Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbiny gazowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Precision casting is currently motivated by high demand especially for castings for the aerospace, automotive and gas turbine industries. High demands on precision of this parts pressure foundries to search for the new tools which can help them to improve the production. One of these tools is the numerical simulation of injection process, whereas such software especially for investment casting wax injection, process does not exist yet and for this case must be the existing software, for alloys or plastic, modified. This paper focuses on the use of numerical simulations to predict the behavior of injected models of gas turbine blades segments. The properties of wax mixtures, which were imported into the Cadmould simulation software as a material model, were found. The results of the simulations were verified using the results of 3D scanning measurements of wax models. As a supporting technology for verifying the results was used the Infrared Thermography.
PL
Porównano siedem układów turbin gazowych, a mianowicie: SGT-800; LSM100PB; MS6001FA; MS6001B; MS6001C; Trent 60WLE oraz Trent 60DLE. Kierowano się następującymi wymaganiami: moc elektryczna nowego bloku gazowo-parowego, moc cieplna nowego bloku gazowo-parowego, zróżnicowanie spalanego gazu stosowanego w bloku gazowo-parowym na wysokozaazotowany i typowy gaz ziemny, spełnienie limitów emisji spalin i zanieczyszczeń. W części pracy wykorzystano narzędzia CFM pozwalające modelować bloki elektrociepłowni gazowo-parowych w różnych reżimach pracy, w tym zimowym i letnim. Na podstawie przeprowadzonej pracy oraz doświadczeń eksploatacyjnych stwierdzono, że właściciel turbiny dokonał właściwego wyboru przy uwzględnieniu zapotrzebowania na ciepło i prąd elektryczny dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
EN
In the work, seven systems of gas turbines, namely: SGT-800; LSM100PB; MS6001FA; MS6001B; MS6001C; Trent 60WLE and Trent 60DLE are compared. The following requirements were followed: the electric power of the new combined cycle gas turbine; thermal power of a new heat and power plant; differentiation of the combustion gas used in the burners to high-nitrogen and typical natural gas; meeting emission and pollution limits. Part of the work was done on the basis of the CFM tools that allow modeling cycles of gas-steam CHP plants in various work regimes, including winter and summer. Based on the performed analysis and operational experience, it should be stated that the turbine owner has made the right choice considering the heat and electricity demand for the city of Gorzów Wielkopolski.
PL
Gazowe układy kogeneracyjne niejednokrotnie wskazywane są jako przyszłość rozproszonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Przesłanki przemawiające za ich szerszym zastosowaniem oraz perspektywę rozwoju w naszym kraju opisano w numerze 3/2017 (s. 60) „TCHiK”. Poza aspektami prawnymi i geopolitycznymi, które niewątpliwie mają istotny wpływ na rozwój gazowych układów CHP, ważną rolę pełni charakterystyka techniczna urządzeń pracujących w instalacji. Najbardziej rozpowszechnione oraz najlepiej rozwinięte technologie stanowią silniki tłokowe oraz turbiny gazowe, i to ich wykorzystanie omówiono w niniejszym artykule. Zaostrzone prawo środowiskowe Unii Europejskiej oraz rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną nieuchronnie prowadzi do poszukiwania nowych źródeł energii. W związku z tym w Polsce nowe jednostki wytwórcze powinny być tworzone w oparciu o nowoczesne, wysokosprawne i niskoemisyjne technologie, do których niewątpliwie należą gazowe układy kogeneracyjne.
EN
Gas cogeneration systems are often seen as the solution of decentralized heat and electricity generation in Poland for the future. Reasons for this and prospects of progress in this field in our country have been discussed in the issue 3/2017 „TCHiK” (p. 60). Accept law and geopolitics aspects of gas cogeneration systems development, technical characteristic of used devices plays important role as well. The most common and developed technologies are piston engines and gas turbines. Their application is described in this paper. More restrict environmental law in European Union and growing electricity demand are the reasons for searching of new energy sources. So in Poland advanced, highly efficient and low emissive technologies should be used, such as gas cogenerating systems.
