Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transportation network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The structure of transportation networks has been the subject of analysis for many years, due to the important role that it plays in assessing the efficiency of transportation systems. One of the most common approaches to representing this structure is to use graph theory, in which elements of transportation infrastructure are depicted by a set of vertices and edges. An approach based on graph theory allows us to assess the structure of a transportation network in terms of connectivity, accessibility, density or complexity. In the paper, different transportation network structures are assessed and compared, based on graph measures.
EN
One of the best ways of modelling a transport network is to use a graph with vertices and edges. They represent nodes and arcs of such network respectively. Graph theory gives dozens of parameters or characteristics, including a connectivity, spanning trees or the different types of domination number and problems related to it. The main aim of the paper is to show graph theory methods and algorithms helpful in modelling and optimization of a transportation network. Firstly, the descriptions of basic notations in graph theory are introduced. Next, the concepts of domination, bondage number, edge-subdivision and their implementations to the transportation network description and modeling are proposed. Moreover, the algorithms for finding spanning tree or maximal flow in networks are presented. Finally, the possible usage of distinguishing concepts to exemplary transportation network is shown. The conclusions and future directions of work are presented at the end of the paper.
PL
Jednym z najlepszych sposobów modelowania sieci transportowej jest użycie grafu z wierzchołkami i krawędziami. Reprezentują one odpowiednio węzły i łuki takiej sieci. Teoria grafów daje możliwość użycia dziesiątek parametrów lub charakterystyk, w tym spójności, drzew spinających lub różnych typów liczb dominowania i związanych z tym problemów. Głównym celem artykułu jest przedstawienie metod i algorytmów teorii grafów pomocnych w modelowaniu i optymalizacji sieci transportowej. Po pierwsze, wprowadzono opisy podstawowych pojęć w teorii grafów. Następnie zaprezentowano koncepcje domino­wania, liczby zniewolenia czy podziału krawędzi grafu oraz ich implementacji do opisu i modelowania sieci transportowej. Ponadto przedstawiono algorytmy do wyszukiwa­nia drzewa opinającego i maksymalnego przepływu w sieciach. Wreszcie pokazano możliwe sposoby wykorzystania wyróżnionych koncepcji do przykładu sieci transportowej. Na zakoń­czenia przedstawiono wnioski i przyszłe kierunki prac.
EN
One of the possibilities when modelling a transport network is to use a graph with vertices and edges. They represent the nodes and arcs of such a network respectively. There are dozens of parameters or characteristics that we can describe in graphs, including the different types of domination number and the problems related to it. The main aim of this paper has been to show the possibilities of the application of the selected domination-oriented concepts to modelling and improving the transportation and/or logistics networks. Firstly, the basic description of domination in graph theory has been introduced. The edge-subdivision and bondage number notations and their implementations to the transportation network description and modelling were then proposed. Furthermore, the possible usage of distinguishing concepts in an exemplary academic transportation network has been shown. Finally, the conclusions and future directions of the work have been presented.
4
Content available remote Metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania ruchem
PL
Rozwijające się duże miasta borykają się ze wzrostem zatłoczenia motoryzacyjnego. Celem usprawnienia sieci transportowej duże miasta, w tym również kilka miast polskich decyduje się na wdrożenie narzędzia, które umożliwi im efektywne zarządzanie i sterowanie ruchem. Jeden z takich systemów został wdrożony w Trójmieście w grudniu 2015 roku. W niniejszym referacie przedstawiono metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania, które zostały wykorzystane do oceny efektywności Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem TRISTAR w Trójmieście. Metody te uwzględniają zarówno klasyczne pomiary terenowe wielkości i warunków ruchu, jak i wykorzystują nowoczesne rozwiązania informatyczne w postaci specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie symulacji ruchu z różnym poziomie szczegółowości. Uwzględniając obie z tych metod przedstawionych metod możliwe jest dokonanie kompleksowej oceny systemu w odniesieniu do różnych scenariuszy pod względem rozwoju miasta, jak i zmian natężenia ruchu zarówno w zakresie transportu indywidualnego, jak i zbiorowego.
