Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbiny parowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W przypadku zarówno energetyki wytwarzającej energię elektryczną i cieplną (elektrownie, elektrociepłownie), jak również energetyki pracującej na potrzeby napędzania maszyn procesowych (zakłady chemiczne), jednym z istotnych zagadnień są problemy z czystością układów przepływowych turbin parowych i zespołów turbin gazowych w sekcji kompresora. Prezentowane w artykule czyszczenie chemiczne pianą układów przepływowych turbin parowych i kompresorów turbin gazowych jest jedną z praktyk utrzymania ruchu, dającą wymierne korzyści w krótkim czasie. Metoda ta nie wymaga demontażu (otwierania) turbiny, przez co gwarantuje znaczne oszczędności zarówno finansowe jak i terminowe w porównaniu z konwencjonalnymi metodami czyszczenia. Artykuł prezentuje możliwości technologii oferowanej w Polsce i na świecie przez Ecol Sp. z o.o. z Rybnika i jej spółki zależnej – Ecol North America LLC z Orlando, USA. W minionych kilku latach wyczyszczono tą metodą wiele turbin parowych w elektrowniach na całym świecie. Zaprezentowano metodykę prowadzenia procesu oczyszczania oraz zdjęcia i przykłady z realizacji.
EN
In case of this part of energy industry that generates electrical and thermal energy (power stations, CHP stations) as well as the other one that works for the needs of driving processing machinery (chemical plants) one of the most substantial issues are the problems with cleanliness of steam turbines and gas TGs flow systems in the compressor section. Presented here chemical foam cleaning of steam turbines and gas TG sets compressor flow systems is one of the maintenance practises bringing quantifiable benefits in a short time. This method does not require any disassembly (opening) of a turbine thus ensuring significant savings in time and expenses compared with conventional cleaning methods. Shown is the potential of this technology offered in Poland and abroad by Ecol Sp. z o.o. from Rybnik and its subsidiary Ecol North America LLC in Orlando, USA. Over the past few years many steam turbines have been cleaned with the use of the presented method in power plants all over the world. Described is the methodology of conducting the cleaning process supplemented by photographs and examples of implementation.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia możliwości i opłacalności produkcji w kraju małych turbin dla energetyki rozproszonej. Opisane są dwie zrealizowane konstrukcje małych turbin parowych o mocach 50 i 165 kW (odpowiednio turbina kondensacyjna i turbina przeciwprężna). Ponadto omówiono wyniki badań prowadzonych na stoisku turbiny modelowej TM1 -3, a dotyczących charakterystyk zewnętrznych stopni modelowych małych turbin akcyjnych dla różnych wariantów konstrukcyjnych: koła wirnikowe z bandażami lub bez. Przeprowadzono uproszczoną analizę kosztów produkcji turbin w zależności od mocy na wale (w zakresie do 250 kW). Poruszono zagadnienie cen i dostępności armatury dla turbin małej mocy.
EN
A possibility and cost-effectiveness of producing small turbines for distributed power generation is discussed. Designs of two small steam turbines with power ratings of 50 and 165 kW (a condensing turbine and a back pressure turbine, respectively) are described. In addition, the results of experimental investigations conducted on the TM1-3 model turbine stand, concerning the external characteristics of the model stages of small turbines for different design variants impellers with or without bandages are presented. A simplified analysis of turbine production costs depending on the shaft power (up to 250 kW) has been conducted. An issue of prices and availability of control valves for low power turbines is discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań próbek ze stali stopowej X22CrMoV12-1 wytworzonych trzema metodami wielowarstwowego napawania proszkiem typu Stellit Co-6: metodą napawania laserowego, metodą napawania LENS (Laser Engineered Net Shaping) i metodą napawania plazmowego (PTA). Powierzchnie zewnętrzne napoin i przekroje poprzeczne próbek z wytworzonymi napoinami obserwowano na mikroskopie optycznym oraz badano wybrane właściwości użytkowe, takie jak: topografia powierzchni, mikrostruktura i twardość. Analizując powierzchnie przekrojów poprzecznych próbek po wielowarstwowym napawaniu nie stwierdzono pęknięć i nieciągłości w napoinie, w strefie połączenia materiału podłoża z napoiną ani w podłożu. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów uzyskano napoiny o regularnym i powtarzalnym kształcie z charakterystyczną kierunkową krystalizacją. Uzyskano mikrostrukturę w kształcie iglastych dendrytów o różnych kierunkach wzrostu względem powierzchni podłoża. Twardość napoin napawanych laserowo i techniką LENS mieściła się w zakresie od 450 do 570 HV0,1, a napawanych plazmowo w zakresie od 320 do 440 HV0,1.
