Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trendy rozwojowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Współczesne trendy rozwojowe w obróbce skrawaniem
PL
Artykuł przedstawia skrótowo najnowsze trendy rozwojowe dotyczące obróbki skrawaniem. Koncentruje się głównie na trendach wg autora najistotniejszych. Na początku krótko omówiono trendy rozwojowe, jakie miały miejsce pod koniec XX wieku, a następnie pokazano obecną sytuację. Każdy z trendów scharakteryzowano, podając tylko podstawowe informacje. W podsumowaniu zasygnalizowano wpływ Przemysłu 4.0 na całą branżę budowy i eksploatacji maszyn, jaki będzie miał miejsce w najbliższych latach.
EN
The article briefly presents the latest development trends in machining. The author focuses mainly on the most important trends. First, the development trends prevailing in machining at the end of the 20th century are discussed and then the current situation is shown. Each of the trends was characterized by providing only basic information. In the summary, the potential influence of Industry 4.0 on the entire mechanical engineering in the coming years is signaled.
2
Content available remote Biofiltration of Contaminated Air – Current Status, Development Trends
EN
The study presents a description of both the main problems of biofiltration as well as the new research directions. Discussion of the first subject covered the area of biofiltration applied in purification of exhaust gases. The method traditionally used for the purification of waste gases from biological processes is also suitable for the treatment of hot and dry air, contaminated with substances of high toxic concentrations. According to the literature reports, hydrocarbons belonging to all groups: compounds containing oxygen in the molecule such as aldehydes, ketones and esters, compounds containing nitrogen and sulphur in the molecule like amines, thiols or organic sulphides can all be filtered out. Chlorinated hydrocarbons and some inorganic compounds like ammonia and hydrogen sulphide can also be removed. All these substances can be present individually or in multicomponent mixtures. The biofilters have been divided into conventional ones provided with a wet bed and the ones fitted with a biotrickling bed. A set of information on the materials used to compose a bed with a division into natural and synthetic has been given. The division of natural beds has been described as biodegradable, like peat, compost, wood chips and non-biodegradable as volcanic rocks. Among the synthetic beds mention are the ones made of mineral types of expanded clay aggregates and other minerals, as well as synthetic organic plastics, for example polyurethane foams. Factors influencing the biofiltration process, such as gas flow rate, concentration of pollutants, their type and properties, temperature, humidity of gases and sediments, structure a bed, oxygen availability, salinity and pH of the bed, as well as the availability of nutrients not found in treated gases, were presented in the paper. An extensive chapter was devoted to the microorganisms colonizing the bed of biofilter, which are responsible for the decomposition of filtered out pollutants. They can be introduced to the biofilter as microorganisms that naturally inhabit given building material or placed on a bed in the form of a vaccine. A consortium of microorganisms, formed during the start-up of a biofilter (adaptation), composed of bacteria and fungi, undergoes constant changes caused by the influx of new microorganisms along with purified air and the influence of environmental factors. These changes can be both quantitative and qualitative, manifested by the occurrence of genetic mutations. The microorganisms that colonize the bed belong to many species, such as Pseudomonas, Pseudoxanthomonas, Xanthomonadales, Ralstonia, Mycobacterium, Exophiala i Candidia. They metabolize environmental pollutants. This most often takes place during the catabolic process initiated by enzyme-assisted oxygen attack per molecule. As a result, appropriate alcohols are first formed, which than undergo successive transformations to aldehydes, fatty acids and further down to water and CO2. The chapter devoted to additives improving the bioavailability of pollutants such as methanol, silicone oils and surfactants, was included in the paper. New products in the field of construction solutions and hybrid systems were explained. Solutions such as rotary biofilters and cylindrical beds aim to reduce problems with even gas flow and excessive flow resistance. Among the hybrid systems, pre-filter solutions with active carbon and a UV pre-treatment module were presented. The idea of a biofilter combining the removal of pollutants with the generation of electric current in microbial fuel cells is also presented.
