Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trolleybus transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono porównanie efektywności autobusów elektrycznych i trolejbusów. Analiza została przeprowadzona przy przyjętych założeniach dla linii trolejbusowej A w Tychach. Na ich podstawie został wyliczony roczny przebieg i czas pracy dla obu pojazdów. Porównanie zostało wykonane poprzez wyliczenie kosztów własnych przedsiębiorstwa w stawce jednoskładnikowej, do czego były niezbędne wcześniejsze obliczenia. Po pierwszych analizach z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, który jest stosowany do wyliczenia jednostkowego kosztu w transporcie miejskim oraz po doliczeniu do kosztu wozokilometra w stawce dwuskładnikowej narzutów związanych z budową infrastruktury, otrzymano wynik wskazujący na mniejszą efektywność trolejbusów (wozokilometr droższy o 12 groszy niż w przypadku autobusów elektrycznych). Jednak koszt wozogodziny jest niższy dla tych środków transportu ze względu na dłuższy roczny czas pracy. Po wyliczeniu kosztu w stawce jednoskładnikowej sytuacja odwróciła się na niekorzyść elektrobusów, gdyż w obu aspektach są one mniej korzystne (wozokilometr droższy o 63 grosze), na co wpływ ma ponownie krótszy czas pracy, spowodowany koniecznością doładowywania akumulatorów. Jednorazowe pokonanie całej trasy zgodnie z założeniami jest tańsze w przypadku trolejbusu o ponad 7 zł, co wskazuje na jego większą efektywność.
EN
The article presents a comparison between the efficiency of electric buses and trolleybuses. The analysis was carried out for the assumptions parameters for the trolleybus line A in Tychy. On this basis, the annual mileage and working time for both vehicles have been calculated. The comparison was made by calculating the company’s own costs in a one-component rate, with use of previous calculations. After the analyzes in the spreadsheet program used to calculate the unit cost in urban transport, cost related to the construction of the infrastructure was added to the cost of vehicle-kilometer in the two-component rate. The result has proved lower efficiency of trolleybuses (a vehicle-kilometer is more expensive by 12 grosz than for electric buses). However, the cost of vehicle-hour is lower for these means of transport due to the longer annual working time. When calculating the cost in a one-component rate the result turned to the disadvantage of the electric buses, because in both aspects they are less favorable (vehicle- kilometer is more expensive by 63 grosz), which is affected again by shorter working time, due to the need to recharge the batteries. One-off journey in accordance with the assumptions is cheaper in the case of trolleybus by over PLN 7, which indicates its higher efficiency.
PL
W niniejszej publikacji zostały przedstawione współczesne tendencje przestrzennego rozwoju komunikacji trolejbusowej w dużych miastach zachodniej Ukrainy. Badanymi miastami są Lwów, Łuck, Równe, Tarnopol, Iwano-Frankiwsk i Czerniowce. Trolejbusowe systemy komunikacji tego regionu charakteryzują się bogatą historią i strukturą przestrzenną sieci. Przeważa tu radialne planowanie sieci, co powoduje problemy w ich eksploatacji. Linie trolejbusowe w tych miastach mają długość od 64 do 119 km, ale obecnie trwa ich rozbudowa przeważnie do nowo powstających osiedli mieszkaniowych. W większości miast funkcjonuje 8-10 linii trolejbusowych, które pokrywają główne ciągi komunikacyjne. W każdym z miast eksploatuje się od 48 do 89 sprawnych trolejbusów przeważnie produkcji zagranicznej. Producentem większości z nich jest czeska Skoda. W ostatnich latach zostały zakupione pojazdy używane z krajów UE. Tabor miejskich systemów trolejbusowych w zachodniej Ukrainie jest mocno wyeksploatowany, a średni wiek pojazdów wynosi od 20 do 28 lat. W artykule przeprowadzono szczegółową analizę uwarunkowań rozwoju sieci trolejbusowych i scharakteryzowano tabor w każdym z sześciu badanych miast. Głównym problemem rozwoju tych systemów jest niedostateczne finansowanie. Perspektywy rozwoju wiążą się z rozbudową sieci połączeń, zakupem i modernizacją taboru trolejbusowego oraz wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
