Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
A diagnostic and control system for a turbine is presented. The influence of the turbine controller on regulation processes in the power system is described. Measured quantities have been characterized and methods for detecting errors have been determined. The paper presents the application of fuzzy neural networks (fuzzy-NNs) for diagnosing sensor faults in the control systems of a steam turbine. The structure of the fuzzy-NN model and the model’s method of learning, based on measurement data, are presented. Fuzzy-NNs are used to detect faults procedures. The fuzzy-NN models are created and verified.
PL
Przedstawiono system diagnostyki dla układu sterowania turbiny parowej. Opisano procesy regulacji w systemie elektroenergetycznym oraz strukturę układu regulacji turbiny kondensacyjnej w układzie bloku energetycznego. Mierzone wielkości zostały scharakteryzowane wraz z metodami wykrywania uszkodzeń dla poszczególnych wielkości. W pracy przedstawiono zastosowanie rozmytych sieci neuronowych do detekcji uszkodzeń torów pomiarowych Przedstawiono strukturę modelu rozmytego i metodę uczenia modelu na podstawie danych pomiarowych. Zaprezentowano przykład zastosowania modelu FNN i zweryfikowano jego działanie na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych.
EN
The balancing operation consists in improving the distribution of the rotor masses so that the free centrifugal forces around the rotor axis, imposed by the manufacturer, do not exceed the tolerances allowed by the standards. In this paper we propose algorithms for the distribution of the turbine blades from data from an electronic scale which allows to measure the static moment of the blades, these algorithms aim to find the correction weight and the angle of position of the correction mass, we also propose a simulation of the distribution of the blades of a turbine to get an idea on the assembly. This operation is necessary in the case of a repair of the rotors or in the assembly of the new flexible rotors. Using a MATLAB calculation code.
PL
Celem pracy była ocena stanu rozwoju procesów wydzieleniowych, wyznaczenie odpowiadającej mu pręd-kości pełzania i wyznaczenie odpowiadającego im stopnia wyczerpania badanych stali 23H2MF, 26H2MF oraz 21HMF po długotrwałej pracy w warunkach pełzania. Przeprowadzono identyfikację występujących wydzieleń w oparciu o ich obraz dyfrakcyjny. Wykonana została próba pełzania z pomiarem wydłużenia w czasie jej trwania dla wyznaczenia prędkości pełzania na materiale wirnika po eksploatacji znacznie poza ob-liczeniowym czasem pracy. Wykonano badania mikrostruktury w skaningowym mikroskopie elektronowym, wyznaczono skład fazowy węglików metodą rentgenowskiej analizy fazowej.
XX
The aim of the work was to assess the state of development of precipitation processes, determine the corresponding creep speed, and determine the corresponding degree of exhaustion of 23H2MF, 26H2MF and 21HMF steels after long-term work under creep conditions. The identification of precipitates based on their diffraction pattern was carried out. A creep test was performed with the measurement of elongation during its duration to determine the creep speed on the rotor material after use in time significantly exceeding its computational working time. Microstructure investigations were carried out using a scanning electron microscope, and phase composition of carbides was determined with the use of X-ray phase analysis.
PL
Osady znajdowane na łopatkach turbin najczęściej utworzone są z: nierozpuszczalnych w wodzie połączeń krzemionki oraz tlenków żelaz (magnetytu i hematytu), tlenków glinu i miedzi pochodzących z procesów korozyjnych, rozpuszczalnych soli sodowych (węglanów, chlorków, siarczanów, krzemianów) oraz wodorotlenku sodu, nierozpuszczalnych w wodzie soli wapnia i magnezu, aczkolwiek w przypadku kotłów na wysokie parametry jest to już praktycznie niespotykane ze względu na wysokie wymagania czystości wody.
PL
Znamy ich rodzaje, geometrie, pulsacje czy regulacje, bez nich prawdopodobnie wystąpiłby deficyty energii elektrycznej na świecie. Mowa o turbinach, które są niezbędne w elektrowniach. W PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów jednostki wytwórcze pracują w oparciu o turbiny parowe. Dlaczego prowadzi się kompleksową ocenę zanieczyszczeń występujących na turbinach? Co wykazały badania? I czy przyczynią się do przedłużenia ich żywotności?