EN
The paper presents the results of X22CrMoV12-1 alloy steel samples, prepared by three methods of multilayer powder padding using Stellit Co-6 type powder: method of laser padding, LENS (Laser Engineered Net Shaping) method, method of plasma padding (PTA). Using the optical microscope, the outer surfaces of the deposit and the cross sections of the samples with the generated deposits were observed. Selected usable properties such as surface topography, microstructure, hardness and erosion resistance were studied. No cracks and discontinuities were observed during the cross-sectional area analysis of samples after multilayering padding, in the bonding zone of the substrate material with the deposit, in the deposit and in the substrate. Because of the experiments, regular, repetitive shapes with characteristic directional crystallization were obtained. A dendrite-shaped microstructure was obtained, with different growth directions relative to the surface of the substrate. Hardness of deposits, which was laser-padded and padded using LENS technique, include in the range of 450 to 570 HV0,1, whereas plasma welded, was in the range of 320 to 440 HV0,1.
PL
Wprowadzenie nowych technologii nadzoru turbiny/bloku w urządzeniach wyprodukowanych w poprzednim wieku pozwala dzisiaj nadążać za wzrastającymi wymaganiami KSE.
PL
Przedstawiono podstawowe badania cieplne turbin parowych, w tym wykonywane po ich modernizacji. W nawiązaniu do poszczególnych badań omówiono kwestie celu i metodyki ich realizacji. Jako przykład modernizacji turbiny parowej bloku energetycznego 225 MW ukazano zakres techniczny jej unowocześnienia. Porównanie budowy (wymiany części składowych) elementów turbiny przed i po modernizacji przedstawiono graficznie. Wybrane problemy techniczne w czasie rozruchu i użytkowania zmodernizowanych turbin omówiono łącznie z określeniem sposobu postępowania służb remontowo-obsługowych. Efekty modernizacji turbin parowych bloków energetycznych 225 MW zaprezentowano poprzez ich podstawowe parametry oraz wskaźniki techniczno-ekonomiczne.
EN
Presented are basic thermal tests of steam turbines including the ones performed after the modernization. Discussed are aims and methodology of realization of these tests. As an example, the technical scope of a 225 MW power unit steam turbine modernization is shown. The comparison between turbine construction elements (replacement of components) before and after the modernization is graphically depicted. Discussed are selected technical problems occurring during commissioning and further operation of modernized turbines together with recommendations for operation and maintenance services concerning methods with which they can be dealt with. Modernization effects of 225 MW power unit steam turbines are presented with the help of showing their basic parameters as well as the technical and economic indicators.
RU
V stat’e privedeny rezul’taty analiza poroga ekonomiceskoj celesoobraznosti ekspluatacii teplovych elektrostancij, kotoryj pozvolaet opredelit’ ekonomiceski obosnovannye sroki podlenia raboty TES, a takze pokazyvaet rentabel’nyj uroven’ zatrat topliva na vyrabotku elektriceskoj energii. Vo vtoroj casti stat’i privedeny techniko-ekonomiceskie pokazateli vnedrenia castotnych preobrazovatelej dla pitatel’nych elektronasosov, kak odin iz celesoobraznych sposobov modernizacii TES.
EN
This article presents the results of the economic feasibility analysis of the threshold operation of thermal power plants (TPP). The determination of an economic feasibility threshold makes it possible to estimate an economically reasonable extension of TPP lifetime and shows reasonable fuel cost level for electricity generation. The second part of the article shows the technical and economic performance of an introduction of frequency converters for feeding pump as one of the appropriate methods of modernization of TPP.