PL
Opisane w pierwszej części przedmiotowego artykułu zbiory danych dotyczące zachowań i preferencji komunikacyjnych użytkowników sieci transportowej mogą być pozyskiwane z wykorzystaniem planera podróży GT Planner. Dane te mogą wspierać działania prowadzące do równoważenia transportu. Proces może być realizowany z pomocą licznych dziedzin przemysłów kreatywnych, w tym głownie środków multimedialnych. Celem artykułu jest wskazanie, jak na drodze synergii systemów planowania podróży (i/lub) nawigacji satelitarnej, wspartych dziedzinami przemysłów kreatywnych możliwe jest dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju transportu. Zasadniczym przedmiotem takich działań powinno być harmonizowanie podziału modalnego w sieci transportowej - natomiast poszczególne dziedziny przemysłów kreatywnych są wygodnym środkiem do jego realizacji.
EN
Described in the first part of the article in the behawior and preferences of users of communication networks transport can be obtained using the route planner called GT Planner. These data can be used in efforts to support the sustainable development of transport. For this purpose can be use creative industry. The purpose of this article is to show how the way of synergies trip planners, car satellite navigation. systems, supported areas of the creative industry should aim at achieving sustainable transport. The main subject of such actions should be harmony of modal split in the transport network - while different areas of the creative industries are convenience-important means for its implementation. Conducted so far action on the road to sustainable development transport-herein are implemented with varying degrees of success, often mediocre, because of having their promoters only a part knowledge in many aspects of the problem (for hampered by the complicated structure and description of the transport systems). The authors present in this article either way significantly expand this fragmentary knowledge and a practical form its disposal.
PL
W ostatnich latach znacząco wzrasta zainteresowanie systemami planowania podróży (pretrip) i nawigacji samochodowej (on-route). W trakcie obsługi aplikacji planera podróży, w tle, pozyskiwane są interesujące (i różnorodne) zbiory danych (typu BIG DATA), które mogą być wykorzystane w aspekcie planowania zrównoważonego rozwoju transportu. Systemy planowania podróży, a zwłaszcza planery, pozwalają poznać (i zarchiwizować) nie tylko miejsca: startu i docelowe podróży, ale również rodzaj wykorzystywanego środka transportu i wiele innych jej parametrów. W ten sposób parametryzowane są zachowania komunikacyjne użytkowników danej sieci transportowej. W trakcie interakcji użytkownika z planera podróży możliwe jest pozyskiwanie również informacji o preferencjach komunikacyjnych. W drodze interakcji dziesiątek milionów użytkowników z różnymi plenerami podróży w skali globalnej (setki czynnych i wykorzystywanych planerów w skali Ziemi [4], [7]) powstają rozległe i rozproszone zbiory zawierające dane o zachowaniach komunikacyjnych. Dane te są sparametryzowane co najmniej w zakresie czasu i przestrzeni (BIG DATA). Artykuł ten opisuje sposoby pozyskiwania tego typu zbiorów danych z wykorzystaniem specjalizowanego planera podróży GT Planner. Planer ten powstał w ramach projektu międzynarodowego w programie ERA-NET Transport III Future Travelling pt. A platform to analyze and foster the use of Green Travelling options. Kolejny artykuł pod tym samym tytułem, indeksowany nr 2 opisuje sposoby wykorzystania przedmiotowych danych w celu zrównoważenia rozwoju transportu.
EN
In recent years, significantly increased interest in travel planning systems and car navigation. During the trip planner application support, in the background, obtained are interesting (and diverse) data sets (Big Data), which can be used in terms of planning for sustainable transport development. Travel planning systems, especially planners, let archive not only the place (the starting and destination of travel), but also the type of mode of transport used, and others. In this way, they are parameterized communication behavior of users of the transport network. Very often in the course of user interaction with the program are derived route planner also provides information about the preferences of communication people operating this type of system. On the way to interact with different travel planners on a global scale (hundreds of active and planners used the scale of the Earth) created extensive and, unfortunately, distributed data sets containing data on travel behavior, parameterized temporally and spatially (Big Data). This article describes ways to get this type of data sets using GT Planner. Another article under this title describes ways to use the data in question.