PL
Podjęto próbę opracowania programowalnego przetwornika MP1 umożliwiającego dokonywanie pomiarów w szerokim zakresie w dziedzinie monitoringu maszyn wirujących. Przy dostępnych czujnikach opracowanych w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych poprzez sparametryzowanie pracy generatorów, sterowanych poprzez mikrokontroler uzyskano znaczne rozszerzenie zakresów pracy tych czujników. Dodatkowo wdrożono algorytmy linearyzacji oraz kompensacji termicznej pomiaru. Otrzymane pozytywne wyniki przełożono do pomiaru obrotów, drgań i wydłużeń. Ze względu na trudności wykonania pomiarów strojeniowych w miejscu pracy układu pomiarowego opracowano algorytmy przeprowadzające niezależną diagnostykę układu pomiarowego dopasowującą się do panujących warunków pomiarowych. Prace zostały przeprowadzone z wynikiem pozytywnym. W wyniku tych prac został wprowadzony do produkcji przetwornik z jednym obwodem generacyjnym MP1.
EN
An attempt was made to elaborate a programmable MP1 converter enabling a wide range of measurements to be made in the field of rotating machines monitoring. During the work with the available sensors elaborated in the Institute of Power Systems Automation Ltd. in Wrocław a considerable improvement in the sensors operational range was achieved by parameterization of power units operation controlled by a microcontroller. Moreover, implemented were algorithms of the measurement linearization and thermal compensation. The obtained positive results were then used in the measurement process of revolutions, vibrations and extentions. Because of difficulties with performing the tu.suring system working place, elaborated were algorithms conducting an independent diagnostics of the measuring system that adjusts to the existing measurement conditions. All the works were conducted succesfully and as a result the converter with one generation circuit MP1 was put into production.
7
Content available Kierunek: pasywna oczyszczalnia Płaszów
PL
Oczyszczalnie zwiększają zużycie energii z powodu konieczności dopasowania się do coraz surowszych wymogów jakościowych dla oczyszczonych ścieków. W tej sytuacji wysiłki inżynierów skupiają się na stworzeniu systemu zdolnego wydatnie zredukować zużycie energii konwencjonalnej, a nawet zbliżyć oczyszczalnię do poziomu obiektu pasywnego. Taki projekt realizują Wodociągi Krakowskie w oczyszczalni Płaszów we współpracy z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej.
8
Content available remote Zarys rozwoju elektrowni wiatrowych
PL
W pracy omówiono zarys historyczny rozwoju elektrowni wiatrowych na lądzie i morzu oraz zamieszczono krótkie dane biograficzne wybranych pionierów i twórców w tej dziedzinie. Zaproponowano periodyzację rozwoju generatorów elektrycznych i elektrowni wiatrowych. Poszczególne etapy pokrótce scharakteryzowano. W dalszej części pracy omówiono obecny stan energetyki wiatrowej zarówno na świecie jak i w Polsce oraz przedstawiono prognozowane scenariusze jej rozwoju w Unii Europejskiej i Polsce.
EN
The paper discusses the outline of the historical development of wind power on land and sea and provides brief biographical data of selected artists and pioneers in the field. Periodization proposed development of electric generators and wind turbines. Specific steps briefly characterized. In the following paper discusses the current state of wind energy, both worldwide and in Poland and presents the projected scenarios of its development in the European Union and Poland. A summary of the work finalized.
PL
Praca opisuje wpływ poszczególnych przypadków obciążenia na stan naprężeń powstający w turbinie silnika przepływowego. W pierwszym etapie pracy zdefiniowano model geometryczny wycinka tarczy turbiny z trzema łopatkami. Następnie model geometryczny podzielono na elementy skończone oraz określono obciążenia i warunki brzegowe. W celu właściwego przenoszenia obciążeń a łopatki na tarczę, zdefiniowano powierzchnie kontaktowe w strefie połączenia jodełkowego. W analizie uwzględniono dwa rodzaje obciążeń: mechaniczne, powstałe od wirowania turbiny oraz termiczne, powstałe od nierównomiernego pola temperatury. W pracy rozpatrywano obciążenia działające niezależnie, jak również obciążenie sumaryczne, będące superpozycją ww. obciążeń składowych. Rezultaty pracy wykazały, że dominującym obciążeniem turbiny są siły bezwładności związane z jej wirowaniem. Wartości naprężeń pochodzących od wirowania przekraczają granicę plastyczności materiału. Naprężenia termiczne nieznacznie wpływają na poziom wytężenia materiału turbiny. Dodatkowo stwierdzono, że w pewnych strefach tarczy turbiny naprężenia cieplne mogą nieznacznie obniżyć wartość naprężeń pochodzących od wirowania. W końcowej części pracy sformułowano wnioski oraz kierunki dalszych badań.
