Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tworzywa termoplastyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Opinie o materiale rurowym często kształtują się wpływem konkretnego zdarzenia, bez wnikania w szczegóły problemu. Stąd mogą wynikać nadmierne uproszczenia i łatwość formułowania skrajnych osądów, czego efektem może być zarówno bezkrytyczny entuzjazm, jak też bezwzględne potępienie.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem tworzyw termoplastycznych. Scharakteryzowano metody wytłaczania z uwzględnieniem możliwości otrzymywania wyrobów o żądanej charakterystyce. W badaniach wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii zastosowano polietylen PE-LD Malen-E. Przeprowadzono obszerne badania procesu wytłaczania oraz wybranych właściwości użytkowych otrzymanej folii.
EN
In the article specification of blown film extrusion process of thermoplastics was presented. Methods of extrusion subject to products with determine characteristic received in the process where characteristic. In the research, extrusion blow molding process used polyethylene film PE-LD Malen-E were used. Extensive studies of the extrusion process and selected properties of polymer films were used.
PL
Stale rosnąca potrzeba miniaturyzacji detali z tworzyw sztucznych skłania do rozwoju technologii mikroformowania wtryskowego. Charakterystyczne cechy procesu, takie jak niskie koszty wytwarzania, krótki czas trwania procesu, zdolność wytwarzania detali o zróżnicowanych wymiarach oraz szeroka gama właściwości poszczególnych tworzyw sztucznych, pozwalają na masowe rozpowszechnienie tej technologii. Badania nad mikroformowaniem wtryskowym rozwijają się w bardzo szybkim tempie, co daje duże nadzieje na sprawne przezwyciężenie rzeczywistych ograniczeń tej technologii. Prognozuje to bardzo intensywny rozwój możliwości zastosowania detali mikrowtryskiwanych m.in. w przemyśle samochodowym, w tym w procesie produkcji autobusów. Konwencjonalny proces formowania wtryskowego zaprezentowano w artykule opublikowanym w nr 12/2017 czasopisma „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”; w tekście tym omówiono aspekty projektowania i możliwości wytwarzania form przeznaczonych do mikroformowania wtryskowego, przedstawiono kwestię optymalizacji procesu z uwzględnieniem głównych czynników wpływających na jakość wyprasek oraz omówiono główne obszary zastosowania mikrodetali, szczególnie w przemyśle samochodowym.
EN
The growing needs for miniaturization of plastic parts motivates to the development of micro injection molding technology. Characteristic features of this process such as: low manufacturing costs, short process duration, the ability to produce details of various dimensions and a wide range of plastic properties allow to mass dissemination of this technology. Research on micro injection molding develops in a very fast time, which gives high hopes for a successful overcoming of the real limitations of this technology. This gives a great perspective on the development of the possibility of using micro injection parts e.g. in the automotive industry. This paper presents the possibilities of manufacturing molds for micro injection molding. The issue of process optimization has been discussed, taking into consideration the main technological parameters influencing the quality of micro-part. In addition, the possibility of using microdetals, including the automotive industry was presented.
PL
Właściwości kształtek wytwarzanych metodą termoformowania można ocenić na podstawie stopnia rozciągania folii w kierunku wzdłużnym oraz parametrów geometrycznych, to jest grubości kształtowanej folii. Właściwości te zależą w dużej mierze od warunków technologicznych procesu, geometrii oraz konstrukcji form, jak również rodzaju tworzywa. W pracy przedstawiono charakterystykę procesu termoformowania pozytywowego przy zastosowaniu dwóch rodzajów folii z PVC i PS. Zaprezentowano badania wpływu zmiany warunków technologicznych procesu przetwórstwa na parametry charakteryzujące rozciąganie folii oraz jej właściwości geometryczne.
EN
Properties of the mouldings produced by thermoforming can be evaluated by the degree of stretching the film in the longitudinal direction and geometric parameters, i.e. the thickness of the film. These properties depend on the conditions of the technological process, geometry and construction of forms as well as the type of polymer. Process of positive thermoforming films using two types of films with PVC and PS was described. Measurements and studies of the impact of changes in the conditions of technological process of processing parameters characterizing the stretch thermoforming and geometrical characteristics of the resulting films were used.