PL
W artykule omówiony został problem wykorzystania planerów podróży w zastosowaniach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Przedmiotowy problem zilustrowano na przykładzie wykorzystania planera podróży o nazwie Green Travelling Planner (GT Planner). Każdy planer podroży służy do wyznaczenia ścieżki przemieszczenia w sieci transportowej pomiędzy punktem początkowym podróży, a końcowym. Tą funkcjonalność planerów opisano w przedmiotowym artykule w aspekcie planowania tras turystycznych i rekreacyjnych oraz interesujących aspektów wykorzystania w sporcie. Zasadniczy problem w przystosowaniu planera podroży do celów: sportowych, turystycznych i rekreacyjnych tkwi w wykorzystywanych przez niego źródłach danych. Problem ten szczegółowo opisano w niniejszym artykule. Podstawową funkcjonalnością planera zaproponowanego do realizacji przemieszczeń: sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o nazwie GT Planner jest indeksowanie przemieszczeń wielkością emisji substancji szkodliwych jaka jest z jego realizacją związana. W połączeniu z innymi funkcjonalnościami tego narzędzia, takimi jak wykorzystywanie danych o profilach wysokości, wykorzystanie funkcji heurystycznych cechujących sieć transportową, można taki planer wykorzystać w specyficznych zagadnieniach: sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Na rynku jest obecnie kilka planerów podróży, które można określić mianem stricte turystycznych, z uwagi na co zostaną one opisane obok prezentowanego narzędzia GT Planner.
EN
The article discussed the problem of the use trip planners for sports, tourist and recreational. The present problem exemplified use for this purpose route planner called Green Travelling. Each journey planner is used to determine the path in the transport network between the starting point of the journey, and the end. This functionality planners described in this article in terms of planning hiking trails and recreational facilities. The fundamental problem in adapting journey planner for sports, tourism and recreation is in used by its data sources. This problem is described in detail in this article. The basic functionality of the proposed agenda for the realization movements sports, recreational and tourist called Green Travelling is indexing the displacement size of the emission of harmful substances which is associated with them (trip route). In combination with other functionalities of this tool such as the use of profiles height, the use of heuristics characterize transport network can be a planer used in specific issues of sports, tourist and recreational activities. Currently on the market is several travel planners that can be described as a tourist, because of what was on themcompared to the tool Green traveling.
EN
Transportation networks respond differently to applied policies. The Tehran Metropolitan Area has one of the most complex networks with complex users, which has experienced many of these policies change within the past decades. In this study, some of these policies and their effect on air pollution is investigated. The goal is to pinpoint the variables which have the most effect on various transportation models and investigate how new policies should be focused. In order to do so, long-term variations of air pollution monitoring stations were analyzed. Results show that the most significant parameter that may affect air pollution is users' behavior due to the lack of a public transportation network and its level of comfort. The results of this study will be useful in developing new policies and evaluating their long-term consequences in appropriate models.
PL
Nie można zignorować zależności ludzi od sieci motoryzacyjnych, a tym samym zarządzanie tymi sieciami jest ważnym zadaniem w odpowiedniej eksploatacji tych sieci. Jednak w ostatnich latach szybkość urbanizacji rzeczywiście stworzyła wiele obaw dotyczących warunków zdrowotnych panujących na samej Ziemi i dotyczących ludzi, którzy na niej żyją, a konkretnie zanieczyszczeń powietrza. Takie obawy doprowadziły do stworzenia różnych polityk, które obecnie obowiązują w sieciach transportowych. Jednak sieci transportowe reagują różnie na obowiązujące polityki. Obszar Metropolitalny Teheranu (TMA, Tehran Metropolitan Area) – stolicy Iranu – jest jedną z najbardziej złożonych sieci ze złożonymi użytkownikami, która doświadczyła wielu polityk w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Obecny plan, zmieniony prawie dziewiętnaście razy w zakresie obejmującego obszaru, floty i harmonogramu od 1978 roku, głównie ogranicza dostępność samochodów osobowych. Został on wprowadzony w 2004 roku. „Polityka Ograniczenia Ruchu w Dniach Parzystych i Nieparzystych” Odd-Even Day (Odd-Even Day Traffic Restriction Policy, OETRP) i „Polityka Stref Zastrzeżonych” (Restricted Area Policy, RAP) to dwa główne plany obowiązujące obecnie w Centralnej Dzielnicy Biznesowej (Central Business District, CBD). Ponad 40 procent codziennych podróży osób dojeżdżających przesuwa się w kierunku centrum miasta w porannych godzinach szczytu, dlatego większość polityk zarządzania transportem koncentruje się na dzielnicy CBD. Region cierpi zarówno z powodu korków, jak i zanieczyszczenia powietrza na skutek codziennych podróży, z czego to drugie stało się w ostatnich latach centrum wzmożonej uwagi. W niniejszej pracy poddano badaniu niektóre z tych polityk i ich wpływ na zanieczyszczenie powietrza. Celem jest znalezienie tych zmiennych, które mają największy wpływ na konkretne modele transportu i na czym powinny się koncentrować nowe polityki.