EN
This paper describes the influence of different load components on the stress state in the disc of the turbine engine. In the first part of the paper the geometrical model consisted of disc segment and three blades were created. Next the geometrical model was divided into finite elements. Moreover the loads, boundary conditions and also the contact (in fir-tree region of turbine) were defined. In an analysis the following kinds of loads were defined: the mechanical load concerned with rotation of the turbine and also the non-uniform thermal field. Mentioned loads were defined separately and also commonly in order to determine the influence of the load component on the final stress field in the turbine. Results of work showed that dominant load is the centrifugal force concerned with the turbine rotation. The stress resulting only from the rotation exceeds value of yield stress of the material. The thermal stress in the turbine has a small influence on the final stress state in the turbine working in operating conditions. The additional interesting phenomenon was observed. The thermal stress caused decrease at about 5% the main stress resulting from rotation of the disc. Finally the conclusions and directions for further research were defined.
10
Content available remote Wpływ sztywności podparcia na dynamikę nowo projektowanej turbiny ORC
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń drgań układu wirnikowego nowo projektowanej turbiny. Turbina jest przeznaczona do zasilania generatora elektrycznego w eksperymentalnej mikrosiłowni kogeneracyjnej. Do obliczeń wykorzystano oprogramowanie własne IMP PAN w Gdańsku, o nazwie MESWIR. W ramach pracy przedstawiono wpływ zmian sztywności podparcia wirnika na jego dynamikę. Wskazano przy tym pewne niebezpieczne zakresy sztywności fundamentu, w których istnieje możliwość wzbudzenia drgań rezonansowych wirnika.
EN
The paper presents the results of calculation of a newly designed turbine dynamics. The turbine will drive the electric generator in the experimental co-generation power-station. A MESWIR program was used for calculations, what is the numerical tool originally invented in the IMP PAN. The influence of the support stiffness on the dynamics of the rotor is presented in the paper. Some range of the stiffness values is pointed, which is risky to the machine because the excitation of the resonant vibration is possible.
11
Content available remote Modernizacja żelbetowego, ramowego fundamentu pod turbozespół
PL
Artykuł dotyczy modernizacji konstrukcji fundamentu ramowego turbozespołu, wykonanego w latach sześćdziesiątych XX wieku. Modernizacja podyktowana była potrzebą wymiany turbozespołu na nowy, o innej geometrii, innym sposobie przekazywania obciążeń oraz zwiększonej mocy. W artykule omówiono główne problemy technologiczne i projektowe.
EN
The paper concerns the modernization of a frame foundation structure of a turbine set. The object was executed in the 1960s. The modernization was caused by the necessity of the turbine set replacement into the new one, with different geometry, different way of loads application and increased wattage. In the paper the main technological and design aspects were discussed.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
628--634, CD 1
PL
Rozwój silników spalinowych jest związany z rozwojem układów doładowania. Powszechne zastosowanie turbodoładowania w połączeniu ze specyfiką pracy takich systemów i rozwojem techniki materiałowej jest bodźcem do stosowania materiałów o zbliżonej bądź większej wytrzymałości, a mniejszej gęstości, co wiąże się z ewolucją metod wytwarzania poszczególnych elementów zespołu wirnikowego. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie tematyki związanej z wytwarzaniem elementów ruchomych turbosprężarek. Warunki pracy wirników turbin i sprężarek różnią się znacząco, co ma swoje odzwierciedlenie w zastosowanych materiałach. Nadstopy na bazie niklu są szeroko stosowane na wirniki turbin, które wytwarza się najczęściej metodą wytapianych modeli. Wirniki sprężarek produkuje się głównie ze stopów aluminium, a kształtuje metodami odlewniczymi. Na wirniki sprężarek do wysoko wysilonych jednostek napędowych stosuje się niekiedy stopy tytanu i obróbkę mechaniczną odkuwek. W opracowaniu znajduje się opis również innych metod wytwarzania.