5
Content available remote Visual Tests of Welded Joints Made of Thermoplastics
EN
The article describes visual tests of joints having varied thicknesses, made of thermoplastics and welded using a manual extruder. The research-related tests were performed following the principles specified in PN-EN 13100-1. Welding imperfections detected during the tests and the regulations of the PN-EN 16296 standard were used to identify the quality levels of the test joints.
PL
Przeprowadzono badania wizualne złączy spawanych o różnej grubości z tworzyw termoplastycznych, spawanych za pomocą ekstrudera ręcznego. Badania wykonano w oparciu o zasady przedstawione w normie PN-EN 13100-1. Na podstawie wykrytych niezgodności spawalniczych i w oparciu o zapisy normy PN-EN 16296 dokonano określenia poziomów jakości złączy próbnych.
PL
Stale rosnąca potrzeba miniaturyzacji detali z tworzyw sztucznych skłania do rozwoju technologii mikroformowania wtryskowego. Charakterystyczne cechy procesu, takie jak niskie koszty wytwarzania, krótki czas trwania procesu, zdolność wytwarzania detali o zróżnicowanych gabarytach oraz szeroka gama właściwości poszczególnych tworzyw sztucznych, pozwalają na masowe rozpowszechnienie tej technologii. Badania nad mikroformowaniem wtryskowym rozwijają się w bardzo szybkim tempie, co daje duże nadzieje w związku ze sprawnym przezwyciężaniem rzeczywistych ograniczeń tej technologii. Prognozuje to bardzo dużą perspektywę rozwoju możliwości zastosowania detali mikrowtryskiwanych, m.in. w przemyśle samochodowym, w tym w procesie produkcji autobusów. W pracy omówiono konwencjonalny proces formowania wtryskowego – tj. przedstawiono istotę procesu, cykl formowania wtryskowego oraz budowę konwencjonalnej wtryskarki ślimakowej. W dalszej części pracy skupiono się na charakterystyce mikroformowania wtryskowego. Omówiono kwestię doboru materiału przeznaczonego do procesu mikroformowania oraz scharakteryzowano typy mikrodetali. Ponadto omówiono wtryskarki przeznaczone do tego procesu.
EN
The growing needs for miniaturization of plastic parts motivates to the development of micro injection molding technology. Characteristic features of this process such as: low manufacturing costs, short process duration, the ability to produce details of various dimensions and a wide range of plastic properties allow to mass dissemination of this technology. Research on micro injection molding develops in a very fast time, which gives high hopes for a successful overcoming of the real limitations of this technology. This gives a great perspective on the development of the possibility of using micro injection parts e.g. in the automotive industry, including the bus production process. This paper presents the conventional injection molding process – i.e. the process essence, the injection molding cycle and the construction of a conventional screw-type injection molding machine. The next part of this article focuses on the characteristics of micro injection molding technology. The essence of material selection and micro-part characteristics for the process were presented. Furthermore, injection molding machines for this process were characterized.
7
Content available remote A New Bending Method for Producing Polymer Sections
EN
The extrusion process for producing sections made of mixtures of plastics enables the manufacture of products with properties different from those of individual components of the mixture. Due to the use of the mixture of materials, produced sections acquire new characteristics, which in turn will broaden the range of their applications as well as reduce production costs. The paper presents a new method for bending sections extruded from a mixture of thermoplastics. An analysis of the process is performed using data obtained during the bending of sections made of a mixture of high density polyethylene (HDPE) and olefinic thermoplastic elastomer (TPO), each in a content of 50% by weight. The new bending method is based on the idea of new devices for bending sections described in the patent applications P. 413407 and P. 413408. In the study, the distribution of forces and bending moments occurring in the bending process are determined using the designed bending devices.