EN
In this article, the modern spatial trends of development of trolleybus transport in the big cities of the western Ukraine are considered. The cities under investigation are the following: Lviv, Lutsk, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivsk and Chernivtsi. The trolleybus systems of this region have been developed in similar circumstances as the past. The radial planning of network prevails here, which causes some inconveniences for exploitations. Trolleybus lines in these cities have lengths of 64 to 119 kilometers, but in the future, their development will last mainly in the inhabited microregions. In most cities, 8-10 trolleybus routes that cover main transport highways functioned. In each city, there are 48 to 89 operating trolleybuses, mainly imported products (majority – Czech Skoda). In recent years, massive amounts of used machines from the countries of the EU were bought. The rolling stock of the systems of trolleybuses in big cities of West of Ukraine is exhaust, and middle age machines hesitates from 20 to 28 years. The article analyzes the determinants of the trolleybus network development. The author characterizes the rolling stocks in each of the six cities which are under investigation. The main problem of the development of these systems is insufficient funding. The prospects of the development are related to the expansion of the network of connections, the purchase and modernization of trolleybus rolling stock and the introduction of modern technological solutions.
EN
The issue of electric energy saving in public transport is currently becoming a key area of interest, a fact connected with both an increase in society’s environmental awareness and a rise in the prices of fuel and electricity. Electricity can be saved by reducing transmission losses in the supply system. The article presents a method of measurement and analysis of transmission losses in the supply system of electrified public transport on the example of trolleybus transport in Gdynia and Lublin in Poland.
PL
Komunikacja trolejbusowa w państwach postkomunistycznych Europy Środowo-Wschodniej odgrywa znaczącą rolę. Wśród państw Unii Europejskiej najliczniej reprezentowany jest ten podsystem transportu miejskiego w Czechach, na Słowacji. Szczególnie istotna jest także rola producentów taboru trolejbusowego, których jest niewielu, a jednym z nich jest koncern Škoda w Czechach. Dwa czynniki związane ze znaczną rolą komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji oraz lokalizacją tradycyjnego producenta trolejbusów marki Škoda w Pilźnie, wpłynęły na podjęcie tematu i analizę czynników wpływających na prowadzenie polityk taborowych przez osiemnastu przewoźników trolejbusowych regionu. Jako interesujący uznano wpływ przemian polityczno-gospodarczych na utrzymanie produkcji trolejbusów w Czechach oraz ograniczenie eksportu. Efektywna współpraca głównego producenta trolejbusów marki Škoda z konkurencyjnym Solarisem doprowadziła do monopolizacji rynku przez Škodę. W analizowanym okresie dostarczono do czeskich i słowackich przewoźników trolejbusowych 449 pojazdów wyprodukowanych głównie przez Škodę, ale także Solarisa i SOR we współpracy z DP Ostrawa (później Ekova). Jedynym miastem, które nie prowadziło polityki odnowienia taboru trolejbusowego były słowackie Koszyce. Najwyższy odsetek wymiany trolejbusów na nowe w latach 2004–2014 odnotowano w Cieplicach, Igławie, Mariańskich Łaźniach i Zlinie, a najmniejszy w Brnie. Najwięcej trolejbusów dostarczono do Bratysławy, Pilzna i Zlinu, a najmniej do Chomutowa.
