Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  typologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article discusses the methodological principles of typology and design of architectural environment’s objects with the analysis of its system-structural foundations. According to them, hierarchical levels of formation and stages of environmental systems and objects’ design are revealed with some examples of author’s designs. The research is based on systemic and environmental approaches that make it possible to view the architectural environment’s objects as hierarchically subordinate.
PL
W artykule omówiono metodyczne zasady typologii i projektowania obiektów środowiska architektonicznego z analizą jego systemowo-strukturalnych podstaw. Zgodnie z nimi hierarchiczne poziomy formowania i etapy projektowania systemów i obiektów środowiskowych ujawniają się z niektórymi przykładami projektów autora. Badania opierają się na podejściach systemowych i środowiskowych, które umożliwiają oglądanie obiektów środowiska architektonicznego jako hierarchicznie podporządkowanych.
EN
The paper is dedicated to the typology of modern industrial facilities. A typological classification was distinguished according to the structure: objects that are enclosures for industrial processes, single-storey blocked buildings and multi-storey buildings. In line with the types of functional and spatial organisation there were distinguished: an additive-linear organisation : center, comb and directional, two-way additive organisation: mesh, ring - peripheral systems, agglomerate and integration organization of industrial buildings. The work hypothesizes that some of the organisation types of industrial buildings can be adapted by public use buildings utilities due to the flexibility and adaptability of typological solutions in the architecture of industrial facilities.
PL
Praca poświęcona jest typologii współczesnych obiektów przemysłowych. Wyodrębniono podział typologiczny ze względu na strukturę: obiekty będące obudowami procesów przemysłowych, obiekty zblokowane jednokondygnacyjne oraz obiekty wielokondygnacyjne. Ze względu na organizację funkcjonalno - przestrzenną wyodrębniono organizację addycyjno- linearną: ośrodkową, grzebieniową i kierunkową, addycyjną-dwukierunkową: siatkę, pierścień i układy obwodowe, aglomerat oraz organizację integracyjną. Praca stawia hipotezę, że część typologicznych organizacji funkcjonalno- przestrzennych obiektów przemysłowych może być adaptowana przez obiekty użyteczności publicznej ze względu na elastyczność i adaptacyjność typologicznych rozwiązań architektury obiektów przemysłowych.
EN
The generalization of the typological, functional, and architectural organization of entertaining establishments will contribute to the further improvement of their development in modern conditions. The purpose of the article is to identify the system-structural principles of the architectural environment typology of entertaining establishments and to consider the features of the architectural and spatial structure of leisure objects in accordance with the hierarchical levels of their environment’s formation and development. The research was based on A systematic approach that allows us to consider the architectural environment of entertaining institutions as hierarchically subordinate to the integrity. Methods of historical, comparative and typological analysis were also used. The article summarizes the features of the entertaining institutions’ typology. The specifics of their location in the architectural environment are considered. Features and examples of their functional and spatial solutions, including existing buildings and structures, are considered, taking into account the transformation and adaptation of them for entertaining establishments. The hierarchical levels of formation and development of the architectural environment of leisure objects are revealed.
EN
The presented study is aimed at solving the following problems: what product is offered by agritourism farms, what is the typology of agritourism farms in terms of the products offered, and do the specific attributes of a website correspond to the specific attributes of provided services? The present study was conducted for a set of agritourism farm websites. From a total of 574 websites subjected to inspection testing, 287 websites were hosted on a paid server with a ccTLD domain, and 287 websites were hosted on a free server with an assigned free domain. Each website was described using 35 diagnostic variables. The achieved score was subsequently normalised using the zero unitarisation method. Based on the observations made in the present study, it can be concluded that the website development technique translates into the nature of activities conducted by a farm, as the form of the offer presentation online translates into what a tourist can expect directly on the farm. The study revealed that underdeveloped, amateurish websites are used to promote traditionally understood family agricultural farms which offer an opportunity to work on the farm. This knowledge is of importance for tourists worldwide, as tourists should not be afraid of the amateurish websites of agritourism farms, as they advertise genuine rural agricultural farms offering accommodation. Based on the results, a new typology of agritourism farms demonstrated that specialised farms with modern websites typically offer more extensive tourism opportunities and have more available beds at their disposal.