9
Content available Transportation network reduction
EN
Network reduction problem is formulated as follows: We are given a transportation network T, a set of important origin - destination relations R and a number q greater than 1. The goal is to find a subnetwork S of the given network T such that all shortest paths between all origin - destination pairs from R using only subnetwork S are not longer than q-multiple of the corresponding distance in original network T. A mathematical model and an exact algorithm of just mentioned task is presented.
DE
Das Problem der Verkehrsnetzreduktion kann folgend formuliert werden: Es wird ein bestimmtes Verkehrsnetz T als die Menge der wichtigen Beziehungen Quelle-Ziel und die Grösse q größer als 1 gestellt. Das Ziel ist, solches Teilnetz S des gegebenen Netzwerkes T zu finden, in dem die kürzesten Wege zwischen allen Quelle-Ziel Paaren R nicht grösser als q - Vervielfältigungszahl des entsprechenden Abstandes im ursprünglichen Netz werk sind. Es wird mathematisches Modell und exakter Algorithmus oben genannter Aufgabe gezeigt.
EN
In many situations, the model of the transportation network contains a very large number of nodes, so the algorithms operating on such a model may be too time-consuming. Therefore there is a need to simplify the model by reducing the number of nodes. The simplest approach using the physical neighbourhood of the nodes and then aggregation of nearby nodes may be insufficient, because it does not take into account the different roles played by the nodes subject to the merger. Some of them have local significance and can be aggregated without disturbing the traffic flows across the whole network. For other nodes traffic flows associated with geographically distant nodes can be much larger than the local flows. Nodes of this kind should not be aggregated with their neighbours. This paper presents an algorithm for grouping the transportation network nodes using fuzzy logic, which processes the qualitative characteristics of nodes.
EN
In the paper a theoretical bases and empirical results deal with analysis and modelling of transportation networks in Poland using complex networks have been presented. Properties of complex networks (Scale Free and Small World) and network's characteristic measures have been described. In this context, results of empirical researches connected with characteristics of passenger air links network, express railway links network (EuroCity and InterCity) and expressways/highways network in Poland have been given. For passenger air links network in Poland results are compared with the same networks in USA, China, India, Italy and Spain. In the conclusion some suggestions, observations and perspective dealing with complex network in transportation networks have been presented.
EN
Despite the convenient system of waterways, the advantages of this branch of transport are scarcely used in Poland. As the share of goods transported in containers rose in the world, inland waterways in Western Europe were adapted to those new circumstances by changing the technology of transport so that it would allow shipping to participate in servicing new freight and new transport destinations. The development and implementation of intermodal concepts of transport opens for inland navigation the possibility to increase their share in transport. ODW [Oder Waterway], which runs through economic regions of great transport needs, is especially predestined to adapt to inland navigation by the development of combined transport of goods in containers.
EN
In this paper we propose estimation procedure in which traffic flows resulting from rerouting model are matched with traffic flows observed during unexpected events. We show practical value of observing a entire cut-set of the transportation network and propose theoretical closed-form formulation of estimation problem for the rerouting model. We apply proposed framework on field-data from Warsaw bridges to observe rerouting phenomena. Most importantly we observed that: a) around 20% of affected traffic flow reroutes, b) rerouting flows are increasing in time, c) drivers show strategic capabilities, d) and maximize their utility while rerouting. All of the which were hypothesized in Information Comply Model (Kucharski et. al., 2014) and are now supported with field observations.
