Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trasa kolejowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W związku z postępującym procesem cyfryzacji budownictwa, w szczególności budownictwa infrastrukturalnego, należy oczekiwać zwiększenia zapotrzebowania na usługi geodezyjne świadczone z wykorzystaniem adekwatnych technologii. W tym kontekście została przedstawiona technologia BIM – Building Information Modeling/ Management rozumiana jako Modelowanie/Zarządzanie Informacją o Budowli. Technologia BIM oraz jej część RIM (R-Railway) jest wciąż rozwijana, a efektem końcowym mają być wytyczne, przepisy i standardy, które umożliwią nadzór i zarządzanie infrastrukturą kolejową według przyjętych powszechnie norm. Zgodnie z założeniami technologia BIM (RIM) ma wspierać nadzór nad inwestycją, począwszy od etapu projektowania, poprzez budowę, utrzymanie aż do jej rozbiórki. Artykuł zawiera podstawowe informacje o technologii BIM oraz zasadach jej stosowania w budownictwie. Opisuje także specyfikę inwestycji kolejowych oraz możliwości zastosowania nowoczesnych, geodezyjnych i diagnostycznych technik pomiarowych w kolejnictwie. Autorzy zawarli propozycje adaptacji technik pomiaru i opracowania danych na potrzeby projektowania i utrzymania infrastruktury kolejowej w technologii BIM.
EN
In connection with the progressing process of construction digitization, in particular infrastructure construction, an increase in demand for surveying services provided using adequate technologies should be expected. In this context, the BIM technology - understood as Building Information Modeling/Management was presented. The BIM technology and its part RIM (R-Railway) is still being developed and the end result is to be guidelines, regulations and standards enabling supervision and management of railway infrastructure according to commonly accepted standards. BIM technology (RIM) is intended to support the supervision of the investment, starting from the design stage, through construction, maintenance to dismantling. The article contains basic information about BIM technology and its application in construction. It also describes the specificity of railway investments and the possibility of using modern, geodetic and diagnostic measurement techniques in railway industry. The authors have included proposals for the adaptation of measurement techniques and development of data for the design and maintenance of railway infrastructure in BIM technology.
2
Content available remote Krzywa przejściowa z wygładzoną krzywizną dla dróg kolejowych
PL
W pracy przedstawiono koncepcję nowej postaci krzywej przejściowej, o liniowym przebiegu krzywizny na długości i wygładzonymi rejonami skrajnymi. Może ona stanowić alternatywę dla tzw. gładkich krzywych przejściowych, o nieliniowym przebiegu krzywizny na całej długości. Została tutaj wykorzystana uniwersalna metoda identyfikacji krzywych przejściowych za pomocą równań różniczkowych. Wyznaczono ogólne równania krzywizny oraz odpowiednie równania parametryczne krzywej. Wskazano na możliwość określania współrzędnych prostokątnych za pomocą całkowania numerycznego.
EN
The concept of a new form of transition curve with a linear curvature on its length was presented in the paper. The regions of extremes were smoothed. The concept might be an alternative to the so-called smooth transition curves with a non-linear shape of the curvature along the entire length. The universal method of identifying transition curves using differential equations was used in the analysis. The general equations of the curvature and the corresponding parametric equations of the curve were determined. The numerical integration might be used to specify the rectangular coordinates.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki wyznaczenia współrzędnych przebiegu trasy kolejowej metodami aproksymacji wielomianowej i interpolacji krzywą kubiczną na podstawie pomiarów czasu rzeczywistego GPS, zrealizowanych z wykorzystaniem polskiej aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS. Rozważania teoretyczne poparte zostały praktycznym przykładem aplikacyjnym opartym na zrealizowanych pomiarach inwentaryzacyjnych zmodernizowanego odcinka toru kolejowego relacji Somonino – Gdańsk.