4
Content available Korozja wysokotemperaturowa w transporcie
PL
Rozwój transportu samochodowego, kolejowego, morskiego jak i lotniczego jest jednym z ważniejszych wyzwań inżynierskich i logistycznych teraźniejszych czasów. Świat stając się "globalną wioską" wymusił rozwój głównie transportu lotniczego, ze względu na możliwość zwiększenia szybkości przewożenia ludzi oraz towarów na bardzo duże odległości, co w istotny sposób wpłynęło również na rozwój produkcji silników odrzutowych. Z tego względu korozja gazowa, która występuje w tych silnikach jest tematem nadal aktualnym zarówno dla przemysłu jak i nauki. W artykule omówiono między innymi zastosowanie silników odrzutowych w transporcie lądowym i powietrznym, materiały używane do ich produkcji, jak i mechanizmy korozji wysokotemperaturowej oraz metody jej zapobiegania.
EN
The development of car, rail, maritime and air transport are among the most important engineering and logistical challenges of modern times. The world's "global village" reality is accelerating the development of mainly air transport in the pursuit of developing high speed transfer of people and goods over very long distances, and this in turn has significantly contributed to the development of jet engines. Therefore, the gas corrosion that occurs in jet engines is a topic that is still relevant for both industry and science. In this paper, among other things, the use of jet engines in land and air transport, the materials used to produce them, as well as the mechanisms of high temperature corrosion and methods of preventing it, are discussed.
PL
W artykule porównano z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego wybrane systemy odzysku ciepła możliwe do zastosowania w tłoczniach gazu ziemnego wyposażone w sprężarki odśrodkowe napędzane turbinami gazowymi.
EN
In the article selected heat recovery systems were compared from technical and economical point of view, possible for use in gas compressor stations fitted with centrifugal compressors driven by gas turbines.
EN
This article briefly describes Compressed Air Energy Storage (CAES), focusing on the technological development of one of the key elements of such systems – the gas turbines. It presents the basic parameters and features of gas turbines, as well as turbine classes with example models. Main tendencies in the structural and technological development are discussed. Changes and trends on electric energy markets are becoming more and more dependent on sources with flexible operating characteristics, therefore, the advantages of gas turbines and the reasons for their development are listed as well.
PL
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę magazynowania energii w sprężonym powietrzu (CAES), skupiając się na przeglądzie osiągnięć technologicznych jednego z podstawowych elementów tych układów – turbin gazowych. Opisano podstawowe parametry i cechy turbin gazowych, a następnie klasy turbin z przykładowymi modelami. Przedstawiono główne tendencje w rozwoju konstrukcyjnym i technologicznym. Zmiany i trendy na rynkach energii elektrycznej coraz bardziej zależą od źródeł o elastycznej charakterystyce pracy, dlatego zestawiono również zalety i powody rozwoju turbin gazowych.
7
Content available remote Przegląd metod uszczelniania wirników turbin lotniczych
PL
W artykule przedstawiono najczęściej stosowane w praktyce sposoby przeciwdziałania przeciekom strumieni powietrza lub spalin pomiędzy wirnikiem a korpusem lotniczej turbiny gazowej, materiały stosowane do budowy uszczelnień oraz wady i zalety poszczególnych rozwiazań konstrukcyjnych. Szczegółowo opisano następujące rozwiązania konstrukcyjne: uszczelnienie przez wykonanie wgłębienia w materiale końcówki łopatki wirnikowej, uszczelnienie labiryntowe, wykorzystanie do uszczelniania materiałów odpornych na ścieranie (np. węglikowe płytki zabezpieczające) oraz materiałów tworzących tzw. „plaster miodu”.
EN
In this paper, the most frequently used in practice, the prevention of leakage of exhaust gas stream between the rotor and the housing aviation gas turbine, the materials used in the construction seals and the pros and cons of each design solutions have been presented. The following design solutions: the seal by making a recess in the material of the rotor blade tip, a labyrinth seal for sealing, the use of wear-resistant materials (e.g. Carbide protective plate) and the materials making up the so-called „Honeycomb” have been described in detail.
