Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transportation costs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Controlling operating costs and reducing them is one of the most important elements of transport management in today’s highly competitive market. Actions taken by transport companies should be carried out in two ways. On the one hand, the company must strive to obtain new transport orders, on the other hand, it should also take actions aimed at optimising the activities currently being undertaken. The article uses the method of examining documents. The research problem and the purpose of the article was to answer the question whether the use of modern driver control systems can be used not only to improve safety and driving comfort, but also to reduce the cost of transport services. The article compares the costs of transport services on similar routes using modern fleet equipped with two types of cruise control: traditional and adaptive.
2
Content available remote Elementy kosztów transportu kolejowego
PL
Transport kolejowy - o zdolności do przewozów masowych - jest predestynowany do realizacji zadań przewozowych dużej ilości towarów na średnie i duże odległości. Również dużej liczby pasażerów w gęsto zaludnionych aglomeracjach oraz w przewozach między aglomeracyjnych, w tym międzynarodowych. Po okresie fascynacji motoryzacją, gdy zaczęto obserwować i szacować koszty zewnętrzne oraz zdolności przewozowe poszczególnych gałęzi transportu, nastąpił powrót do uznania kolei za pełnoprawnego uczestnika procesów transportowych. W pracy przedstawiono rozważania na temat kosztów transportu, w tym kolejowego oraz studium przypadku kosztów kolejowego przewozu produktów płynnych. Zawarto też uwagi o kosztach zewnętrznych.
EN
Rail transport is very useful for medium and long distance mass transport of passenger and goods. After fascination period of motorization, when the external costs as well as transport capacity were accurate evaluated for different transport modes, the railways returned as friendly mode of journeys. Railway transportation costs connected with the case study are shown in the paper. Also external costs are briefly presented.
PL
W artykule omówione zostały problemy transportowe w obrębie aglomeracji szczecińskiej. Dokonano analizy stanu istniejącego oraz zaproponowano rozwiązania problemów transportu towarowego na przykładzie istniejącej sieci logistycznej. Proponowana metoda polega na odciążeniu transportu drogowego przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury transportu kolejowego, a także przeanalizowanie jaki będzie to miało wpływ na koszty bezpośrednie oraz koszty zewnętrzne dla tych dwóch gałęzi transportu. W analizie wykorzystano metodę najkrótszej ścieżki do rozwiązania problemu komiwojażera. Metoda ta rozwiązuje graf hamiltonowski w poszukiwaniu minimalnej odległości pomiędzy wszystkimi badanymi punktami i wyznacza najkrótszą ścieżkę pomiędzy nimi.
EN
The article presents transport problems within the Szczecin area and analysis of the existing situation. The main goal is to propose solutions of the freight transport using the existing logistics network. The aim is to relieve part of road transport and move it to the rail using existing infrastructure. Results will be used to examine the impact on external costs. The analysis uses the method of shortest path to solve the traveling salesman problem. This method resolves the Hamiltonian graph to search of the minimum distance between all test points and determines the shortest path between them.
PL
Artykuł ma na celu wskazanie możliwości ekstremalizacji kosztów w międzynarodowej obsłudze transportowej. Zasadnicza część artykułu koncentruje się wokół charakterystyki kosztów transportu, w tym ich klasyfikacji, składników tych kosztów i wskaźników oceny efektywności podsystemu transportowego. Przedstawiono również rolę EDI w obniżaniu kosztów przygotowania i realizacji procesu transportowego.
EN
The goal of the article is showing capabilities extreme the costs in the international transport service. The essential part of the article concentrates around description of transportation costs, including their classification, their components and indexes of effectiveness estimation of transportation subsystem. The authors of the article have also shown the role of EDI system in lowering the costs of preparation and realisation of transport process.