EN
The article presents results of defining railway route course position using methods of polynomial approximation and cubic spline interpolation based on real time GPS measurements supported by active geodetic network ASG-EUPOS. Mathematical basis of the received solution are presented as well. Theoretical considerations were backed by an example of their application in order to illustrate railway route course present on 06.11.2010. Moreover, the article covers an issue of the output data’s spatial resolution and its effect on accuracy of linear models defined on its basis.
4
Content available remote Ocena trasy kolejowej położonej w łuku na podstawie pomiarów satelitarnych
PL
W pracy przedstawiono kolejny moduł opracowywanego w Politechnice Gdańskiej programu komputerowego SATTRACK do wizualizacji, oceny i projektowania trasy kolejowej, dostosowanego do techniki ciągłych pomiarów satelitarnych. Jest to moduł TRACK_ARC, przeznaczony do szczegółowej oceny rejonu trasy kolejowej położonego w łuku, na podstawie współrzędnych osi toru uzyskanych z ciągłych pomiarów satelitarnych. W tym celu interesujący nas rejon zmiany kierunku trasy zostaje wydzielony z całości układu geometrycznego, po czym zostaje przedstawiony w lokalnym układzie współrzędnych powstałym po odpowiedniej transformacji (przesunięciu i obrotu) globalnego układu współrzędnych. Program komputerowy umożliwia określenie wartości promienia łuku kołowego, dostarcza również stanowiący podstawę decyzji odpowiedni wykres wskaźnika dopasowania. Na końcu pokazano przykład wykorzystania do oceny trasy położonej w łuku modułu TRACK_DESIGN, który pozwala na identyfikację krzywych przejściowych.
EN
The paper presents the next module called TRACK_ARC. The module is a part of the computer program SATTRACK (developed at the Technical University of Gdansk) for visualization, evaluation and design of the railway line. The program is suitable to the technique of continuous satellite measurements. The TRACK_ARC module has been designed to detailed assessment of the track located in the horizontal arch. The assessment is based on the coordinates of a railway track axis collected on the way of continuous satellite measurements. For this purpose, the considered area of the intersection is extracted from the whole measurement database of the geometric layout. The next step is to determine the arc in a local coordinate system, which is defined by a transformation (shift and rotation) of the global coordinate system. The computer program helps to specify a value of radius of the arc as well as displays a chart of a fit pointer, which is the base of decision. Finally, a proper example of another module (called TRACK_DESIGN) has been presented. The example shows the process of the circular arc identification together with transition curves.
5
Content available remote Ocena skuteczności stosowanej metodyki regulacji osi toru kolejowego
PL
W pracy pokazano przykłady stwierdzonych nieprawidłowości w ukształtowaniu torów kolejowych w płaszczyźnie poziomej. Jako przyczynę istniejącej niekorzystnej sytuacji wskazano stosowaną przez wiele lat metodykę regulacji osi toru. W celu oceny skuteczności tego procesu przeprowadzono dwie kampanie ciągłych pomiarów satelitarnych. Pierwsza kampania pomiarowa miała na celu identyfikację stanu istniejącego, druga zaś − określenie ukształtowania toru po przeprowadzonej regulacji jego osi. Ponieważ projekt regulacji został wykonany za pomocą tradycyjnych metod geodezyjnych, stworzyło to możliwość oceny poprawności tychże metod z punktu widzenia aktualnego stanu wiedzy. Ocena ta nie wypadła pozytywnie; stwierdzono, że wykonany przy zastosowaniu tradycyjnej procedury projekt w zasadzie nie wnosi nic nowego, ograniczając się jedynie do odwzorowania stanu istniejącego.