8
Content available remote Trends and perspectives of heavy duty gas turbine and combined cycle technology
EN
Information about the state of technology development of heavy duty gas turbines for power generation applications with particular attention to the progress observed in recent years is presented. Evaluation of current gas turbine and combined cycle market (key manufacturers, largest units, efficiency, emissions) is submitted. Examples of technical solutions in response to the key challenges associated with the development of technology and gas turbine market (parameter increasing of the working medium, the expectation of high flexibility, including the ability to work efficiently at partial load) are shown.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań spalania gazów ziemnych niskokalorycznych LCNG - Low Calorific Natural Gases - w warunkach jakie panują w turbinach gazowych, za wyjątkiem ciśnienia, gdyż większość badań została wykonana dla ciśnienia otoczenia. Gazy LCNG mają podobne właściwości do gazów niekonwencjonalnych: uwięzionych i łupkowych. Stwierdzono, że spalanie gazów LCNG, zawierających nawet 50% azotu jest możliwe z puntu widzenia głównych parametrów pracy turbin: sprawności termodynamicznej, stabilności płomienia oraz emisji związków toksycznych NOx i CO. Parametry pracy są nawet lepsze niż turbin zasilanych gazami ziemnymi wysokometanowymi typu E, pod warunkiem dobrego zaprojektowania palników gazowych. Zasadniczo spalanie gazów LCNG powinno przebiegać w przepływie z silnym zawirowaniem, jednak stopień zawirowania, określony liczbą wirową S powinien być optymalnie dobrany do udziału molowego azotu w gazie. Wyniki badań i obliczeń zostały uzupełnione badaniami i oceną danych z elektrociepłowni wyposażonych w turbiny gazowe zasilane gazami ziemnymi niskokalorycznymi.
EN
Paper presents results of investigation combustion of natural gases- LCNG - Low Calorific Natural Gases - in the conditions as those used in a gas turbine, with the exception of the pressure, since most studies has been done for ambient pressure. LCNG gases have similar properties to the unconventional tight and shale gases. It has been found that the combustion LCNG gas containing 50% nitrogen as possible from the point of view of the main parameters of the gas turbine thermodynamic efficiency, flame stability and emission of pollutants: NOx and CO. Parameters are even better than the gas-powered turbines with H-Gas, on condition a good design of the gas burners. Essentially combustion gases LCNG should proceed in the flow with strong swirl, however, the degree of turbulence – particularly the swirl number S defined to be optimally selected for the mole fraction of nitrogen in the gas. Test results and calculations have been completed research and evaluation of data from power plants equipped with gas turbines powered by gas low-calorific natural gases.
11
Content available remote Numeryczna analiza stanu wytężenia termicznych barier cieplnych
PL
Termiczne bariery cieplne (TBC) stanowią jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie i materiałowo koncepcji stosowanych w turbinach gazowych silników, zwłaszcza na pokrycie takich elementów jak komory spalania i łopatki kierujące. Charakteryzują się one wysokimi właściwościami izolującymi, co pozwala na znaczne obniżenie temperatury elementów naraźonych na pełzanie pracujących w gorącej sekcji silnika, do zakresu temperatury umożliwiającego ich długotrwałą i bezpieczna pracę [1]. Istnieje szereg wad wpływających na obniżenie trwałości TBC. Główne z nich to pęknięcia związane pośrednio z rozkładem temperatur oraz stanem wytężenia wynikającym z dużych różnic w wartościach parametrów materiałowych oraz stopień porowatości [2]. Stosowane metody nanoszenia warstw oraz zachodzące w trakcie procesy sprzyjają powstawaniu warstw o różnej porowatości co również ma wpływ na trwałość i czas eksploatacji [2].
