Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turnout
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Rozwój konstrukcji rozjazdów na Centralnej Magistrali Kolejowej
PL
Istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczną eksploatację linii kolejowych dużych prędkości jest odpowiedni dobór rozjazdów wraz z ich systemem przestawiania. W artykule zawarto informacje o obecnie eksploatowanych rozjazdach na Centralnej Magistrali Kolejowej wraz z ich klasyfi kacją w zależności od zastosowanych napędów. Zidentyfi kowano nowe wyzwania przed jakimi stoją producenci nawierzchni szynowej oraz jednostki badawcze w procesie certyfi kacji wyrobów. Omówiono technologie zwiększające początkową jakość rozjazdów oraz parametry defi niujące dostępność techniczną, jak również podatność utrzymaniową. Autorzy przedstawili również propozycję diagnostyki stanu technicznego rozjazdów kolejowych umożliwiającej podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i korekcyjnych we właściwym czasie.
EN
An important factor for the safety operation of the high speed railway lines is proper choice of turnouts and their drives. The article includes information about presently used turnouts on the CMK Central Trunk Line together with their classifi cation in regards of switch machine applied. New challenges were identifi ed which manufactures of superstructure and certifi cation bodies have to cope. Technologies increasing the quality of turnouts as sold were discussed as well as parameters defi ning their technical availability and maintainability. The authors presented a proposal of remote diagnostics allowing undertaking the preventive or correction actions in right time.
2
Content available Interaction of railway with turnout
EN
The paper presents a mathematical model of the switch point with R radius > 1200 m. The switch point was treated as a beam with variable stiffness and variable moment of inertia. A simulation was performed for a constant force loading the switch point and for real parameters of the switch point with R = 1200 m.
PL
Artykuł przedstawia model matematyczny iglicy rozjazdu kolejowego o promieniu r≥1200 m. Iglica traktowana jest jako belka o zmiennej sztywności i zmiennym momencie bezwładności (wzdłuż długości iglicy). Przedstawiono symulację modelu matematycznego iglicy obciążoną stała siłą w kontakcie koła z szyną, korzystając z rzeczywistych parametrów takiej iglicy.
PL
Artykuł omawia kwestię projektowania rozjazdów kolejowych na łukach i krzywych przejściowych. W artykule opisano obecny stan prawny oraz genezę przepisów krajowych. Ponadto przedstawiono zasady projektowania połączeń rozjazdowych na łukach kołowych i krzywych przejściowych, obliczenia promieni łuków oraz prędkości na poszczególnych kierunkach zgodnie z normą PN-EN 13803 „Kolejnictwo – Tor – Parametry projektowania toru w planie – Tor o szerokości 1435 mm i większej”, a także „Standardami Technicznymi – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) „ STT1-A6 Układy geometryczne torów”.
EN
Paper discussed the design of railway turnouts on curves and transition curves. The article describes the current legal status and the origin of national regulations. In addition, the rules for the design of turnout connections on curves and transition curves, calculations of curves in turnout and speeds in turnout directions are presented in accordance with PN-EN 13803 "Railway - Track - Track design parameters in the plan - Track with a width of 1435 mm and larger " as well as „Standardy Techniczne - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) „ ST-T1-A6 Układy geometryczne torów”.
4
Content available remote Best practices for the monitoring of railway assets
PL
Grupa Vossloh przez lata zgromadziła duże doświadczenie w zakresie monitorowania infrastruktury kolejowej. Predykcyjne zasady konserwacji zastosowane do monitorowania rozjazdów zwiększają dostępność zasobów. Główne typy defektów, które można monitorować oraz odpowiadające im pomiary są regularnie analizowane. Wskaźniki wysokiego poziomu pomagają ekipie serwisowej określić stan techniczny rozjazdu, a predykcyjne utrzymanie ruchu pozwala na przewidywanie niektórych możliwych usterek i awarii. Eksploracja danych jest prezentowana na zestawie danych z rzeczywistych rozjazdów.