14
Content available remote Algorytm grupowania węzłów sieci transportowej z wykorzystaniem logiki rozmytej
PL
W wielu sytuacjach model sieci transportowej zawiera bardzo dużą liczbę węzłów i algorytmy operujące na takim modelu mogą być zbyt czasochłonne. Istnieje więc potrzeba uproszczenia modelu polegająca na redukcji liczby węzłów. Najprostsze podejście polegające na wykorzystaniu geograficznego sąsiedztwa węzłów i prostym zgrupowaniu pobliskich węzłów może być niewystarczające, gdyż nie uwzględnia różnych ról spełnianych przez węzły podlegające łączeniu. Niektóre z nich mają znaczenie lokalne i mogą być zgrupowane z sąsiadami bez zaburzania obrazu potoków ruchu w całej sieci. W przypadku innych węzłów potoki ruchu związane z odległymi geograficznie węzłami mogą być znacznie większe od potoków lokalnych. Węzły należące do tej grupy nie powinny być raczej grupowane z sąsiadami. W pracy przedstawiono algorytm grupujący węzły sieci transportowej wykorzystujący aparat logiki rozmytej, przetwarzający jakościowe charakterystyki węzłów.
EN
In many situations, the model of the transportation network contains a very large number of nodes so the algorithms operating on such a model may be too time-consuming. Therefore there is a need to simplify the model by reducing the number of nodes. The simplest approach using the physical neighborhood of the nodes and then aggregation nearby nodes may be insufficient, because it does not take into account the different roles played by the nodes subject to the merger. Some of them have local significance and can be aggregated without disturbing the traffic flows across the whole network. For other nodes the traffic flows associated with geographically distant nodes can be much larger than the local flows. The nodes of this kind should not be aggregated with their neighbors. This paper presents an algorithm for grouping the transportation network nodes using fuzzy logic, which processes the qualitative characteristics of nodes.
PL
Ruch w dowolnej sieci transportowej, w której rozwijane prędkości uniemożliwiają natychmiastowe zatrzymanie się w przypadku zagrożenia, musi być odpowiednio regulowany. W przypadku dróg na regulacje te składają się cztery poziomy: reguł postępowania zapisanych w prawie, znaków, sygnalizacji oraz sygnałów dawanych przez osoby uprawnione. W numerze 3/2012 "Inżynierii Ruchu Drogowego" zamieszczone zostało zestawienie aktów prawnych powiązanych z Prawem o ruchu drogowym. Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić szczegółowo kwestie związane ze znakami i z sygnałami drogowymi oraz prawnymi aspektami ich stosowania w Polsce.
EN
Traffic in any transportation network where allowed velocities unable to stop the vehicle immediately in case of danger has to be regulated. As far as roads are concerned, these regulations consist of four levels: rules of action according to legal regulations, road signs, traffic lights and signals given by authorized individuals. The 3/2012 issue of "Inżynieria Ruchu Drogowego" presented the list of legal acts linked to The Traffic Law. The aim of the article is to present in detail the issues connected with roads signs and traffic lights, as well as the legal aspects of their application in Poland.
PL
Jednym z istotnych aspektów warunkujących rozwój, wymianę gospodarczą oraz szeroko rozumianą współpracę międzynarodową jest spójny układ komunikacyjny łączący siecią dróg kraje nadbałtyckie. W planach zagospodarowania przestrzennego Polski oraz strategii rozbudowy sieci komunikacyjnej uwzględniono europejskie korytarze transportowe. W artykule przedstawiono sytuację układu transportowego w Polsce oraz oceniono możliwości jej rozwoju w oparciu o środki z funduszy unijnych.
EN
Among some essential factors which ensure the growth, economic exchange and broadly understood international cooperation is a coherent transportation system joining the countries around the Baltic Sea by a network of roads. Both the spatial management of Poland and the strategy of expanding the transportation network take into account the European transport corridors. This paper present the situation of the transportation system in Poland and discusses the possibilities of its future development based on the EU funds.