PL
W Polsce pierwszy blok gazowo-parowy zbudowany został w Elektrociepłowni Gorzów, oddano go do eksplo-atacji w roku 1999. W kolejnych kilku latach udało się zbudować jeszcze pięć takich instalacji, wszystkie kogeneracyjne. Ostatnia z nich została oddana do użytkowania w EC Starachowice w końcu 2004 roku, jej eksploatacja zakończyła się upadłością firmy. Obecnie mamy do czynienia z gwałtownym powrotem do zainteresowania tą technologią. W różnych fazach przygotowania i realizacji znajduje się kilkanaście inwestycji w bloki gazowo-parowe, w znacznej części duże i bardzo duże. Przy panujących w Polsce relacjach pomiędzy ceną gazu, węgla oraz energii elektrycznej uzyskanie dodatniego efektu z eksploatacji instalacji z turbiną gazową, zarówno w pracy kondensacyjnej jak i w kogeneracji, nie wydaje się możliwe bez dodatkowego wsparcia. W tekście poniżej przedstawiono wnioski i przemyślenia autora dotyczące tych działań na tle Polityki Energetycznej Polski oraz najważniejszych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych.
EN
The first combined cycle power generation unit in Poland has been built in Gorzów CHP Plant – it was commissioned in 1999. Over last few years five more such systems have been built, all as CHP units. The last of them was commissioned in Starachowice CHP Plant in late 2004 and its operation led to operator’s bankruptcy. Currently we observe significant surge of interest in this technology. More than ten combined cycle projects are currently at different phases of development or construction, and many of them are large and very large units. At current relations between the gas, coal and electricity prices in Poland achieving positive economic results of operating a GTCC unit, both in condensing and CHP mode, seems impossible without additional support. The paper presents author’s conclusions and analysis concerning those actions in reference to the Polish Energy Policy as general technical and economic conditions.
PL
W artykule oceniono wpływ wybranych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i finansowych na wskaźniki opłacalności budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy. Analizy dokonano na przykładzie układu CHP z gazowym silnikiem tłokowym lub turbiną gazową zasilanych gazem ziemnym systemowym lub gazem z odmetanowania kopalni. Określono wpływ sprawności elektrycznej modułu CHP i eksploatacyjnego wskaźnika skojarzenia na podstawowe składniki kosztów i przychodów z eksploatacji układu.
EN
Article presents an estimation of influence of selected technical, exploitation and financial parameters on the economical effectiveness of the small scale cogeneration systems. Analysis has been carried out on the example of small scale CHP with reciprocating gas engine or gas turbine supplied by natural gas or coal bed methane. The influence of electrical efficiency of the CHP module and electricity-to-heat ratio on the exploitation costs and incomes of the whole cogeneration system.
14
Content available remote Diagnostics system of marine engines and auxiliary machinery
EN
Presently, as a result of the technical progress, more and more complicated machines are being used in our everyday life. This is even more the case in relation to technology used at sea, where highly specialised services are needed. Sophisticated marine devices require special diagnostic methods that take into account the specific conditions of use of this type of machinery. In this paper we present the diagnostic systems elaborated to support the exploitation of the vessel power. Marine engine is a complex technical object. For the purpose of diagnostics it is convenient to divide the engine into several units – subsystems such as: piston –crank assembly; working medium exchange system, fuel supply system, lubricating system, cooling system, starting up – reversing system; combustion chamber, etc. The organization of the marine engine and auxiliary machinery diagnostic process can usually come down to two stages, general diagnostics and damage location. Most popular in marine engine diagnostics have been the periodic run analyzers, called pressure analyzers, electronic indicators. The diagnostic system of marine engine is able to assess the current engine condition and give forecast concerning its future operation in a complex way with the use of computer technology. Working out operating decision was based on proper preparation of operational parameters which were processed in a computer according to defined algorithms.