EN
Development of internal combustion engines is associated with charging systems development. Common usage of turbocharging in combination with their operation characteristics and materials science development are the motivation to apply materials with higher specific strength, what causes an evolution of rotors manufacturing process. The main aim of this paper is description of materials science and production process of turbochargers. The operating conditions of turbine wheels and impellers are significantly different. It determines the dissimilarity in used materials. Nickel super alloys are commonly used for the turbine wheels, which are investment casted. Impellers are being produced from aluminum alloys and mold with casting methods. For heavy-duty purposes there are titan compressor wheels produced or aluminum rotors prepared with machining methods. In the study there are more manufacturing methods presented and described.
13
Content available remote Technical aspects of a large size industrial process turbo compressor revamp
EN
Current paper describes several modernization aspects of the process 8MW air compressor and its driver. The main aim of revamp was to increase internal efficiencies of both compressor and turbine and increase the load of the compressor without additional Power consumption. The original pressure ratio was preserved. To meet these requirements a redesign of the flow path of both machines was necessary. Moreover, the turbine working conditions were changed from extraction-condensing to condensing. In terms of compressor, impeller blade redesign, adaptation of diffusers and Abradable seals application were a part of the scope. The revamp was completed in April 2014 with all the requirements met. The paper covers the general outline and a comparison of the original and modernized machine operating parameters, design and technical assumptions, but also describes some problematic issues which occurred during the realization of the project.
PL
W artykule zaprezentowano opracowany, niekonwencjonalny system zasilania jednostek jachtowych. Bazuje on m.in. na oferowanym na rynku tzw. silniku manewrowym, który zaadaptowano do pracy generatorowej. Dodatkowo zaimplementowano przekształtnik energoelektroniczny DC/DC dopasowujący parametry wytwarzanej energii elektrycznej przy zmieniających się warunkach pracy całego systemu. Przedstawiono opracowany algorytm sterowania MPPT (Maximum Power Point Tracking) umożliwiający maksymalizację sprawności całego systemu oraz wymieniono ważniejsze funkcje systemu zabezpieczeń.
EN
In this article the unconventional water power system for yachts was presented. It is based on typical maneuvering engine, which was adapted to work as an electric generator. Additionally power electronics DC/DC converter was used. With aid oh this converter we can match parameters of produced energy. To improve the efficiency the elaborated MMPT (Maximum Power Point Tracking) algorithm was also implemented.
PL
W referacie przedstawiono obliczenia dotyczące charakterystyk siłowni turbinowej posiadającej reaktor wysokotemperaturowy. Oceniono je w zmiennych warunkach pracy, zmienność ta dotyczyła różnej masy i zmiany pracy skraplacza. Parametry pracy obiegu potrzebne do wyznaczenia charakterystyk były wyznaczone programem DIAGAR.
EN
The report presents calculations related to the turbine characteristics with a high temperature reactor. They were rated in variable operating conditions. This variability was related to the different weight and changes in condenser work. Operating parameters needed to determine the flow characteristics were determined by the DIAGAR numerical program.
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie konstrukcji nośnej pod deskowanie górnej płyty fundamentu turbozespołu bloku energetycznego dużej mocy. W miejsce zwykle stosowanego układu nośnego, prowadzonego od poziomu gruntu, za proponowano stalową konstrukcję wspartą na żelbetowych wspornikach wyprowadzonych ze słupów fundamentu. Rozwiązanie takie okazało się bardzo wygodne do wykonywania, a jednocześnie oszczędne. Rzeczywista realizacja potwierdziła prawidłowość założeń projektu, pozwalających na spełnienie ostrych tolerancji wykonawczych fundamentu.
EN
The report presents solution of formwork supporting structure of upper slab of high power turbine foundation. Steel structure founded on concrete cantilevers output of the foundation columns is proposed instead of typically used bearing system, leading from the level of ground. That solution proved to be very convenient executively and economical at the same time, as well as allowed to fulfill executive tolerance of foundation.