EN
Designation of areas that are attractive from the point of view of tourism is possible by assessing – among other things – the occurrence of tourist attractions in these areas, which become popular tourist destinations, as well as the presence of tourist infrastructure, which makes it possible to take full advantage of these assets. Such assessment can be made on the basis of statistical data analysis, carried out using taxonomic methods. The purpose of the study is to assess the spatial diversity of tourism attractiveness of the Nowy Sącz district (poviat), including the city of Nowy Sącz. The studies applied zeroed unitarization and Wrocław taxonomic method. It has been demonstrated that the majority of the municipalities in the Nowy Sącz district show similarities in terms of tourist attractiveness (according to the adopted research model).
PL
Wydzielanie obszarów atrakcyjnych turystycznie możliwe jest w drodze oceny występowania na tych obszarach m.in. walorów turystycznych będących celem przyjazdów turystów oraz infrastruktury turystycznej, która umożliwia pełne wykorzystanie tych walorów. Oceny tej dokonać można na podstawie analizy danych statystycznych, przeprowadzonej przy pomocy metod taksonomicznych. Celem pracy jest ocena zróżnicowania przestrzennego atrakcyjności turystycznej powiatu nowosądeckiego z uwzględnieniem miasta Nowy Sącz. W badaniach zastosowano unitaryzację zerowaną oraz taksonomię wrocławską. Wykazano, że większość gmin powiatu nowosądeckiego jest do siebie podobna pod względem atrakcyjności turystycznej (w przyjętym modelu badań).
PL
W artykule zawarto problematykę pisania naukowych publikacji, badawczych. Podstawowym celem artykułu jest zbadanie stopnia wykorzystania metod badawczych we wiodących polskich czasopismach z zakresu zarządzania. a także określenie stopnia zainteresowania środowiska naukowego tym rodzajem publikacji. Dodatkowym celem artykułu jest identyfikacja wewnętrznego zróżnicowania tego rodzaju publikacji oraz rozpoznanie tendencji bibliometrycznych.
EN
The article includes the issues of writing scientific publications, which describe the results of the survey. The main aim of this article is to examine modern trends of writing this type of work in leading Polish magazines of management. Moreover authors conducted analysis of the degree of interest in the scientific community from the management of this type of publication, and presented of internal diversity of this type of publications and bibliometric trends.
PL
Bezpieczeństwo jako kategoria, należy do najbardziej cenionych i chronionych wartości – zarówno przez jednostki, jak i narody. Badacze od lat próbują je zdefiniować. Nie jest to łatwe, gdyż jest to pojęcie kompleksowe i wielowymiarowe. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie i wyjaśnienie istoty oraz uporządkowanie tej kategorii pojęciowej. Aby osiągnąć ten cel, dokonano przeglądu i analizy literatury przedmiotu.
EN
Safety as the category is the most valued and protected – both by individuals and nations. Ensuring safety belongs to a catalog of basic needs and tasks. Scientists for years have been trying to define what safety is. This is not easy, because the concept of safety is very complex and multidimensional. The objective of this article is to introduce and explain the nature of safety and to arrange its conceptual category. To achieve this objective, an overview and analysis of the literature has been done.
EN
The objective of this paper is to describe spatial differences in the uncertainty of features of the runoff regimes of Polish rivers based on entropy in Shannon’s information theory. They included: the entropy of monthly river runoff and the entropy of river runoff distribution over time. An analysis of monthly flow series for the years 1951-2010 from 395 gauging stations located on 248 rivers in Poland was performed. This allowed a quantitative determination of the degree of uncertainty of two regime characteristics indirectly establishing the predictability, regularity, and stability of their appearance and their spatial variability. An analysis of relations between the calculated entropy, as well as between the entropy and the classical parameters commonly used was performed in describing the hydrological regime. The obtained grouping of rivers into four categories in terms of entropy of volume and distribution of runoff in the annual cycle clearly coincides with the types of river regime distinguished in Poland.
EN
University cultural center and the general concept of its spatial and functional organization are analyzed as mean of forming of architectural environment and public space of universities.
PL
Publikacja zawiera omówienie istoty definiowania, rodzajów, sposobów oraz procedur tworzenia definicji. Zwraca uwagę na doniosłość typologii i eksplikacji. Informacje te stanowią zbiór uwag metodologicznych uczynionych w związku z projektem – pilotowanym przez Komisję Krajobrazu Kulturowego PTG – opracowania (nazwanego tu roboczo) słownika pojęć krajobrazowych.
EN
This publication includes a discussion of the substance of defining, types, methods, and procedures to create definition. It draws attention to the importance of typology and explication. This information constitutes a set of methodological notes made in connection with the project, piloted by The Cultural Landscape Commission, elaboration of (tentatively named here) the glossary of landscape concepts.