EN
Trolleybus transport in post-communist countries of the Eastern Europe plays a significant role. Among the EU countries this type of urban transport subsystem is mostly represented in countries such as the Czech Republic and Slovakia. There are not many trolleybus’ producers so that their role is particularly important. One of the most recognized is Škoda in the Czech Republic. Two factors related to the trolleybus transport indicates significant role of public transport in the Czech Republic and Slovakia. The location of the traditional trolleybus producer Skoda in Plzen affected the author to choose this subject matter to consider and to make analysis of the factors influencing the vehicle policies by eighteen trolleybus carriers of the region. The impact of political and economic changes on maintaining production of trolleybuses in the Czech Republic and limiting exports is considered to be worthwhile. Effective cooperation between Škoda, major producer of trolleybuses, with a competitive Solaris led to the monopolization of the market by Škoda. In the analyzed period 449 vehicles have been delivered to the Czech and Slovak trolleybus companies manufactured primarily by Skoda, but also Solaris and SOR in collaboration with the DP Ostrava (later EKOVA). The only city that has not carried a trolleybus fleet renewal policies - is the Slovakian city - Kosice. The highest percentage of replacement trolley bus vehicles with the new ones in the years 2004-2014 was recorded in Teplice, Jihlava, Marianske Lazne and Zlin, while the lowest percentage was noticed in Brno. The largest amount of trolleybuses have been delivered to Bratislava, Pilsen and Zlinu, and the smallest number of vehicles has been contracted to Chomutov.
PL
Komunikacja trolejbusowa nie jest popularną formą transportu miejskiego w Polsce, ale polski producent taboru dla komunikacji - Solaris Bus & Coach - jest wiodącym producentem trolejbusów niskopodłogowych w Europie. W artykule przedstawiono ideę budowy trolejbusów, rozwój konstrukcji oraz postęp w produkcji i sprzedaży trolejbusów w latach 2001-2014. W analizowanym okresie polska firma wprowadziła na rynek nowy produkt – trolejbus niskopodłogowy, który następnie rozwijała we współpracy z krajowymi i zagranicznymi montowniami i dostawcami napędów. Najlepszy okres wiąże się z rozpoczęciem w 2007 roku współpracy z doświadczonym producentem trolejbusów i napędów elektrycznych – firmą Škoda Electric z Czech. Ta firma, tradycyjnie silna na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej umożliwiła rozwój eksportu i znaczne podniesienie produkcji. W latach 2001-2014 wyprodukowano łącznie 898 trolejbusów, w tym najwięcej we współpracy z firmą Škoda – ok. 400. Trolejbusy marki Solaris sprzedawano w 15 państwach europejskich, w tym najwięcej w Bułgarii, Czechach i Polsce.
EN
The trolleybus transport is not a popular form of public transport in Poland, but the Polish manufacturer of vehicles for public transport - Solaris Bus & Coach - is a leading manufacturer of low-floor trolleybuses in Europe. This paper presents the idea of producing of trolleybuses, project development and progress in the production and sale of trolleybuses in the years 2001-2014. In the analyzed period, Polish company has launched a new product - low-floor trolleybus, which developped in cooperation with domestic and foreign assemblers and suppliers drives. The best time is associated with the start of the 2007 collaboration with an experienced manufacturer of trolley buses and electric drives - Škoda Electric Company from The Czech Republic. This company, traditionally strong on the markets of Central and Eastern Europe has enabled the development of exports and a significant increase in production. In the years 2001-2014 produced a total of 898 trolleybuses, including many in cooperation with Škoda - approx. 400. The trolleybuses of Solaris were sold in 15 European countries, including most of Bulgaria, the Czech Republic and Poland.
PL
Koszty zakupu taboru w komunikacji elektrycznej są istotnym czynnikiem kształtującym jej funkcjonowanie. W przypadku trolejbusów, przy ograniczonym rynku producentów i klientów ceny nowych pojazdów są stosunkowo wysokie. Trolejbusy niskopodłogowe produkowane przez producentów w Unii Europejskiej i Szwajcarii dostosowywane są indywidualnie do wymagań przewoźników. Zakup pojazdów z rynku wtórnego jest bardzo ograniczony. Przed spółkami przewozowymi, w odróżnieniu od powszechnego zakupu autobusów używanych, stoi trudne wyzwanie odnowy taboru. Gdyńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej od 2003 r. wprowadza w życie projekt konwersji autobusów niskopodłogowych na trolejbusy. W artykule przedstawiono ewolucję tego projektu w latach 2011-2014, polegającą na zastosowaniu zdywersyfikowanych nadwozi i nowoczesnych rozwiązań napędowych.