PL
W opracowaniu przedstawiono opis zarówno podstawowych zagadnień biofiltracji jak i nowych kierunków badawczych. Omawiając pierwsze z zagadnień zakreślono obszar zastosowań biofiltracji w oczyszczaniu gazów odlotowych. Metoda tradycyjnie przydatna do oczyszczania gazów odlotowych z procesów biologicznych nadaje się również do obróbki powietrza gorącego i suchego oraz zanieczyszczonego substancjami o wysokich toksycznych stężeniach. Zgodnie z doniesieniami literaturowymi odfiltrowywane mogą być węglowodory przynależne do wszystkich grup, związki zawierające tlen w cząsteczce jak aldehydy, ketony i estry, związki zawierające azot i siarkę w cząsteczce jak aminy, tiole czy siarczki organiczne. Usuwane są także chlorowcopochodne węglowodorów oraz niektóre związki nieorganiczne jak amoniak i siarkowodór. Wszystkie wymienione substancje mogą występować pojedynczo oraz w wieloskładnikowych mieszaninach. Podzielono biofiltry na klasyczne zaopatrzone w złoże utrzymywane w stanie wilgotnym oraz te ze złożem przepłukiwanym. Podano zbiór informacji o materiałach wykorzystywanych do komponowania złóż z podziałem na naturalne i syntetyczne. Podział naturalnych uściślono na biodegradowalne jak torf, komposty, zrębki drewna i naturalne nie biodegradowalne jak skały wulkaniczne. Wśród syntetycznych wymieniono mineralne typu poryzowane glinki i inne minerały oraz syntetyczne organiczne jak tworzywa sztuczne, przykładowo pianki poliuretanowe. Zaprezentowano czynniki wpływające na bieg biofiltracji takie jak natężenie przepływu gazów, stężenie zanieczyszczeń, ich rodzaj i właściwości, temperatura, wilgotność gazów i złoża, tekstura złoża, dostępność tlenu, zasolenie i pH złoża, a także dostępność składników pokarmowych nie występujących w oczyszczanych gazach. Obszerny rozdział poświęcono mikroorganizmom zasiedlającym złoża biofiltrów odpowiedzialnym za rozkład odfiltrowywanych zanieczyszczeń. Mogą być one wprowadzane do biofiltra jako mikroorganizmy naturalnie zasiedlające dany materiał budulcowy złoża lub wprowadzane na złoże w formie szczepionki. Uformowane w okresie rozruchu biofiltra (adaptacji) konsorcjum mikroorganizmów złożone z bakterii i grzybów ulega nieustannym zmianom wywoływanym napływem nowych mikroorganizmów wraz z oczyszczanym powietrzem oraz wpływem czynników środowiskowych. Zmiany te mogą mieć charakter zarówno ilościowy jak i jakościowy przejawiający się występowaniem mutacji genetycznych. Mikroorganizmy zasiedlające złoża należą do wielu gatunków takich jak np. Pseudomonas, Pseudoxanthomonas, Xanthomonadales, Ralstonia, Mycobacterium, Exophiala i Candidia. Metabolizują one zanieczyszczenia środowiska. Najczęściej ma to miejsce w procesie katabolicznym zapoczątkowanym wspomaganym enzymami atakiem tlenu na cząsteczkę. W efekcie najpierw powstają odpowiednie alkohole ulegające kolejno zachodzącym przemianom do aldehydów, kwasów tłuszczowych i dalej aż do wody i CO2. Zawarto dział poświęcony dodatkom poprawiającym biodostępność zanieczyszczeń takim jak metanol, oleje silikonowe czy surfaktanty. Omówiono nowości w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych oraz układy hybrydowe. Rozwiązania takie jak biofiltry obrotowe i ze złożem cylindrycznym mają ograniczać problemy z równomiernym przepływem gazów i nadmiernymi oporami przepływu. Wśród układów hybrydowych zaprezentowano rozwiązania z przedfiltrem z węglem aktywnym oraz modułem wstępnej obróbki promieniami UV. Przedstawiono też ideę biofiltra łączącego usuwanie zanieczyszczeń z generacją prądu elektrycznego w mikrobiologicznych ogniwach paliwowych.