PL
W artykule omówiono problem tzw. efektu skali w transporcie, zwłaszcza w transporcie drogowym. W praktyce jest wiele czynników, wpływających na efektywność tej gałęzi gospodarki. W większości są to czynniki zewnętrzne, niezależne od przedsiębiorstw transportowych. Ich udział jest szczególnie wysoki w sektorze drogowym. Co więcej, bardzo trudno uzyskać korzyści skali z powodu ograniczonej ładowności pojazdów. Celem artykułu jest przedstawienie praktycznych determinant efektywności ekonomicznej transportu drogowego oraz czynników umożliwiających osiąganie korzyści skali.
EN
The paper discusses the problem of the so called “scale effect” in transport, especially in the road transport. In practice the are many factors, which influence the effectiveness in this branch of the economy. Mostly these are external factors independent of transport enterprises. The share of such factors is especially high in the road sector. What’s more it is very difficult here to obtain the benefits of scale due to the limited load capacity. The goal of the paper is to present practical determinants of the economical effectiveness of the road transport and factors enabling the obtaining scale effects.
EN
The article assesses the possibility of activation of transport and logistics services in relation Silesia – Trieste - Alexandria and by continuation towards India. The increasing demand for transport on this route, where the section will be located onshore in the sixth (and part of fifth) transport corridor and the forecast of traffic on the route for transportation of bulk materials, justify launching intermodal connections there. It is expected that the market for transport in the analyzed route will have significant bulk loads (coal, coke) in the area of Silesia, in the direction to the south of Europe and further by maritime transport to customers in Egypt and India (coke plants, steel mills).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących miejsca i roli transportu w przedsiębiorstwach branży metalowej. Uwzględniono takie zagadnienia, jak: transport dostaw, transport do odbiorców, koszty transportu, wykorzystanie własnych środków i zakup usług transportowych, wykorzystywane gałęzie transportu.
EN
The paper present the role of transport in the activity of metal industry enterprises on the basis of research in the form of a questionnaire. The following were included: the transport of supply, transport to recipients, costs of transport, the use of own means and purchase of transport services use of branches of transport.
PL
Wprowadzeniem do problematyki kosztów w transporcie są dywagacje na temat teorii i praktyki w naukach ekonomicznych. W artykule omówiono ogólne cechy struktury kosztów w transporcie, czyli koszty utrzymania i eksploatacji infrastruktury transportowej oraz koszty utrzymania i eksploatacji środków transportowych. Specyficzne cechy struktury kosztów odnoszą się do ich charakterystyki branżowej, czyli do transportu kolejowego, samochodowego, wodnego śródlądowego i lotniczego. Ogólne i specyficzne cechy kosztów w transporcie znajdują swoje odbicie w rachunku kosztów transportu. Koszty transportu stanowią podstawowe narzędzie w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Wprowadzeniem do problematyki kosztów w transporcie są dywagacje na temat teorii i praktyki w naukach ekonomicznych. W artykule omówiono ogólne cechy struktury kosztów w transporcie, czyli koszty utrzymania i eksploatacji infrastruktury transportowej oraz koszty utrzymania i eksploatacji środków transportowych. Specyficzne cechy struktury kosztów odnoszą się do ich charakterystyki branżowej, czyli do transportu kolejowego, samochodowego, wodnego śródlądowego i lotniczego. Ogólne i specyficzne cechy kosztów w transporcie znajdują swoje odbicie w rachunku kosztów transportu. Koszty transportu stanowią podstawowe narzędzie w podejmowaniu decyzji gospodarczych.
EN
Discussions about the theory and practice in economic sciences are introduction to the issue of costs in transport are. This article contains general features of the costs structure in transport, that is the costs of maintenance and operation of transport infrastructure and the costs of maintenance and operation of the means of transport. Specific features of the costs structure relate to the industry characteristics, i.e. rail, road, inland waterway and air transport. General and specific characteristics of the transport costs are reflected in account transport costs. Transport costs are an essential tool in making economic decisions.
PL
Celem badań było określenie zmian w poziomie i strukturze kosztów transportu samochodowego w Polsce. Szczegółową analizą objęto przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne. Koszty usług transportowych przedstawiono w układzie rodzajowym. Z badań wynika, że sytuacja ekonomicznofinansowa w branży transportowej w ostatnim dziesięcioleciu była powiązana z kryzysem gospodarczym oraz zmianą cen paliw. W badanym przedsiębiorstwie koszty transportu w latach 2007-2011 zwiększyły się prawie o ¼. W ich strukturze dominowały koszty paliwa oraz amortyzacja, co wiązało się zakupem nowych pojazdów oraz zwiększeniem skali świadczonych usług.
