Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Część wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) zaliczana jest do grupy trwałych związków organicznych (TZO), które w środowisku pochodzą zarówno ze źródeł naturalnych, jak i antropogenicznych. WWA w większości uwalniane są do środowiska podczas niskiej emisji i wraz z depozytem suchym i mokrym akumulują się głównie w glebie. Niewiele badań dotyczy tylko zawartości tych związków w powierzchniowych poziomach gleby. Głównym celem tej pracy była ocena przemieszczania się WWA w profilu glebowym. Zakresem badań objęto 13 WWA z listy Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (US EPA). Badania przeprowadzono w Kozienickim Parku Krajobrazowym w siedliskach lasu mieszanego w trzech typach gleb: rdzawej, płowej i brunatnej.
EN
Occurence of polycyclic arom. hydrocarbons (PAH) in 3 Polish forest soils (Kozienice Landscape Park) was detd. in the soil profile by high performance liq. chromatog. The PAH with 3 and 4 rings moved faster than the 5 and 6 rings ones. Their accumulation depended on the total of org. matter in the soil but did not depend on the soil pH and granulation.
PL
W pracy przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w środowisku wodnym. Według Konwencji Sztokholmskiej z 2001r. do tej grupy zalicza się dwanaście związków organicznych. Osiem z nich to polichlorowane insektycydy: aldryna, dieldryna, ednryna, chlordan, DDT, heptachlor, mirex, toksafen oraz heksachlorobenzen. Ponadto do TZO zaliczono trzy grupy związków: polichlorowane dobenzodioksyny, polichlorowane dibenzofurany oraz polichlorowane bifenyle.
EN
The aim of this paper was the review of persistence organic pollutants according to Stockholm Convention in year 2001. POPs To this group ranks twelve organic compounds. Eight of them are insecticides: aldrine, dieldrine, ednrine, chlordan, DDT, heptachlor, mirex, toksafen as well as heksachlorobenzen. It moreover it to POPs was numbered were three groups of compounds: polychlorinated dibenzodioxins, polychlorinated dibenzofurans as well as polychlorinated biphenyls.
PL
Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne - TZO - stanowią grupę substancji chemicznych: - trwałych w środowisku, wykazujących dużą odporność na procesy rozkładu biołogicznego przez organizmy wodne i glebowe, co powoduje długotrwałe pozostawanie ich w środowisku; - łatwo rozpuszczalnych w tłuszczach; - ulegających akumulacji biologicznej w roślinach oraz w organizmach ludzkich i zwierzęcych wraz ze wzrostem ich zawartości w kolejnych ogniwach łańcucha żywieniowego; - toksycznych, stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, mogą powodować raka i uszkadzać płód; - posiadających właściwość przenoszenia się w środowisku na dalekie odległości i występujących w miejscach odległych od miejsc ich uwolnienia. W 2008 roku Polska ratyfikowała Konwencję Sztokholmską (2001) dotyczącą trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO). Zasadniczym celem konwencji jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska przed trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi. Konwencja zawiera wykazy substancji znajdujące się w odpowiednich załącznikach A, B i C. Każda ze stron przystępujących do konwencji zobowiązała się promować, edukować i przekazywać informacje na tematy dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych, jak również w ramach swoich możliwości na poziomie krajowym i międzynarodowym, zachęcać do podejmowania i/lub podejmować stosowne prace badawczo-rozwojowe, monitoring i współpracę w zakresie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz, tam gdzie to istotne, w zakresie ich zamienników, a także w zakresie kandydujących trwałych zanieczyszczeń organicznych, z uwzględnieniem: a) źródeł i uwolnień do środowiska; b) występowania, poziomów i tendencji zmian poziomów u ludzi i w środowisku; c) przenoszenia, losu i przemian w środowisku; d) oddziaływań na zdrowie ludzkie i środowisko; e) skutków społeczno-gospodarczych i w dziedzinie kultury; f) zmniejszania i/lub eliminacji uwolnień; oraz g) zharmonizowanych metodyk inwentaryzacji źródeł wytwarzania i technik analitycznych służących do pomiaru uwolnień.