PL
Silnik okrętowy jest złożonym obiektem technicznym. Dla celów diagnostycznych korzystnie jest podzielić ten obiekt na na kilka jednostek – podsystemów takich jak: układ tłokowo-korbowy; system wymiany czynnika roboczego; system paliwowy; system smarowania; system chłodzenia; system rozruchowo – nawrotny; komora spalania; itp. Organizacja diagnostyki silnikow okrętowych i mechanizmów pomocniczych zazwyczaj sprowadza się do dwóch poziomów, diagnostyki ogólnej oraz lokalizacji uszkodzen. Najczęściej stosowaną metodą diagnostyki silnikow okretowych jest okresowa analiza pracy oparta na analizatorach ciśnienia zwanych indykatorami elektronicznymi. System diagnostycznysilnika okrętowego jest w stanie ocenić bieżący stan techniczny obiektu oraz opracować prognozę dotyczącą dalszej eksploatacji, na podstawie kompleksowych analiz komputerowych. Wypracowanie decyzji operacyjnej opiera się na parametrach obliczonych przez komputer na podstawie odpowiednio skonfigurowanego algorytmu.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące zmiany osiągów układu turbina gazowa-wodny kocioł odzysknicowy w wyniku zastąpienia układem gazowo-parowym. Analizę przeprowadzono dla instalacji wyjściowej o mocy elektrycznej w granicach 20 MW, złożonej z dwóch turbin gazowych. Wyniki obliczeń przedstawiono w formie wykresów -dla wybranych konfiguracji części parowej w układzie jednoprężnym. Rozpatrzono układ z turbiną parową przeciwprężną oraz upustowo-kondensacyjną. Uwzględniono wpływ obecności podgrzewacza sieciowego w kotle odzysknicowym na osiągi układu.
EN
The article presents analysis on the changes in the performance of gas turbine district heating power plan with waste heat water boiler due to the replacement of combined cycle gas and steam unit. Analysis was performed for the installation of electrical power output about 20 MW, consisting of two gas turbines. The calculation results are presented in the form of graphs-for selected configurations of steam part in the single-pressure arrangement. It was a lay-out with backpressure and extraction-condensing steam turbine considered. The impact of the introduction of waste heat water heater in the boiler on the performance of the system was taken into account.
PL
Przedstawiono koncepcję wykorzystania gorących spalin z turbiny gazowej do regeneracji wody zasilającej blok parowy. Omówiono korzyści z takiego rozwiązania oraz wymieniono czynniki jakie należy brać pod uwagę. Szczegółowo omówiono kryteria, jakie powinna spełniać turbina gazowa, aby można było ją bezpiecznie i optymalnie podłączyć do układu parowego. Powstał model bloku referencyjnego o mocy 800 MW, który został później uzupełniony o turbinę ga-zową. Układ z turbiną gazową w stosunku do układu czysto parowego ma większą moc oraz sprawność. Przyrost mocy spowodowany jest dodatkową mocą generowaną przez turbinę gazową oraz wyższą mocą układu parowego poprzez zwiększenie ilości przepływu pary przez turbinę (zamknięty upust do "ominiętego" wymiennika regeneracji wysokoprężnej).
EN
The conception of the use of hot exhaust gases from the gas turbine to regenerate feedwater of steam turbine power plant is presented. Discusses the benefits of such measures, and these are the factors to be taken into account. Were discussed in detail the criteria to be met by gas turbine, that it could be safely and optimally connected to the steam cycle. Reference block model with power of 800 MW was created, which was later supplemented by the gas turbine. The repowered system has greater power and efficiency. The power increase is due to the additional power generated by gas turbine and steam turbine by increasing the flow of steam through a turbine (closed extraction to "bypassed" heat exchanger regeneration).
PL
Wykazano, że nadbudowa istniejących źródeł węglowych turbiną gazową jest najbardziej racjonalnym, zarówno od strony technologicznej, jak i technicznej rozwiązaniem, które pozwoli krajowej energetyce zawodowej z bardzo dużym naddatkiem sprostać unijnym wymogom. Pozwoli to jednocześnie zmodernizować krajową energetykę za pomocą najniższych możliwych (i będących, co istotne, w zasięgu krajowych producentów energii) nakładów finansowych, czyniąc tę energetykę nowoczesną. Konieczne jest podjęcie kompleksowej, termodynamicznej i ekonomicznej analizy optymalizacyjnej istniejących obiektów elektrowni węglowych do postaci układów dwupaliwowych z wykorzystaniem gazu ziemnego.