EN
This paper shows the examples of irregularities detected in the shape of the railways in a horizontal plane. As a reason of the mentioned disadvantaged existing situation the current methodology of a track axis adjustment was indicated. In order to evaluate the effectiveness of the process, which has been using for many years, two campaigns of continuous satellite measurements were carried out. The first measurement campaign was aimed at identifying the existing alignment while the second one to determine the shape of the track after its adjustment. Since the adjustment project was prepared using common surveying methods, the situation created an opportunity to assess the accuracy of these methods from the viewpoint the current knowledge. This assessment was not positive; it was found, that prepared by the conventional design methods project, in fact, does not bring anything new, limiting only to restore the initial alignment.
6
Content available remote Projektowanie rejonu zmiany kierunku trasy kolejowej w zapisie matematycznym
PL
W pracy skupiono się na kwestii projektowania odcinków trasy kolejowej położonych w łuku, stosując analityczną formę opisu za pomocą odpowiednich formuł matematycznych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku korzystania z danych uzyskanych z ciągłych pomiarów satelitarnych. Została przedstawiona uniwersalna procedura projektowania, stwarzająca możliwość zróżnicowania rodzaju i długości stosowanych krzywych przejściowych. Projektowanie układu geometrycznego odbywa się w odpowiednim lokalnym układzie współrzędnych, a następnie - na drodze odpowiedniej transformacji - następuje przeniesienie uzyskanego rozwiązania do państwowego układu odniesień przestrzennych 2000. Przedstawiono przyjęty tok postępowania, wraz z podaniem odpowiednich zależności teoretycznych. Całość zilustrowano przykładem obliczeniowym, w którym wykorzystano dane uzyskane z istniejącej linii kolejowej.
EN
This paper focuses on the design of the railway sections located in the arch, using the analytical form of description by the appropriate mathematical formulas. This way is especially useful when the input data is obtained from continuous satellite measurements. The universal design procedure which creates the possibility of varying the type and length of assumed transition curves was introduced. Designing of geometric system is carried out in a suitable local coordinates system, and then - using appropriate transformation - the final solution is transferred to the national spatial reference system "2000". The author presents the worked out algorithm, together with the corresponding theoretical relations. The whole is illustrated by an calculation example, in which the author uses a data obtained from the measurement of an operating railway line.
EN
In 2009, at the Gdansk University of Technology there have been carried out, for the first time, continuous satellite surveying of railway track by the use of the relative phase method based on geodesic active network ASG-EUPOS and NAVGEO service. Still continuing research works focused on the GNSS multi-receivers platform evaluation for projecting and stock-taking. In order to assess the accuracy of the railway track axis position, the values of deviations of transverse position XTE (Cross Track Error) were evaluated. In order to eliminate the influence of random measurement errors and to obtain the coordinates representing the actual shape of the track, the XTE variable was analyzed by signal analysis methods (Chebyshev low-pass filtering and fast Fourier transform). At the end the paper presents the module of the computer software SATTRACK which currently has been developing at the Gdansk University of Technology. The program serves visualization, assessment and design process of railway track, adapted to the technique of continuous satellite surveying. The module called TRACK STRAIGHT is designed to assess the straight sections. A description of its operation as well as examples of its functions has been presented.
PL
W 2009 roku na Politechnice Gdańskiej rozpoczęto badania nad wykorzystaniem serwisu pomiarów fazowych NA VGEO aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS dla przeprowadzania ciągłych pomiarów przebiegu trasy kolejowej. Celem kontynuowanych badań jest próba oceny możliwości zastosowania pomiarów fazowych GNSS, realizowanych przez kilka odbiorników, dla projektowania oraz inwentaryzacji toru kolejowego. Do oceny dokładności określenia osi toru wyznaczono wartości odchyleń poprzecznych pozycji (ang.: XTE - cross track error) od kierunku zasadniczego. Zmienną XTE poddano metodom analizy sygnałów (filtracji dolnoprzepustowej Czebyszewa i szybkiej transformacji Fouriera) w celu wyeliminowania wpływu przypadkowych błędów pomiarowych i uzyskania współrzędnych reprezentujących rzeczywisty kształt toru. Na końcu pracy przedstawiono moduł opracowywanego w Politechnice Gdańskiej programu komputerowego SATTRACK do wizualizacji, oceny i projektowania trasy kolejowej, dostosowanego do techniki ciągłych pomiarów satelitarnych. Jest to moduł TRACK_STRAIGHT, służący do oceny odcinków prostych. Pokazano opis jego funkcjonowania oraz przykłady zastosowania odpowiednich funkcji.