EN
Persistant Organie Pollutants - POPs - are a group of chemicals substances: - persistent in the environment, exhibiting high resistance to degradation by biological organisms, soil and water, what causes their long term presence in environment; - easily soluble infats; - are susceptible to bioaccumulation inplants, leaving organisms and with the increase of their contents in successive foodchain; - toxic, posing a serious threat to human health and animals, can cause cancer and damage the fetus; - have aproperty to transfer in the environment for long distance and occurring in long distant from their release In 2008, Poland ratified the Stockholm Convention (2001) on Persistent Organic Pollutants (POPs). The main purpose of the Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants. The Convention contains lists of the substances contained in the relevant Annexes A, B and C. Each of the sides acceding to the Convention committed obligated to promote, educate and provide information on subjects relating to persistent organie pollutants, as well as within their capabilities at national and international levels, encourage and / or undertake appropriate research, development, monitoring and cooperation persistent organic pollutants and there where it is relevant, in terms of their replacements as well as the candidate of persistent organic pollutants including: a) sources andreleases into the environment; b) the presence, levels and trends of changes in humans and the environment; c) transport, fate and transformation; d) influence on human health and the environment; e) socio-economic andcultural spheres effects; J) reduction and/or elimination of releases; and g) harmonized methodologies for inventories of generating sources and analytical techniques for the measurement of releases.
PL
Przedstawiono problem emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w przedsiębiorstwach przemysłowych. Najgroźniejszymi TZO tworzonymi i uwalnianymi w sposób niezamierzony z procesów termicznych z udziałem substancji organicznych i chloru w wyniku niepełnego spalania lub reakcji chemicznych są: polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany (PCDD/PCDF), polichlorowane bifenyle (PCB) oraz heksachlorobenzen (HCB). Dostosowanie do surowych norm emisji obowiązujących w Unii Europejskiej jest jednym z głównych wyzwań dla przemysłu krajowego. W najbliższej przyszłości koniecznością staną się badania emisji TZO w polskich przedsiębiorstwach. Przedstawiono w artykule scenariusze BAU+Climate oraz MFTR opracowane dla emisji PCDD/PCDF i PCB. Jako studium przypadku posłużono się sektorem hutnictwa żelaza i stali, w którym przedstawiono możliwości ograniczenia TZO oraz scenariusze tych emisji. Procesy termiczne w przemyśle stalowym powodują wysoki poziom TZO, a szczególnie PCDD/PCDF do środowiska.
EN
The work is presents persistent organic pollutants (POPs) emit from industrial enterprises. Adaptation to the European Union emission standards is the main challenge for national industry. Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), hexachlorobenzene (HCB) and polychlorinated biphenyls (PCBs) belong to POPs unintentionally formed and released from thermal processes involving organic matter and chlorine as a result of incomplete combustion or chemical reactions. In the nearest future investigations of POPs emission in Polish enterprises will be necessity. In this work it was presented two emission scenarios for pollutants to year 2020: BAU+Climate scenario (Business as Usual with Climate Policies) and MFTR scenario (Maximum Feasible Technical Reduction) for PCDDs/PCDFs and PCBs. It was shown POPs reduction and emission scenarios from iron and steel production as a case study. Steel industry causes high level of POPs, particularly PCDDs/PCDFs.
PL
W pracy przedstawiono trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) w hutnictwie żelaza i stali. Najwięcej TZO powstaje w spiekalni. Dostosowanie do surowych norm emisji obowiązujących w Unii Europejskiej jest jednym z głównych wyzwań dla producentów surówki i stali. W najbliższej przyszłości koniecznością staną się badania emisji TZO w polskich przedsiębiorstwach hutniczych.
EN
The work is presents persistent organic pollutants (POPs) in the iron and steel industry. Most POPs emission is generated in sinter plants. Adaptation to the European Union emission standards is the main challenge for steel producers. In the nearest future investigations of POPs emission in Polish steelworks will be necessity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.