Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trwałość nawierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main goal of the paper is to implement and evaluate the M-EPDG and the software AASHTOware to analyse the performance of new flexible and rigid pavements designed according to the Polish catalogues, which are comparable with analogous catalogues used in other European countries. For this purpose the site-specific inputs for Poland were determined and described in the paper as well as compared to the default input data used in the USA. Performance parameters delivered from M-EPDG were compared to limits of pavement distresses given in the Polish Pavement Condition Diagnostics system and confirmed good or acceptable level of distresses at the end of design period. Analysis indicated that several climatic zones for Poland should be considered for performance analysis both of flexible and rigid structures. The presented analysis can be the first stage on the way towards calibration of the M-EPDG models for Polish conditions and their adjustment to planning of maintenance treatments.
PL
Głównym celem artykułu jest omówienie zastosowania i ocena przydatności metody M-EPDG oraz oprogramowania AASHTOware do analizy trwałości nowych nawierzchni podatnych i sztywnych zaprojektowanych zgodnie z polskimi katalogami, porównywalnymi z analogicznymi katalogami typowych nawierzchni stosowanymi w innych krajach europejskich. W tym celu określono i opisano lokalne dane wejściowe dla Polski, jak również porównano je z domyślnymi wartościami stosowanymi w USA. Parametry stanu nawierzchni uzyskane z M-EPDG zestawiono z ich granicznymi wartościami określonymi w polskim systemie Diagnostyki Stanu Nawierzchni. Stwierdzono stan dobry lub zadowalający na koniec okresu projektowego. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że na obszarze Polski należy wyznaczyć kilka stref klimatycznych na potrzeby analizy trwałości zarówno nawierzchni podatnych, jak i sztywnych. Przedstawiona analiza może stanowić pierwszy etap w kalibracji modeli M-EPDG do warunków polskich oraz w dostosowaniu ich do użytku w planowaniu prac utrzymaniowych.
PL
W artykule opisano czynniki stwarzające zagrożenie dla trwałości betonu na przykładzie badań IBDiM odbywających się podczas remontu nawierzchni torowiska i pas BUS Mostu Śląsko Dąbrowskiego w Warszawie.
PL
Czy nawierzchnie betonowe są trwałe? To ważne pytanie zaprząta głowy przede wszystkim zarządców krajowej sieci drogowej, ale także interesuje użytkowników dróg. Szczególnie że zbudowano już i obecnie wykonuje się na sieci dróg krajowych tego typu nawierzchnie.
PL
Nierówności nawierzchni powodują odchylenia nacisków osi pojazdów będących w ruchu od nacisku statycznego. Dynamiczne oddziaływania kół pojazdów w większym stopniu przyspieszają degradację konstrukcji nawierzchni drogowej. Rozkład obciążeń dynamicznych ma kształt rozkładu normalnego i jest opisywany poprzez obciążenie statyczne oraz wskaźniki dynamiczne DI lub DLC. Wraz z pogorszeniem równości i zwiększeniem prędkości średniej pojazdów rosną maksymalne siły dynamiczne wywierane przez osie pojazdów, zwiększa się zatem ich oddziaływanie na konstrukcję nawierzchni. Celem artykułu jest dokonanie oceny, w jaki sposób oddziaływania dynamiczne pojazdów ciężkich wynikające z równości nawierzchni wpływają na trwałość zmęczeniową nawierzchni. W artykule wyprowadzono współczynniki dynamicznego oddziaływania pojazdów kd i podano je w funkcji równości nawierzchni i średniej prędkości ruchu pojazdów. Wykazano, że pogorszenie równości nawierzchni określone zmianą wskaźnika IRI do granicy klasy A, czyli do IRI = 2,0 w przypadku dróg klasy A,S i GP oraz do IRI = 3,0 w przypadku dróg klasy G, powoduje zmianę wartości współczynnika dynamicznego kd od 9% do 16%. Pogorszenie równości nawierzchni do granicy klasy B (stan zadowalający) powoduje spadek trwałości zmęczeniowej nawierzchni aż o 30%. Oznacza to, że nadanie dobrej równości początkowej nawierzchni oraz jej utrzymanie w trakcie eksploatacji może istotnie wydłużyć trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni.