EN
Vossloh hasacquired throughout theyears a large experience in the monitoring of railway assets. Predictive maintenanceapplied to turnout monitoring improves the availability time of the asset.The main types of defects that can be monitored and the corresponding measurements are reviewed. High-level indicators help the maintenance team qualify the status of the turnout, and predictive maintenance can be used to anticipate some degradations. A data mining study is presented on a dataset from real turnouts.
PL
W pracy omówiono zagadnienia dotyczące pomiarów strzałek eksploatacyjnych toru zwrotnego w rozjeździe zwyczajnym z uwzględnieniem pomiarów autorskich. Położenie toru zwrotnego w płaszczyźnie poziomej ocenia się na podstawie wyników pomiarów strzałek na stałej cięciwie. Wartości dopuszczalne strzałek krzywizny w rozjazdach zwyczajnych zależą od promienia toru zwrotnego rozjazdu. Długości cięciwy, wartości dopuszczalne strzałek krzywizny i krok (odcięta xi) pomiaru strzałek jest zależna od promienia kierunku zwrotnego rozjazdu. W artykule opisano wyniki pomiarów strzałek eksploatacyjnych, które zostały uzyskane z zastosowaniem przykładnicy magnetyczno-pomiarowej (ang. magnetic-measuring square - MMS). Publikacja skupia się na zastosowaniu autorskiego przyrządu pomiarowego MMS w pomiarach strzałek eksploatacyjnych w dwóch trybach: - z trzpieniem z prowadnicą, płytką krawędziową oraz z linką pomiarową i smyczkiem pomiarowym (pozwala na pomiar strzałek dla różnych długości cięciw w zależności od rodzaju i typu rozjazdu), - z trzpieniem 2M, płytką krawędziową, minipryzmatem GMP111. Uzyskane wyniki badań, potwierdzają przydatność zastosowania przyrządu MMS w pomiarach strzałek eksploatacyjnych. Autorskie rozwiązanie wpisuje się w tematykę prac geodezyjnych i prac diagnostycznych, stanowiąc ich optymalizację. Badania udzieliły również odpowiedzi na pytanie, w jakim stanie znajduje się położenie toru zwrotnego w płaszczyźnie poziomej. Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id-4 wymaga prowadzenia dokumentacji technicznej w postaci Arkusza Uzupełniającego Badania Technicznego pomiarów strzałek. MMS zapewnia pozyskiwanie danych do dokumentacji technicznej. W pracy przedstawiono autorskie spostrzeżenia i wnioski. Artykuł powstał w ramach badań statutowych AGH nr 11.11.150.005.
EN
This paper discusses issues related to measuring the sagittas (versines) of a diverging track in a normal turnout (single turnout), and includes proprietary measurements. The position of a diverging track in horizontal plane is determined based on the results of measurements of sagittas at a fixed chord. The permissible values of curvature sagittas in normal turnouts are dependent on the radius of the turnout's diverging track. The chord length, the permissible values of curvature sagittas, and the step (abscissa xi) of the sagittas measurement is dependent on the radius of the turnout's reverse direction. The article discusses results of measurements of sagitta values that were obtained with the use of a magnetic-measuring square (MMS). This publication is based on the use of a proprietary MMS instrument for measuring sagittas in two modes: - using a mandrel with a guide, an edge plate, and a measurement rope and measurement bow (allows to measure sagittas for different chord lengths, depending on the type and kind of turnout), - using a 2M mandrel, edge plate, GMP111 mini-prism. The obtained results confirm the usability of the MMS instrument for measuring sagittas. The proprietary solution may be categorized under geodetic and diagnostic works, constituting their optimization. The research also provided an answer to the question of the diverging track's condition in horizontal plane. The Id-4 manual for inspections, technical assessment and maintenance of turnouts necessitates drawing up technical documentation in the form of a Supplementary Sheet for Technical Inspection of sagitta measurements. MMS ensures the obtaining of data for the technical documentation. The paper includes proprietary observations and conclusions. The article was prepared as part of the AGH statutory research no. 11.11.150.005.