8
Content available remote Struktura i właściwości porowanych wytworów wtryskiwanych
PL
Badano proces wtryskiwania porującego trzech standardowych tworzyw termoplastycznych: polipropylenu (PP), polietylenu (PE-LD) oraz poli(chlorku winylu) (PVC), z udziałem różnej zawartości (0—2 % mas.) środka porującego. Zastosowano środki porujące o endotermicznej (BIH 70, BM 70) oraz egzotermicznej (PCL 751) charakterystyce rozkładu. Wraz ze wzrostem stopnia sporowacenia wytworu, z rosnącą intensywnością zmniejsza się wartość naprężenia przy zerwaniu (sr), a wydłużenie względne przy zerwaniu maleje monotonicznie nieliniowo, zmniejsza się też twardość gotowych porowatych wyprasek. Badania mikroskopowe struktury przekroju poprzecznego wytworzonych wyprasek przeprowadzono przy użyciu autorskiego stanowiska analizy obrazu struktury porowatej. Stwierdzono, iż w wyprasce uzyskanej z kompozycji o zawartości 0,8 % mas. środka porującego jest wyraźnie widoczna lita warstwa zewnętrzna oraz występuje najbardziej równomierny rozkład porów o zbliżonych wymiarach.
EN
The cellular injection molding process of three standard thermoplastics: polypropylene (PP), polyethylene (PE-LD) and poly(vinyl chloride) (PVC) with different content (0—2 wt. %) of the blowing agent was investigated. Blowing agents with an endothermic (BIH 70, BM 70) and exothermic (PCL 751) decomposition characteristics were applied (Table 1). It was found, that with an increase of the degree of porosity of the product the value of break stress (sr) decreased with a growing intensity, the elongation at break decreased monotonically and non-linearly and a decrease in the hardness of ready cellular parts was observed (Tables 2—5, Figures 7—9). Microscopic examination of the cross-sectional structure of the moldings was carried out using the author's stand for image analysis of porous structure. It was found, that the molding prepared from the composition with 0.8 wt. % of blowing agent displays a clearly visible solid outer layer and it shows the most uniform distribution of the pores of similar size (Figs. 10—13).
9
Content available remote Determining the melt flow index of polypropylene: Vistalon 404
EN
Purpose: Experimental determination using the MFR and MVR methods to obtain the most uniform material, smooth, without structural defects. Design/methodology/approach: The device used to determine the index MFR and MVR was MFlow extrusion plastometer, Zwick/Roel. The evaluation of obtained samples was carried out using a stereoscopic microscope, Zeiss, and a scanning electron microscope Supra 25, Zeiss. Determination of the chemical composition of materials was carried out by using IR spectrometer with Fourier transformation, SpectroLab. Findings: One of the requirements for quality control of thermoplastics is determination of volume and mass flow rates. To ensure in industry that production is reproducible it’s important to control this index. Practical implications: The purpose of the determination of MFR and MVR is a quick and inexpensive knowledge about the basic properties of thermoplastics processing, which is the flow rate. Knowing the material’s quality which is introduced into the manufacture makes the process parameters selection (injection molding, extrusion) much easier. It also reduces the time and minimizes the cost of the production setup. Originality/value: The MFR and MVR were experimentally determined and they have been confirmed by microscopic research. The research were focused on observing the topography changes depending on temperature.
10
Content available remote Wybrane właściwości mechaniczne polipropylenu wielokrotnie przetwarzanego
PL
Przedstawione wyniki badań polipropylenu wielokrotnie przetwarzanego wskazują, w jaki sposób zachodzące procesy degradacji wpływają na zmianę wybranych właściwości mechanicznych wyprasek wtryskowych. Wraz z krotnością przetwórstwa metodą wtryski-wania ulega zmniejszeniu twardość wyprasek oraz wartość współczynnika sprężystości wzdłużnej i granicy plastyczności. Wartość naprężenia przy zerwaniu zwiększa się i dopiero po sześciokrotnym przetwórstwie zaczyna maleć, jednak w całym badanym zakresie krotności przetwórstwa osiąga wartości wyższe niż dla tworzywa przetworzonego po raz pierwszy. Nie zmienia się także w sposób znaczący wydłużenie względne próbek. Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że przy pięciokrotnym przetwórstwie odpadów technologicznych wtryskiwanego polipropylenu nie jest konieczna korekta warunków jego przetwórstwa metodą wtryskiwania.
