Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tworzywa polimerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Współcześnie oczyszczalnie ścieków coraz częściej postrzegane są jako element gospodarki o obiegu zamkniętym. W wyniku tego na popularności zyskują technologie pozwalające na odzyskiwanie w oczyszczalniach różnego rodzaju produktów, jak np. biopolimerów. Koncepcja odzysku biopolimerów w oczyszczalniach jest stosunkowo nowa, aczkolwiek sama technologia ekstrakcji PHA z czystych kultur bakteryjnych znana jest już od lat 50. XX wieku. Szacunki wskazują, że zastosowanie w tym procesie mieszanych kultur bakteryjnych pozwala na obniżenie kosztów procesu, które są obecnie jedną z głównych barier szerszego stosowania biopolimerów w gospodarce. Niezbędne są także działania mające na celu zwiększenie społecznej świadomości zalet takiego rozwiązania. Dotychczas uruchomiono w oczyszczalniach ścieków kilka pilotażowych instalacji do pozyskiwania biopolimerów, a w najbliższej przyszłości planowane jest uruchomienie pierwszej instalacji w skali technicznej o wydajności kilku tysięcy ton rocznie.
EN
Today, sewage treatment plants are increasingly seen as part of the circular economy. As a result, technologies that allow the recovery of various types of products, such as biopolymers, are gaining popularity. The concept of biopolymer recovery in sewage treatment plants is relatively new, although the technology of PHA extraction from pure bacterial cultures has been known since the 1950s. Estimates indicate that the use of mixed bacterial cultures in this process allows for the reduction of process costs, which are currently one of the main barriers to the wider use of biopolymers in the economy. Actions are also needed to increase public awareness of the benefits of such a solution. So far, several pilot installations for obtaining biopolymers have been launched in sewage treatment plants, and in the near future it is planned to launch the first installation on a technical scale with a capacity of several thousand tons per year.
EN
The article describes the shear strength and statistical analysis of adhesive joints of four polymers used in the automotive industry, i.e. polypropylene, polystyrene, polyamide and polyacetal. Adhesive joints were prepared using two types of epoxy adhesive: Epidian 57/IDA/100:50 and Epidian 6/TFF/100:27. Surfaces of bonded materials prior to the bonding process were prepared using sandpaper P120, and then to remove impurities formed after mechanical treatment, the surface of polymer materials was degreased with acetone. The adhesive joints after the curing process were subjected to a strength test on the Zwick/Roell 150 strength machine in accordance with the PN-EN 1465 standard. The STATISTICA program was used for statistical analysis of the results of the strength tests. Parameters of descriptive statistics were determined, normality of distribution was determined and statistical tests of strength parameters were carried out. It was noted, among other things, that the greatest shear strength was obtained by adhesive joints of HIPS 425N polystyrene bonded Epidian 6/IDA/100:50 epoxy adhesive. However, the smallest shear strength was characterized by the adhesive joints made of Tarnamid T-27 polyamide bonded with Epidian 6/TFF/100:27 adhesive, which amounted to about 30% of the highest strength value obtained.
PL
W artykule opisano badanie wytrzymałości oraz analizę statystyczną wyników pomiarów wytrzymałości na ścinanie połączeń klejowych czterech polimerów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, polipropylenu, polistyrenu, poliamidu oraz poliacetalu. Połączenia klejowe przygotowano za pomocą dwóch rodzajów klejów epoksydowych: Epidian 57/IDA/100:50 oraz Epidian 6/TFF/100:27. Powierzchnie łączonych materiałów przed procesem klejenia zostały przygotowane za pomocą papieru ściernego o gradacji P120, a następnie w celu usunięcia zanieczyszczeń powstałych po obróbce mechanicznej, powierzchnia tworzyw polimerowych została odtłuszczona acetonem. Połączenia klejowe po procesie utwardzenia poddano badaniom wytrzymałościowym na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell 150, zgodnie z normą PN-EN 1465. Do analizy statystycznej rezultatów badań wytrzymałościowych, wykorzystano program STATISTICA. Wyznaczono parametry statystyki opisowej, określono normalność rozkładu oraz przeprowadzono testy statystyczne badanych parametrów wytrzymałościowych. Zauważono m.in., że największą wytrzymałość na ścinanie uzyskały połączenia klejowe polistyrenu HIPS 425N, wykonane klejem Epidian 6/IDA/100:50. Natomiast najmniejszą wytrzymałością charakteryzowały się połączenia klejowe wykonane z poliamidu Tarnamid T-27, klejone klejem Epidian 6/TFF/100: 27, która stanowi około 30% największej otrzymanej wartości wytrzymałości.
