Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  użyteczność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia analizę wykorzystania testów A/B, metody KLM, heurystyk Nielsena oraz badań na użytkownikach, w procesie tworzenia autorskiej gry przeglądarkowej typu multiplayer. Badania przeprowadzono w trakcie tworzenia aplikacji, na różnych etapach jej powstawania. Celem badań było zweryfikowanie korzyści płynących z zastosowania, wspomnianych metod.
EN
The article presents the analysis of the use of A/B tests, KLM method, Nielsen heuristics and user research in the process of creating a proprietary multiplayer browser game. The research was carried out during application development, at various stages of its creation. The aim of the study was to verify the benefits of using these methods
EN
The optimal tuning of a mechanical system in terms of torsional dynamics is a very important function of the flexible shaft coupling, built in the system. Therefore, a flexible coupling with suitable dynamic properties has to be carefully chosen for each specific application. The main advantage of the pneumatic flexible shaft couplings, that is, torsional vibration tuners, developed at our department, is that we can easily regulate their dynamic properties, particularly their dynamic torsional stiffness during the operation of a mechanical system. In order to improve our pneumatic tuners in terms of better utilisation of their pneumatic flexible elements and achieving specific operational properties, two new pneumatic tuners with tangential arrangement of their pneumatic flexible elements were designed. The aim of this article was to introduce these new pneumatic tuners, protected by means of utility models, namely a tangential pneumatic flexible shaft coupling with axially deformed flexible elements and tangential pneumatic flexible shaft coupling with serial arranged flexible elements. Due to the fact that both mentioned pneumatic tuners are not yet manufactured, this article deals mainly with the principles and expected advantages of the pneumatic tuners.
EN
Intensified investment processes in construction have resulted in increased interest in the methods of efficient detection, verification and location of underground utility networks. In addition to the well-known pipe and cable locating equipment, which has increased its efficiency and reliability through the development of technologies, GPRs are becoming more and more popular. This publication presents the results of the experimental research carried out with the use of GPRs manufactured by two different companies as well as the results of the verification of underground utilities in real conditions. The GPRs have worked in the mode of the real-time location of their own position using the GNSS system or robotic total stations. The GPR (Ground Penetrating Radar) surveys performed on a test field, consisting of 9 pipes with a known position, were aimed at assessing the accuracy of their identification on echograms. The utility line location errors were determined using three different combinations between the GPR and the locating instrument. It allowed the evaluation of the possibility of using these solutions for detection, verification and location of underground utility networks in the light of the Polish legal regulations and the British specification PAS 128. The verification in real conditions was carried out in a typical urban space, characterised by an intense occurrence of underground utilities, that is, sewage systems, gas pipelines and power cables. It was based on the GESUT database captured from the county geodetic and cartographic documentation centre. The results of the visual analysis of the materials captured with the help of two measurement systems were described in detail, however, the verification was carried out only for one set of data. The authors have presented the procedure of processing echograms and detecting the location of pipeline axes based on their vectorisation. The authors of this research paper have performed a numerical analysis of the compliance of the profiles of utility lines with the information from the base map for two variants of the GPR data integration with the coordinates. The authors of this research paper have also presented an alternative concept of capturing the profile of a utility line in the field based on the processing of GPR data in 3D – the so-called C-scan. The conclusions summarise the possible factors affecting the surveying results and the methods of eliminating sources of errors, both for the GPR and geodetic data.
EN
This study sought to examine the relationship between predictors of social media application usage; these constructs include management concerns usefulness, ease of use, effectiveness of collaboration and communication among communication sector of Saudi Arabia with moderating role of trust on tendency towards usage of social media tools as latest technology advancements. Self-administrated questionnaire was used for data collection from Saudi communication sector. Relationships and proposed framework were examined by using SMART-PLS. Relationship was examined and found significant relation between constructs, but moderating role of trust was not significant. Future research should examine other forms of spontaneous workplace behaviors towards social media usage. This study provides what is perhaps the first empirical test of the joint contribution of usefulness, ease of use, effective collaboration and communication with moderating role of trust on adoption and tendency of social media usage in Saudi context.