PL
W ramach udziału w Radzie ds. Mobilności, która jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Wrocławia, autor miał sposobność zapoznać się z bieżącymi potrzebami m.in. transportu tramwajowego. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w niniejszym artykule zostały opisane wybrane, względnie łatwe do realizacji postulaty wprowadzenia usprawnień systemowych i punktowych. Niektóre z nich, jak na przykład rozjazdy dużych prędkości czy krzyżownice głęboko-rowkowe, stosowane są za granicą od dziesięcioleci, natomiast inne, jak regulowana krawędź peronowa, mają charakter eksperymentalny. W pracy opisano cechy charakterystyczne wybranych rozwiązań, ich proponowany zakres stosowania oraz spodziewane efekty usprawniające funkcjonowanie transportu tramwajowego w mieście.
EN
Due to the fact that author participate in Council for Mobility which is an advisory body for the President of Wroclaw, the author had a chance to become acquainted with current needs of tramway transportation service. This paper brings proposals of answers to some of the issues that can be handled in relatively easy way. Some of these, as high speed turnouts or turnout crossings equipped with deep grooves are known abroad for decades, some however, as the device for reducing platform gap, are at experimental stage. In the paper characteristic features of chosen solutions are described, their range of use is proposed and expected impact on tram transport functioning is estimated.
PL
Artykuł opisuje wymagania odnoszące się do rozjazdów i skrzyżowań torów, określone w TSI Infrastruktura, obowiązujących od 1.01.2015 roku. Przedstawiono oceniane parametry geometryczne, podając ich wartości dopuszczalne według TSI Infrastruktura, porównując je z aktualnie obowiązującymi przepisami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Skomentowano zmiany występujące w „nowych” TSI Infrastruktura, odnoszące się do składników interoperacyjności i dotyczące rozjazdów. Opisano również główne zasady oceny zgodności parametrów charakteryzujących rozjazdy z wymaganiami TSI Infrastruktura.
EN
The article describes requirements referring to turnouts and crossings of tracks, defined in TSI Infrastructure, entered into force since 1. January 2015 year. Assessable geometrical parameters have been presented with their limit values according to TSI Infrastructure, compared with obligatory at present regulations of PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Polish Railways Manager of Infrastructure). Changes that occur in “new” TSI Infrastructure, referring to interoperability constituents and relating to turnouts, have been commented in the paper. The main rules of conformity assessment of the parameters characterizing turnouts with TSI Infrastructure requirements have been also described.
EN
Recent development in railway technology in Austrian railways ÖBB has been presented in the paper. According to LCC method, the company tries to buy products of highest possible quality and maintain them properly. High quality of assembly is achieved by complete pre-assembly at the plant and mechanized installation with cranes and tilting wagons.
PL
W artykule opisano nowe, standardowe rozwiązania wdrożone na kolejach austriackich ÖBB w ostatnich latach. Dzięki stosowaniu metody LCC, zarządca dąży do zakupu produktów o możliwie najwyższej jakości, oraz stara się maksymalnie wydłużyć ich trwałość dzięki odpowiedniemu utrzymaniu. Wysoka dokładność montażu jest osiągana m.in. dzięki wstępnemu montażowi w wytwórni oraz zmechanizowaniu procesu budowlanego z zastosowaniem żurawi i wagonów z przechylną podłogą.
PL
Artykuł opisuje konstrukcję i specyfikę projektowania rozjazdów stosowanych w Wielkiej Brytanii na sieci zarządcy infrastruktury Network Rail. Zwrócono uwagę na różnorodność typów rozjazdów brytyjskich, opisano budowę części składowych rozjazdu, zestawiono najczęściej używane rozjazdy w formie tabelarycznej. Podano również parametry kinematyczne i wzory potrzebne przy projektowaniu połączeń rozjazdowych. W artykule postawiono także nacisk na przybliżenie angielskich pojęć z zakresu budowy rozjazdu.