PL
Pakiet Propozycji dla Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, przyjęty w UE w 2015 roku, jest obecnie najbardziej dojrzałą formą realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju. W wykonaniu założeń GOZ tworzywa polimerowe odgrywają rolę zarówno środka działania, jak i jego celu. W pracy omówiono znaczenie tworzyw polimerowych we współczesnym świecie jako podstawowego materiału konstrukcyjnego, wszechobecnego we wszystkich dziedzinach gospodarki, życia codziennego i kultury oraz ich, niedostrzeganą często, funkcję w ochronie środowiska naturalnego. Wykazano również, że współczesne nauka i technika nie dysponują substytutami mogącymi, chociaż częściowo, zastąpić „plastiki” zasługujące na miano materiału tysiąclecia w ich funkcjach użytkowych, z jednoczesnym ograniczeniem oddziaływania odpadów poużytkowych na środowisko naturalne. Pokazano również rzeczywiste przyczyny gromadzenia się tych odpadów w otoczeniu człowieka.
EN
The Packet for Circular Economy accepted by EU in 2015 is actually the most mature form for the realization of the Strategy for Sustainable Development. For the implementation of its assumption plastics play the role of the aim of the activity as well as of the aid for it. The importance of polymeric materials for the contemporary world as a constructional material omnipresent in all branches of economy, everyday life and culture was demonstrated within this study. Moreover, their unrecognized and often underestimated significance for the environment protection was depicted. It was also revealed that science and technology still did not find any substitutes allowing, even partially, for the replacement for material of millennium as plastics are in their commercial applications with simultaneous reduction of the environmental impact of end-life wastes. The real reasons of the accumulation of these wastes in the nature were also discussed in detail.
PL
W pracy podjęto problem zintegrowanego modelowania optymalizującego procesu wytłaczania tworzyw polimerowych, obejmującego zagadnienie optymalizacji wytłaczania na podstawie modelu komputerowego procesu. W celu rozwiązania tego zadania opracowano własne, oryginalne narzędzie optymalizujące (program komputerowy) i zintegrowano je z systemem modelowania procesu wytłaczania. Zagadnienie optymalizacji rozwiązano przy zastosowaniu technik ewolucyjnych (algorytmów genetycznych), w odniesieniu do dwóch technik wytłaczania – tradycyjnego wytłaczania jednoślimakowego z zasilaniem grawitacyjnym oraz niekonwencyjnego wytłaczania jednoślimakowego z dozowanym zasilaniem. Rozwiązania modelowe jak i optymalizacyjne w odniesieniu do wytłaczania z dozowanym zasilaniem są w całości oryginalne i jak dotąd niedostępne na świecie. Opracowany, oryginalny program komputerowy GASEO umożliwia optymalizację procesu wytłaczania z dowolną liczbą zmiennych optymalizowanych, przy różnych kryteriach optymalizacji procesu i praktycznie nieograniczonej dokładności przeszukiwania powierzchni odpowiedzi badanego procesu. Opracowana procedura optymalizacji ma charakter uniwersalny i może być stosowana do optymalizacji innych odmian procesu wytłaczania, a także do optymalizacji innych procesów przetwórstwa. Warunkiem stosowania tej procedury jest dysponowanie odpowiednim modelem komputerowym badanego procesu. Opracowane procedury modelowe i optymalizacyjne zweryfikowano doświadczalnie, potwierdzając skuteczność proponowanych rozwiązań. Wyniki pracy potwierdzają ograniczenie optymalizacji procesu wytłaczania na podstawie badań doświadczalnych ze względu na zbyt duża liczbę niezbędnych prób eksperymentalnych. Wskazano przyszłe kierunki badań modelowych procesu wytłaczania, m.in. zagadnienie skalowania procesów przetwórczych.