EN
The cost of purchase of vehicles in electric public transport is an important factor in shaping its functioning. In the case of trolleybuses, with a limited market for manufacturers and customers, new vehicles prices are relatively high. Low-floor trolleybuses produced by manufacturers in the European Union and Switzerland are individually tailored to the requirements of the carriers. Purchase of vehicles on the secondary market is very limited. Prior to trolleybus companies, in contrast to the widespread purchase of second hand buses is the difficult challenge of renewal of fleet. Trolleybus Transport Company in Gdynia since 2003 implement a project of conversion of low-floor buses to the trolleybuses. The article presents the evolution of the project in 2011-2014 about involving the use of body diversified and modern electric drive solutions.
PL
Ewolucja komunikacji trolejbusowej zachodzi w wielu europejskich miastach. Wraz z rozwojem alternatywnych źródeł zasilania (baterie trakcyjne, supekondensatory, spalinowe agregaty prądotwórcze) trolejbusy stają się mniej uzależnione od sieci trakcyjnej, a przy tym bardziej efektywne ekonomicznie. Jednoczesny rozwój autobusów elektrycznych i wiążące się z nimi problemy eksploatacyjne skłaniają do refleksji nad wykorzystaniem zalet trolejbusów i elektrobusów czyniąc rozwiązanie doskonalszym. W artykule przedstawiono doświadczenia we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie alternatywnych źródeł zasilania w Europie czyniących komunikację trolejbusową bardziej elastyczną. Omówione zagadnienia nakreślają przyszłość komunikacji trolejbusowej i możliwą ich ewolucję.
EN
The evolution of trolleybus transport occurs in many European cities. With the development of alternative sources of power (traction batteries, supercapacitors, diesel generators) trolleybuses become less dependent on the overhead line and with the more cost-effective. Simultaneous development of electric buses and their associated operational problems tend to reflect on the use of the advantages of trolleybuses and electric buses making the solution more perfect. The article presents the experience of implementation of innovative solutions in the field of alternative power sources in Europe which make the trolleybus more flexible transport. Discussed issues shape the future of trolleybus transport and their possible evolution.
PL
Komunikacja trolejbusowa nie jest popularną formą transportu miejskiego w Polsce, ale polski producent taboru dla komunikacji - Solaris Bus & Coach - jest wiodącym producentem trolejbusów niskopodłogowych w Europie. Nawiązując do artykułu opublikowanego w „Autobusach” w 2011 r., który traktował o powstaniu pierwszych trolejbusów marki Solaris, ich rozwoju i sprzedaży w latach 2001-2010, przedstawiono dalszy postęp w produkcji i sprzedaży trolejbusów w latach 2011-2014.
EN
The trolleybus transport is not a popular form of public transport in Poland, but the Polish manufacturer of public transport vehicles - Solaris Bus & Coach - is a leading manufacturer of low-floor trolleybuses in Europe. Referring to the article published in „Autobusy’ in 2011, which showed the circumstances of the construction of the first trolleybus Solaris, their development and sales in the period 2001-2010, this article shows further progress in the production and sale of trolleybuses in the years 2011-2014.
PL
Ewolucja komunikacji trolejbusowej dotyczy wielu europejskich miast. Wraz z rozwojem alternatywnych źródeł zasilania (baterie trakcyjne, supekondensatory, spalinowe agregaty prądotwórcze) trolejbusy stają się mniej uzależnione od sieci trakcyjnej, a przy tym bardziej efektywne ekonomicznie. Jednoczesny rozwój autobusów elektrycznych i związane z nimi problemy eksploatacyjne skłaniają do refleksji nad ponownym rozważaniem zalet trolejbusów i elektrobusów. W artykule przedstawiono szwedzkie doświadczenia we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań z pogranicza komunikacji trolejbusowej i autobusów elektrycznych.