PL
Celem artykułu było zbadanie związku między determinantami użycia aplikacji w mediach społecznościowych. Determinanty te obejmują: zarządzanie, użyteczność, łatwość użycia, skuteczność współpracy i komunikacji między sektorem komunikacyjnym Arabii Saudyjskiej z umiarkowaną rolą zaufania do tendencji do korzystania z narzędzi mediów społecznościowych jako najnowszych osiągnięć technologicznych. Do zbierania danych z saudyjskiego sektora komunikacji wykorzystano kwestionariusz badawczy. Relacje i proponowane ramy zostały zbadane przy użyciu SMART-PLS. Zbadano i stwierdzono znaczący związek między determinantami oraz umiarkowaną rola zaufania. Przyszłe badania powinny przeanalizować inne formy spontanicznych zachowań w miejscu pracy w relacji do korzystania z mediów społecznościowych. Badanie to stanowi prawdopodobnie pierwszy empiryczny test wspólnego wkładu w użyteczność, łatwość użycia, efektywnej współpracy i komunikacji z umiarkowaną rolą zaufania i tendencją korzystania z mediów społecznościowych w kontekście saudyjskim.
PL
Mnogość regulacji wynikająca z polskiego prawa budowlanego często pozostawia dowolność jego interpretacji. Brak ciągłości w poszczególnych przepisach uchwalanych na różnych szczeblach sprowadza się do swoistych paradoksów. Kwestie właściwej interpretacji przepisów pozostawia się architektom, a poprawność ich decyzji bada organ administracji budowlanej. Taka konfrontacja potrafi dać zgoła odmienne wyniki, co w praktyce niesie ze sobą poważne konsekwencje finansowe, zarówno dla inwestora jak i projektanta.
EN
Many regulations of Polish building law often leaves the freedom of interpretation. Lack of continuity in particular regulations on various levels leads to specific paradoxes. Issues of proper interpretation of the rules are left to architects, and the correctness of their decisions is checked by the building administration authority. Such a confrontation can give quite different results, which in practice brings serious financial consequences for both sides, the investor and the designer.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie metody eye-trackingu w kontekście ewaluacji responsywnej aplikacji internetowej zarządzającej praktykami studenckimi. Do określenia użyteczności aplikacji została wybrana metoda śledzenia ruchu oka ze względu na jej wysoką obiektywność. Za pomocą tej metody można jednoznacznie określić gdzie podążał wzrok użytkownika, które elementy interfejsu przykuwały jego uwagę a które zostały całkowicie pominięte. W ramach pracy zostały przygotowane scenariusze zawierające zadania dla uczestników badań, ankiety oraz wykonano pomiary czasów realizacji poszczególnych zadań. Zgromadzone dane zostały zaprezentowane z wykorzystaniem map cieplnych i ścieżek skanowania. W artykule został zawarty aktualny przegląd literatury z dziedziny eye trackingu oraz szczegółowy opis samej metody śledzenia ruchu oka. Dodatkowo zostały zawarte informacje na temat obiektu badań, sposobie ich przeprowadzenia oraz rezultaty wraz z dyskusją wyników.
EN
The purpose of this article is to present the eye-tracking method in the context of evaluation of responsive web application dedicated to manage students practices. To determine usability of the application the eye-tracking method has been chosen due to its high objectivity. Using this method one can unequivocally determine the user gaze direction, which interface elements enchained his attention and which ones were completely skipped. As part of the work were prepared scenarios with tasks for the research participants, questionnaires and time of the tasks execution where measured. Collected data were presented as heat maps and scanpaths. The paper covers also actual review of bibliography of the eye-tracking area and detailed description of the eye-tracking method. What is more the paper gives description of test subject, conducted test and discusses results.
