Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbulencje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Model of forced turbulence for pulsing flow
EN
The article deals with fluid motion along an infinite hose. Taking into consideration the Stokes equation, the tangential friction stresses according to Newton and the Reynolds equation, the differential equation of the velocity change in radius is developed taking into account the pulsating component of the friction forces in the turbulent flow. Turbulence is defined as the impulse component of a flow, characterized by a pressure drop along a dynamic length of flow, a frequency response, and an oscillation amplitude of the pressure drop of pulse (which is given by the time equation of the oscillation). The velocity distribution along the radius of the hose in the time interval of one second was modelled for pressure drops in the range from 6000 to 18000 Pa and the amount of transported medium in the range from 1.667·10-5 to 6.667·10-5 m3 , which corresponded to the length of pulse plug. The dynamic viscosity of the medium (milk) of 1.79 · 10-3 Pa·s and its density of 10273 N·s2 /m4 were accounted at the simulation. The developed analytical dependence of the velocity of the forced turbulence of the pulsating flow allows to calculate the absolute value of the velocity at a given point of crosssection of the pipeline, and characterizes the physical process of flow of Newtonian fluids and gases in the pipeline.
EN
The control of a homing flying object, which a guided aerial bomb (GAB) is, takes place in the earth’s atmosphere, which may feature various atmospheric phenomena that are disturbances to the GAB control. The atmospheric disturbances include air turbulences, wind pockets, and wind gusts. For the purpose of the research discussed in this paper, the atmospheric disturbances were qualified as a stochastic process of power spectral density according to the Dryden model. This paper presents a method of controlling a GAB in motion through a turbulent atmosphere of the earth. The GAB was homed to a moving ground target by the most universal method of proportional navigation. The research discussed in this paper included an analysis of the effect of atmospheric disturbances on the target striking accuracy of a GAB moving along a vertical plane, the GAB flight trajectory, the values of force inputs which controlled the GAB flight, the values of actual attack angles, the values of kinematic transverse overloads, and the control errors input to the guidance controller. The numerical simulations were completed during the research in Matlab/Simulink, and certain results thereof are represented in a graphical format.
PL
Proces sterowania samonaprowadzającym się obiektem latającym jakim jest lotnicza bomba kierowana (LBK) odbywa się w atmosferze ziemskiej, w której zachodzą różnego rodzaju zjawiska atmosferyczne będące zakłóceniami. Takimi zjawiskami mogą być na przykład: turbulencje, uskoki wiatru, jak też jego podmuchy. Dla potrzeb badań zakłócenia takie przyjęte zostały jako proces stochastyczny w postaci gęstości widmowej mocy to znaczy według modelu Drydena. W niniejszej pracy zaprezentowano metodę sterowania lotniczą bombą kierowaną, która porusza się w ziemskiej atmosferze zaburzonej. Do naprowadzania tego obiektu latającego na poruszający się cel naziemny wykorzystana tu została, jako najbardziej uniwersalna, metoda proporcjonalnej nawigacji. Przeprowadzone w pracy badania objęły analizę wpływu zakłóceń atmosferycznych na dokładność trafienia w cel przez poruszającą się w płaszczyźnie pionowej bombę kierowaną, kształt toru jej lotu, wartości generowanych sił sterujących lotem LBK, wartości realizowanych kątów natarcia, wartości kinematycznych przeciążeń poprzecznych, jak również uchybów sterowania podawanych na regulator. Symulacje numeryczne przeprowadzone zostały w środowisku Matlab/Simulink, a niektóre wyniki badań przedstawione są w postaci graficznej.