EN
The aim of the survey was to determine changes in the level and structure of costs of road transport in Poland. A detailed analysis covered a transport company, from which the data for the years 2007-2011 was acquired. The costs of transport services were presented by nature system. The research shows that the economic and financial situation in the transport sector in the last decade was shaped in different ways and this was mainly due to the economic crisis and changes in fuel prices. In the surveyed company the total transport costs and the unit costs in 2007-2011 increased by almost a quarter. The fuel costs and depreciation dominated in their structure, which involved the purchase of new vehicles and the increasing scale of provided services.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczące funkcji transportu w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Uwzględniono takie zagadnienia jak: miejsce transportu wśród zadań logistycznych, transport dostaw, transport do odbiorców, koszty transportu, wykorzystanie własnych środków i zakup usług transportowych, wykorzystywane gałęzie transportu, korzystanie z usług firm logistycznych.
EN
The paper presents the results of questionnaire research concerning the place and the role of transport in functioning of manufacturing, trade and service companies. The following were included: the place of transport and storing among the logistics aims, the transport of supply, transport to recipients, costs of transport and storage, the use of own means and purchase of transport services, used branches of transport as well as using logistic companies services.
PL
Celem badań było wykazanie zależności między ukształtowaniem rozłogu w gospodarstwie rolnym a kosztami transportu wyrażonych w wartości zużytego paliwa w przeliczeniu na jeden hektar użytków rolnych. Wyniki badań przedstawiono w podziale na dwa czynniki: liczbę działek w gospodarstwie i przeciętną odległość działek od ośrodka gospodarstwa. W celu potwierdzenia zauważonych zależności zbudowano model ekonometryczny i przeprowadzono test istotności badanych czynni-ków w zakresie ich wpływu na koszty paliw.
EN
The aim of the study was to show the relations between the shape of farm expanse and transport costs expressed in the fuel cost per one hectare. The results were presented in terms of two factors: the number of parcels in the farm and the average distance from the farm center of the farm parcels. In order to confirm observed relations the econometric model have been estimated and the statistical significance of selected factors and their impact on fuel costs have been recognized.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości prognozowania czasu przejazdu, zużycia paliwa i związanych z tym kosztów przewozu na wybranym odcinku drogi. Ilość zużytego paliwa oblicza jest na podstawie danych dotyczących chwilowego zużycia paliwa w różnych stanach pracy silnika, bazy danych dotyczących infrastruktury drogowej oraz natężenia ruchu w różnych porach dnia. Baza danych dotyczących chwilowego zużycia paliwa została opracowana na podstawie pomiarów drogowych dla różnych parametrów ruchu (prędkość, przyspieszanie, hamowania, zatrzymanie) i obciążenia zależnego od masy rzeczywistej samochodu, profilu drogi i rodzaju wykonywanego manewru. Podczas badań rejestrowano dane z komputera pokładowego samochodu oraz parametry pracy silnika (prędkość obrotowa silnika, prędkość samochodu, czas wtrysku) mierzone przy użyciu systemu OBD. Na podstawie opracowanych baz danych przeprowadzono obliczenia prognozowanego zużycia paliwa dla przejazdu pomiędzy dwoma punktami dla różnych wariantów wyboru trasy i pory przejazdu. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów. Badania wykazały, że istnieje możliwość szacowania kosztów przejazdu oraz emisji spalin dla samochodu na wybranym odcinku drogi z uwzględnieniem parametrów ruchu drogowego.
