Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  użytek ekologiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania miały na celu ocenę stanu mikrobiologicznego wód pobranych z użytku ekologicznego „Staw przy Kaczeńcowej” w Nowej Hucie (Kraków), a także określenie, czy w zbiorniku występują drobnoustroje potencjalnie niebezpieczne z epidemiologicznego punktu widzenia. Dodatkowo z wód „Stawu przy Kaczeńcowej” izolowano bakterie z gatunku E. coli, w celu określenia ich profilu lekooporności. Analizy mikrobiologiczne obejmowały określenie liczebności bakterii mezofilnych, psychrofilnych, bakterii z grupy coli, form kałowych E. coli, a także E. faecalis, C. perfringens, Staphylococcus spp. i Salmonella spp. Próbki wód pobierane były 4 razy w roku (wiosna, lato, jesień, zima) w 5 punktach na terenie zbiornika. Ponadto, w każdym punkcie pomiarowym mierzono temperaturę wody oraz powietrza. Za pomocą metody dyfuzyjno-krążkowej określono wrażliwość szczepów E. coli na powszechnie stosowane antybiotyki. W pobranych próbkach zidentyfikowano wszystkie badane wskaźniki czystości mikrobiologicznej wód, które stanowią potencjalne zagrożenie epidemiologiczne. Wyizolowano 60 szczepów zidentyfikowanych jako E. coli, które najczęściej miały oporność na tikarcylinę i ampicylinę. Mimo że stwierdzono obecność szczepów wielolekoopornych, mechanizmu ESBL (β-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym) nie wykryto.
EN
This study was aimed to assess the microbiological quality of water in the ecological area „Staw przy Kaczeńcowej” in Nowa Huta (Cracow) as well as to determine whether its waters contain microorganisms potentially dangerous from an epidemiological point of view. In addition, E. coli bacteria were isolated from the water of “Staw przy Kaczeńcowej” to determine their drug resistance profile. Microbiological analyses included the determination of the number of mesophilic and psychrophilic bacteria, coliforms, fecal E. coli, as well as E. faecalis, C. perfringens, Staphylococcus spp. and Salmonella spp. Water samples were collected 4 times per year (spring, summer, autumn, winter) at 5 points within the area of the reservoir. Water and air temperature was measured onsite. Using the disc diffusion method, the sensitivity of E. coli strains to commonly used antibiotics was determined. All analyzed microbiological indicators of poor water quality were found in the analyzed water samples, which may pose a potential epidemiological risk. In addition were isolated 60 strains identified as E. coli, that most commonly had resistance to ticarcillin and ampicillin. Although, multidrug resistant strains have been identified, ESBL (β-lactamases with an extended substrate spectrum) mechanism has not been detected.
PL
Celem badań była identyfikacja problemów funkcjonowania lokalnych form ochrony przyrody na obszarach miast, a także wskazanie negatywnych skutków jakie wynikają z ich obiektowego traktowania. Przeprowadzone badania wykazały, że lokalne formy ochrony przyrody zajmują nierzadko znaczną powierzchnię. Średnia powierzchnia użytków ekologicznych w badanych miastach wynosi ponad dwadzieścia hektarów, największy zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod względem powierzchni spełnia kryterium stawiane parkom narodowym. Analiza uwarunkowań formalnoprawnych ujawniła, że lokalne formy ochrony przyrody nie mają odpowiednich instrumentów zarządzania. Nie wyznacza się wokół nich otulin, nie ma obowiązku określania ochrony czynnej, a także sporządzania planów miejscowych. Skutkiem tego nie są one właściwie chronione przed zagrożeniami zewnętrznymi, a także nie są przystosowane do pełnienia funkcji społecznej.
EN
The aim of the research was to identify problems of local nature protected areas functioning in urban areas, as well as to indicate the negative effects that result from object-oriented treatment of them. The conducted research revealed, that the nature conservation areas at a local level often occupy a significant area. The average area of ecological site in surveyed cities exceed twenty hectares and the largest nature-landscape complex in terms of area meets the criteria for national parks. The analysis of formal and legal conditions have shown that local nature protection areas do not have appropriate management instruments. There is no obligation to create buffer zones around them, or specify active protection, as well as to draw up local land use plans. As a result, they are not properly protected from external threats and are not adapted to perform a social function.