EN
The aim of this work is to propose an empirical model for predicting shapes of a Taylor bubble, which is a part of slug flows, under different values of the surface tension in stagnant liquids by employing numerical simulations. The k - turbulence model was used in the framework of finite volume method for simulating flow fields in a unit of slug flow and also the pressure distribution on a Taylor bubble surface. Assuming that an air pressure distribution inside the Taylor bubble must be uniform, a grid search method was exploited to find an appropriate shape of a Taylor bubble for six values of surface tension. It was found that the shape of a Taylor bubble would be blunter if the surface tension was increased. This was because the surface tension affected the Froude number, controlling the flow around a Taylor bubble. The simulation results were also compared with the Taylor bubble shape, created by the Dumitrescu-and-Taylor model and former studies in order to ensure that they were consistent. Finally, the empirical model was presented from the simulation results.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie dynamiki otoczenia współczesnych przedsiębiorstw oraz wyboru strategii ich rozwoju w odniesieniu do zmian w tym otoczeniu. W części teoretycznej omówiono zagadnienia związane z istotą otoczenia, jego rodzajami i tempem zmian. Zasadniczą część prowadzonych rozważań stanowi prezentacja i analiza wyników badań ankietowych przeprowadzona na próbie 63 przedsiębiorstw notowanych na rynkach GPW i NC w Warszawie. Przeprowadzone badania dotyczyły relacji między rodzajem otoczenia, jego monitorowaniem a stosowaną strategią rozwoju przedsiębiorstwa.
EN
The aim of the article is to present the dynamics of the environment of modern companies and to choose their business strategies with respect to changes in this environment. In the theoretical part issues related to the nature of the environment, its types and rate of change have been discussed. The main part of the deliberations is the presentation and analysis of survey results conducted on a sample of 63 companies listed on the Warsaw Stock Exchange and NewConnect. The research concerned the relationship between the type of environment, its monitoring and the company's business strategy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki termoanemometrycznych pomiarów poziomu turbulencji w funkcji prędkości It(v) w przestrzeni pomiarowej w zakupionym w 2013 roku tunelu aerodynamicznym z obiegiem zamkniętym. Pomiary wykonano z wykorzystaniem standardowej, jednowłóknowej sondy termoanemometrycznej. Wyniki pomiarów w centralnym punkcie przestrzeni pomiarowej wykazały, że wartości współczynnika intensywności turbulencji It.max w tym miejscu utrzymują się poniżej poziomu 0,5%. Stwierdzono, że niewielki wzrost It.max obserwowany dla najniższych prędkości może być wynikiem niestabilnej pracy silnika wentylatora lub podatności układu pomiarowego na zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez zespół napędowy wraz z falownikiem.
EN
Investigation of the turbulence intensity conducted with use of hot-wire measurements in the new closed circuit wind tunnel was presented. Measurements were done by means of standard, single-wire hot-wire head. Results in the center point of the measurement area revealed that values of the turbulence intensity parameter It.max keep below level of 0.5%. Small but noticeable increase of this parameter for the lowest velocities may be the result of instabilities of the fan engine work or electromagnetic disturbances.
EN
This paper begins with a brief introduction to the operating principles of a split-cycle engine that utilizes a valved, intermediary volume to connect the two engine cylinders. Results from experimental testing of the engine fueled with pure methane are presented with a particular emphasis on the combustion duration and phasing. Two different methods of analysing the combustion duration – the mass fraction burn (MFB) and normalized pressure ratio (PRN) – are given. Testing was performed at wide open throttle (WOT) for engine speeds ranging from 850–1200 rpm, and air-fuel equivalence ratios from 0.8–1.0. The results indicate that the main combustion duration is very rapid for all conditions tested, despite late combustion phasing. Changes in spark timing were shown to have a considerable impact on IMEP but did not greatly effect the burn duration. Cyclic variability of IMEP was found to be less than 4% for all cases, except when operation was leaner than ø = 0.85, indicating good combustion stability.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki analiz ukazujących wpływ turbulencji wywołanej przez wirnik nośny śmigłowca Mi-8, na możliwość startu i lądowania statku UAV na jego pokładzie. Wyznaczono warunki optymalne na wykonanie operacji pojęcia statku bezzałogowego oraz przedstawiono mapy prędkości i linie prądu obrazujące turbulencję w okolicy luku ładunkowego śmigłowca. Obliczenia wykonane zostały za pomocą narzędzia Ansys Fluent.
EN
In this paper preset results of analysis on influence of turbulence under main rotor Mi-8 helicopter on possibility of start and landing UAV vehicle on his loading ramp. During researches determinate the optimal conditions of helicopter flight to perform the operation of pick up unmanned vehicle. All calculations were performed by using Ansys Fluent software.