EN
The article describes railway turnouts used in Great Britain by the infrastructure owner Network Rail. Attention has been paid to the variety of British turnouts; parts of turnouts have been described and most popular switch and crossing units have been presented in tables. Kinematical parameters and formulas used in designing turnout connections have also been given. The article also familiarizes the reader with English vocabulary about switches & crossings.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3758--3766, CD 1
PL
W referacie przedstawiono modele współpracy rozjazdu kolejowego z napędem dla kolei dużych prędkości na przykładzie rozjazdu zwyczajnego eksploatowanego na stacji Strzałki. W pracy dokonano klasyfikacji przykładowych rozwiązań geometrycznych stosowanych rozjazdów kolejowych w Polsce oraz przyrządów pomiarowych sił przestawiania ruchomych elementów w rozjeździe dużych prędkości. Oceniono obecnie stosowane metody pomiarowe, podjęto badania wtórne nad koniecznością zmian i zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych dla skrócenia czasu i zwiększeniu dokładności pomiarów w liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
EN
The paper presents models of cooperation between railway turnout and point machine for high speed railways for example, turnout which is operated on Strzałki station. The paper presents the classification of the sample geometries used in railway turnouts in Poland and measuring devices adjustment forces moving parts in high speed turnouts. To judge from the facto of current measurement method, used secondary research on the need of change and the use of innovative technical solutions for time reduction and increase precision of measure in PKP Polish high speed railways.
EN
Along with the improvement of the existing switchgears by replacing unreliable elements, global companies create its new types in order to improve the reliability, operating speed and to achieve high speeds of motion on pointers. Therefore in this work the way of modernization of the existing turnouts is offered based on switched reluctance electric motor, and also the design of direct-drive turnout on the basis of linear electric motor.
PL
Wraz z poprawą parametrów eksploatowanych rozjazdów kolejowych uzyskiwaną przez wymianę zawodnych części składowych, światowi producenci tworzą nowe rozwiązania, które mają na celu poprawę niezawodności i szybkości działania oraz umożliwiają osiągnięcie większej prędkości przestawiania urządzenia. W artykule przedstawiono kierunek modernizacji obecnie eksploatowanych rozjazdów, polegający na zastosowaniu elektrycznego silnika reluktancyjnego lub napędu na bazie elektrycznego silnika liniowego.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności systemu rozjazdowego. Wykorzystano wnioski z projektu Innotrack oraz projektów badawczych realizowanych przez OBB, SBB i DB, a także doświadczenia PKP.
EN
There were presented in the paper the selected issues concerning the reliability of a turnout system. The conclusions from the Innotrack project and research projects accomplished by OBB, SBB and DB, as well as the experience of PKP have been used.
EN
Turnout is one of important infrastructures in high-speed railway. In order to study the law of wheel-set lateral displacement when a train passes a turnout at high speed, a wheel-set lateral displacement test system is developed by using laser displacement sensors and a corresponding digital data collection system. The test system is verified to be reliable through a field test focusing on turnout No.18 of Hefei-Nanjing high speed railway in China. Meanwhile, the field test reveals the wheel-set lateral displacement law of EMUs(Electric Multiple Units) as they pass the turnout No.18 at different speeds and from different directions: when the EMUs pass the turnout at high speed, in sections of switch rail top width ranging 15~35mm and nose rail top width ranging 45~65mm, the wheel-sets produce lateral displacement rapidly; comparing two conditions, i.e. the EMUs pass the turnout from forward and from reverse direction, the wheel-set lateral displacement under former condition is bigger and it will cause a bigger lateral vibration acceleration.
PL
Zaproponowano system kontroli rozjazdów w sieci kolejowej wysokiej prędkości. Badane jest boczne odkształcenie rozjazdu w chwili gdy przejeżdża pociąg przy wykorzystaniu czujników laserowych.
