants were alkalized with calcium hydroxide suspensions. The theoretical part of the book includes a chapter describing in detail the chemism of the alkalization of the organic fraction (lipids, proteins and polysaccharides). Consideration was given to the problem of how the alkalization of the sludge with calcium hydroxide suspensions changes the organic fraction as a result of hydrolysis processes which, in turn, depend on the size of the Ca(OH)2 dose and on the duration of the alkalization process. Sludge stabilization with calcium hydroxide suspensions involves a series of chemical reactions accounting for a change not only in the organic matter composition but in biological activity as well. Structural changes are particularly distinct in the groups of lipid, protein and polysaccharide compounds. Qualitative and quantitative changes are observed in pathogenic microorganisms. In our study, the reduction in organic matter content reached 80 % with maximal Ca(OH)2 doses providing no more than pH 13,0. The process of sludge stabilization was assessed in terms of the variations that occurred in the values of the COD/TOC, O/C and C/N ratios. As a result of hydrolysis processes, there was a reduction in organic oxygen and organic nitrogen content, as well as an increase in the COD/TOC and C/N values of the sludge. GC - MS examinations of the nonpolar lipid fraction show that during alkaline stabilization extract-able fatty acids are reduced owing to the formation of insoluble calcium salts. The results of biological investigations have revealed that pathogenic bacteria, mould fungi, Ascaris eggs and larvae differ in their resistance to the duration of high pH exposure. Very low doses of calcium hydroxide suspensions sufficed to yield products fully decontaminated, friendly to the environment and therefore safe in sanitary terms. In sum, the proposed alkaline method for the stabilization of municipal sewage sludge is of utility to small or seasonal sewage treatment plants. The method involves much lower calcium oxide amounts as compared to the quicklime method. Another major advantage of alkaline stabilization is that a low calcium dose is needed to produce a pH of 12.5 to 13.0 In the quicklime method, the calcium dose must be much higher to attain the temperature of approximately 70 °C.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.