EN
Evolution of the trolleybus transport occurs in many European cities. With the development of alternative sources of power (traction batteries, supercapacitors, diesel electric generators) trolleybuses become less dependent on the overhead line, and with the more cost-effective. Simultaneous development of electric buses and their associated operational problems tend to reflect on the use of the advantages of trolleybuses and electric buses making the solution more perfect. The article presents the Swedish experience in implementing innovative solutions on the border of trolleybuses and electric buses.
PL
Miejski transport elektryczny (tramwaje i trolejbusy), podobnie jak komunikacja autobusowa, związany jest z funkcjonowaniem zaplecza technicznego, w tym specjalistycznych pojazdów. Wyróżnikiem komunikacji elektrycznej jest jej powiązanie z infrastrukturą sieci trakcyjnej, która wymaga odpowiedniego utrzymania, a więc wyspecjalizowanych pojazdów technicznych do jej budowy i konserwacji. W niniejszym artykule został scharakteryzowany problem kształtowania parku pojazdów technicznych komunikacji trolejbusowej oraz zostały omówione poszczególne typy tych pojazdów. Szczególna uwagę poświęcono polskim przedsiębiorstwom komunikacji trolejbusowej w Gdyni, Lublinie i Tychach.
EN
Electric public transport (tramways and trolleybuses), as in the case of bus transport is associated with the operation of technical facilities, including specialist vehicles. Electric public transport differentiator is its connection with the catenary infrastructure, which requires proper maintenance, and so specialized technical vehicles in its construction and maintenance. Tis article characterized the problem of shaping the technical vehicle fleet along with a discussion of the various types. Particular attention was paid to polish trolleybus transport companies in Gdynia, Lublin and Tychy.
PL
Koszty zakupu taboru w komunikacji elektrycznej są istotnym czynnikiem kształtującym jej funkcjonowanie. W przypadku trolejbusów, przy ograniczonym rynku producentów i klientów, ceny nowych pojazdów są stosunkowo wysokie. Trolejbusy niskopodłogowe – wytwarzane przez producentów w Unii Europejskiej i Szwajcarii - dostosowane są indywidualnie do wymagań przewoźników. Zakup pojazdów z rynku wtórnego jest bardzo ograniczony. Podczas gdy zakup używanych autobusów jest zjawiskiem powszechnym, dla wielu spółek przewozowych odnowa taboru trolejbusowego stanowi problem. Gdyńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej od 2003 r. wprowadza w życie projekt konwersji autobusów niskopodłogowych na trolejbusy. W artykule przedstawiono ewolucję tego projektu w latach 2011-2014, polegająca na zastosowaniu zdywersyfikowanych nadwozi i nowoczesnych rozwiązań napędowych.
EN
The cost of purchase of vehicles in electric public transport is an important factor in shaping its functioning. In the case of trolleybuses, with a limited market for manufacturers and customers, new vehicles prices are relatively high. Low-floor trolleybuses produced by manufacturers in the European Union and Switzerland are individually tailored to the requirements of the carriers. Purchase of vehicles on the secondary market is very limited. Prior to trolleybus companies, in contrast to the widespread purchase of second hand buses is the difficult challenge of renewal of fleet. Trolleybus Transport Company in Gdynia since 2003 implement a project of conversion of low-floor buses to the trolleybuses. The article presents the evolution of the project in 2011-2014 about involving the use of body diversified and modern electric drive solutions.