PL
W artykule przedstawiono wybrane europejskie typologie krajobrazów kulturowych oraz bazujące na nich próby utworzenia map krajobrazu kulturowego. Scharakteryzowano cztery typologie krajobrazowe opracowane na potrzeby kartograficznego ujęcia zróżnicowania krajobrazów w skali państw i kontynentu europejskiego, uwzględniające ich historyczno-kulturowe atrybuty. Szczegółowo opisano cechy kulturowo-historyczne krajobrazów zastosowane do wyodrębniania typów krajobrazu oraz wykorzystane materiały tematyczne. Mimo zróżnicowania prezentowanych ujęć typologicznych we wszystkich przykładach ważną rolę odgrywają dane dotyczące użytkowania ziemi.
EN
The paper reports several European typologies of cultural landscapes and landscape maps that were based on the typologies. The structures of four landscape typologies that relay on a variety of historical and cultural features were described along with mapping efforts both on national and continental scale. Landscape elements and their features, and thematic data sources used for landscape units delineation and characterization of landscape types were described in detail. It was found that despite diverse typology frameworks thematic data related to land use play a significant role in all the presented cases.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
9466--9473, CD3
PL
W artykule został wykorzystany algorytm samoorganizującej sieci Kohonena. Do analizy wybrano losowo sześć odcinków drogowych o identycznym natężeniu pojazdów, obszaru zagospodarowania oraz organizacji ruchu. Uwzględniając liczebność zbioru zastosowano mapę skupień o rozmiarach 1x3. Analiza typologiczna ujawniła zróżnicowane wzorce powstawania uszkodzeń w nawierzchni. Ponadto jej wynik jest efektywnym narzędziem wymagającym monitorowanie odcinków dróg silnie wytężonych.
EN
In article was used an algorithm of self-organising Kohonen Network. Six road sections were choosed which characterized similar input data for example traffic volume, vehicle load range. In the experiment was considered an agglomeration map with dimension 1x3. An analysis revealed a few patterns refered to road damages. Moreover received results are good supporting tool in road monitoring.
PL
Przemiany polityczne oraz społeczno-gospodarcze w Niemczech w XIX wieku spowodowały rozwój demograficzny miast i m.in. pojawienie się w nich ogródków działkowych, spełniających funkcje gospodarcze, zdrowotne i społeczne. We Wrocławiu pierwsze ogródki działkowe o charakterze tymczasowym zakładano w latach 40. XIX w. Na początku XX w. zaczęto zakładać we Wrocławiu tzw. ogródki szreberowskie o dojrzałej kompozycji i rozbudowanych funkcjach (np. ogródki na Polach Stawowych – 1901 r., ogródki na Przedmieściu Odrzańskim i Piaskowym – 1906 r.). Przy dużych zakładach przemysłowych zakładano ogródki pracownicze, a przy szkołach – ogródki szkolne, uprawiane przez uczniów. W czasie I wojny światowej powstawały wojenne ogródki warzywne o charakterze żywicielskim. Po I wojnie światowej skrystalizowała się idea ogródków stałych, będących istotnym elementem zieleni miejskiej i planu miasta. W latach 20. ogródki stałe zaczęto w systemowy sposób wprowadzać do planów Wrocławia. Na przełomie lat 20. i 30. zaczęto projektować i realizować liczne założenia stałe, o regularnym planie i jednolitej zabudowie (np. ogródki na Tarnogaju i na Kowalach). Stałym ogrodom działkowym starano się nadać charakter założeń publicznych. Zakładano je przy parkach miejskich, projektowano je także na terenie większych założeń sportowo-rekreacyjnych – tzw. Parków Ludowych (np. Parki Ludowe na Popowicach i Gajowicach). W okresie kryzysu lat 30. zakładano stałe ogródki działkowe z altanami mieszkalnymi dla bezdomnych i bezrobotnych (np. osiedla działkowe na Księżu Małym i Osobowicach).