14
Content available remote Rozjazdy do dużych prędkości o zmiennej krzywiźnie toru zwrotnego
PL
Na PKP rozjazdy o najnowocześniejszych konstrukcjach stosowane są na liniach przeznaczonych do prędkości 200 km/h. Umożliwiają one przejazd po torze zwrotnym z prędkością do 100 km/h. Koleje dużych prędkości stawiają przed konstruktorami rozjazdów jeszcze większe wymagania. Nie są im w stanie sprostać rozjazdy, w których tor zwrotny ma kształt łuku o stałej wartości promienia. W referacie przedstawiono wybrane typy rozjazdów, charakteryzujących się zmienną krzywizną toru zwrotnego.
EN
At Polish Railroads, most modern turnouts are used at railways suitable for 200 km/h speed. They enable transiting diverging track at speeds up to 100 km/h. For high-speed railroads, junction designers face even stricter requirements. Not even turnouts with diverging track of constant curvature can satisfy them. This paper presents selected turnouts types, characterized with variable diverging track curvature.
15
Content available remote Nowoczesny system rozjazdowy na przykładzie tunelu Gottharda
PL
Przedstawiono nowoczesny system rozjazdowy wybrany jako wyposażenie najdłuższego kolejowego tunelu świata - tunelu Gottharda w Alpach. Omówiono przesłanki wyboru rozwiązań technicznych oraz najważniejszych cech zastosowanych systemów: zintegrowanego systemu przestawiania i kontroli Hydrostar oraz systemu diagnostyki Roadmaster, których właściwości pozwoliły na spełnienie wysokich wymagań dotyczących dostępności oraz podatności utrzymaniowej systemu przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa.
EN
The article presents a modern turnout system as the equipment of the Gotthard Tunnel - the longest railway tunnel in the World. It explains the reasons as to why certain technical solutions have been chosen and describes the most important features of the implemented systems: Hydrostar - a combined point operating, locking and detection system and Roadmaster - diagnosis system. Due to the properties of the said systems the highest requirements with regards to availability and maintainability without affecting the required safety level could have been met.
PL
W artykule przedstawiono proces wdrożenia oraz pierwsze doświadczenia eksploatacyjne na sieci PKP PLK S.A. związane z zastosowaniem hermetycznych zamknięć nastawczych typu Spherolock NG. Omówiono proces przygotowań do ich zabudowy w istniejących rozjazdach oraz przybliżono proces wymiany klasycznych zamknięć na zamknięcia hermetyczne. Przedstawiono pierwsze doświadczenia eksploatacyjne oraz wstępne wnioski i propozycje związane z optymalnym wykorzystaniem nowego rozwiązania.
EN
The article presents the implementation process and first experiences with regards to the operation of the encapsulated locking devices - Spherolock NG, which have been installed within the PKP PLK S.A. network. It describes a preparation process which is undertaken prior to the installation of the Spherolock NG units in existing turnouts. It also shows a process of replacing traditional locking devices with the encapsulated ones. The article refers to the first operational experiences and presents preliminary conclusions and suggestions with regards to the optimal usage of the new solution.
17
Content available remote Podatne utrzymaniowo nowoczesne systemy rozjazdowe
PL
W artykule przedstawiono podstawowe czynniki wpływające na koszty utrzymania systemów przestawiania i kontroli rozjazdów kolejowych. Wymieniono modele utrzymaniowe, a następnie wskazano najbardziej optymalny z nich. Przedstawiono najistotniejsze cechy produktów firmy VAE Eisenbahnsysteme GmbH - zamknięć nastawczych SPHEROLOCK®, systemu przekazywania sił nastawczych HYDROLINK® oraz zintegrowanego systemu sterowania i kontroli HYDROSTAR® - wpływające na koszty utrzymania. W dalszej części artykułu opisano system monitorujący oraz diagnozujący aktualny stan rozjazdów kolejowych – Roadmaster firmy VAE Eisenbahnsysteme GmbH. System ten jest w stanie przewidzieć wystąpienie awarii z dużym wyprzedzeniem.