PL
W artykule przedstawiono nowe możliwości monitorowania osuwisk wzdłuż tras kolejowych z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych. Osuwiska są dużym zagrożeniem dla tras kolejowych i powodują szkody, w szczególności na obszarze Karpat polskich. Przedstawiono przyczyny powstawania osuwisk i aktualne metody monitorowania tego zagrożenia. Zaproponowano rozwinięcie monitorowania osuwisk o metody teledetekcji satelitarnej, lotniczej i naziemnej. W szczególności zwrócono uwagę na to, iż najlepszą, a przy tym szybką i dokładną metodą pomiarową jest naziemny skaning laserowy.
EN
The new possibilities of landslide monitoring along railway routes using teledetection methods have been presented in the paper. The landslides make imminent danger for railway routes and cause damages, in particular at the area of Polish Karpaty. The reason of landslides occurrence and present methods of those threats monitoring have been presented. The development of landslide monitoring using methods of satellite, air and ground teledetection have been suggested. In particular the attention have been focused on the best and by the way, the quickest and the most accurate method – ground laser scanning.
9
Content available remote Międzynarodowa trasa kolejowa Lyon-Turyn
EN
The new Lyon-Turin rail connection (a priority project for the European Union) lies at the intersection between the north-south and east-west axes of communication, uniting Europe. The Lyon-Turin link will help to complete the European rail network, both for passengers and freight. On a regional level, the new line will improve relations and exchanges between two important economic areas: Northern Italy (the plain of the Po and the Northern Alps) and the Rhone valley in France. Central to the project, the joint Franco-Italian stretch will include a major civil-engineering structure: the more than 50 km long tunnel between Saint-Jean-de-Maurienne and the Susa Valley.
EN
The main problem related to railroad surveying design and its maintenance is the necessity to operate in local geodetic reference systems caused by the long rail sections with straight lines and curvatures of the running edge. Due to that reason the geodetic railroad classical surveying methods requires to divide all track for a short measurement section and that caused additional errors. Development of the Global Navigational Satellite Systems (GNSS) positioning methods operating in the standardized World Geodetic System (WGS-84) allowed verification of capability of utilization GPS measurements for railroad surveying. It can be stated that implemented satellite measurement techniques opens a whole new perspective on applied research and enables very precise determination of data for railway line determining, modernization and design. The research works focused on implementation GNSS multi-receivers measurement positioning platform for projecting and stock-taking working based on polish active geodesic network ASG-EUPOS, as a reference frame. In order to eliminate the influence of random measurement errors and to obtain the coordinates representing the actual shape of the track few campaigns were realized in 2009 and 2010. Leica GPS Total station system 1200 SmartRover (with ATX1230 GG antennas) receivers were located in the diameter of the measurement platform. Polish Active Geodetic Network ASG-EUPOS was used as a reference network transmitted Real Time Kinematic Positioning Service according to RTCM 3.1 standard. Optimum time period were selected for GNSS campaign and testing area was chosen without large obstructions. The article presents some surveying results of the measurement campaigns and also discusses the accuracy of the course determination. Analyzes and implementation of results in railroad design process are also discussed.