EN
Axle loads varies during motion of vehicle what is a consequence of road roughness and speed. Dynamic loads of vehicles much more strain pavement structure. The dynamic axle loads have a normal distribution and it is described by static load and dynamic factors DI or DLC. The maximum dynamic loads increase with the loss of road roughness and with the increase of average vehicle speed. In consequence the dynamic effects on pavement structure increase. The objective of the article is to assess how the dynamic effects impact on pavement fatigue life. The paper presents the derivation of formula for dynamic effects factor kd. The formula depends on road roughness and vehicle speed. It was revealed that the increase of IRI to 2,0 for road technical classes A, S and GP and to 3,0 for road technical class G, causes the increase of dynamic effect factor kd by 9% to 16%, despite that the pavement is in the class of excellent roughness A. Further decrease of road roughness to the critical value of class B (acceptable roughness) causes decrease of pavement fatigue life up to 30%. It means that high initial roughness and its further maintenance during exploitation significantly increase the pavement fatigue life.
PL
W niniejszym referacie przedstawiono zagadnienie trwałości nawierzchni kolejowej w aspekcie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych. Trwałość jest elementem oceny ryzyka projektów infrastrukturalnych wpływających na koszty i korzyści realizowanej inwestycji. W pracy przedstawiono analizę ryzyk inwestycji kolejowych wraz z możliwościami zmniejszenia ryzyka poprzez wydłużenie trwałości nawierzchni kolejowej na przykładzie rozjazdów kolejowych. Zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych przeprowadzonych na rozjazdach kolejowych na sieci PKP PLK z podkładkami podpodkładowymi (PPP) i bez PPP. W ramach pracy przeprowadzono badania porównawcze geometrii oraz profili rozjazdu z PPP i bez PPP, połączone z badaniami dymanicznymi propagacji drgań w rozjeździe w wyniku zastosowania PPP w podrozjazdnicach. Wyniki przeprowadzonych prac wykazały celowość prowadzenia badań wpływu podkładek podpodkładowych na trwałość rozjazdu.
EN
The paper presents the issue of durability of railway tracks in view of infrastructure in-vestments. The sustainability of the railway network should be taken into account during the risk assessment of infrastructure projects. The paper presents an analysis of railway investment risks along with the possibility of reducing it by increasing the durability of the railway tracks using an example of turnouts with Under Sleeper Pads. The results of the measurements of turnouts with Under Speepers Pads (USP) and without USP are presented. The measurements included an analysis of the vertical profile of the turnouts and the prop-agation of vibration as a result of applying the USP in comparison to the case without the USP. The results of the research have shown the relevance of conducting the research into the USP impact on the durability of turnouts.
PL
W ciągu ostatnich 25 lat drastycznie zmieniła się sytuacja w polskim drogownictwie. Technologie budowy dróg stale ewaluują, próbując nadążyć za rosnącym natężeniem ruchu. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku) zakłada dalszą intensywną rozbudowę sieci dróg krajowych i autostrad. Zgodnie z tym planem może powstać nawet do 3900 km nowych odcinków dróg krajowych i autostrad. Terminy realizacji kontraktów są krótkie, a wymagania jakościowe wysokie, co w połączeniu z trudnymi warunkami klimatycznymi w Polsce i ograniczonym sezonem budowlanym stawia ogromne wyzwania przed dzisiejszymi budowniczymi. Sytuacja ta powoduje, że coraz większa odpowiedzialność i presja ciążą na wykonawcach nawierzchni. Jak sprostać tym wymaganiom? Co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko związane z wykonawstwem i zapewnić, że droga przetrwa bez usterek założony w projekcie okres eksploatacji? Czasami warto skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań.
PL
Ocenie poddano wpływ konstrukcji nawierzchni kolejowej, w szczególności podkładów kolejowych na propagacje drgań w podtorzu kolejowym przy obciążeniu od pociągu typu Pendolino ED 250. Badania przeprowadzono na torze doświadczalnym o nawierzchni kolejowej zbudowanej z podkładów strunobetonowych ze sprężystymi podporami, podkładami strunobetonowymi typu PS 94 bez izolacji antywibracyjnej. Analizie porównawczej poddano wpływ izolacji antywibracyjnej na propagację drgań w podtorzu kolejowym wywołanych przejazdem pociągu.
EN
Assessment of railway track construction, in particular sleepers impact on propagation of vibrations in railway railroad bed with a load of train Pendolino type ED 250. The tests were carried out at railway tracks with sleepers and primers with USP. The impact of propagation of vibration isolation in railway railroad bed caused by trains was analyzed.