EN
The thesis addresses the problem of integrated optimization modeling for polymer extrusion which includes the issue of extrusion optimization based on the computer model of the process. To solve this task, an original optimization tool (computer program) has been developed and integrated with the modeling system of extrusion process. An optimization problem has been solved using evolutionary techniques (genetic algorithms), with reference to two extrusion techniques, traditional single-screw extrusion with gravitational feeding, and non-conventional single-screw extrusion with metered feeding, i.e. starve fed extrusion. Modeling and optimization solution with regard to the starve fed extrusion are absolutely original and so far unavailable in the world. The developed GASEO computer program makes it possible to optimize extrusion process with any number of optimized variables, with different criteria of process optimization and virtually unlimited accuracy of searching the response surface of the tested process. The developed optimization procedure is universal and can be used to optimize other extrusion processes, as well as other processing processes. The condition for using this procedure is to have an appropriate computer model of the process. The developed model and optimization procedures have been verified experimentally, confirming the effectiveness of the proposed solutions. The results of the research confirm the limitations of optimization of the extrusion process based on the experimentations due to the large number of necessary experimental tests. Future directions of modeling research of the extrusion process have been indicated, e.g. the issue of scaling-up in polymer processing.
EN
In this article the research related to the scope increase of incremental technology in machine industry is presented. Those technologies were used for the manufacture of components from polymeric materials with torque loaded such as: shafts, clutches of gear hubs and other elements of the propulsion system in which torque is transferred. To analyze the properties of the manufactured elements the original testing stand was designed and a series of preliminary torsional strength tests of the gear shaft fittings obtained using additive techniques have been carried out. On the basis of the obtained results it was stated that there is a clear influence of the printing plane in the applied incremental technologies [SLS (selective laser sintering) and FFF (fused filament fabrication)] on the torsion resistance of the obtained elements. The properties of the shafts also depend on the type of polymeric materials which they were made of.
PL
Przedstawiono badania związane ze zwiększaniem zakresu wykorzystania technologii przyrostowych w budowie maszyn. Technologie te zastosowano do wytwarzania z materiałów polimerowych elementów obciążonych momentem skręcającym, takich jak: wały, sprzęgła piasty kół zębatych i inne elementy układu napędowego, w których jest przenoszony moment obrotowy. W celu przeanalizowania właściwości wytwarzanych elementów zaprojektowano autorskie stanowisko badawcze, za pomocą którego przeprowadzono serię badań wstępnych skręcania wałków przekładni wytworzonych z wykorzystaniem technik addytywnych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że właściwości elementów poddanych skręcaniu wyraźnie zależą od płaszczyzny wydruku w zastosowanych technologiach przyrostowych (SLS i FFF) oraz od rodzaju materiałów polimerowych użytych do wykonania badanych elementów.
PL
Tworzywa polimerowe podlegają procesom biodegradacji. Zainteresowania naukowców skupiają się wokół poszukiwania metod efektywnego wykorzystania znanych już mikroorganizmów mogących wziąć udział w procesach biodegradacji tworzyw polimerowych, zarówno tych ropo- jak i bio-pochodnych. Opakowania do żywności, główne źródło odpadów tworzyw polimerowych, mogą być skutecznie degradowane przez działalność mikroorganizmów zdolnych do wytwarzania enzymów, które biorą udział w reakcjach biochemicznych. Wiele gatunków mikroorganizmów (głownie grzyby i bakterie) jest zdolnych do uczestnictwa w procesie biodegradacji tworzyw i kompozytów na bazie polimerów. Badane mikroorganizmy wyizolowano z miejskiego składowiska odpadów, z gleby i z wody morskiej oraz innych środowisk. Publikacje naukowe opisują bakterię Ideonella sakaiensis 201-F6, która może wykorzystać poli(tetraftalan etylenu), jako źródło węgla do wytwarzania energii. W niniejszym opracowaniu na podstawie literatury opisano mechanizm biodegradacji enzymatycznej oraz mikroorganizmy degradujące PE, PET oraz organiczne napełniacze na bazie lignocelulozy.