7
Content available remote Selected technical problems of cogeneration of electric energy and heat
EN
Cogeneration as a simultaneous production of electric energy and heat brings a considerable increase of energy efficiency and contributes to decrease emissions of harmful gases into the environment. Cogeneration can be applied in a large and small scale, however the opportunities for cogeneration are usually determined by the demand on heat. The prime movers in the large-scale cogeneration are steam turbines operating in a closed Rankine cycle. Extraction-condensing turbines provide the possibility of flexible coping with heat demand with practically little loss to the electric energy production. In order to take full advantage of variable load operation in extraction-condensing turbines, their adaptive control is needed and will be discussed in the paper. Cogeneration can especially be applied in small power units of distributed generation systems. In small (and micro) units, the produced energy goes first to local communities. One can mention here the energy generation for households, residence buildings, large farms, public buildings or small and medium enterprises. The surplus of electric energy goes to the power network, whereas heat surplus goes to local district heating networks. There are many different technologies available for cogeneration of electric energy and heat in distributed sources such as gas/biogas stations, pv/solar instalations, biorafinery, biomass stations. The paper describes an idea of a multi-fuel cogeneration system, which is a local energy centre for a small municipal community that includes a biomass-fueled steam power unit, ORC power unit, a group of gas piston engines and a coal boiler. ORC is a promising technology for cogeneration based on local energy resources. ORC power units can be used as a main generation system allowing utilisation of different types of fuels. The solution also offers a possibility to apply low temperature heat sources. Therefore, ORC can be applied for topping main generation systems, for example based on piston engines or gas turbines. In the first case a heat source is usually a biomass-fueled boiler, whereas in the latter case ORC operates on a recovery heat coming from the exhaust gases and/or engine cooling system. The ORC unit working in a combined cycle allows for a considerable increase of electric energy production. In the framework of the strategic programme of the Polish National Centre for Research and Development (NCBiR) two pilot installations with a considerable industrial potential are developed at IMP PAN: – a poligeneration ORC system of electric power 100 kW and heat power 400 kW being a model for an agro-energy complex. The system consists of a boiler, intermediate heat cycle, ORC unit with a turbine working on a silica oil MDM, orfice cooling unit and connection to electric and heating network. The system products electricity, heat and cold; – a cogeneration gas/ORC unit of electric power 0.45 MWe with a gas piston engine topped by an ORC unit. The recovery boiler is installed to transport heat from exhaust gases to the low-temperature ORC unit working on a medium SES36, whereas the heat from cooling the piston engine is used for network heating.
8
Content available remote Thermodynamic analysis of a generation IV SCWR nuclear power plant cycle
EN
This article presents a flow and thermodynamic analysis of a Generation IV nuclear cycle. An SCWR (Supercritical water reactor) is a high temperature and high pressure reactor that uses water at a temperature above its thermodynamic critical point as the working fluid. The cycle used for the calculations consists of one interstage superheater and 7 regenerative heat exchangers. Division pressure was optimized in view of the cycle efficiency, and the possibility of using another pressure value that would be more beneficial due to the structure of the grid of blades was mentioned.
PL
W artykule wykazano, iż uszkodzenia układu łopatkowego w postaci osadów zgromadzonych na łopatkach oraz ubytków materiału spowodowanych korozją postojową mogą powodować m. in. obniżenie mocy i sprawności turbozespołu. Ze względów technicznych i ekonomicznych zjawiskom takim należy zapobiegać. Zakład Chemii Energetycznej Pro Novum posiada wiedzę, doświadczenie i potencjał, pozwalające na skuteczne zdiagnozowanie źródeł emisji osadów i przyczyn korozji postojowej oraz potrafi skutecznie usunąć lub ograniczyć wpływ omawianych negatywnych zjawisk na sprawność układu łopatkowego.
EN
Proved is that blade system damages in the form of sediments accumulated on blades and material losses caused by standstill corrosion can lead to, among the others, a TG unit power output and efficiency reduction. For many reasons, including technical and economic ones, such occurences should be prevented. The Pro Novum Department for Power Chemistry has enough knowledge, experience and potential to effectively diagnoze a source of sediment emission as well as standstill corrosion causes and can successfully remove or at least considerably reduce the influence of the discussed negative effects on efficiency of a blade system.