PL
Celem artykułu było przeprowadzenie analizy możliwości użytkowych frameworka frontendowego AngularJS w porównaniu do języka programowania JavaScript, na którym bazuje. Wybrano kilka funkcjonalności frameworka i zestawiono je z samodzielnie zaimplementowanymi rozwiązaniami w JavaScript. Porównania dokonano według określonych kryteriów: prostoty użycia, możliwości wykorzystania i zdatności do wielokrotnego zastosowania. Utworzone skrypty potwierdzają przyjęte założenia, że jest możliwe napisanie w JavaScript uproszczonych i zdolnych do ponownego użytku implementacji przydatnych mechanizmów znajdujących się w AngularJS.
EN
The goal of this article was to perform analysis of usability possibilities of frontend framework AngularJS compared to native programming language JavaScript, on which it is based on. Several framework funcionalities were chosen and set together with self implemented solutions in JavaScript. Comparison was made according to specified criteria: usage simplicity, possibilities of utilization and reusability. Created scripts confirm accepted assumptions, that in JavaScript it is possible to write simplified and reusable implementations of useful mechanisms, which are present in AngularJS.
9
Content available Rozwiązania logistyczne w handlu elektronicznym
PL
Artykuł przedstawia aktualną sytuację handlu elektronicznego w Polsce oraz zagadnienia związane z najczęściej spotykanymi problemami sklepów internetowych zarówno w aspektach związanych z zarządzaniem logistyką, jak i implementacją aplikacji. Zaprezentowane zostały modele logistyczne, organizacja dostaw oraz tematyka usability.
EN
The article presents current environment of e-commerce in Poland and issues related to the most common problems of an online store both in the field of logistics and application implementation. What is more, logistic models are presented, as well as the organization of delivery and subject of usability.
PL
W budownictwie istnieje wiele metod obliczeniowych, za pomocą których można wykonać harmonogram robót budowlanych. Problemem jest jednak określenie na ich podstawie rzeczywistego czasu trwania robót. Na przykładzie robót fundamentowych, żelbetowych i murowych, prowadzonych w realnych warunkach na budowie postanowiono zestawić i porównać czasu ich trwania z tymi wyznaczonymi przez kierownika budowy, inwestora, generalnego wykonawcy i Katalogi Nakładów Rzeczowych. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionych harmonogramów stwierdzono, że nie są one w stanie poprzez swoją metodykę ukazać najbardziej prawdopodobnego przebiegu robót na budowie. Rozwiązaniem może być stosunkowo nowa Metoda Prognostyczno-Regresyjna, która oparta jest na obliczeniach statystycznych.
EN
In construction industry, there are numerous calculation methods which can be used to prepare a programme of construction works. However, specification of real duration time of works on their basis is problematic. On the example of foundation, ferroconcrete and wall works, conducted in real conditions at the construction site, it has been agreed to compile and compare their duration time with those outlined by the Construction Manager, the Investor, the General Contractor and Catalogues of Standard Prices and Rates. As a result of conducted analysis of the abovementioned work programmes, it has been stated that, with their methodology, they are not able to present the most probable course of works at the construction site. A solution may be the relatively new Prognostic and Regressive Method, which is based on statistical calculations.
11
Content available remote Nowe rozwiązania w dziedzinie domieszek do betonu
PL
W artykule przedstawiono kierunki poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie domieszek do betonu. Domieszki, tak jak sam beton, powinny spełniać postulat dobrego zdefiniowania użyteczności, co pozwoli na zachowanie racjonalności technicznej i ekonomicznej. Wskazano obszary modyfikacji o szczególnym znaczeniu dla technologii betonu oraz potrzeby i możliwości kształtowania struktury wykorzystywanych związków chemicznych, również na poziomie molekularnym.
EN
The paper presents the directions of searching for new solutions in the range of concrete admixtures. The admixtures, as the concrete itself, should have well defined performance, which is essential for keeping the technical and economical rationality. The areas of modification, which are particularly important for the concrete technology, have been described, as well as the needs and possibilities of shaping the structure of the used chemical compounds, also at the molecular level.