PL
W artykule omówiono aktualne rozwiązania w układach regulacji napięcia węzłów wytwórczych. Przedstawiono zmianę sposobów regulacji na przestrzeni ostatnich 40 lat w miarę rozwoju techniki i w związku ze zmianą w organizacji Krajowego Systemu Energetycznego. Przedstawiono uproszczony algorytm pracy układu ARNE oraz pracę w układzie ARNE transformatorów blokowych z przełącznikami zaczepów z możliwością zmiany zaczepów pod obciążeniem. Zaprezentowano wkład Energotestu w obszarze regulacji napięcia generatorów oraz doskonalenia układu ARNE. Omówiono również wykorzystanie przesuwników fazowych do regulacji napięcia w układach ARNE oraz do sterowania przepływami mocy czynnej i biernej, jak również bilansowania mocy do celów rozliczeniowych.
EN
The article discusses current solutions in voltage control systems of generation nodes. Change in the ways of regulation over the last 40 years is presented as technology evolves and in connection with a change in the organization of National Energy System. Simplified algorithm for ARNE operation system and system of block transformers with tap changers and with the possibility of changing hooks under load are presented along with the Energy Test of generators voltage control and perfecting of the ARNE system. There is also discussed the use of phase shifters to control voltage in the ARNE systems and for controlling the active and reactive power flows as well as balancing power for billing purposes.
4
Content available remote Techniki napędowe. Przegląd rynkowy nowoczesnych technik napędowych
PL
Techniki napędowe stanowią nieodłączny element każdej dziedziny przemysłu. Szybki rozwój urządzeń produkcyjnych, związany m.in. z rosnącymi potrzebami użytkowników końcowych oraz koniecznością implementacji w aplikacjach o restrykcyjnych warunkach pracy, wymaga wprowadzania nowych grup rozwiązań. W artykule przedstawiono przegląd rynku technik napędowych oferowanych przez różnych producentów oraz wiodące tendencje rozwojowe.
EN
An industrial landscape and industrial agglomerations have a whole series of characteristic properties and features that distinguish them markedly from a natural landscape. In the beginning of the 19th century, industrial landscapes began to be formed in places of finding of some of various types of natural resources of the state concerned. Subsequently, towns with another big technical infrastructure changing the natural landscape pattern have been developed in their surroundings. At present, some industrial zones can also be regarded as industrial landscapes. A primary feature of all industrial landscapes, especially heavy industrial landscapes, is emission releases to air and gradual contamination of groundwater and surface water due to industrial activities. Although emissions remain in air for a relatively short time, then contamination, especially groundwater contamination, has long persistence and acts very frequently even after termination of source operation. With reference to the fact that water is a precondition for the life of humans, fauna, flora and the functions of infrastructure of towns and municipalities, it is necessary to cope with the effects of water contamination in a way that minimizes the given risks and maximizes the result of the solution adopted. The following article defines natural and anthropogenic threats arising in an industrial landscape, their negative influences on aquatic ecosystems and a means of minimizing their negative effects. The effects of these threats are to be reassessed with regard to the changing world climate and a gradual decrease in freshwater resources. The reassessment is necessary because the volume of inorganic contaminants in old environmental burdens remains the same, but the volume of water decreases, and thus the current quality of water for drinking, agriculture and industrial needs changes.
PL
Krajobraz oraz aglomeracje przemysłowe przedstawiają całe zestawy charakterystycznych cech i właściwości, które znacząco odróżniają je od krajobrazu naturalnego. Na początku XIX wieku krajobrazy przemysłowe zaczęły się formować w miejscach wydobywania różnego rodzaju surowców naturalnych. Następnie w okolicy rozwinęła się infrastruktura techniczna, która odmieniła elementy krajobrazu naturalnego. Obecnie niektóre strefy przemysłowe również uważane są za krajobrazy przemysłowe. Podstawową cechą krajobrazów przemysłowych, a w szczególności krajobrazu przemysłu ciężkiego, jest emisja do powietrza oraz stopniowe zanieczyszczenie wód lądowych i powierzchniowych. Jest to spowodowane aktywnością przemysłową. Choć emisja pozostaje w powietrzu w relatywnie krótkim czasie, to z kolei zanieczyszczenie wód, w szczególności lądowych, pozostaje na bardzo długo, a jego skutki zagrażają na długo po zakończeniu aktywności przemysłowej. Biorąc pod uwagę fakt, że woda to podstawowy warunek istnienia ludzkości, fauny oraz flory oraz efektywnego działania infrastruktury miejskiej i gminnej, ważne jest znalezienie takiego sposobu walki z efektami zanieczyszczeń wody, który zminimalizuje ponoszone ryzyko. Niniejszy artykuł omawia naturalne i antropogeniczne zagrożenia powstające w krajobrazie przemysłowym, ich negatywny wpływ na ekosystem wodny, oraz sposoby na minimalizację tego wpływu. Oddziaływanie tych zagrożeń należy ponownie ocenić ze względu na zmieniający się światowy klimat oraz stopniowy zanik źródeł świeżej wody pitnej. Ponowna ocena jest konieczna, ponieważ o ile ilość zanieczyszczeń nieorganicznych w dawniej obciążanych środowiskach pozostaje taka sama, to ilość wody maleje, dlatego obecna jakość wód pitnych oraz na potrzeby rolnictwa i przemysłu wymaga poprawy.