12
Content available Elektryczne środki komunikacji miejskiej
PL
Mimo, iż w Polsce siedzibę i fabryki posiada jeden z potentatów w produkcji trolejbusów i autobusów elektrycznych [5], te właśnie środki transportu nie są w naszym kraju dostatecznie rozpowszechnione. Przyczyn można upatrywać w dwóch faktach. Większość dużych miast nacisk kładzie na rozwój posiadanych sieci tramwajowych. Komunikacja w mniejszych miastach ma zwykle charakter rozproszony - obserwujemy niewielką liczbę kursów na kilku wielowariantowych trasach. Postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach, szczególnie w zakresie zasobników energii elektrycznej, pozwala zniwelować tę barierę.
EN
However one of the most recognized producer of trolley- and electrobuses is situated in Poland, these kinds of public transport are not widespread satisfyingly. There are two basic reasons of that situation. Huge cities in most cases prefer to expand tram networks. Characteristic for public transport in smaller towns public transport is huge number of different routes with not many courses on each one. The progress which is observed especially of energy storages, could let to overcome this barrier.
PL
Dynamika rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni stymulowana była przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi (sytuacja na rynku paliw płynnych, dostęp do bezzwrotnych funduszy unijnych i rozwój transportu autobusowego) i polityką transportową miasta. Silna i stabilna pozycja rynkowa transportu trolejbusowego w Gdyni jest efektem prowadzonych kompleksowych działań inwestycyjnych i organizacyjno- zarządczych. Znajdują one swoje odzwierciedlenie w poprawie oceny cząstkowych parametrów jakościowych transportu trolejbusowego. Oczekiwane działania władz Gdyni względem transportu trolejbusowego, formułowane przez mieszkańców Gdyni, stanowią podstawę dla jego dalszego rozwoju. Zdecydowanemu obniżeniu w tym okresie uległ odsetek mieszkańców chcących zastąpienia linii trolejbusowych liniami autobusowymi i w 2013 roku był on porównywalny z odsetkiem osób oczekujących zastąpienia linii autobusowych liniami trolejbusowymi. Do blisko 56% w 2013 roku wzrósł odsetek mieszkańców chcących utrzymania istniejących proporcji między transportem trolejbusowym i autobusowym. Dwukrotnie wzrósł udział mieszkańców oczekujących tworzenia nowych linii trolejbusowych. Przesłankami mającymi wpływ na dalszy rozwój transportu trolejbusowego w Gdyni są czynniki o charakterze ekologicznym (brak lokalnych emisji, niski poziom emisji hałasu), eksploatacyjnych (priorytetyzacja zbiorowego transportu miejskiego i długi okres eksploatacji pojazdów trolejbusowych), technologicznych (stopniowe uniezależnianie się pojazdów od sieci zasilającej), ekonomicznych (uwzględnianie efektów zewnętrznych), politycznych i wizerunkowych.
EN
Dynamics of trolleybus transport development in Gdynia was mainly stimulated by external factors (situation on liquid fuel markets, access to subsidies of European Union and development of the bus transportation) and transport policy of the city. Strong and stable market position of trolleybus transport in Gdynia is an effect of complex investment, organizational and managerial activities. They are being reflected in the improvement of partial quality parameters of trolleybus transport.Citizens’ opinions on the future approach of local government in regards to the trolleybus transport form the base of its further development. Percentage of citizens that wanted to replace trolleybus lines with bus lines has been decreased and was comparable to the share of respondents expected an opposite action. More than half of the inhabitants prefer to maintain the existing proportion between trolleybus and bus transport. Number of citizens expecting implementation of new trolleybus lines was doubled between 2002 and 2013. Determinants influencing further development of trolleybus transport in Gdynia are ecological factors (lack of local emissions, low level of noise), exploitation factors (priority for public transport vehicles and long life cycle of trolleybuses), technological factors (gradual independence of the vehicles from the catenary), economical factors (taking into account external costs), political and image factors.
PL
Struktura układu zasilania jest jednym z kluczowych elementów mających wpływ na energochłonność transportu miejskiego, jak i na koszty jego budowy i eksploatacji. W artykule przedstawiono analizę porównawczą trzech wariantów przestrzennych układu zasilania.