8
Content available remote Turbulencja - od losowości do determinizmu
PL
Praca poświęcona jest omówieniu aktualnych tendencji w matematycznym modelowaniu przepływów turbulentnych. Przedstawiono obecny stan wiedzy w dziedzinie modelowania turbulencji, który stanowi podstawę wykorzystywanych obecnie kodów CFD, należących do klasy RANS. Scharakteryzowano ograniczenia modeli RANS i omówiono założenia metod DNS stanowiących wzorzec rozwiązań dla problematyki turbulencji. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu metod LES, które stanowi przyszłościowe rozwiązanie problemu modelowania przepływów turbulentnych.
EN
The paper presents contemporary developments in numerical modelling of turbulence with special reference to Large Eddy Simulation (LES) methods. The limitations of conventional turbulence models based on stochastic methodology have been discussed and reasons for development of deterministic approach were outlined. It was shown that even the fastest available computers restrict the possible DNS (Direct Numerical Simulation) solutions to small Reynolds numbers. Finally the basic assumptions have been formulated for the LES formalism, that seems to offer the possibility for industrial flow modelling
PL
W pracy przedstawiono sposób modelowania lotu samolotu transportowego w burzliwej atmosferze. Problem rozwiązano, wykorzystując układ równań róniczkowych opisujących ruch przestrzenny samolotu. Turbulencje atmosferyczne określono z uwzględnieniem ich stochastycznego charakteru. Siły i momenty aerodynamiczne generowane przez skrzydło wyznaczono poprzez numeryczne całkowanie odpowiednich wyrażeń. Określono reakcję samolotu na zaburzenia pochodzące od turbulencji.
EN
A method of modelling of a flight for a transport aircraft performing flight in a turbulent atmosphere is presented. This problem was resolved on the basis of the set of differential equations, which describes a spatial motion of the plane. Atmospheric turbulences were described taking into account their stochastic character. Aerodynamic forces and moments produced by a wing were determined by numerical integration of appropriare expressions. A reaction of flight to disturbances generated by turbulences was determined.
10
Content available remote Wstępne badania przepływowe modeli monolitu reaktora katalitycznego
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcję budowy monolitów reaktora katalitycznego. Zostały wykonane dwa modele rdzenia różniące się geometrią, na których przeprowadzono badania wizualizacyjne. Celem wizualizacji była analiza zjawisk dynamicznych zachodzących w modelach.
EN
The paper presents a new concept of construction of catalytic converter supports. Two models of supports varying in geometry were made on which visualization was carried out. The purpose of the visualization was analysis of the dynamic phenomena occurring on the models.
11
Content available remote Metoda funkcjonału charakterystycznego
PL
W pracy zaprezentowano przegląd zagadnień związanych z wykorzystaniem metody funkcjonału charakterystycznego w statystycznym sformułowaniu problemu turbulencji. Omówiono matematyczne podstawy tej metody oraz wyprowadzono równania funkcjonalno-różniczkowe dla funkcjonału charakterystycznego pola prędkości cieczy. Znaleziono operatorowe rozwiązanie rozpatrywanego problemu przy wykorzystaniu funkcjonalnej techniki rozdzielenia zmiennych.
EN
In this paper and overview of issues connected with the application of characteristic functional method in statistical problems of turbulence theory is presented. The mathematical basis of the method is described briefly and the functional different equation of characteristic functional based on Navier-Stokes equations is derived. The solution of the problem in some operator form based on finctional technique of separation of the variables is obtained.
PL
W trakcie przepompowywania gazu z głównego rurociągu do magazynu gazu i odwrotnie pojawiają się turbulencje, które często powodują występowanie potężnych drgań przewodu. Powoduje to osłabienie połączeń gwintowanych; dolne rury często oddzielają się i wpadają do otworu, negatywnie wpływając na prawidłowy przebieg produkcji i powodując obniżenie wydajności. Nieprzytwierdzony dolny odcinek kolumny odgrywa decydującą rolę w powstawaniu drgań. Przymocowanie dolnej części kolumny za pomocą opisanych urządzeń znacznie zmniejsza amplitudę drgań i poprawia stan połączeń gwintowanych
EN
While pumping gas from the main pipeline into the gas storage and vice versa, turbulent processes appear in the well that quite often results in considerable vibrations of the lover part of the column of the tubing string. Because of this, the column screw thread halving is weakened; lower pipes sometimes unscrew and fall into the well. It substantially violates the normal operating mode of the gas storage and negatively affects its productivity. If the lower end of the column is not fastened then it takes the dominant role in the vibration processes. Fixing the lower part of the column by means of spacing devices substantially enables decreasing the amplitude of the tubing string and improving the conditions of the screw thread halving
EN
The flow structure of horizontal air-oil two-phase flow downstream of a sudden area expansion has been experimentally investigated using hot-folm anemometry. The time averaged local profiles of the void fraction, mean liquid velocity and the liquid turbulence intensity for elongated bubble flow downstream of the expansion are presented in this paper. The development of the flow pattern downstream of the expansion was investigated using dorect observations of the flow using a high speed video camera. The sudden expansion was found to have a strong effect on the phase redistribution immediately downstream of the expansion. However, the "fully developed" flow regime and void fraction are found to be dependent only on the downstream flow parameters.