PL
Każdy pomiar obarczony jest błędem, co oznacza, że wartość mierzona jest zmienną losową o pewnym rozkładzie, którą możemy scharakteryzować estymatą wartości oczekiwanej i przedziałem ufności. W szczególności pomiary wydłużeń względnych i bezwzględnych turbiny dokonywane są w warunkach skrajnie trudnych i narażone są na szereg niekorzystnych czynników wpływających na wynik pomiaru. W artykule przedstawiono rezultaty badań i analiz dotyczących metod kompensacji oddziaływań zewnętrznych, zastosowanych w nowo skonstruowanym w IASE czujniku MPS000, współpracującym z sondami: S321, S325, S501, S410, S420.
EN
Each measurement is subject to an error what means that the measured value is a random variable with a certain distribution, which can be characterized by an estimate of the expected value and of the confidence interval. Particularly the measurements of relative and absolute expansions of turbines are made under extremely difficult conditions and exposed to a number of adverse factors affecting the measurement result. The article presents the results of research and analyses of the external conditions compensation methods used in the recently constructed in IASE MPS000 sensor cooperating with the measurement probes: S321, S325, S501, S410 and S420.
EN
The construction and operation of a control system of a power unit turboset has been described. The controllers use the CWP (Current Work Point) signal from the ACFP (Automatic Control Frequency and Power) system. Such an installation has been made on a power unit in a Power Plant. The control system functions, principle of operation, structure, software and investigation results have been presented. The new LFC (Load Frequency Control) system has been described in this paper. The benefits for the energy-producer are mentioned. Increasing complexity of the control systems of steam turbines has called for the development of diagnostic methods and measures.
PL
W polskim systemie elektroenergetycznym wdrażany jest obecnie nowy regulator centralny LFC (ang. load frequency control), wykorzystywany w automatycznej regulacji częstotliwości i mocy wymiany. Na jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (JWCD) narzucone zostały wymogi dotyczące spełnienia wymagań LFC. W artykule przedstawiona zostanie struktura, budowa i zasada działania mikroprocesorowych elektrohydraulicznych regulatorów mocy (MREH), zaprojektowanych i konstruowanych w Oddziale Techniki Cieplnej Instytutu Energetyki w Łodzi. Regulatory te wdrożone zostały w jednej z krajowych elektrowni zawodowych. Zaprezentowane zostaną wyniki obiektowych badań eksploatacyjnych oraz dokonana zostanie ocena możliwości implementacji nowych procedur komunikacyjnych między MREH a LFC do struktury programowej regulatorów.
PL
W polskim systemie elektroenergetycznym wdrażany jest obecnie nowy regulator centralny LFC (Load Frequency Control), wykorzystywany w automatycznej regulacji częstotliwości i mocy wymiany. Na jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (JWCD) narzucone zostały wymogi dotyczące spełnienia wymagań LFC. W artykule przedstawiona zostanie struktura, budowa i zasada działania mikroprocesorowych elektrohydraulicznych regulatorów mocy (MREH), zaprojektowanych i konstruowanych w Oddziale Techniki Cieplnej Instytutu Energetyki w Łodzi. Regulatory te wdrożone zostały w jednej z krajowych elektrowni zawodowych. Zaprezentowane zostaną wyniki obiektowych badań eksploatacyjnych oraz dokonana zostanie ocena możliwości implementacji nowych procedur komunikacyjnych między MREH a LFC do struktury programowej regulatorów.
EN
The construction and operation of an control system of a power unit turboset has been described. The controllers use the BPP signal from ARCM system. Such an installation has been made on power blocks in Power Plant. The control system functions, principle of operation, his structure, software and investigations results have been presented. The new LFC – system (Load Frequency Control) has been done in this paper. The benefits for energy-producer have been mentioned. Increasing complexity of the control systems of steam turbines, has called for the development of diagnostic methods and measures.
20
Content available remote Magnetic gear generator for wind energy
EN
For high power generation of future offshore wind turbine application, size and cost were the big challenge . To overcome these problems, this paper presents a new topology approach for wind power generation without mechanical gear. Using magnetic gear coupled mechanically and magnetically with permanent magnet synchronous generator, even under low wind conditions often found inland, and without mechanical gear, the high speed can be reached with this topology. Computer simulation results are given to verify the validity of the proposed machine.
PL
Generatory używane w morskich turbinach powinny być tanie i niezbyt duże. W artykule zaproponowano nową konstrukcję takiego generatora bez mechanicznej przekładni. Wykorzystano sprzężenie magnetyczne i uzyskano generator pracujący sprawnie nawet przy słabych wiatrach.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.