EN
The political and socio-economic transformations in 19th century Germany brought about a major growth in urban populations, and resulted in the emergence of allotment gardening which was to serve economic, health and social functions. In Wrocław, the first such gardens, temporary in nature, appeared in 1840s. In early 1900s Wrocław saw the development of so-called Schreber gardens, mature in composition and intended to perform a variety of functions (e.g. in Pola Stawowe – 1902, in Przedmieście Odrzańskie and Przedmieście Piaskowe – 1906). Large industrial plants were accompanied by workers’ gardens, schools set up school gardens where students planted and grew their own vegetables. During World War I, necessity called for setting up special vegetable gardens for alimentation purposes. After the war, gardens became permanent and went on to constitute a fixture in urban green spaces, and, consequently, urban development plans. The 1920s saw the beginning of systemic introduction of allotment garden complexes in Wrocław’s city planning. In late 1920s and early 1930s, a number of permanent complexes appeared, with regular layouts and uniform architecture (e.g. in Tarnogaj and Kowale). Permanent allotments assumed the character of public complexes. They often adjoined urban parks or were incorporated in larger sports and recreation areas – so-called People’s parks (e.g. in Popowice and Gajowice). During the 1930s crisis, permanent allotments were created in an effort to provide shelter for the homeless and unemployed (e.g. Księże Małe and Osobowice).
EN
The analysis of the literature sources dealing with the problems of formation of conceptual solutions of the open-type theatrical and entertainment facilities construction was done in the article. The attempt at systematization the main types of "landscape" theaters in the context of certain schemes of these spectacular facilities for public art events from antiquity to the present days was done (based on the review of the literature).
EN
The article aims to order and systemize basic notions related to landscape science. It discusses main research directions as well as mutual relations and notions of natural, anthropogenic and cultural landscape. The article sets forth suggested division and differentiation within these notions, and presents a critical approach to the suggested „narrowing” of research of cultural landscape in particular directions. The paper presents landscapes in an evolutionary approach. It also presents conclusions concerning features of cultural landscapes and the most desirable type of landscapes nowadays. The article has a review and polemic character.
PL
Artykuł poświęcony jest uporządkowaniu i usystematyzowaniu podstawowych pojęć z zakresu nauki o krajobrazie. Omawia dominujące nurty badawcze oraz wzajemne relacje i znaczenia krajobrazu przyrodniczego, kulturowego i antropogenicznego. W artykule przedstawiono propozycję podziałów i rozróżnień w obszarze tych kategorii pojęciowych i krytycznie odniesiono się do propozycji wąskiego „zamykania” badań nad krajobrazem kulturowym w określonych kierunkach. Artykuł prezentuje podejście ewolucyjne. Opisuje główne cechy i typy współczesnych krajobrazów. Tekst ma charakter przeglądowy i polemiczny.
16
Content available Typologia zagrożeń
PL
Cel: Zaprezentowanie podziału zagrożeń według kryteriów w szczególności podmiotowego, przedmiotowego, przestrzennego. Metody: W celu realizacji zadania wyodrębniono kryteria podziału i zastosowano metody teoretyczne służące wyodrębnieniu grup zagrożeń. Wyniki: Rozważania na temat zagrożeń są złożone. Zagrożenia towarzyszą człowiekowi w różnym wymiarze i formie od lat i będą pojawiać się zawsze. Zmienia się jedynie ich nasilenie i rodzaj. Powyższa sytuacja jest wynikiem zmieniającej się między innymi sytuacji na arenie międzynarodowej, jak również krajowej. Przeciwdziałanie zagrożeniom wymaga prowadzenia ciągłych badań. Skuteczność badań możliwa jest poprzez m.in. skuteczne klasyfikowanie tychże zagrożeń. Zmienność środowiska bezpieczeństwa powodować będzie zmianę kryteriów typologicznych zagrożeń. Zmieniać się będzie charakter a zatem zmieniać się będą kryteria podziału zagrożeń. Tylko część z obecnie wyodrębnianych nie będzie podlegać tym zmianom. Należeć do nich będą najprawdopodobniej podmiot, przedmiot i czas. Zmienność ta wymaga monitorowania tychże zagrożeń a na tej podstawie prowadzenia procesów poznawczych. Prowadząc rozważania na temat typologii zagrożeń, wciąż poszukuje się kryteriów, których suma umożliwi pełnie jej przedstawienie. Do kryteriów tych zaliczyć należy: źródło pochodzenia zagrożenia, miejsce pochodzenia źródła zagrożenia, obecność czynnika militarnego, aktualność zagrożeń, wiedzę o zagrożeniu, czas, częstotliwość, intensywność, zasięg, symptomy, liczbę czynników zagrażających oraz stopień i zakres destrukcji. Katalog kryteriów stale podlega weryfikacji i jest uzupełniany w zależności od zmieniającego się środowiska. Proces poznawczy w tym zakresie wciąż trwa. Wnioski: Prowadząc badania zagrożeń, dokonuje się ich podziałów przy uwzględnieniu wyodrębnionych kryteriów. Powyższe stosowane jest w celu dokładniejszego zbadania obszaru zagrożeń. Jest to proces trudny i złożony, jednak nie niemożliwy. Dyskusje w powyższym zakresie mieszczą się w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Wskazuje to na interdyscyplinarny charakter tej problematyki. Naukowa eksploracja problematyki związanej z zagrożeniami nie pozwala dziś wyodrębnić wspólnych kryteriów w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych, które w sposób jednoznaczny pozwoliłyby na wprowadzenie do nauki wspólnej typologii zagrożeń. Powyższe nie zwalnia jednak z obowiązku poszukiwania takich rozwiązań. Niniejszy artykuł jest próbą takiej przeglądowej eksploracji. U podstaw tego stanowiska znajdują się rozwiązania wykorzystane w artykule będące wnioskami z badań prowadzonych przez ekspertów różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Uwidacznia się wyraźna potrzeba konsolidacji wysiłków ekspertów w wielu zakresach bezpieczeństwa. Przedstawione w artykule treści to jedynie głos w dyskusji, który może stanowić inspirację do dalszych rozważań w przedmiotowym zakresie.