EN
There is proved that modernization of the existing coal sources with the help of a gas turbine is the most rational, from both - technological and technical - sides, solution that with a very big overmeasure will permit the Polish power industry to cope with the EU requirements. It will also, at the same time, allow to modernize the national power industry with the use of the lowest possible financial outlay (being, what is important, within the reach of domestic energy producers), making this industry really modern. It is necessary to carry out a complex - thermodynamic and economic - optimization analysis of the existing coal-fired power plants’ objects with the aim to modernize them to dual fuel systems using natural gas.
18
Content available remote Odbudowa systemu elektroenergetycznego Warszawy po blackout'cie
PL
Obecnie warszawski system elektroenergetyczny (WWE) nie posiada urządzeń umożliwiających lokalną odbudowę systemu. W pracy przedstawiono ograniczenia w wykorzystaniu EC Ostrołęka lub EW Dębe jako źródła restartowego dla Warszawy. Przedstawiono także szybkie metody odbudowy systemu elektroenergetycznego po wystąpieniu blackout'u stosowane w innych krajach. Zaproponowano budowę turbogeneratorów, zlokalizowanych na terenie elektrociepłowni warszawskich, napędzanych gazem i dzięki temu szybko uruchamianych.
EN
There is no equipment for Electrical Power System of Warsaw for system restoration. Limitations in using EC Ostrołęka or EW Dębe as restart sources for Warsaw were presented in the paper. Fast methods of electrical power system restoration after blackout, used in other countries, are also presented. Installation of generators, in Warsaw heat-generating plants, powered by gas and with fast start are proposed.
PL
Przedstawiono opis modelu numerycznego oraz przygotowanej aplikacji do wyznaczania osiągów układu energetycznego typu Brayton-Brayton jako sprzężonej instalacji turbiny gazowej spalinowej oraz powietrznej (rys.1.2.). Opracowany model typu bilansowego został wykorzystany do wyznaczenia zestawu charakterystyk ilustrujących zmienność osiągów układu w funkcji podstawowych parametrów: sprężu oraz temperatury spalin przed turbiną spalinową. Przedstawiono porównanie z osiągami rzeczywistych instalacji wskazujące na tendencję do zawyżenia wyników.
EN
This study demonstrates issues related to the construction and analysis of numerical model of the gas turbine Brayton - Brayton cycle. The study contains: basic information about the gas turbine systems, algorithms and equations used to create the model and the results of the numerical model calculations. The results of the numerical model calculations have been compiled with the performance of real objects. Finally are presented the conclusions.
PL
Bardzo ważnym potencjałem modernizacyjnym krajowej energetyki są bazujące na turbinach gazowych tzw. czyste technologie węglowe charakteryzujące się relatywnie wysoką efektywnością energetyczną oraz małą emisją zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Są to m.in. sprzężone technologie gazowo-parowe dwupaliwowe, węglowo-gazowe: układy sprzężone szeregowo i równolegle. Układy te, co ważne, mogą powstawać w wyniku nadbudowy już istniejących cieplnych struktur węglowych turbiną gazową. W praktyce układ równoległy jest efektywniejszym energetycznie i ekonomicznie sposobem modernizacji elektrowni. Dlatego dla takiego układu opracowano model matematyczny bloku umożliwiający analizę efektywności energetycznej i ekonomicznej jego modernizacji oraz doboru optymalnej mocy turbozespołu gazowego.
EN
A very important modernization potential of the domestic power industry are the so-called clean coal technologies based on gas turbines and characterized by relatively high energy effectiveness and low emission of pollutants to the environment. They are, among the others, double-fuel gas-and-steam technologies and coal-and-gas systems coupled in series or parallel. The systems, what is really important, can be created on basis of the presently existing coal structures by adding a gas turbine. In practice, the parallel system is more energetically and economically effective method of a power plant modernization. That is why for such a system a mathematical model of a power block was elaborated enabling the analysis of its energetic and economic modernization effectiveness and selection of a gas TG power unit optimum power.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.