PL
Głównym celem pracy jest opis metod i narzędzi stosowanych w analitycznym wyznaczaniu modułów sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych. Omówiono proces projektowania zmęczeniowego konstrukcji nawierzchni drogowych metodami mechanistyczno-empirycznymi. W opracowaniu wskazano na błędy występujące w literaturze. Rozważania podsumowano przykładem obliczeniowym.
EN
The main objective of the paper is to describe the methods and tools used for analytical evaluation of stiffness for asphalt mixes. The process of the fatigue-cracking design of pavement structures with use of mechanistic-empirical procedures is presented in the paper. Some errors existing in the literature were pointed out. A numerical example was demonstrated at the end of the paper.
PL
W artykule przedstawiono wpływ warunków brzegowych na powierzchniach bocznych konstrukcji nawierzchni podatnej drogi miejskiej (typowej, reprezentatywnej) na deformację sprężystą, wytężenie i trwałość tej nawierzchni. Założono, że modelem mechanistycznym (wyjściowym) nawierzchni jest wielowarstwowy ośrodek liniowo sprężysty z warstwami konstrukcyjnymi o skończonej szerokości przy dwóch wariantach warunków brzegowych, zaś modelem odniesienia jest wielowarstwowa półprzestrzeń sprężysta o identycznym układzie warstw jak w modelu podstawowym. Obciążenie stanowi standardowe w procesie wymiarowania nawierzchni oddziaływanie koła pojazdu - statyczne, prostopadłe do nawierzchni i rozłożone równomiernie na powierzchni kołowej. Na pod-stawie modelu podstawowego zbudowano modele numeryczne z zastosowaniem MES.
EN
The influence of boundary conditions on the lateral surfaces of typical (representative) flexible pavement structure of urban road on elastic deformation, effort and durability of the pavement is presented. It was assumed that the mechanistic basic model of the road pavement is linearly elastic layered continuum of construction layers of finite widths with two variants of boundary conditions on lateral surfaces and the reference model (for comparison purposes) is multilayered elastic half-space with the identical set of (now infinite) layers as in the basic model. The load is the interaction of standard truck wheel – static, perpendicular to the pavement surface and uniformly distributed on a circular area. Based on the basic (initial) model the FEM models were built for calculations and a comparative analysis with the reference model.
10
Content available remote Adhezja asfaltu do kruszywa
PL
Istotną rolę w trwałości nawierzchni asfaltowych odgrywa adhezja, czyli zdolność związania się lepiszcza asfaltowego z powierzchnią ziaren mineralnego kruszywa. Odpowiednia adhezja jest ważnym czynnikiem trwałości nawierzchni asfaltowych, bowiem zbyt słaba prowadzi do szybszego zniszczenia nawierzchni. W artykule omówiono adhezję lepiszczy asfaltowych do powierzchni kruszyw, zaprezentowano jej rodzaje oraz czynniki wpływające na nią. Przedstawiono rodzaje kruszyw stosowanych do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych oraz metody wprowadzania środków adhezyjnych. Opisano także metody laboratoryjne badania przyczepności asfaltu do kruszywa.
EN
The adhesion - ability of asphalt binder to bind with the surface aggregate grains - plays the essentials part in durability of asphalt pavements. Appropriate adhesion is an important factor in pavement life. The weak adhesion leads to more rapid destruction of pavement. The paper presents the problem of bitumen binders. adhesion to the different surface of aggregates, the kinds of adhesion, as well as factors affecting it. The types of aggregates used in the manufacture of mineral-asphalt blends and methods of introducing of adhesive agents are presented. The laboratory methods of testing the adhesion of asphalt to the aggregate are described too.
PL
Typową technologią budowy nawierzchni drogowych w Polsce była i jest technologia nawierzchni podatnych - asfaltowych. Wiedza na temat innych technologii, jak nawierzchnie sztywne - betonowe była niewielka. Taki stan rzeczy spowodował, że wśród samorządów lokalnych utrwaliło się przekonanie, że do budowy dróg używa się wyłącznie asfaltu.
EN
The paper refers to the experience in building concrete pavements on highways, express roads and local roads. The authors describe various aspects of this technology, such as cost and durability.