PL
W pracy poddano analizie i przedyskutowano problem wyznaczania naprężeń metodą natychmiastowej oceny sygnałów diagnostycznych w elementach turbin biorąc pod uwagę potrzebę ich bieżącego monitorowania w rozpatrywanych urządzeniach. W takich przypadkach naprężenia powinny być wyznaczane w czasie rzeczywistym na podstawie danych uzyskiwanych z pomiarów. Jedną z możliwości szybkiej oceny naprężeń jest zastosowanie metody sztucznych sieci neuronowych. Taka sieć, jeśli jest odpowiednio nauczona, przy zastosowaniu wcześniejszych wyników badań symulacyjnych przy użyciu metody elementów skończonych, może być efektywnie wykorzystywana do monitorowania stanu naprężenia.
EN
The paper discusses the problem of on-line stress determination within the main turbine components for the needs of monitoring systems. In such a case the stress must be computed in real time on the basis of on-line acquired operational data. One of the possibilities for rapid stress evaluation is the use of Artificial Neural Network. This tool, if properly trained on the basis of former Finite Element simulations, can successfully be used in the stress monitoring systems.
PL
Parametry pary w upustach turbiny często nie reprezentują stanów pary przepracowanej w układzie łopatkowym. Brak ostrożności w interpretacji parametrów pary, pochopna korekta tych wielkości, niepełna wiedza o procesach przepływowych w maszynie prowadzą do nieprawdopodobnych wniosków, będących w opozycji do „praw fizyki”. W konsekwencji stanowiąc podstawę do dalszych prac (projektowych, modernizacyjnych) generuje błędne dane wejściowe – parametry robocze i obliczeniowe. O ile przeszacowanie parametrów wiąże się z przewymiarowaniem instalacji, o tyle niedoszacowane parametry stanowią poważne zagrożenie dla bezpiecznej eksploatacji nowo projektowanych urządzeń bloku. W artykule przybliżono pojęcie „pozornej linii rozprężania”, a całość omówiono na przykładzie zrealizowanego przez ZRE Katowice SA projektu modernizacji i przystosowania istniejącej maszynowni do nowych warunków pracy (zabudowa nowego kotła), w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II.
EN
Steam parameters in a turbine extractions often do not represent the condition of steam used in the blade system. Lack of caution in steam parameters interpretation, ill-considered revision of these data, incomplete knowledge concerning flow processes in the machine lead to false conclusions being in opposition to “laws of physics”. As a consequence, if this is then the basis of further designing or modernization projects, false input data – working and calculation parameters – are generated. But if overestimated parameters can only cause oversizing of an installation then the underestimated ones can be a real threat to safe operation of a newly designed power unit equipment. Explained is the notion of a “virtual expansion line” and the whole problem is discussed on the example of the realized by ZRE Katowice SA modernization and adaptation (installation of a new boiler) project in Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II power station.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań charakteryzujące skład chemiczny oraz fazowy, a także morfologię osadów pobranych z elementów części niskoprężnych turbiny typu 18K370 na 5-ciu blokach w jednej z krajowych elektrowni. Podczas badań stwierdzono występowanie istotnych różnic związanych z obecnością i zawartością w pobranych osadach pierwiastków takich jak: miedź, sód, chlor czy siarka. Nie mniej we wszystkich przeanalizowanych przypadkach skład chemiczny osadów pobranych z układu przepływowego turbin oraz wykonane analizy korozyjności nie wykazały występowania znacznej agresywności środowiska pracy oraz zaawansowanych procesów niszczenia korozyjnego jego elementów, co jest istotne dla dalszej eksploatacji.
EN
Results of investigations which are related to characterization of phase and chemical composition as well as morphology of deposits from low pressure turbine elements of 18K370 types from 5 different domestic power plant stations were presented in this article. There were significant differences related to chemical composition of deposits and presents of different elements such as Cu, Na, Cl and S. However in all analyzed cases the chemical composition of deposits levied form flow systems of investigated turbines and analysis of corrosivity of turbines environment don’t revealed that aggressive corrosive environment was presented during turbine work conditions as well as the advanced corrosion destruction was observed. Those facts are significant form continued exploitation of turbines.