EN
Aim: To categorise threats according to given criteria, in particular: subjective, objective and time related. Method: In order to achieve the desired purpose, categories were exposed and theoretical approaches harnessed to differentiate threat groups. Results: The discourse concerning threats is complex. Threats emerged in the past, occur now and will prevail in the future. They accompanied humans in different forms and scale for many years. One element which is changing concerns the intensity of threats. The aforementioned scenario is the consequence of the changing environment, at national and international level. A pre-requisite to the eradication of threats is the conduct of research. The changing state of security in the environment will contribute towards a change in classification of threat criteria. There will be changes in the nature of threats and, correspondingly, threat categorisation criteria will also vary. Only a part of today’s model will be unaffected by such variations. Most probably subjective, objective and time related threats will prevail as they are. Any variability will require monitoring and, on that basis, will call for the conduct of cognitive processes. The processes involving classification of risks requires constant updating to the extent where the aggregate of classes will represents the whole. The criteria list should incorporate the following: source of threat, location of the source of threat, presence of a military factor, verity of threat, knowledge of threat, time, frequency, intensity, range, symptoms, number of threat elements as well as the degree and range of destruction. The criteria list is constantly exposed to validation and updating, in tandem with the changing environment. This identification process is continuous. Conclusions: Research of threats is accompanied by identification and classification of discrete criteria. This is necessary so that the extent of a threat can be examined further. The process is complex and difficult, but not impossible. Discourse concerning this issue is found in a range of scientific research disciplines. Consequently, this indicates an interdisciplinary character of the problem. Scientific exploitation of problems associated with threats, does not allow for fragmentation of criteria which, are common to many fields of science and which, could benefit from a common approach to the classification of threats. Encountered difficulties, do not relieve researches from an obligation to search for solutions. The review contained in this article, provides an attempt at such an exploitation. The basis for such a view is contained in solutions exposed by the article which, reproduces research conclusions determined by experts from a range of science disciplines. This article highlights a clear need for a joint expert approach in many areas dealing with safety. Presented material is simply a voice in a discussion which, may provide a springboard for further research of the topic.
17
Content available Zagrożenia i jego typologie
PL
Problematyka dotycząca zagrożeń jest istotna zarówno dla człowieka, jak i grup społecznych. Dlatego dyskusja w tym zakresie jest podstawowym obowiązkiem ludzi nauki, którzy poszukują racjonalnych rozwiązań służących rozwojowi oraz wypełnieniu służebnej roli nauki wobec człowieka.
EN
The issue of danger is very important for both man and social groups alike. That is why, a discussion on such topic is the main responsibility of people of science, who look for rational solutions allowing for evolution and fulfilment of ancillary role of science for mankind.Dangers have been present in human history for ages. One must notice, however, that their list is constantly increasing, therefore discussions on dangers are still not concluded. This issue is especially important for a man, a social group, nations, states or international organizations. Nowadays, a scientific approach to the question of danger does not allow explicitly to specify the typology of danger. And yet this fact does not give us the permission to abandon the search of such solutions. It is a very difficult and complex task, as its essence is to search for common grounds and scientifically based elimination of distinctions. This article is an attempt for such a review of scientific exploration. As a result, the author has presented a danger typology which is not a finite solution, but only the other opinion in the discussion. It is the main responsibility of scientists and it is related to the search for rational solutions necessary for evolution and for fulfilment of ancillary role of science for mankind.