EN
Biodegradation is a process that is carried out under the influence of enzymatic biological systems of bacteria and fungi that result in the degradation of the polymer. Cracking of chemical bonds in the chain occurs under the influence of enzymatic attack by oxidation or hydrolysis mechanism. The course of the biodegradation process depends on the type of enzyme and above all on the microorganisms for which environmental pollution is the source of energy. Pseudomonas spp. And Aspergillus glaucus, which show dependence in the biodegradation process involving fungi and bacteria of one of the most common plastics –polyethylene. In case of biodegradation of lignocellulose enzymes A. aneurinilyticus and Bacillus sp can produce valuable products such as gallic acid, ferulic acid.
7
Content available remote Wytłaczarki jednoślimakowe
PL
Przedstawiono funkcjonowanie wytłaczarki jednoślimakowej ze ślimakiem konwencjonalnym oraz z zastosowaniem ślimaka barierowego. Zaprezentowano również informacje dotyczące zastosowania w wytłaczarkach jednoślimakowych nowoczesnych napędów bezprzekładniowych. Poza tym artykuł zawiera charakterystyki ślimaków przeznaczonych do przetwórstwa różnych tworzyw polimerowych.
EN
A review, with 30 refs.
PL
Opracowano metodę wyznaczania krzywych lepkości tworzyw polimerowych opartą na ograniczonej liczbie reometrycznych punktów pomiarowych, uzyskanych w wyniku badania wskaźnika szybkości płynięcia MFR. Zastosowano uniwersalne równanie Vinogradova-Malkina, dwuparametrowe równanie potęgowe Ostwalda-de Waele oraz trójparametrowe równanie logarytmiczne Kleina. W celu weryfikacji opracowanej metody wykonano badania reologiczne polietylenu dużej gęstości (HDPE). Stwierdzono, że proponowane rozwiązania mogą być przydatne w praktyce inżynierskiej do szybkiej oceny właściwości reologicznych przetwarzanych tworzyw, zwłaszcza nowych, zaawansowanych materiałów (np. mieszanin polimerów i kompozytów polimerowych), w wypadku których dostępne bazy materiałowe nie zawierają potrzebnych danych reologicznych.
EN
A method of determining the viscosity curves on the basis of limited number of rheological measurements has been developed using mass flow rate (MFR) index. Several models have been applied, a universal Vinogradov-Malkin, two-parameter Ostwald-de Waele power-law, and three-parameter logarithmic Klein equation. The method has been verified using high density polyethylene (HDPE) rheological studies. It has been found that the proposed procedures can be useful in engineering practice for rapid assessment of rheological properties of the processed materials, especially new and advanced ones, (e.g., polymer blends or polymer composites), for which no rheological data were available in materials databases.
EN
The article describes the research methodology for determining the resistance to environmental stress cracking of polymeric injection moulding parts. Tests were carried out on the original laboratory stand, the structure of which allowed the determination of the timing of the destruction of the tested object (a normalized sample, a real object) for a stable or variable load. The research focused in particular on the verification of susceptibility to the use of plastic parts in terms of environmental hazards.
PL
W artykule opisano metodykę badań wyznaczania odporności na korozję naprężeniową elementów z tworzyw polimerowych. Badania zostały przeprowadzone na oryginalnym stanowisku laboratoryjnym, którego konstrukcja umożliwia oznaczenie czasu wystąpienia granicznego zniszczenia obiektu badań (próbka znormalizowana, obiekt rzeczywisty) dla stałego lub zmiennego obciążenia. Badania dotyczyły szczególnie weryfikacji podatności na zastosowanie elementów z tworzyw w warunkach zagrożeń środowiskowych.
10
Content available remote Malowanie materiałów polimerowych
PL
Malowanie materiałów polimerowych wymaga odpowiedniej wiedzy. Każde tworzywo polimerowe ma swoją specyfikę a dodatkowo w zależności od zastosowanych dodatków może różnie reagować na nakładaną powłokę. Dodatkowo przygotowanie powierzchni materiału polimerowego ma znaczący wpływ, na jakość nałożonej powłoki. Przyjmuje się, że około 50-70% wad powłok malarskich wynika ze złego przygotowania powierzchni.