PL
W krajowej energetyce, od połowy lat 50. ubiegłego wieku, w zamkniętych obiegach wody chłodzącej skraplaczy turbin parowych stosowane są pompy diagonalne typoszeregu D. W większości są to maszyny o dużych mocach, od których ze względów eksploatacyjnych oraz ekonomicznych wymagana jest duża niezawodność działania oraz wysoka sprawność.
PL
Omówiono doświadczenia ZRE Katowice zdobyte w wyniku badań i napraw, a także regeneracji wirników. Wskazano, że naprawa wirników pozostaje ostatnim elementem, który pozwala na przedłużanie żywotności turbin do 350 000 godzin i powyżej, bez konieczności wymiany głównych elementów. Pozostałe elementy można poddać procesowi rewitalizacji, odtwarzającej pierwotną strukturę i żądaną geometrię. Równocześnie pozwala na ich modernizację poprzez zmianę geometrii i konstrukcji wirników oraz kierownic, umożliwiając zastosowanie na przykład zmodernizowanych łopatek. Opracowana i wdrożona technologia regeneracji wirników (odtworzenie nawet wszystkich tarcz wirnikowych) jest uzupełnieniem wcześniejszych technologii wydłużania żywotności turbin parowych, takich jak rewitalizacja korpusów czy odtworzenie tarcz wirnikowych. Obecnie ZRE Katowice posiada wszystkie potrzebne narzędzia i technologie, aby skutecznie ingerować we wszystkie istotne części turbiny wydłużając ich żywotność zgodnie z potrzebami energetyki powyżej 350 000 godzin pracy.
EN
Discussed is ZRE Katowice SA experience gained in the way of research, repairs and runners regeneration. Indicated is that runners overhaul is the last element which enables elongation of a turbine lifetime up to 350 000 hours and even more, with no need of main parts replacement. The remaining parts can undergo the revitalization process in which the primary structure and needed geometry are reconstructed. At the same time a modernization can be carried out in the way of changes in geometry and construction of rotors and deflectors enabling, for instance, application of modernized blades. The elaborated and implemented technology of runner regeneration (reconstruction of even all rotor disks) is a completion of all earlier steam turbine lifetime elongation technologies such as housing revitalization or rotor disks reconstruction. At present, ZRE Katowice SA is in a possession of all necessary tools and technologies to effectively interfere in all important turbine parts, elongating their lifetime - in accordance with the power industry requirements - for over 350 000 working hours.
EN
The paper presents the results of the numerical analyses for the steam turbine rotor, dedicated for the newly-designed 900 MW steam unit with supercritical steam parameters (650°C, 30.0 MPa). Basing on the design calculations, an optimal design solution was determined. Review of the available literature on materials for turbine rotors with supercritical steam parameters was done. Then the start-ups of the turbine were simulated. Thermal and strength states were analyzed. As a result, an optimal start-up characteristic was obtained.
PL
W ostatnich 20 latach Pro Novum Sp. z o.o. i ZRE Katowice S.A. zrewitalizowały ponad 200 elementów staliwnych turbin o mocy 30-360 MW. Najwcześniej zrewitalizowane elementy przepracowały bezawaryjnie ponad 100 000 godzin. Przyjmuje się, że po wykonaniu odpowiednich badań i drobnych napraw będą mogły przepracować jeszcze ok. 100 000 godzin. Dotychczas nie napotkano technicznie uzasadnionego przypadku niemożliwości wykonania rewitalizacji. Nie wpłynęła także do żadnej z firm technicznie uzasadniona reklamacja.
EN
During the last 20 years Pro Novum Sp. z o.o. and ZRE Katowice S.A. have revitalized more than 200 steel cast elements of 30-360 MW turbines. The earliest revitalized elements have been working with no failures for more than 100 000 hours. It is assumed that after carrying out suitable inspections and small repairs they will be able to work for about another 100 000 hours. Until now, there have been no technically justified cases of impossibility to realize the revitalization. Also, no technically justified complaints have been lodged at any of the above mentioned companies.