PL
Artykuł krótko charakteryzuje założenia i cele Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T – Trans European Transport Network). Również zaprezentowano zwięzły opis trzydziestu osi priorytetowych, założony czasach realizacji oraz koszt tych inwestycji. W drugiej części artykułu opisano jak, realizacja dwóch osi priorytetowych sieci TEN-T, wpłynęła na rozwój gospodarczy regionu w którym zrealizowano bądź realizuje się daną inwestycję.
EN
Paper briefly characterizes the assumptions and objectives of the Trans-European Transport Network. Thirty priority axes was briefly described, their execution period and the cost of these investments. In the second part of the article was described issue, how implementation of two priority axes of the TEN-T network contributed to the economic development of the region in which was realized or is realized, investment of this axis.
EN
There are various methods for the searching of the optimal transportation network structure for specified transportation needs. Apart from the principle, each method requires the construction of the network model with some simplifying assumptions and approximations, what leads to discrepancies with reality. Even larger uncertainties are caused by using of the data predicted for the transportation needs in the future. Obtaining of any single transportation network structure is therefore not yet a solution. Its behavior additionally should be examined for the changed data to ensure that it remains optimal both now and in the future covered by the forecast.
PL
Istnieją różne metody pozwalające na znalezienie struktury sieci transportowej optymalnej dla zadanych potrzeb transportowych. Niezależnie od zasady działania każda metoda wymaga budowy modelu sieci przy przyjęciu pewnych założeń upraszczających oraz dokonania przybliżeń, co prowadzi do rozbieżności z rzeczywistością. Jeszcze większe niepewności są skutkiem użycia danych prognozowanych dla potrzeb transportowych w przyszłości. Uzyskanie jakiejkolwiek pojedynczej struktury sieci transportowej nie jest zatem rozwiązaniem problemu. Należy dodatkowo zbadać jej zachowanie dla zmienionych danych, aby upewnić się, że pozostanie optymalną zarówno obecnie, jak i w objętej prognozą przyszłości.
PL
Problem skonstruowania optymalnego planu przewozów pomiędzy wieloma węzłami źródłowymi i wieloma węzłami docelowymi przy ograniczonej liczbie środków transportowych jest bardzo złożony obliczeniowo. W wielu przypadkach, w zależności od zakresu zadań są to problemy NP – zupełne. Wskazanie heurystycznej metody pozwalającej na znalezienie prawie optymalnego rozwiązania w krótkim czasie może mieć więc duże praktyczne znaczenie. Mając na uwadze postulowany wzrost roli komunikacji publicznej zaproponowano zastosowanie algorytmu genetycznego do projektowania przebiegu linii autobusowych oraz planowania rozkładu jazdy autobusów. Głównym założonym celem jest przewiezienie zadanej liczby pasażerów przy wykorzystaniu określonej liczby autobusów. Minimalizowane są sumaryczny czas podróży pasażerów uwzględniający oczekiwanie na przystankach, sumaryczny czas przestojów oraz sumaryczne puste przebiegi autobusów. Proponowana metoda pozwala na szybkie reagowanie na zmieniający się popyt na usługi transportowe. Może również ułatwić przewidywanie wpływu planowanych zmian w strukturze sieci transportowej i strukturze taboru na efektywność funkcjonowania komunikacji.
EN
Developing problem of optimal transportation table at limited number of vehicles for a large nodes and destinations is computationally complex. In many cases, depending on the range of the tasks the problems are NP - hard. The development of a heuristic method to find the optimal solution in a short time can be of great practical importance, having regard to the postulated increase of the role of the public transport. The use of a genetic algorithm to design the bus routes and the timetables is here proposed. In the presented model, the primary objective is to transport the desirable number of passengers with the use of the specified number of buses. The total passengers travel time is being minimized. This includes waiting time at bus stops. The proposed method allows for rapid response to changing transport demands. It can also help to predict the impact of planned changes in the structure of the transportation network and in the structure of the vehicles fleet on the effectiveness of the communication.
PL
Trendy wzrostu przewozów ładunków niebezpiecznych powodują, iż chcąc zapewnić bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego i człowieka, trzeba poszukiwać nowoczesnych rozwiązań logistycznych, do których zaliczyć należy przewozy intermodalne z odpowiednio dostosowaną infrastrukturą terminali.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.