PL
Badania koncentrują się na aspektach metodycznych i mają na celu podjęcie próby określenia wzajemnych relacji, jakie występują między jakością usług transportowych, jako jednego z rodzajów usług logistycznych realizowanych w ramach łańcucha dostaw, a wartością, jaką jest on zdolny generować dla finalnego klienta. Zasadniczym przedmiotem badania jest określenie podstawowych czynników determinujących jakość usług transportowych, do której pomiaru zaproponowano zastosowanie znanej od połowy lat 80. XX w. metody Servqual. Została ona jednak nieco zmodyfikowana przez autora, co w efekcie pozwoliło silniej wyeksponować relacje istniejące między tą kategorią a określonym typem rynku usług transportowych. W nawiązaniu do wybranych typów tych rynków z właściwym im mechanizmem ustalania cen przedstawiono w sposób modelowy, na podstawie relacji jakość produktu-jego cena, siłę wpływu użyteczności produktu na poziom wartości generowanej dla finalnego klienta. Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę budowy łańcucha wartości opartego na wzroście jakości produktów transportowych.
EN
The purpose of the study which is methodological in its nature, is to make an attempt to determine the impact of the quality of transport services, as one of the types of logistics services in the supply chain on the value generated within it. The scope of the study include both methodological aspects concerning the selection of the proper method of measuring the quality of the transport products which relates directly to the well known SERVQUAL method, as well as aspects enabling to apply this category to a specific type of transport services market. In relation to the selected types of these markets with the right pricing mechanism it has been shown a model based on the relationship: the quality of the product, its price which reflects the strength of the impact the usefulness of the transport product at the level of value generated for the final client. Test results point out to the need for the construction of the value chain based on the increase in the quality of the transport products.
13
Content available remote Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków mieszkalnych
PL
W artykule autorzy rozpatrują jeden z podstawowych aspektów budownictwa zrównoważonego dotyczący socjalnych właściwości użytkowych budynku. Korzystając z zaleceń normy PN-EN 16309+A1:2014-12, określono obszar cech budynków mieszkalnych, charakteryzujących aspekty socjalne. Cechy te uszeregowano w sześć tzw. grup wymagań: dostępność, adaptowalność, komfort i zdrowie, wpływ sąsiedztwa, utrzymanie, bezpieczeństwo i ochrona. Autorzy przedstawiają metodę oceny socjalnych właściwości budynków, co pozwoli dokonywać porównań socjalnych właściwości użytkowych w różnych budynkach mieszkalnych. Metoda ta wymaga dokonania, często złożonych, ustaleń bazowych, które w normach są określane w sposób ogólny. Konieczne jest opracowanie pewnych wskaźników wyrażających przyjęte kryteria oceny poszczególnych grup wymagań. Podane są elementy proponowanej metody: algorytmy kodowania przetwarzające wartości mianowane do niemianowanych oraz sposoby integracji ocen wyrażonych za pomocą miar jakościowych.
EN
In the article the authors consider one of the fundamental aspects of sustainable construction concerning the building social performance. Using the recommendations of the PN-EN 16309 +A1:2014-12 were specified the features area of residential buildings, characterizing the social aspects. These qualities are ranked in six so called groups of requirements: accessibility, adaptability, comfort and health, neighborhood, maintenance, safety and security. The authors present a method for assessing the social characteristics of the buildings, which will allow to make comparisons of social performance in a variety of residential buildings. This method often requires complex base arrangements, which the standards defined only in a general way. It is necessary to develop some indicators expressing the criteria adopted for the evaluation of individual group needs. There are given elements of the proposed method: coding algorithms processing of dimensional value to dimensionless quantity and ways to integrate assessments expressed by measures of quality.