PL
W 2009 w Politechnice Gdańskiej przeprowadzono po raz pierwszy ciągłe pomiary satelitarne toru kolejowego przy użyciu względnych fazowych metod GNSS opartych o aktywną sieć geodezyjną ASG-EUPOS i serwis NAVGEO. Przeprowadzone badania wykazały istnienie szeregu związków pomiędzy położeniem odbiorników GNSS oraz dokładnością wyznaczenia współrzędnych, wpływu przesłon terenowych na dokładność, jak również rolę precyzyjnego planowania kampanii pomiarowej GPS. Rozpoczęta w ten sposób implementacja nowej techniki pomiarowej otwiera szerokie perspektywy zastosowań badawczych. Umożliwia ona bardzo precyzyjne określenie podstawowych danych dla wyznaczania linii kolejowych oraz realizacji modernizacyjnych. Prowadzone badania skupiały się na wykorzystaniu platformy składającej się z kilku odbiorników GNSS przeznaczonych do projektowania i inwentaryzacji. W celu eliminacji wpływu błędów przypadkowych pomiarów oraz uzyskania współrzędnych reprezentujących aktualny przebieg linii kolejowej w następnym roku ponowiono analogiczne pomiary w torze kolejowym. Trzy odbiorniki Leica GPS Total station system 1200 SmartRover (z antenami ATX1230 GG) umieszczono w osi podłużnej platform pomiarowej. Polska Aktywna Sieć Geodezyjna ASG-EUPOS została wykorzystana jako sieć odniesienia dla realizacji pomiarów Kinematycznych Czasu Rzeczywistego (RTK) przy zastosowaniu standardu RTCM 3.1. Optymalizując techniki pomiarów przeprowadzono planowanie kampanii pomiarowej GNSS optymalizując czas jej realizacji oraz wybrano obszar pozbawiony znaczących przesłon terenowych. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki pomiarów kampanii jak również poddano dyskusji dokładność wyznaczenia kierunku przebiegu linii kolejowej. Jednocześnie poddano analizie możliwości implementacji wyników w procesie projektowania.
PL
Modernizacja szlaków kolejowych jest priorytetowym zadaniem wlaścicieli infrastruktury kolejowej. Czynnikiem wymuszajacym modernizacje jest stale rosnaąca konkurencja ze strony dynamicznie rozwijającego się transportu samochodowego i lotniczego. Nowoczesne konstrukcje pojazdów szynowych pozwalają, na zmianę parametrów tras, które można dokonać przy okazji ich modernizacji. Nowoczesny pojazd i dostosowana do jego możliwości trasa to dwa główne czynniki techniczne mające bezpośredni wpływ na efektywność transportu kolejowego. W niniejszym artykule podjęto próbę oceny zmian parametrów fragmentów trasy kolejowej na własności ruchowe modelu pojazdu szynowego. Zbadano rownież zmiany własności modelu na wybranych fragmentach trasy, wynikające ze zużycia powierzchni tocznych kół. Parametrem obserwowanym są przemieszczenia poprzeczne atakujacego zestawu kołowego modelu. Graficzna prezentacja tego parametru w funkcji drogi lub prędkości jest formą przedstawienia wynikow.