PL
Próba określenia i wyodrębnienia danych, na podstawie których można sformułować koncepcję przyszłości. Określenie takich kategorii pojęć pozwoli na sformowanie metody projektowej, której użycie będzie ułatwiało projektowanie domu jutra. Dom jutra jest umiejscowiony w szerokim kontekście historycznym, co pozwala na połączenie dziedzictwa kulturowego z przyszłością. Takie postępowanie chroni przed pułapką futuryzmu. Kontekst wartości w rozważaniach teoretycznych na tematy tak podstawowe jak dom, jest jądrem aksjologicznym. Wokół tak rozumianego punktu odniesienia będą toczyły się spory, tak długo jak będą istniały domy.
EN
An attempt to define and isolate data for formulating a concept of the future. Defining such categories of notions will make it possible to form an effective method of designing tomorrow’s house. Tomorrow’s house is located in a broad historical context which facilitates a combination of the cultural heritage with the past. Such conduct protects us against the trap of futurism. The context of values in theoretical ruminations on such essential themes as the house is the axiological core. Around such a point of reference, disputes will proceed as long as houses exist.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie typologii kolejowych wież ciśnień województwa kujawsko – pomorskiego. Spośród kilkudziesięciu obiektów infrastruktury kolejowej widoczna jest unifikacja wielu z nich, która umożliwia opracowanie cech wspólnych poszczególnych obiektów. Opracowanie tych cech umożliwi, w dalszym etapie, prace nad współczesną przydatnością obiektów, które stanowią charakterystyczny element krajobrazu lokalnego.
EN
This article presents a typology of railway water towers in the Kuyavian – Pomeranian province. There is a visible unification of dozens of railway infrastructure buildings, which allows to prepare a set of common features of those objects. The development of these features will allow, in the further stage, work on the contemporary usefulness of objects which are a characteristic element of the local landscape.
20
Content available Bezpieczeństwo i jego typologie
PL
Badania bezpieczeństwa trwają od lat. Dyskusje dotyczące bezpieczeństwa mieszczą się w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Szczególne miejsce wśród nich zajmują nauki społeczne, a w nich nauki o bezpieczeństwie. Wskazuje to na interdyscyplinarność tej problematyki, a tym samym na ogromne znaczenie dla człowieka, grupy społecznej, narodów, państw, organizacji międzynarodowych itd. Naukowa eksploracja problematyki związanej z bezpieczeństwem nie pozwala dziś wyodrębnić wspólnych kryteriów dla przywołanych powyżej dziedzin i dyscyplin naukowych, które w sposób jednoznaczny pozwoliłyby na wprowadzenie do nauki wspólnej typologii bezpieczeństwa. Świadomość tego nie zwalnia jednak z poszukiwania takich rozwiązań. Jest to przedsięwzięcie trudne i złożone. Jego istotą jest bowiem poszukiwanie wspólnych płaszczyzn i naukowo uzasadnione niwelowanie różnic. Artykuł ten jest próbą takiej przeglądowej, naukowej eksploracji. W jej efekcie zaprezentowano typologię bezpieczeństwa, która ponad wszelką wątpliwość nie jest rozwiązaniem ostatecznym, a jedynie głosem w dyskusji. U podstaw tego stanowiska znajdują się rozwiązania wykorzystane w artykule, będące wnioskami z badań prowadzonych przez ekspertów z zakresu nauk o bezpieczeństwie, politologii, stosunków międzynarodowych, ochrony środowiska i prawa. Przedmiotowy artykuł wskazuje na potrzebę konsolidacji wysiłków ekspertów w wielu zakresach bezpieczeństwa. Jest to podstawowy obowiązek ludzi nauki związany z poszukiwaniem racjonalnych rozwiązań służących rozwojowi oraz wypełnieniu służebnej roli nauki wobec człowieka.
EN
Security research has been done for years. Discussion about security is present in many science fields especially in social science, particularly security science. That is why security research is interdisciplinary and has great importance for human, society, state and international organizations. Scientific explorations of this topic are not enough to extract criteria which would allow for introduction of the common typology of security. But this is not an argument to stop exploring this very complex problem. Its essence is to find common grounds and eliminate differences. This article is an attempt at such scientific overview and exploration of this problem. In result the article presents typology of security which is not the final version but only a part of the discussion. The article presents research scholars of Security Science, Political and International Relations Science, Environmental Protection Science and Law Science. The aim of this article is to show the necessity to consolidate all experts’ efforts from many fields of safety in order to find rational solution to this problem.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.