EN
This paper presents an analytical study of a steady boundary layer visco-elastic liquid flow over a non-isothermal stretching sheet embedded in a porous medium in the presence of non-uniform heat generation / absorption. The stretching of the sheet is assumed to be proportional to the perpendicular distance from the slit. Two different temperature conditions are considered, viz., (i) the sheet with a prescribed surface temperature (PST) and (ii) the sheet with a prescribed wall heat flux (PHF). The non-linear boundary layer equations for momentum are converted into non-linear ordinary differential equations by means of a similarity transformation and the same is solved exactly. The heat transport equation with variable coefficients is transformed into a confluent hypergeometric differential equation and solved analytically. The effect of various parameters on the temperature distribution is presented graphically. The numerical calculations have been carried out for various values of non-dimensional physical parameters, the results tabulated the results and discussed.
EN
This paper investigates the propagation of plane waves as well as their reflection and transmission from the plane interface which separates a viscous liquid half space and a magneto elastic solid semi infinite medium containing a distribution of void pores. From the analysis of the propagation of plane waves in a magneto elastic solid medium with voids, it is found that the longitudinal wave in a void solid medium is subject to dispersion of the general wave form. In this case, short wave and long wave approximations have been made. A 'cut of frequency', which depends upon the void parameter, exists below which one of the longitudinal waves cannot propagate at all. Amplitude and energy ratios of various reflected and transmitted waves are presented in each of the four cases when (i) a set of coupled longitudinal waves (ii) a similar set of coupled waves (iii) a transverse wave, propagating through the solid half space (iv) a longitudinal wave propagating through the viscous liquid half space, are made incident at the interface. Numerical computations are made for a specific model and results are presented graphically to highlight the modulations of these ratios due to the variation of incident angle of the incident wave. It is found that the amplitude and energy ratios of various reflected and transmitted waves are functions of angle of incidence and frequency. The effects of viscosity of the liquid, magnetic field as well as void nature of the solid medium on the amplitude and energy ratios have been analyzed from the graphical representations.
13
Content available remote On the contact problem in piezoelectroelasticity
EN
The problem of electroelasticity for piezoelectric materials is considered. The fundamental solutions for the axi-symmetric problem of piezoelasticity are utilized to solve a smooth contact problem. Exact solutions are obtained for elastic and electric fields in the contact problem. If the contact region is an annular three-part then the mixed boundary value problem is considered. In this case the solution is approximated as series solution.
EN
The problem of dynamic deformation of a fibre-reinforced elastic layer overlying a fibre-reinforced, transversely isotropic, generalized thermoelastic halfspace subjected to various sources has been studied. The closed form solutions for stresses and temperature distribution are obtained by applying thwe Laplace transform on time and Fourier transform on space variables. As an application of the approach concentrated, uniformly distributed and linearly distributed forces are taken. A numerical inversion technique has been applied to obtain the solution in the physical domain. The effect of anisotropy and comparison of different forces on the stress components and temperature distribution have been shown graphically for a particular model.
EN
This paper is concerned with the determination of thermoelastic displacement, stress, and temperature produced in an infinite isotropic elastic body having a cylindrical cavity where the elastic parameters and the thermal conductivity are temperature dependent. The boundary of the cavity is subjected to time dependent thermal and mechanical shocks. The generalized coupled thermoelasticity theories for the problem are combined into a unified formulation introducing the unified parameters. The governing equations of the generalized thermoelasticity theory are obtained in the Laplace transform domain and are solved in that domain by finding out the roots by using Laguerre's method. The inversion of the transform solution is carried out numerically by applying a method based on the Fourier series expansion technique. The computed results for displacement, temperature and stress are shown graphically for the Lord-Shulman (LS) model and for two models of Green-Naghdi (GN) and the effects of the temperature dependent parameters are discussed.