EN
The paper presents the results of research concerning possibility of forecasting travel time, fuel consumption and related costs of transport on the selected route. Amount of consumed fuel has been calculated from data of momentary fuel consumption in different operating conditions of the engine, a database of road and traffic infrastructure at different times of the day. The database of momentary fuel consumption was elaborated basing on the results of road tests for different movement parameters (speed, acceleration, deceleration, braking, stopping) and load which dependents on the real weight of vehicle, road profile and the type of manoeuvres. Data from the on-board computer of the car as well as engine parameters (engine rotation speed, vehicle speed, fuel injection time) from OBD system have been recorded. Basing on the compiled database, the calculations of forecasted fuel consumption for the journey between the two points for different variants of the route and time of the day have been made. The calculation results were compared with the results of road tests. Studies have shown that it is possible to estimate the cost of travel and the level of exhaust emissions for a car on the selected route, taking into account traffic parameters.
PL
Łańcuchy transportowe powstają w wyniku nieustannego poszukiwania najefektywniejszych tras przewozu towarów. Jest to spowodowane wzrostem gospodarczym oraz rozwojem międzynarodowej wymiany handlowej, realizowanej przy wykorzystaniu i łączeniu wszystkich dostępnych gałęzi transportu. O efektywności tej wymiany decydują koszty transportu związane z eksportem i importem dóbr.
EN
Transport chains are the result constant search the most efficient routes for goods. It is caused by economic growth and the development international trade, implemented using and combining all available modes of transport. The effectiveness of the exchanges determine the transport costs of exports and imports of goods.
PL
Z punktu widzenia relacji cen na amerykańskim i europejskim rynku oraz uwzględniając koszty transportu LNG z USA do Europy, amerykański gaz mógłby być konkurencyjny w Europie. Podaż skroplonego gazu na eksport do Europy z USA będzie, zgodnie z projekcjami najbliższych 10 – 15 lat, relatywnie mała. Tym samym gaz ten nie będzie znacząco wpływał na kształtowanie się cen europejskich. Obecne szacunki na temat kosztów pozyskania polskiego gazu łupkowego jego eksploatacja, przy znanych dziś technologiach, nie będzie opłacalna. Gaz łupkowy, w średnim horyzoncie czasowym, będzie miał umiarkowany wpływ na proces dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia polskiej gospodarki w gaz ziemny.
EN
Taking into account both American and European natural gas prices and LNG transportation costs, US shale gas could be competitive on European market. Nevertheless, supply of US gas for export to Europe, according to latest forecasts, will be relatively small in next 10 – 15 years. Therefore, impact of American shale gas on European gas market will be limited. It is likely, that Polish shale gas exploitation will turn to be not profitable. In these circumstances shale gas will exert only moderate influence on diversification of gas supplies to Poland in the near future.
PL
Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera klasyfikację i podział kosztów transportowych w różnych konfiguracjach, co pozwala na ich monitorowanie i dogłębną analizę w przedsiębiorstwie. Druga część, poparta licznymi wzorami matematycznymi i wyliczeniami, zawiera sposoby wyznaczania cen za usługi transportowe.
EN
The article consists of two parts. The first one contains the classification and división oftransportation costs in different configurations, which enables their monitoring and in-depth analysis in the company. The second part, backed willi mathe- matical formulae and calculations, contains different methods for determining prices for transportation Services.
17
Content available remote Flota nowej generacji na Odrzańskiej Drodze Wodnej
PL
Przedstawiono koncepcję nowej generacji floty dostosowanej do obecnych i przewidywanych w przyszłości warunków nawigacyjnych na ODW. Podane zostały wymiary główne barek pchanych, motorowych i pchacza trasowego. W przypadku pchacza określono podstawowe parametry układu napędowego. Nowa flota może współistnieć z obecnie eksploatowaną. Podane zostały koszty transportu z wykorzystaniem nowej floty. Koszty te porównano z kosztami floty obecnie eksploatowanej. Analiza została przeprowadzona dla relacji porty Gliwice/ Kędzierzyn-Koźle - elektrownia Opole i elektrociepłownia Wrocław.