EN
Modernisation of railway routes is a priority task for the railway infrastructure owners. The factor forcing modernisation is constantly growing competition from motor and aerial transport being in dynamical development. Modern designs of rail vehicles make it possible to change parameters of the routes, what can be made during their modernisation. The modern vehicle and the route adapted to vehicle capabilities are two main technical factors that have got direct influence on the effectiveness of railway transport. In the presentarticle the effort was undertaken to asses influence of parameters change for the selected fragments of the railway route on ride properties of the railway vehicle model. Change in vehicle properties for the selected sections of the route were also studied, which arise from wear of the wheel rolling surface. Leading wheelset's lateral displacements is observed and analysed parameter of vehicle-track system. Diagrams of this parameter versus distance or velocity are the forms of results presentation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów dostępności określonej wartości błędu współrzędnych, wyznaczonych przy wykorzystaniu sieci ASG-EUPOS, uzyskane podczas pomiarów inwentaryzacyjnych testowego odcinka linii kolejowej. Pomiary z wykorzystaniem 4 odbiorników GNSS przeprowadzono w miesiącu lutym bieżącego roku na odcinku trasy kolejowej: Kościerzyna – Kartuzy. Program badań zakładał montaż, na pokładzie platformy kolejowej napędzanej przez drezynę elektryczną, czterech zestawów pomiarowych odbiorników fazowych GPS System 1200 (Leica) wykorzystujących, dla wyznaczeń współrzędnych, Aktywną Sieć Geodezyjną EUPOS. Pomiary wykonano metodą RTK w serwisie czasu rzeczywistego NAWGEO przy wykorzystaniu poprawek powierzchniowych. W wyniku pomiarów uzyskano blisko 40 000 wyznaczeń współrzędnych każdej z anten. Artykuł przedstawia metodę realizacji pomiarów, matematyczny model wyznaczania dostępności określonej wartości błędu współrzędnych, który zastosowano do opracowania rezultatów, prezentując funkcje oraz graniczne wartości dostępności, przy założeniu progu decyzji pomiędzy stanem zdatności i niezdatności wynoszącym 10 cm. Ponadto w publikacji wskazano na obszary poznawcze w zakresie dalszych kierunków badań eksperymentalnych.
EN
The paper presents the research results of availability of defined coordinates error value, determined with the use of ASG-EUPOS network, during surveying measurements of a test railroad section. The experimental measurements with four sets of receivers GNSS were carried out on Kościerzyna-Kartuzy railway route, in February this year. The research program assumed installation of four sets of phase receivers GPS System 1200 (Leica), which used Active Geodetic Network EUPOS to calculate coordinates. The sets were installed on board of railroad platform driven by an electric trolley. The measurements were carried out by Real Time Kinematic method with NAWGEO surface correction. As a result of measurements, there were almost 40,000 coordinates determined for each of the antennas. The paper presents the procedure of measurements and the model of mathematical calculation of availability of defined coordinates error value, which was used in results analyses. It also presents the functions and border values of availability, based on the assumption of the decision threshold between the ability and disability states amounting to 10 cm. Moreover, the article indicates cognitive areas of further directions of experimental research.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne metody obliczeniowe stosowane do prognozowania skuteczności akustycznej ekranów w sąsiedztwie arterii komunikacyjnych. Na podstawie przytoczonych metod obliczeniowych zestawiono następnie wyniki obliczeń skuteczności ekranowania dla wydzielonego obszaru terenu, w którym zlokalizowane są obiekty mieszkalne narażone na bezpośrednie działanie hałasu kolejowego. Uwzględniając następnie wyniki pomiarów rozkładu poziomu hałasu w sąsiedztwie toru kolejowego oraz tła akustycznego, za pomocą programu SoundPLAN sporządzona została mapa akustyczna terenu zagrożonego z uwzględnieniem budynków. Porównanie uzyskanych wyników teoretycznych oraz doświadczalnych pozwoliło na ocenę przydatności stosowanych metod teoretycznych oraz stopnia zagrożenia nadmiernym hałasem budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie linii kolejowej.
EN
This paper presents theoretical calculation methods using to forecast sound levels in the vicinity of line of communication. Based on presented in text calculation methods, author calculated and compared results. Next, using sounds levels background measurements in environment and sound levels detected by receivers vicinity of train artery, author generated acoustic map of endangered area using program SoundPLAN. Comparison theoretical and experimental values can be helpfully to assessment usefully these methods and level of risk overdose sound on this area.
14
Content available Dworzec elementem miejskiego continuum
PL
Wraz z upowszechnieniem się samochodu sytuacja transportu szynowego zmieniła się zasadniczo - klient sam do kolei nie przyjdzie, jeśli będzie mu się wydawała niewystarczająco atrakcyjna. Rola, jaką w kształtowaniu tej atrakcyjności mogą grać względy urbanistyczne, jest przedmiotem tego artykułu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.