PL
Opracowano algorytmiczną metodę nadzorowania procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych. Polega ona na sekwencyjnym, wieloetapowym kompensowaniu prognozowanych odchyleń właściwości wypraski, spowodowanych zakłóceniami wolnozmiennych parametrów sterujących procesem, w wyniku natychmiastowej zmiany wartości zmiennych szybkosterowalnych w tym samym cyklu wtryskiwania. Prognozowanie i korygowanie przebiegu procesu realizowane w czasie rzeczywistym (w tym samym cyklu) ogranicza prawdopodobieństwo wytworzenia wadliwych produktów. Przetestowano jeden z dwóch wariantów algorytmu korygującego - algorytm deterministyczny oparty na doświadczalnych modelach regresji nadzorowanych charakterystyk jakości - tu jej wymiaru podłużnego L. Wybrany wariant algorytmu zastosowano do nadzorowania procesu wtryskiwania znormalizowanej wypraski z PE-LD. Weryfikacja doświadczalna wykazała dużą skuteczność zbudowanych algorytmów - rozproszenie skurczu przetwórczego (wartości ?L) wyprasek zostało dwukrotnie zmniejszone.
EN
An algorithmic method of supervision of injection molding process of thermoplastics was elaborated (Fig. 1 and 2). It consists in sequential multistage compensation of forecasted molding quality deviations, caused by disturbances of slow-speed variable parameters supervising the process, by immediate change of quick controllable variables during the same injection molding cycle (Fig. 3 and 4). Both the prediction and process correction is performed in the real-time mode (during the same cycle) so the probability of defective products' manufacturing is limited. One of alternative correction algorithms was tested: deterministic one based on empirical regression models of supervised characteristics of molding quality (here: its length-wise dimension).This algorithm was applied to the supervision of injection molding of PE-LD normalized molding. Empirical revision showed the high efficiency of algorithm designed as the distribution of molding shrinkage was reduced twice (Fig. 5).
EN
The steady state response at an interface of an acoustic fluid and a micropolar thermoelastic medium possessing cubic symmetry due to a moving load has been studied. The thermoelastic theory formulated by Chandrashekharia and Tazu (1998) has been used. Fourier transforms have been inverted by using a numerical inversion technique. Effect of anisotropy on the components of normal strain, normal force stress, tangential couple stress, temperature distribution and pressure an acoustic fluid have been depicted graphically for different load velocities. Some special cases are also deduced.
EN
The problem of thermal convection in a Kuvshiniski viscoelastic fluid in a porous medium in the presence of suspended particles is considered. Following the linearized stability theory and normal mode analysis, the dispersion relation is obtained. For stationary convection, a Kuvshiniski fluid behaves like a Newtonian fluid and the medium permeability and the suspended partic1es have destabilizing effects on the system. Graphs have been plotted by giving numerical values to the parameters to depict the stability characteristics. The principle of exchange of stabilities is found to be satisfied.
19
EN
Reflection of pIane waves from a free surface of a generalized thermoelastic solid half-space in the presence of cracks is studied. Analytical expressions for reflection coefficients are derived for incident P and SV waves. These coefficients are computed numerically for different regimes of crack connections and shown graphically with the angle of incidence of striking wave.
20
Content available remote Magneto-mechanical interactions in micropolar elastic medium
EN
The present investigation is concerned with a two-dimensional problem in electromagnetic micropolar elasticity for a half-space whose surface is subjected to mechanical sources in the presence of a transverse magnetic field. As an application of the approach concentrated or uniformly distributed normal force has been taken. Laplace and Fourier transforms techniques are used to solve the problem. The numerical inversion technique has been used to obtain the components of displacement, microrotation, force stress and couple stress. Magnetic effects are shown in the resulting quantity graphically for a specific model. Some special cases of interest are also deduced from the present investigation.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.