EN
The structure of the power system is one of the key factors affecting the energy consumption of urban transport and the cost of its construction and operation. The article presents a comparative analysis of the three variants of power supply system.
PL
W artykule przedstawiono analizę stopnia wykorzystania hamowania odzyskowego w gdyńskiej komunikacji trolejbusowej. Głównym przedmiotem jest wpływ struktury przestrzennej układu zasilania na efektywność rekuperacji. Wskazano na kluczowe znaczenie topologii układu zasilania na energochłonność transportu.
EN
The article presents an analysis of the usage of regenerative braking in Gdynia trolleybus transport. The main subject is the influence of the spatial structure of the supply system on the efficiency of recovery. The crucial importance of the topology of the power system on energy transport is pointed.
PL
Ze względu na zalety środowiskowe trakcji elektrycznej w transporcie obserwuje się wzrost jej znaczenia w miastach Europy. Rozwojowi transportu tramwajowego towarzyszy (na mniejszą skalę) rozwój transportu trolejbusowego, który stanowi interesującą alternatywę dla miast średniej wielkości. W artykule podjęto zagadnienie promocji transportu trolejbusowego, którego zalety eksploatacyjne i środowiskowe nabierają coraz większego znaczenia w miastach uznających jakość życia mieszkańców za ważny czynnik kształtowania swej przewagi konkurencyjnej. Dla opisu i analizy działań promocyjnych transportu trolejbusowego w Gdyni i Salzburgu wykorzystano metodę studium przypadku, która stanowi praktyczne narzędzie opisowo-analityczne. Wybór tych miast wynikał m.in. z porównywalności rozmiaru pracy eksploatacyjnej oraz z faktu, że transport trolejbusowy jest na podobnym etapie rozwoju i pełni ważną rolę w systemie transportowym Gdyni i Salzburga. Zakres i struktura podejmowanych działań promocyjnych w analizowanych miastach uzależnione były od grupy docelowej, etapu rozwoju transportu trolejbusowego oraz współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej, w szczególności realizowanej w okresie 2010–2013 w ramach projektu TROLLEY.
EN
A growth of importance of electric traction in transport systems of European cities is observed. Development of tramway transport is accompanied (at a smaller scale) by development of trolleybus transport, which is an interesting option for medium size cities. The article deals with the issue of promotion of trolleybus transport which operational and environmental advantages are becoming increasingly common in cities that recognize the quality of life as an important factor in creating their competitive advantage. For a description and analysis of promotional activities of trolleybus transport in Gdynia and Salzburg the case study method was used because of its descriptive and analytical advantages. Selection of these cities resulted, among others of comparable size, scope of exploitation and the fact that the trolleybus transport is at a similar stage of development, and plays an important role in the transport system of Gdynia and Salzburg. The scope and structure of activities undertaken in the analyzed cities were dependent on the target audience, the stage of development of trolleybus transport and cooperation at the international level, in particular, realized in the period 2010–2013 as part of the project TROLLEY.
PL
W latach 2010–2013, w ramach programu Komisji Europejskiej „INTERREG Europa Centralna” z dominującym wkładem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany był projekt Trolley, poświęcony promocji trolejbusu jako ekologicznego i efektywnego ekonomicznie środka transportu w miastach i regionach Europy Centralnej. Miastami partnerskimi projektu Trolley, w których eksploatuje się trolejbusy, zostały: Brno, Eberswalde, Gdynia, Parma, Salzburg i Szeged. W Katedrze Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego, uczestniczącej w projekcie, zbadano m.in. funkcjonowanie transportu trolejbusowego w tych miastach. W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie etapów rozwoju transportu trolejbusowego, jego stanu w 2011r., zarządzania tym transportem, organizacji przewozów oraz planów na przyszłość. W rozwoju transportu trolejbusowego w miastach partnerskich projektu Trolley występowały okresy ekspansji i regresu. Obecny stan tego transportu jest w nich zróżnicowany, zarówno w zakresie długości tras, jak i liczby eksploatowanego taboru. Zarządzaniem jego funkcjonowaniem na szczeblu władz publicznych zajmują się związki transportowe lub zarządy transportu. Dominującym rozwiązaniem jest eksploatacja trolejbusów w jednej strukturze organizacyjnej z innymi środkami transportu. W większości miast trolejbusy kursują przez cały rok, przez siedem dni w tygodniu. Wszystkie miasta partnerskie planują utrzymanie i rozwój transportu trolejbusowego, zwłaszcza w zakresie taboru. Zauważalna jest tendencja, do wyposażania trolejbusów w napęd pomocniczy, zapewniający tym pojazdom niezbędną elastyczność ruchową. Za rozwiązanie przyszłościowe można uznać dodatkowy napęd bateryjny.