PL
W artykule omówiono obecne trendy rozwojowe elektroenergetyki amerykańskiej w rozbiciu na poszczególne obszary uznane za kluczowe. Określono na podstawie źródeł literaturowych ich potencjalny wpływ na przyszłość sektora elektroenergetycznego. Stwierdzono także, że nowe uwarunkowania technologiczne, zmiana zachowań rynkowych, częstsze anomalie klimatyczne oraz nowe regulacje i polityki kształtują już dziś przyszłość systemów elektroenergetycznych. Zwrócono uwagę, że prawidłowość taka zachodzi w skali globalnej, zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Autor potwierdził pogląd, że wiele elementów polityki, regulacji, rynków energii oraz koszt i osiągi nowych i istniejących technologii utrudnia traktowanie zachodzących procesów w systemach elektroenergetycznych i samej energii elektrycznej w kategoriach towaru. Potwierdził też niezbędność identyfikowania kluczowych czynników sprawczych, nawet przy świadomości ułomności dokonywanych dziś ocen i analiz.
EN
Discussed are here the current development trends in the American power industry in disaggregation for several fields regarded as the key ones. Determined is, on a basis of literature sources, their potential influence on the energy sector future. Ascertained is also that new technical conditions, changes in the market behaviour, more frequent climatic anomalies and new regulations and policies are the factors shaping today the future of energy systems. Attention is called to the fact that this dependency can be observed on a global scale, both in developed and emerging countries. The author confirms the opinion that many elements of policy, regulations and energy markets as well as the costs and achievements of the existing and new technologies make it difficult to consider processes occurring in energy systems and the electric energy itself as a commodity. He also regards as indispensable the need to identify the main causative factors even when you are aware of imperfection of the performed analyses and estimations.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki analizy przewozów promowych w basenie Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem autostrady morskiej Świnoujście – Ystad, jako elementu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC ROUTE 65. Scharakteryzowano przedsiębiorstwa konkurujące na rynku przewozów promowych na Bałtyku. Zaprezentowano potencjał przewozowy, charakterystyki promów morskich eksploatowanych przez przedsiębiorstwa żeglugowe oraz infrastrukturę Bazy Promów Morskich w Świnoujściu. Na podstawie danych statystycznych dokonano oceny wielkości przewozów osób, ładunków i środków transportu, wskazując trendy rozwojowe w tym zakresie.
EN
In publication author discuss the results of an analysis of ferry trade in the Baltic Sea, with a focus on the sea motorway linking Świnoujście and Ystad, considered as an element of the Central European Transport Corridor CETC ROUTE 65. Companies competing on the Baltic ferry market are described. Besides, the transport capacity and characteristics of sea-going ferries and the infrastructure of the Sea Ferry Terminal are presented. From an analysis of statistical data the relevant figures were estimated in respect of the carriage of passengers, cargo and vehicles and development trends were defined.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki analizy przewozów promowych w basenie Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem autostrady morskiej Świnoujście - Ystad jako elementu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC ROUTE 65. Scharakteryzowano przedsiębiorstwa konkurujące na rynku przewozów promowych na Bałtyku. Zaprezentowano potencjał przewozowy, charakterystyki promów morskich eksploatowanych przez przedsiębiorstwa żeglugowe oraz infrastrukturę Bazy Promów Morskich w Świnoujściu. Na podstawie danych statystycznych dokonano oceny wielkości przewozów osób, ładunków i środków transportu, wskazując trendy rozwojowe w tym zakresie.