14
Content available remote Statystyczny opis przepływu barotropowego na sferze
PL
Praca dotyczy wybranych aspektów opisu turbulencji w ramach teorii układów dynamicznych. Jako przykład zaprezentowano statystyczne ujęcie przepływu barotropowego na sferze. Wprowadzono definicję rozwiązania probabilistycznego dla równania przenoszenia wiru w takim przepływie. Wykorzystując stosowną nierówność energetyczną pokazano, że miara probabilistyczna zadana na zbiorze wszystkich warunków początkowych generuje miarę niezmienniczą skoncentrowaną na atraktorze półgrupy operatorów związanych z tym równaniem.
EN
In this paper dynamical systems approach is applied to description of selected problems in turbulence theory. A notion of statistical solution for transport vorticity equation is introduced. A suitable energetic inequality for this solution is obtained. Using this fact, it is shown that an arbitrary probablilistic measure, defined on the set of all initial data, generated an invariant measure concentrated on the attractor of semi-group operators associated with the transport vorticity equation.
15
EN
The effect of eddy diffusivity upon the turbulent film condensation of saturated vapour flowing downward onto a horizontal isothermal circular tube is performed theoretically by employing the Hilpert semi-empirical model. The interfacial shear of the vapour from laminar flow to turbulent flow is evaluated with help of potential flow theory. The transition region or the separation point of condensate film is also studied for the following different dominant parameters including Prandtl number, Reynolds number, sub-cooling parameters and system pressure parameter. The condensate film flow and the heat transfer characteristics under the effects of eddy diffusivity and the above mentioned parameters are investigated. The present result shows in better agreement with the experimental data than the previous theoretical modes do.
PL
Operacja uśredniania jest wykorzystywana w wielu zagadnieniach mechaniki cieczy, w szczególności, w problemie turbulencji oraz w zagadnieniach geofizycznej dynamiki płynów. Operator uśredniania (wygładzania) jest określany w różny sposób, często w zależności od rozważanego problemu. Celem niniejszej pracy jest próba ujęcia operacji uśredniania w ramach pewnej formalnej konstrukcji matematycznej. Bliżej omówiono operację uśredniania w czasie wskazując na jej słabości. Zaproponowano również nowe, jakościowe określenie przepływu turbulentnego.
EN
The averaging operation is used in almost all reas of fluid dynamics and in particular it finds very wide applications in turbulence theory and geophysical fluid dynamics. The smoothing operator can be defined in a variety of ways, each of which has some advantages and disadvantages. The aim of the paper is to propose a some formal mathematical construction of the averaging operation. The running time average is presented and discussed in some detail. Also, a new, quantitative definition of turbulence is proposed
PL
Ukształtowanie terenu i układ geometryczny budynków wywołuje złożone zjawiska przepływu powietrza. Intensywność przewietrzania, infiltracja budynków oraz komfort pieszych, zależy nie tylko od prędkości bezwzględnych wiatru. Duży wpływ ma także kształt bryły budynku, wzajemne usytuowanie względem siebie budynków i sposób w jaki kształtują się pola przepływów wtórnych. Podczas przepływu wiatru w terenie zabudowanym, wokół budynków tworzą się charakterystyczne strefy przepływu powietrza. Powstawanie tych stref często związane jest z dużymi gradientami prędkości wiatru oraz lokalnymi zawirowaniami. Stwarzać to może niekomfortowe, a czasami nawet niebezpieczne warunki dla człowieka. Jednocześnie wzrost prędkości wiatru w poszczególnych strefach może powodować straty cieplne budynku. Znajomość tworzących się wokół obiektów stref przepływów oraz warunków ich występowania, może przyczynić się w znacznym stopniu do uniknięcia wielu problemów już w fazie projektowania, a także do wprowadzenia rozwiązań, które wpłynęłyby