EN
In the paper, there is presented conception of a new generation of fleet adapted to the actual and predicted in future conditions for navigation on the ODW. There are given main dimensions of pushed barges, motor barges and pusher-tug. For the pusher-tug case the basic parameters of the propulsion system were specified. The new fleet can coexist with the one which is currently operated. Transport costs with using the new fleet are given. These costs were compared with the costs of the fleet currently operated. The analysis was performed for the shipping route ports Gliwice / Kedzierzyn-Kozle - a power plant in Opole and combined heat and power plant in Wroclaw.
EN
The article contains a description of the method supporting the organization of broken cargo transportation. The program, which uses the presented method allows the planning of transport including rail and inland waterways. Description of the computer program shows how to calculate the direct costs for transport modes and external costs of inland transport and probability to achieve throughput of individual sections of the waterway. An essential part of the description is providing a method for calculating the probability of the desired depth of the waterway, the continuous number of days needed to complete the task. The reported results were referred to data from the past. The program is intended for use by shipowners and shippers operating the inland waterways.
PL
Referat stanowi opis metody wspomagania organizacji transportu łamanego. Program, który wykorzystuje przedstawianą metodę pozwala na planowanie transportu wodno-kolejowego. Opis programu komputerowego wskazuje sposoby obliczania bezpośrednich. jak i zewnętrznych kosztów transportu oraz sposób obliczania prawdopodobieństwa wystąpienia określonej głębokości drogi wodnej na jej poszczególnych odcinkach. Najważniejszą częścią referatu jest przedstawienie metody obliczania prawdopodobieństwa wystąpienia pożądanej głębokości drogi wodnej, przez ilość dni umożliwiająca wykonanie określonego zadania przewozowego bez konieczności przerywania procesu. Uzyskane wyniki zostały odniesione do głębokości drogi wodnej zarejestrowanej w przeszłości. Program może służyć armatorom, spedytorom i innym osobom planującym przewozy na polskich drogach wodnych.
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie wyznaczania planów przewozów w obszarach miejskich. Ze względu na znaczną złożoność problemu w artykule przedstawiono wybrane elementy opracowywanej metody VRPC oraz wyniki dotychczasowych analiz. Opisano próbę opracowania metody pozwalającej na sprawne wyznaczanie planów przewozów w obszarach miejskich w sposób dynamiczny, która przyczyni się do efektywniejszego zarządzania pojazdami w aglomeracjach miejskich. Artykuł zawiera teoretyczne analizy problem oraz wyniki zrealizowanych badań.
EN
In the paper the problem of vehicle routing problem in cities has been shown. The logistic system contains a few levels e.g. central consolidation points and customers. Due to a high level of complexity of this problem only some aspect from recent work and outcomes are presented by authors. Authors try to link all VRP methods with theory of city logistic and have received the methodology of setting up routings for vehicles in the city with all dynamic modifications available for dispatchers. Article has two parts. In the first theoretical approach has been presented. In the second real problem has been resolved. This paper is a part of doctoral considerations, at the end of them will be create computer tool for resolving VRPC problem.
PL
Przedstawiono koncepcję nowej generacji floty dostosowanej do obecnych i przewidywanych w przyszłości warunków nawigacyjnych na ODW. Podane zostały wymiary główne barek pchanych, motorowych i pchacza trasowego. W przypadku pchacza określono podstawowe parametry układu napędowego. Nowa flota może współistnieć z obecnie eksploatowaną. Podane zostały koszty transportu z wykorzystaniem nowej floty. Koszty te porównano z kosztami floty obecnie eksploatowanej. Analiza została przeprowadzona dla relacji porty Gliwice / Kędzierzyn-Koźle - elektrownia Opole i elektrociepłownia Wrocław.
EN
In the paper, there is presented conception of a new generation of fleet adapted to the actual and predicted in future conditions for navigation on the ODW. There are given main dimensions of pushed barges, motor barges and pusher-tug. For the pusher-tug case the basic parameters of the propulsion system were specified. The new fleet can coexist with the one which is currently operated. Transport costs with using the new fleet are given. These costs were compared with the costs of the fleet currently operated. The analysis was performed for the shipping route ports Gliwice / Kędzierzyn-Koźle - a power plant in Opole and combined heat and power plant in Wroclaw.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.