EN
systems of setting and position monitoring of railway turnouts have been presented in the paper. The maintenance models have been listed and afterward the most optimum one has been indicated. The major features of products of VAE Eisenbahnsysteme GmbH company – completely enclosed locking system SPHEROLOCK ®, hydraulic force transmission HYDROLINK®, hydraulic point-operating system for turnouts with multiple locking HYDROSTAR ® - influencing on the maintenance cost have been described. The monitoring and diagnostic system named Roadmaster, the product of VAE Eisenbahnsysteme GmbH, which provides current information about turnouts have been also presented. This system is able to predict the damage or failure long before it occurs.
18
Content available Koncepcja przeglądów okresowych rozjazdów
PL
Od wielu lat trwają dyskusje nad koniecznością zmiany częstotliwości badań technicznych (przeglądów okresowych) oraz uzależnienie wielkości odchyłek dopuszczalnych szerokości toru i żłobków od warunków eksploatacyjnych, tj. prędkości maksymalnej i obciążenia rocznego. Prowadzone w kraju od kilku lat badania nad tymi zagadnieniami daty pozytywne wyniki, które z powodzeniem można wprowadzić do przepisów. Dotyczy to przede wszystkim przedstawionych w pracy [4] odchyłek dopusz.czalnych szerokości toru i żłobków, uzależnionych od prędkości maksymalnej w torze zasadniczym oraz promienia tuku rozjazdu w torze zwrotnym.
PL
W artykule przedstawiono sposób określenia stanu technicznego rozjazdów na podstawie danych z tzw. metryk rozjazdów. Stan techniczny rozjazdów określany jest przy pomocy trzech wskaźników syntetycznych. Metoda powyższa pozwala na bieżąco określić optymalne terminy remontów i napraw.
EN
This paper presents the method definition of turnout's technical condition witch three indicators method. It permits qualify time-limits of fixing or renovation on line.
20
Content available Trwałość podrozjazdnic
PL
Niezawodność rozjazdów jest nieodłącznym, ważnym czynnikiem utrzymania sieci kolejowej. Na procesy degradacji oraz zużycie rozjazdów i skrzyżowań torów wywiera wpływ wiele cech określających współdziałanie pojazdów szynowych z torem, takich jak prędkość pociągów, nacisk osi, liczba i rodzaj pociągów, liczba pociągów w kierunku zwrotnym, stan podłoża, dokładność ułożenia itp. Bardzo ważny jest również układ geometryczny, stan materiału, metody diagnostyki i utrzymania. Średni czas od ułożenia do wymiany rozjazdu jest uzależniony od bezpieczeństwa (ryzyko wykolejeń) i ekonomii (utrzymanie bardziej kosztowne niż wymiana). Na trwałość rozjazdów silny wpływ wywierają podrozjazdnice. Przenoszą one obciążenie taboru przekazywane przez szyny na podsypkę i zapewniają trwałe położenie szyn. Artykuł przedstawia pewne uszkodzenia podrozjazdnic drewnianych i betonowych. Zawiera również rekomendacje dotyczące utrzymania podrozjazdnic. Przedstawione obserwacje stanowią część programu badawczego, którego celem jest zwiększenie trwałości rozjazdów.
EN
The reliability of turnouts is an important factor in maintaining the railway network. Degradation processes and wear of railway switches and crossings are influenced by a large number of parameters of the complex rolling stock - track system such as speed of train, axle loads, amounts and type of train, amount of train in diverting direction, sub - soil state, accuracy of installation etc. Very important are also state of track geometry, state of material, method of turnout inspection and maintenance. The average replacement age of turnout depends mainly on safety reason (risk of derailment) and economical reason (maintaining more expensive than replacing). The durability of turnout is influenced strongly by a condition of its sleepers. The sleepers distribute the load of the train, which is transmitted by the rail to the ballast. The second requirement for the sleepers is to fix rails in their position. The paper describes some defects of timber and concrete turnout sleepers. Recommendations on the maintenance of turnout sleepers are also given. Presented investigation is a part of research program, the main goal of which is the increasing railway turnout durability.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.