na polepszenie warunków bioklimatycznych obszarów zabudowanych. Dysponując wiedzą na temat przepływu wiatru na danym terenie można dowolnie regulować warunki wiatrowe. Odpowiednie usytuowanie samej tylko zieleni (wyższych drzew i krzewów) może złagodzić silne oddziaływanie wiatru w miejscu przewiewnym. Z kolei prawidłowo zaprojektowane trawniki mogą wzbudzać łagodny ruch powietrza, przyczyniając się do poprawy przewietrzalności miejsc zastoju. Znajomość stref przepływu powietrza terenów zurbanizowanych pozwala wybrać odpowiednią lokalizację ewentualnych źródeł emisji zanieczyszczeń (np. śmietników) w taki sposób, aby były one odczuwalne przez mieszkańców w jak najmniejszym stopniu. Rozkład stref przepływu pozwala również na wyznaczenie miejsc ewentualnego powstawania zasp śnieżnych w miesiącach zimowych i gromadzenia się liści w okresie jesieni, co może stanowić cenną wskazówkę przy projektowaniu ciągów komunikacyjnych oraz rozmieszczeniu drzwi wejściowych do budynków. W przypadku pojedynczego budynku, poznanie charakterystyki przepływu wiatru dookoła niego, umożliwia zaprojektowanie jego najbliższego otoczenia w taki sposób by było ono funkcjonalne, a warunki wewnątrz i wokół obiektu były najkorzystniejsze pod względem komfortu cieplnego i wietrznego. Jedną z metod służących opisowi przepływu powietrza wokół różnych struktur zabudowy jest symulacja numeryczna. Badania numeryczne pozwalają otrzymać wiele alternatywnych rozwiązań projektowych przy stosunkowo niskich kosztach Mogą więc stanowić etap wstępny analizy przepływu turbulentnego.(1) W pracy przedstawiono symulację numeryczną przepływu powietrza wykonaną w oparciu o model turbulencyjny K-ε
PL
Poziomy przepływ powietrza wynikający z makrocyrkulacji atmosferycznej i gradientu ciśnienia, nad obszarami miejskimi modyfikowany jest przez czynniki lokalne podłoża: rzeźbę terenu oraz szorstkość podłoża, wywołaną obecnością budynków na obszarze miasta. Zapewnienie odpowiednich warunków przewietrzania stanowi podstawowy element kształtowania stosunków klimatycznych i zdrowotnych osiedli mieszkaniowych. W zależności od kompozycji przestrzennej osiedla (układu budynków i zieleni wysokiej) można wywołać różne warunki przewietrzania i lokalnej cyrkulacji powietrza, a zatem pożądanych stosunków bioklimatycznych i komfortu cieplnego. Jednocześnie znajomość podstawowych efektów wywołanych przepływem wiatru w złożonych strukturach zabudowy może przyczynić się do poprawienia komfortu pieszych poruszających się w ich sąsiedztwie. Przepływ powietrza wewnątrz zabudowy zależy również od warunków rzeźby terenu, w którym usytuowana jest zabudowa. W zależności od form rzeźby, ekspozycji stoków i ich nachylenia, głębokości dolin, prędkość wiatru w stosunku do terenu płaskiego ulega zwiększeniu lub osłabieniu.
EN
A number of monographies and scientific papers are devoted to the problem of theoretical description of turbulent phenomena as this problem has appeared to be unfading for more than 150 years. From time to time there arise very bright new ideas and methods, which inspire many scientists to overcome unusual difficulties connected with understanding of the essence of the problem. Nevertheless the practical importance of an engineering solution to this problem has generated a great number of semiempirical models where the question about essence of the problem is not considered and the results are adjusted to a certain set of practically important flows. Thus the emphasis is put on the description of low order average such as average velocity, average pressure, average kinetic energy, average concentration of chemical components etc. Besides modeling has been developed due to impossibility of direct numerical simulation of flows at very high Reynolds numbers. Nevertheless significant progress in experimental and theoretical studies of non-isotropic turbulent flows has been recently made. It enables us to turn to the original problems connected with the essence of the phenomenon [1-4].
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.