PL
Stan poeksploatacyjny elementów maszyn energetycznych, pracujących w warunkach pełzania i zmęczenia cieplno-mechanicznego, jest na ogół oceniany przed oraz w toku remontu na podstawie "klasycznych" badań nieniszczących. Stwierdzenie nieciągłości lub ubytków erozyjno-korozyjnych materiału w elementach turbin nie stanowi podstawy do pełnego opracowania technologii remontu oraz prognozy ich dalszej pracy. Jednym z prostych i szybkich sposobów, pozwalających wstępnie ocenić stan detali i ich historię eksploatacji, jest metoda magnetycznej pamięci metalu (MPM). Stwierdzane metodą MPM anomalie magnetyczne na ogół tralnie wskazują miejsca do dalszych badań: m.in. pomiarów geometrycznych, badań metalogralicznych, pomiarów t rdości czy też badań niszczących (związanych z pobieraniem próbek). Tak dobrana metodologia badań pozwala na zwiększenie wykrywalności delektów strukturalnych i koncentracji naprężeń, a badania odbiorcze (poremontowe) poprawiają dyspozycyjność przekazywanych do eksploatacji części maszyn. W artykule omówiono przykłady zastosowania metody MPM jako pomocniczego narzędzia diagnostycznego. Przedstawiono wybrane wyniki badań wałów i tarcz wirnikowych oraz korpusów turbin parowych. Opisano także jej zastosowanie w poremontowych badaniach odbiorczych obrabianych cieplnie korpusów turbin i prostowanych wałów wirnikowych.
EN
The post-service condition of power machines elements working under creep and thermo-mechanical fatigue conditions, is most commonly assessed before and during the overhaul on the basis of conventional non-destructive methods. The typical identilied defects like discontinuities or erosive-corrosive material losses do not constitute a basis of overhaul technology determination and of a prognosis elaboration for further operation of these elements. One of the rapid and simple ways to preliminary assess the state of internal stresses and exploitation history of an element is the metal magnetic memory method (MMM). Magnetic anomalies identilied by the MMM method are usually the right places for further investigations like geometrical measurements, metallographic observations, hardness measurements or destructive testing (extraction of sampies). Such inspection methodology facilitates the improved detectability of structural defects and stress concentration zones, increasing the reliability of commissioned turbine elements. Discussed are examples of using the MMM method as a supportive diagnostic tool. Presented are inspection results of rotor shafts and discs as well as of steam turbine casings. Described is also the use of this method in acceptance tests of heat-treated turbine casings and straightened rotor shafts.
PL
Opisano proces inżynierii rekonstrukcyjnej łopatek stosowanych w turbinach parowych. Zaproponowano odpowiednią metodologię budowy kopii łopatki bazując na zużytej łopatce, którą pozyskano podczas remontu turbiny. Opisano cały proces rekonstrukcji łopatki począwszy od skanowania 3D, poprzez obróbkę wyników skanowania, a skończywszy na budowie pełnego modelu CAD. Proces taki został wdrożony w praktyce przez producenta łopatek, z którym współpracuje autor artykułu.
EN
Described is the process of reconstruction engineering of blades used in steam turbines. Sugggested is the appropriate methodology for blade copy building basing on a worn out blade gained during the overhaul of a turbine. Presented is the whole process of a blade reconstruction, beginning with 3D scanning, then scan results processing and ending with building of the whole CAD model. The process has already been implemented into practice by blade producer cooperating with the author of this paper.
PL
Uszkodzenia wałów turbin parowych zdarzają się stosunkowo rzadko. Stwierdzane są na ogół podczas eksploatacji (drgania) albo w czasie okresowych przeglądów czy też remontów. Stwierdzenie nieciągłości wału eliminuje go z dalszej eksploatacji - wymaga on naprawy lub jest złomowany. Decyzja jest podejmowana po analizie ekonomicznej, w tym kosztów naprawy wału, ale i kosztów remontu całego wirnika, turbiny czy wręcz bloku (kotła, rurociągów, generatora, osprzętu itd.).
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.