EN
Polymer materials require adequate knowledge to paint them. Each polymer material has its own characteristics and additionally depending on the applied additives can react differently to the applied coating. In addition, the preparation of the surface of the polymeric material has a significant effect on the quality of the applied coating. It is estimated that about 50-70% of paint coatings defects result from poor surface preparation.
PL
W artykule omówiono temat zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych, otrzymanych w drodze procesów technologicznych oraz zużycia wyrobu. Przedstawiono metody recyklingu materiałowego, surowcowego i energetycznego oraz dokonano przeglądu prawnych ustaleń dotyczących gospodarki odpadami. Ponadto podano przykłady zastosowania w/w odpadów w ponownym procesie wytwarzania komponentów stosowanych w motoryzacji oraz środowisku ruchu drogowego oraz przeprowadzono badania wpływu wykorzystania regranulatu do produkcji tych części.
EN
The article discusses the problem of waste management of polymeric plastics, obtained by technological processes and product wear. The methods of polymer waste management, including the recycling of materials, raw materials and energy, have been presented and the legal framework for waste management has been reviewed. Further examples of application of the aforementioned waste in the reprocessing of the components used in the accreditation and the traffic environment were also given, and the impact of the use of the regranulate on the production of those parts was investigated.
12
Content available remote Zagrożenie dla środowiska morskiego dryfującymi materiałami polimerowymi
PL
W pracy omówiono sposoby powstawania i rodzaje zagrożeń, jakie niosą dryfujące materiały polimerowe, oraz ich wpływ zarówno na środowisko morskie, jak i na człowieka. Zaprezentowano sposoby ograniczające zużycie tworzyw sztucznych, bezpośrednio przyczyniające się do zmniejszania zanieczyszczeń w morzach i oceanach.
EN
In the paper the types of hazards, the ways their arose and their influence on the marine environment and on humans are discussed. There are also presented the ways of limiting the consumption of plastics, which directly contributes to reducing pollution in the seas and oceans.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesów separacji elektrostatycznej mieszanin poli(ε‑kaprolaktonu) (PCL) z poli(chlorkiem winylu) (PVC) lub poli(tereftalanem etylenu) (PET). Zbadano cztery wielkości wejściowe tych procesów (i) udział masowy poszczególnych składników mieszaniny, (ii) czas elektryzowania fluidyza cyjnego, (iii) różnicę potencjałów między elektrodami separatora oraz (iv) prędkość obrotową elektrody walcowej. Wygenerowano oraz przeanalizowano modele matematyczne procesów separacji elektrostatycznej mieszanin PCL/PVC i PCL/PET. Stwierdzono poprawność procesu separacji badanych mieszanin oraz możliwość praktycznego wykorzystania otrzymanych modeli matematycznych.
EN
Effect of mass fractions of the individual components of the polymer mixt., electrification time of fluidized bed, potential difference between the electrodes and rotational speed of the cylindrical electrode on course of polymer sepn. was detd. The exptl. data were used to elaborate math. models of the process.
PL
Artykuł zawiera opis sposobu wyznaczania powierzchni śladu styku w funkcji obrotu dla przekładni zębatych. Opisano w nim nowatorską metodę szacowania powierzchni kontaktu współpracujących zębów. Przedstawiono opracowane wykresy dla kół zębatych typu Beveloid o prostej linii zęba oraz o linii śrubowej.
EN
The article presents a description of the determining the contact surfaces as a function of gears rotation. It shows an innovative method of estimating the contact surface of the teeth mating. It also presents obtained plots for the Beveloid gears with the straight and helix tooth line.
PL
Artykuł przedstawia sposób doboru kąta zwężenia kół zębatych typu Beveloid o śrubowej linii zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Zawiera uogólnione charakterystyki wpływu kąta zwężenia na wartość naprężeń u podstawy zębów oraz na powierzchniach bocznych zębów. Przedstawia przykładowe wyniki badań przeprowadzonych metodą elementów skończonych.