EN
In publication author discuss the results of an analysis of ferry trade in the Baltic Sea, closely looking at the sea motorway linking Świnoujście and Ystad, considered as an element of the Central European Transport Corridor CETC ROUTE 65. Companies competing on the Baltic ferry market are described. Besides, the transport capacity and characteristics of sea-going ferries and the infrastructure of the Sea Ferry Terminal are presented. From an analysis of statistical data the relevant figures were estimated in respect of the carriage of passengers, cargo and vehicles and development trends were defined.
9
Content available remote Logistic aspects of developmental trends of the electrical energy
EN
The report presents the investigations were based on the key perspective analyses, probabilistic estimations of economical, energy parameters as well as on the data on the CO2 emission for the period up to 2030, for the EU member countries. All the trends in the projections were created on the basis of the mathematical models PRIMES and ACE for the long-term energy forecasting. The analyses were carried out by means of three trends: Trend TP, Trend TS, Trend 2010. . It is one of the key elements necessary for taking strategic decisions by authorities management of energy sector.
PL
Artykuł przedstawia badania zawierające analizy perspektywiczne o wymiarze ekonomicznym przesyłu energii, jak również danych o emisji CO2 na okres do 2030, dla krajów członkowskich UE. Wszystkie trendy były tworzone na podstawie modeli matematycznych PRIMES i ACE dla długoterminowej prognozy energii. Analizy były wykonane za pomocą trzech trendów: TREND TP, TREND TS, TREND 2010. Wyniki analiz stanowią jeden z kluczowych elementów koniecznych dla podejmowania strategicznej decyzji przez zarządzających sektorem energetyki.
EN
Development trends for light-duty vehicles and powertrains in aspects of available energy sources and global energy consumption, reduction of greenhouse gas emissions, global warming and global CO2 legislation target, world-wide emissions regulatory approach, crude oil prices, fossil and alternative fuels startegy, advanced propulsion technology srtategy, global vehicle production and competition, economic and finacial crisis influence on automotive industry are presented in the paper. The main drivers that have influence on future powertarin technology choices and personal transportation are described and discussed.
PL
W artykule przedstawiono trendy rozwojowe dla pojazdów samochodowych i ich układów napędowych w aspekcie dostepnych zródeł energii i jej światowego zapotrzebowania, ograniczenia emisji gazów cieplarniaych i wprowadzania limitów emisji CO2, przepisów dotyczących ograniczania emisji zwiazków szkodliwych spalin, dostępnych paliw silnikowych i paliw alternatywnych, zaawansowanych konstrukcji układów napędowych, światowej konkurencji w produkcji samochodów, wpływuświatowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Przedstwiono analizę głównych czynników technicznych i ekonomicznych wpływających na nowe rozwiązania stosowane w układach napędowych przyszłych samochodów osobowych i użytkowych.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z oznaczaniem wybranych substancji organicznych i nieorganicznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik analitycznych. Omówiono główne problemy i wyzwania dotyczące zastosowania tych metod i technik oraz przedstawiono aktualne trendy rozwojowe w analityce środowiskowej.
EN
What was presented in the article were the core issues concerning determining selected organic and inorganic compounds using modern analytical methods and techniques. Moreover, the main problems and challenges connected with the application of these methods and techniques were discussed. Current trends in environmental analytics were another issue mentioned in this article.
PL
Scharakteryzowano aktualny stan systemów tączności Stużby SAR. Omówiono problemy eksploatacyjne oraz trendy rozwojowe z tym związane.
EN
The actual state of the SAR Service communication systems has be-en characterized. The exploitation problems and development trends have been described.
PL
Scharakteryzowano aktualny stan radiokomunikacji morskiej i opisano występujące problemy użytkowe oraz trendy rozwojowe.
EN
The actual state of the maritime radio communications systems has been characterized. The exploitation problems and development trends have been described.