14
Content available remote Kształtowanie naukowych podstaw rozwoju budownictwa
PL
W obszarze budownictwa nauka i inżynieria nawzajem się przenikają. Dzieła inżynierskie o wielkich gabarytach, decydujące o bezpieczeństwie setek użytkowników i trwałości dziesiątek lat, muszą mieć podstawy naukowe. Zestawienie działów budownictwa versus wymagania podstawowe pozwala wyznaczyć matrycę nauki budownictwo. Definiowanie użyteczności budowlanej w kategoriach cech wyrobu, to ciągłe poszukiwanie relacji modelu materiałowego i modelu użyteczności. Fascynacje badawcze wyznaczają kierunki badań, takie jak m.in. trwałość, diagnostyka, wymiar zainteresowań a złożoność, nanotechnologia, zrównoważony rozwój, symulacje komputerowe a wynik eksperymentu. Artykuł powstał w związku z 70-leciem działalności Instytutu Techniki Budowlanej.
EN
Within the area of construction the science and engineering intermingle. Structures of large dimensions which determine the safety of hundreds of users and are designed on long-term durability have to be related to the fundamentals of science. To correlate the civil engineering departments versus the fundamental requirements allows to create the matrix of the construction discipline. To define the building utility still means to look for an outcome of a relation between material and performance models. Whenever possible requirements should be stated in terms of performance based upon test results for service conditions, rather than specific materials. Scientific fascinations generate the areas of the research: durability, diagnostic, interest dimension versus complexity, nanotechnology, sustainability, computer simulations versus the outcome of experiments. The article has been written with reference to the 70th anniversary of the Building Research Institute, ITB.
EN
The chosen aspects and assumptions of the author’s proposal of the optimization model of the non-profit projects’ portfolio are presented. The functional model of the non-profit sector (third sector), which is the base for the further analyses, is also characterized. The article also contains the quantification of fundamental conditions of portfolio optimization. There is developed the utility model for the management system in the non-profit portfolio, in the framework of which there are specified the scope of the model and relationships between four categories of the non-profit portfolio’s participants/stakeholders: non-profit organizations, donors, co-participants and customers (recipients of the basic benefits/values associated with the realization of the non-profit projects). The main optimality conditions and optimization algorithm of the non-profit portfolio are also given. The paper is concluded with exemplary analytical matrixes used for optimization of the non-profit portfolios and based on the evaluation of both the optimization utility conditions and added parameters. Only basic and chosen aspects of the optimization of the non-profit projects’ portfolio have been described here.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane aspekty i założenia autorskiej propozycji modelu optymalizacji portfela projektów non-profit. Scharakteryzowano model funkcjonalny sektora non-profit, będący jednocześnie podstawą przeprowadzania dalszych analiz. Dokonano również kwantyfikacji podstawowych kryteriów optymalizacji portfela projektów. Opracowano również model użyteczności dla systemu gospodarowania o charakterze non-profit, w ramach którego scharakteryzowano dziedzinę modelu oraz relacje pomiędzy czterema kategoriami partycypantów portfela projektów non-profit: organizacjami non-profit, donatorami, kooperantami i klientami (odbiorcami podstawowych korzyści związanych z realizacją projektów non-profit). W artykule przedstawiono także 48 J. Woźniak główne warunki optymalności oraz algorytm optymalizacji portfela projektów non-profit. Artykuł zakończony jest prezentacją przykładowych macierzy analitycznych, służących optymalizacji portfela non-profit, bazujących na ewaluacji wartości zarówno kryteriów optymalizacji, jak i parametrów dodatkowych. Artykuł prezentuje jedynie podstawowe i wybrane aspekty optymalizacji portfela projektów non-profit.
EN
The Intelligent Transport Systems used in the public transport can be described in a following manner: it is a collection of properly designed complex devices, which create island systems, followed by their integration that creates one, centrally managed traffic control system in the whole road, or city area. Authors will present here information regarding the usability of the above mentioned systems for the interested parties. Reliability is an important factor in such systems, as the ITS that consist of many complex objects must be characterized by low level of errors. The utility value of the ITS drops significantly in case of large damages intensity in devices that are part of the system. Deliberations presented here are based on experiences with installation and exploitation of the ITS at class A and S roads.