EN
The paper presents method of selecting the Beveloid gears, with a helix tooth line, narrowing angle based on the finite element method was presented. It includes generalized characteristics of the narrowing angle impact on the value of stress at the tooth bearing and the tooth side surfaces. It aiso presents the examples of the finite element method tests resuits.
PL
Artykuł przedstawia sposób doboru kąta zwężenia kół zębatych typu Beveloid o prostej linii zęba w oparciu o metodę elementów skończonych. Zawiera uogólnione charakterystyki wpływu kąta zwężenia na wartość naprężeń u podstawy zębów oraz na powierzchniach bocznych zębów. Przedstawia przykładowe wyniki badań, przeprowadzonych w oparciu o metodę elementów skończonych.
EN
In the article the method of selecting the Beveloid gears, with a straight tooth line, narrowing angle based on the finite element method was presented. It includes generalized characteristics of the narrowing angle impact on the value of stress at the tooth bearing and the tooth side surfaces. It aIso presents the examples of the finite element method tests results.
PL
Artykuł zawiera opis sposobów modelowania powierzchni zęba w przekładniach z tworzyw polimerowych. Przedstawiono dwie metody modelowania: analityczną oraz bezpośredniej symulacji procesu nacinania. Porównano wymienione metody ze względu na jakość otrzymanych powierzchni. Przedstawiono możliwości wykorzystania metody analitycznej do modelowania kół zębatych typu Beveloid.
EN
In the article the tooth surface modeling descriptions, for the polymeric gears, were included. The two modeling methods were presented: analytical method and the virtual simulation of the gear cutting process. These two methods were compared in terms of the gear surfaces quality The possibility of using analytical methods for Beveloid gear modeling was also presented.
PL
W odniesieniu do znanych oraz powszechnie stosowanych technik separacji rozdział na podstawie różnicy w twardości jest nowatorskim rozwiązaniem. Przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu temperatury mieszaniny na dokładność oraz efektywność separacji. Do badań wytypowano materiałową mieszaninę składającą się z PP i ABS ze względu na różnice w twardości oraz w temperaturze topnienia. Wyniki badań wykazały wysokie wartości dokładności oraz efektywności rozdziału mieszanin szczególnie w wyższych temperaturach co daje możliwości stosowania niższych sił nacisku igieł.
EN
As regards known and commonly used techniques of separation, the subject separation based on the difference in hardness constitutes an innovative solution. Tests have been made with the aim to determine influence of temperature the mixture on accuracy and effectiveness of separation. PP and ABS were selected for the tests due to differences in hardness and softening temperatures. The results have shown high values of accuracy and effectiveness for mixtures particular in higher temperatures with the use of lower pressure forces of needles.
PL
Stosowanie napełniaczy w produkcji wytworów z tworzyw polimerowych ma na celu poprawę ich właściwości, szersze zastosowanie oraz obniżenie ceny. Starzenie polimerów powoduje pogorszenie cech wytrzymałościowych materiału. Prognozowanie zmian wywołanych na skutek starzenia pozwala na określenie możliwości stosowania kompozytów w różnych warunkach eksploatacji. Przedstawiono wyniki badań właściwości poliamidu z włóknem szklanym oraz z piaskiem kwarcowym przed i po procesie starzenia elektrochemicznego. Proces przyspieszonego starzenia wykonano na stanowisku do badań, w roztworze wodnym NaCl o stężeniu 25%. Wykonano badania wytrzymałości na rozciąganie, twardości, barwy, połysku oraz właściwości termicznych metodą DSC. Stwierdzono istotne zmiany właściwości badanych materiałów po procesie starzenia elektrochemicznego.
EN
Polyamide 6 was filled with glass fibers or/and quartz sand, processed by injection moulding, electrochem. aged in NaCl solution at pH 7 and 20°C for 720 h (current 0.3 A) and studied for hardness, color, gloss, tensile strength and thermal properties. The ageing resulted in decreasing the hardness, gloss, tensile strength and crystallinity of the composites.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.