12
Content available remote Trwałość w projektowaniu, budowie i utrzymaniu nawierzchni kolejowej
PL
Trwałość nawierzchni kolejowej zależy od wielu czynników, włączając rodzaj stali szynowej, sztywność, układ geometryczny toru i jakość robót nawierzchniowych. W ostatnich 10 - 15 latach w szynach narastają ciągle uszkodzenia kontaktowo-zmęczeniowe. Ten rodzaj degradacji może doprowadzić ostatecznie do całkowitego uszkodzenia szyn, a nawet do wykolejenia. Znaczącą rolę odgrywa przy tym gatunek stali szynowej. Wpływ podkładek pod podkładami na sztywność nawierzchni, degradację podsypki i absorpcję wibracji ma również znaczenie w trwałości nawierzchni. Czynniki te oraz przyrost przyspieszeń na pojedynczych połączeniach torów są omawiane w tym artykule.
EN
Durability of railway track depends on many factors including the sort of steel of rail, track stiffness, track geometry and quality of repair works. During the last 10 - 15 years the rails has suffered increasingly from rolling contact fatigue. This type of degradation can led ultimately to complete failure of the rail and even to derailment. Significant role for this failures plays the sort of rails steel. Under sleeper pads and their influence on track stiffness, ballast degradation and vibrating absorption have also impact on track durability. These factors and jerk on simple cross over are presented in the paper.
PL
Nawierzchnia drogowa poddawana krótkotrwałym cyklicznym obciążeniom od poruszających się pojazdów ulega zmęczeniu. Znajomość pozostałej trwałości zmęczeniowej nawierzchni drogowej pozwala prognozować czas, jaki pozostał do ujawnienia się uszkodzeń typu spękania, deformacje strukturalne. Informacja o pozostałej trwałości zmęczeniowej szczególnie wydaje się cenna w przypadku prognozowania wpływu planowanej eksploatacji górniczej na nawierzchnię drogową. Artykuł prezentuje wstępną analizę wpływu zinwentaryzowanych deformacji górniczych na trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni drogowej. Dane przyjęte do obliczeń pochodzą z przeprowadzonych na poligonie terenowym.
EN
A road surface subjected to short periodic loads from moving vehicles undergoes fatigue. Knowledge of remaining fatigue durability of the road surface enables to prognose time, which is left to fracture, structural deformations type damages occurrence. Information on remaining fatigue durability seems particularly valuable in the case of prognosing of planned mining effects onto the road surface. The paper presents preliminary analysis of catalogued mining deformations onto fatigue durability of the road surface construction. Data assumed for calculations result from observations conducted in the outdoor proving ground.
14
Content available remote Beton asfaltowy o wysokim module sztywności AC WMS z kruszywami lokalnymi
PL
Wdrożenie nowych norm i zaawansowanych metod badań funkcjonalnych mieszanek mineralno-asfaltowych stwarzają możliwość wiarygodnej oceny ich właściwości i prognozowanie trwałości nawierzchni. Otwiera to także możliwości stosowania kruszyw lokalnych lub alternatywnych, których właściwości często sąuważane za słabsze lub wątpliwe. W artykule opisano badania betonu asfaltowego o wysokim module sztywności z zastosowaniem różnorodnych kruszyw. Mieszanki poddano badaniom funkcjonalnym: koleinowania, modułu sztywności, zmęczenia, odporności na działanie wody. Stwierdzono przydatność kruszyw uznawanych za słabsze do mieszanek BAWMS.
EN
Implementation of new standards and advanced performance test methods for asphalt mixtures allow for more reliable evaluation of their properties and prediction of pavement durability. It opens new possibilities for application of local or alternative mineral aggregates, which properties are considered as weaker or uncertain. Paper presents testing of High Modulus Asphalt Concrete with various aggregates. Mixtures were subjected to performance tests such as rutting, stiffness modulus, fatigue, resistance to water. Aggregates considered as weaker were evaluated as applicable for High Modulus Asphalt Concrete.
16
Content available remote Trwałość rozjazdów i ich wymiany na sieci polskich linii kolejowych
PL
Duże zaległości w wymianach rozjazdów na sieci kolejowej w Polsce i małe prawdopodobieństwo szybkiego nadrobienia opóźnień w tym zakresie wymaga starannego analizowania możliwości eksploatacji rozjazdów osiągających kres swej trwałości. Referat przedstawia wpływ geometrycznych cech rozjazdów oraz zużycia elementów konstrukcyjnych na ich trwałość oraz zarys metody oceny tej trwałości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.