17
Content available Rozważania o małym mieście
PL
Rozważania na temat miast idealnych coraz częściej skupiają się wokół koncepcji ekopolis. Podstawową zasadą ich funkcjonowania jest rozwój zrównoważony przejawiający się między innymi troską o człowieka i przyrodę. Miasta przyszłości to najczęściej niezależne ośrodki miejskie pozostające w harmonii z naturalnie ukształtowanym krajobrazem. To także miasta zapewniające komfortowe warunki życia w otoczeniu przyrody. Poniekąd odzwierciedleniem przyszłościowych wizji ekopolis są niewielkie ośrodki miejskie. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko wybrane ich cechy charakterystyczne kształtujące: małomiasteczkowy, spokojny i kameralny nastrój, możliwość bliskiego kontaktu z przyrodą, poczucie prywatności, spokoju oraz intymności, poczucie bezpieczeństwa.
EN
More and more frequently, ruminations on ideal cities focus around the concept of an ecopolis. The elementary principle of their functioning is sustainable development which manifests itself in attention to man and nature. The cities of the future are usually independent urban centres remaining in harmony with the naturally shaped landscape. They also guarantee comfortable living conditions in natural surroundings. To a certain extent, small urban centres reflect futuristic visions of the ecopolis, especially if we allow for their selected characteristic features which shape the small-town mood, the possibility of close contact with nature as well as the feeling of quiet, privacy, intimacy and safety.
18
PL
W artykule wprowadza się pojęcie użyteczności społecznej produktu geoinformacyjnego, np. geoportalu, jako właściwości tego produktu wyrażającej zakres, znaczenie i powszechność jego skutecznego i satysfakcjonującego użytkowania w społeczeństwie. Tak zdefiniowaną użyteczność zaproponowano określać uwzględniając: 1) ogólną ocenę przydatności produktu do realizacji przyjętych celów i zadań wymagających stosowania informacji geoprzestrzennej i służących społeczeństwu, 2) charakterystykę i ocenę produktu pod względem: •dostępności produktu (upowszechnienie informacji o produkcie, stosowane procedury, ograniczenia, koszty), •sposobu użytkowania produktu (dostosowanie do potrzeb typowego, nie mającego specjalistycznych kwalifikacji użytkownika pod względem funkcjonalności, interfejsu, przystępności), •jakości wyników uzyskiwanych za pomocą produktu oraz łatwości ich interpretacji, 3) charakterystykę i ocenę produktu jako środka upowszechniania informacji geoprzestrzennej w społeczeństwie, z uwzględnieniem, jeśli jest to możliwe danych określających liczbę użyć produktu w skali rocznej, w tym użyć satysfakcjonujących użytkowników. Na zakończenie stwierdza się, że doświadczenia wynikające z prowadzonych dotychczas w Polsce intensywnych prac w dziedzinie informacji geoprzestrzennej powinny być przeanalizowane, a płynące stąd wnioski należycie spożytkowane w planowaniu dalszych prac. W prowadzonych analizach powinno znaleźć zastosowanie zaproponowane podejście do oceny użyteczności społecznej produktów geoinformacyjnych, w którym uwzględnia się potrzeby i wymagania najważniejszego, zbiorowego użytkownika, jakim jest społeczeństwo.
EN
In the paper, the social usability of a geoinformation product is defined as an attribute of this product expressing effectiveness, efficiency and satisfaction with which user groups can achieve their goals. It is proposed to evaluate the social usability by means of a report taking into account the following components of its content: 1) general assessment of the usefulness of a product to realize the assumed objectives and tasks which require the use of spatial information and serve the society, 2) characteristics of identified target user groups and their needs, 3) characteristics and evaluation of the product in respect to: theaccessibility of the product (dissemination of information about the product, procedures used, restrictions, costs) , the manner how the product is used (adaptation to the user needs in the respect of functionality, interface, accessibility), the quality of results obtained by means of this product and easiness of their interpretation, 4) characteristics and evaluation of the product as means for dissemination of geospatial information in society, taking into account, if possible, data on the number of uses of the product on annual scale, includingsatisfactory uses. It is suggested that this approach be used when evaluating the results of geoinformation projects and planning the new ones in Poland.