3
Content available remote Gleby organiczne projektowanego użytku ekologicznego “Łąki koło Owczar”
EN
The organic soils belong to group of soils, which they quickly undergo transformations in result intentional or unaware activity of people. The aim of the studies was to determine the qualification of soils systematic membership, valuation of their degradation and content of microelements of organic soils of projected the environmental area of "Meadow near Owczar".The projected the environmental area of "Meadow near Owczar" will be locate on northern-east from Wolczkowo village, on area of Municipal Forests of Stettin. The surface area of studied terrain is 8.97 hectares.Investigations on projected object were conducted in 2009. Investigation was made according to contained recommendations in study of Ilnicki (2002). On area of study was executed 10 bore-holes and 3 soil exposures, which was taken including 26 soil samples. After grinding and drying, the sampled soils were mineralised in the mixture of concentrated acids HNO3+HCIO4, (at the ratio 1:1), which made it possible to determine their chemical content. Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Co, Mn, Fe contents were determined by the method of atomic absorption (FAAS) spectrometry using Unicam Solaar 929 spectrophotometer. Besides, pH(KCl) was determined potentiometrically and losses on ignition at the temperature of 550 degrees C. The studies showed that the processes of degradation of peat are faintly advanced. The surface horizon of peat bog is developed from muck and contains a varying amount of organic matter from 52.1 to 62.9%. Reaction on this horizon is mostly acid (pH - 5.04-5.46). However peat horizon contains a varying amount of organic matter from 67.6 to 76.1% and reaction of this soil ranged from acid or lightly acid (pH - 5.37-5.78). The content of microelements oscillated between the values recognized as natural for organic soils.
PL
Nie wszędzie istnieją rozległe obszary cenne pod względem przyrodniczym, nie każdy las jest Puszczą Białowieską. Jednak w polskim systemie ochrony przyrody jest miejsce nie tylko dla parków narodowych, obszarów Natura 2000 i innych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. Istnieją również formy indywidualne. Zaliczamy do nich pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
5
Content available remote Ochrona środowiska w projektach scaleniowych gruntów
PL
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska niezbędne stało się opracowanie studiów środowiskowych w procesie scaleń gruntów o powierzchni powyżej 300 ha oraz przygotowanie ocen oddziaływania scalenia gruntów na środowisko na obszarach wymagających szczególnego potraktowania. Prawidłowo efekt środowiskowy. Aby zadanie to zostało spełnione, należy przestrzegać wielu zasad o charakterze prawnym w świetle dyrektyw unijnych, polskich aktów prawnych i aktów wykonawczych związanych ze scalaniem gruntów oraz ściśle określonych zasad organizacyjnych i technicznych zgodnych ze sztuką geodezyjną. W niniejszym artykule przybliża się tę problematykę.
EN
In connection with the coming into effect of the Environmental Protection Law of 27th April 2001, it became necessary to carry out environmental studies in the integration process of lands over 300 hectare in area and to develop assessment of the effect land integration has on the environment in the areas requiring special treatment. The properly carried out land integration should have positive or neutral effect on the environment. In order to meet this objective it is necessary to observe a number of principles of legal nature in view of the EU directives, Polish primary and secondary legislation related to land integration, as well as strictly specified organizational and technical principles in compliance with the art of surveying. The article presents the above problems.
6
Content available remote Formy ochrony przyrody w powiecie Olsztyńskim
PL
Środowisko przyrodnicze w istotny sposób wpływa na decyzje podejmowane przez władze rządowe, samorządowe, podmioty prywatne. Sposób i formy korzystania ze środowiska określają normy prawne. Kształtują one narzędzia wpływające na ochronę, zachowanie i kształtowanie środowiska w celu zachowania go dla przyszłych generacji. Cenne przyrodniczo zasoby spełniają liczne funkcje naukowe i dydaktyczne. Występowanie takich obszarów podnosi atrakcyjność danego terenu w wymiarze regionalnym i lokalnym. Podmioty świadome korzyści wynikających z posiadania na swoim terenie obiektów atrakcyjnych przyrodniczo, są częściej skłonne do ograniczania pewnych form działalności gospodarczej. Istotny wpływ na takie decyzje ma także liczba takich obiektów chronionych występująca na określonym terenie. Badaniami objęto teren powiatu olsztyńskiego składającego się z 12 gmin: Barczewa, Biskupca, Dobrego Miasta, Dywit, Gietrzwałdu, Jezioran, Jonkowa, Kolna, Olsztynka, Purdy, Stawigudy, Świątek. W opracowaniu poddano analizie ilość i powierzchnię form ochrony w gminach powiatu. Uwzględniono takie formy ochrony jak rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, pomniki przyrody oraz dokonano krótkiej charakterystyki wybranych obiektów. Badania umożliwiły określenie, które gminy powiatu olsztyńskiego posiadają najwięcej form ochrony przyrody pod względem ilości i powierzchni.
EN
Natural environment considerably affects influences the decisions making by government and local authorities as well as private business. The way and forms of making use of the environment are defined by legal regulations. They form the instruments affecting protection, preservation and management of the environment to save it for future generations. The valuable natural resources fulfill different scientific and didactic functions. Occurrence of such areas exalts the attractiveness of the terrain on regional and local scale. The entities being aware of the advantages of having on their terrains the monuments of nature, are more eager to cripple some forms of their business activity. The number of such preserved objects also essentially influences the mentioned decision making. Survey included the area of Olsztyn administrative district, covering 12 territorial divisions: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki. This paper analyses the number and area (surface) of preservation objects in territorial divisions of the administrative district. It takes into account the objects of preservation such as nature reserves, areas of preserved landscape, monuments of nature and ecological produce. The research enabled to determine which territorial divisions of Olsztyn administrative district are most abundant in objects of nature preservation in respect of the number and area.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.