PL
Podstawowym warunkiem rozwoju obróbki tokarskiej jest stosowanie najnowszych materiałów narzędziowych z uwzględnieniem warunków takich jak: obróbka na sucho bez stosowania cieczy chłodząco-smarujących, obróbka materiałów w stanie utwardzonym, obróbka przedmiotów z dużymi prędkościami skrawania i posuwami, stosowanie tokarek o wysokiej dokładności oraz minimalizacja drgań podczas obróbki. Osiągnięcia w opracowaniu nowych materiałów narzędziowych, oraz postęp w rozwoju obrabiarek (zastosowanie elektrowrzecion, magnetycznych łożysk, niezależnego napędu ruchu posuwowego, ulepszenie konstrukcji prowadnic) umożliwiły zwiększenie wydajności i jakości powierzchni obrabianej. Wysokie warunki dokładnościowe skrawania zawężają dopuszczalne granice tolerancji wykonania konwencjonalnych obrabiarek. Tolerancje te będące wynikiem kinematycznej i dynamicznej niedokładności obrabiarki prowadzą do powstawania w procesie skrawania drgań. W pracy przedstawiono badania wstępne, wpływu warunków skrawania obróbki poprzedniej (w poprzednim zabiegu) na powstawanie drgań w procesie obróbki bieżącej (w bieżącym zabiegu). Przeprowadzone badania eksperymentalne pozwoliły stwierdzić, że: ze wzrostem posuwu obróbki wykańczającej zwiększa się poziom wartości siły skrawania Fm, przy stosowaniu jednakowych kątów przystawienia X1 i X2 w obu procesach obróbki, następuje nagła zmiana siły skrawania od Fmax do Fmin wraz ze wzrostem D f, a ponadto zmiana różnicy posuwów D f prowadzi do zmiany częstotliwości drgań siły skrawania a w konsekwencji do powstawania zjawiska rezonansu podczas skrawania oraz wpływa na intensywność zużycia ostrza narzędzia skrawającego.
EN
The basic factor for the development of lathe machining is the use of state-of-the-art tool materials, while taking into account such conditions as: dry machining without the use of cutting-tool lubricants, hardened material machining, high-speed and feed machining, use of high-precision lathes and the minimization of vibrations during the machining process. The achievements in the development of new tool materials and the advancement of lathe development (the application of electrical spindles, magnetic bearings, independent feed motion drives and improved guide structure) allowed for the increase of efficiency and quality of the machined surfaces. A high level of machining conditions reduces the allowable tolerance limits for conventional machine tool performance. Such tolerances, resulting from kinematics and dynamic machine tool inaccuracy, cause vibrations during the machining process. This paper presents preliminary tests and an analysis of the impact of machining conditions in the machining cut on the occurrence of vibrations in the subsequent cut. (The vibration intensity is conditioned by the difference in the feeds in both cycles. The experiments carried out showed that: as the finishing feed increases, the value of the Fm machining force increases, and when identical tool cutting edge angles X1 and X2 are used in both machining treatments, a sudden change in the machining force occurs, from Fmax to Fmin, along with the increase in D f, the change of the difference D f between the feeds leads to the change of the machining force vibration frequency, and, as a result, to the occurrence of the phenomenon of resonance in the course of machining, as well as to the impact on the intensity of the wear of the cutting tool blade.
15
Content available remote The state of mine warfare at the close of the 20th century
EN
The article discusses the state of development of mine warfare, the technological and political reasons generating the changes of the means and methods of mine warfare, a swell as the contemporary state and main trends of the development of mine warfare.
PL
Artykuł prezentuje obecny stan rozwoju środków i metod prowadzenia "wojny minowej" na morzu przedstawia polityczne i technologiczne uwarunkowania które wywołują potrzebę zmian i określają główne trendy rozwoju środków i metod "wojny minowej"
PL
W artykule zaprezentowano innowacyjne aplikacje służące komputerowemu wspomaganiu projektowania CAD drugiej połowie lat 90. Przedyskutowano trendy rozwojowe i posuniętą specjalizację systemów CAD w aspekcie ich właściwego wyboru i wdrożenia. Rozwój przedstawiono na podstawie wybranych systemów: MegaCAD, AutoCAD, Solid Edge i MicroStation ze wskazaniem zmian wprowadzanych w kolejnych wersjach.
EN
Selected innovative software applications created for the Computer Aided Design CAD in the second half of 1990s are presented. Trends of developments and subsequent specialisation in the CAD systems are discussed from the viewpoint of their appropriate selection and implementation. The developments are presented on the base selected systems: MegaCAD, AutoCAD, Solid Edge and MicroStation with indications of introduced changes in following versions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.