19
Content available The social usability of geoinformation products
EN
In the paper, the social usability of a geoinformation product is defined as an attribute of this product expressing effectiveness, efficiency and satisfaction with which user groups can achieve their goals. It is proposed to evaluate the social usability by means of a report taking into account the following components of its content: 1) general assessment of the usefulness of a product to realize the assumed objectives and tasks which require the use of spatial information and serve the society, 2) characteristics of identified target user groups and their needs, 3) characteristics and evaluation of the product in respect to: theaccessibility of the product (dissemination of information about the product, procedures used, restrictions, costs) , the manner how the product is used (adaptation to the user needs in the respect of functionality, interface, accessibility), the quality of results obtained by means of this product and easiness of their interpretation, 4) characteristics and evaluation of the product as means for dissemination of geospatial information in society, taking into account, if possible, data on the number of uses of the product on annual scale, includingsatisfactory uses. It is suggested that this approach be used when evaluating the results of geoinformation projects and planning the new ones in Poland.
PL
W artykule wprowadza się pojęcie użyteczności społecznej produktu geoinformacyjnego, np. geoportalu, jako właściwości tego produktu wyrażającej zakres, znaczenie i powszechność jego skutecznego i satysfakcjonującego użytkowania w społeczeństwie. Tak zdefiniowaną użyteczność zaproponowano określać uwzględniając: 1) ogólną ocenę przydatności produktu do realizacji przyjętych celów i zadań wymagających stosowania informacji geoprzestrzennej i służących społeczeństwu, 2) charakterystykę i ocenę produktu pod względem: • dostępności produktu (upowszechnienie informacji o produkcie, stosowane procedury, ograniczenia, koszty), • sposobu użytkowania produktu (dostosowanie do potrzeb typowego, nie mającego specjalistycznych kwalifikacji użytkownika pod względem funkcjonalności, interfejsu, przystępności), • jakości wyników uzyskiwanych za pomocą produktu oraz łatwości ich interpretacji, 3) charakterystykę i ocenę produktu jako środka upowszechniania informacji geoprzestrzennej w społeczeństwie, z uwzględnieniem, jeśli jest to możliwe danych określających liczbę użyć produktu w skali rocznej, w tym użyć satysfakcjonujących użytkowników. Na zakończenie stwierdza się, że doświadczenia wynikające z prowadzonych dotychczas w Polsce intensywnych prac w dziedzinie informacji geoprzestrzennej powinny być przeanalizowane, a płynące stąd wnioski należycie spożytkowane w planowaniu dalszych prac. W prowadzonych analizach powinno znaleźć zastosowanie zaproponowane podejście do oceny użyteczności społecznej produktów geoinformacyjnych, w którym uwzględnia się potrzeby i wymagania najważniejszego, zbiorowego użytkownika, jakim jest społeczeństwo.
PL
Cechą dobrej architektury jest umiejętność godzenia sprzeczności świata idei i abstrakcji i potrzeby jego porządkowania w duchu Ładu Naturalnego. Architektura, jak wiele innych „wartości”, weryfikowana jest w trakcie eksploatacji w zakresie kształtowania formy i wpisywania jej w aktualne nurty filozoficzne. Realizowana dla wysoce cywilizowanego społeczeństwa, często nie spełnia naszych oczekiwań i potrzeb estetycznych. Potrzebna jest dziś ponownie dydaktyczna praca organiczna i upowszechnianie dobrych wzorów. Taką postawę prezentuje Wojciech Leśnikowski, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przedkładający racjonalizm nad postawy formalistyczne.
EN
Well designed architecture is when an architect can reconcile contradiction between abstract ideas and real, individual needs. Architecture is a value which is verified during operation of buildings – form, function and construction are factors which define their quality. Architecture often does not satisfy society’s expectations – functional and aesthetic. What we need today is didactic work at school, universities and propagation of good architectural patterns. Such attitude is presented by Wojciech Leśnikowski, graduate of the Department of Architecture, Cracow University of Technology. He prefers rationalism over formalistic attitudes.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.