EN
The Trolley Project dedicated to the promotion of trolleybus as an ecological and economically effective mode of transport in Central Europe’s regions and cities was realized between years 2010–2013 within the framework of the European Commission project “INTERREG Central Europe” with the dominant contribution of the European Regional Development Fund. The partnership cities of the Trolley Project in which trolleybuses are being operated are Brno, Eberswalde, Gdynia, Parma, Salzburg and Szeged. The functioning of trolleybus transport in the cities has been analyzed by the Transportation Market Department of Gdańsk University which takes part in the Trolley Project. The article presents the results of the analysis concerning the stages of development of trolleybus transport, its management and its condition in the year 2011. It also focuses on the organization of its carriage and on the future plans. During the development of trolleybus transport periods of expansion and regression have occurred in the Trolley Project partnership cities. The present condition of trolleybus transport in the cities is diverse as far as both the length of lines and the number of exploited vehicles are concerned. Transport unions or transport authorities administrate its functioning at the level of public governments. The dominant solution is the exploitation of trolleybuses together with other modes of public transport in one organizational structure. In most of the cities trolleybuses run seven days a week per the whole year. All the partnership cities plan to maintain and develop of trolleybus transport, especially of the vehicles. Equipping trolleybuses with a supplementary drive which provides them with the essential traffic elasticity is nowadays a noticeable tendency. The battery drive can be considered as a solution for the future.
PL
Europejska polityka transportowa zakłada m.in. zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r. oraz eliminację ich z miast do 2050 r. U podstaw tak rygorystycznie sformułowanego celu leży z jednej strony dążenie do ograniczenia emisji CO2 w miastach, z drugiej zaś chęć uniezależnienia europejskiego sektora transportu od ropy naftowej i jej pochodnych. Sektor ten odpowiada bowiem za 2/3 ogółu zapotrzebowania na ropę naftową w Unii Europejskiej. Jako paliwa alternatywne mogące zastąpić ropę naftową wskazuje się gaz (CNG, biogaz), trakcję elektryczną oraz, w trudnej do sprecyzowania przyszłości, wodór. Trakcja elektryczna przedstawia sobą dojrzałość technologiczną przy równoczesnej podatności na innowacje, związanej przede wszystkim z magazynowaniem energii. W artykule opisano przesłanki wzrostu znaczenia transportu trolejbusowego w obsłudze obszarów miejskich, zaprezentowano transport trolejbusowy w Gdyni w wietle dokumentów strategicznych.
PL
W artykule przedstawiono funkcjonowanie drugiego w Polsce niezależnego od przewoźników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Skoncentrowano się na opisaniu restrukturyzacji komunikacji miejskiej w tym mieście, przedstwiono również nową usługę dla użytkowników tj. tramwaj wodny.
20
Content available 70 lat trolejbusów w Gdyni
PL
Powstała w 1943 r. gdyńska sieć komunikacji trolejbusowej obchodzi swoje 70-lecie. Jej rozwój można podzielić na etapy i przedstawić w aspekcie zmian dotyczących układu linii, wykorzystywanego taboru oraz realizowanej pracy eksploatacyjnej. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.