Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport zanieczyszczeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper contains the results of numerical simulation of benzene migration, pollutant typical for landfill leachate, through the bottom compacted clay liner of municipal waste landfill. The FEFLOW, DHI software was used in the numerical calculations for four tested clays of various plasticity, compacted according to PN-B-04481:1988 and ASTM D698-12e2 and subjected to three cycles of drying and rewetting. The plasticity of the tested clay materials was determined by standard methods and classified according to the Unified Soil Classification System, ASTM D2487-11. Saturated hydraulic conductivity of the tested compacted clays was determined by the laboratory falling head permeameters for compacted soils, with agreement to ASTM D5856-95. Saturated hydraulic conductivity of the tested substrates after three cycles of shrinkage and swelling was measured by the falling and constant head laboratory permeameter. The sand box and pressure chambers with ceramic plates were used to determine the water retention curve parameters in the range of 0–15 bar. The obtained results showed the influence of cyclic shrinkage and swelling of clays on leachate seepage, triggering benzene migration, through the cracked compacted bottom liner.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych migracji benzenu, zanieczyszczenia często wchodzącego w skład odcieków składowiskowych, przez dolną barierę geologiczną składowiska odpadów komunalnych. Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu FEFLOW, DHI dla dwóch wybranych gruntów ilastych o różnej plastyczności, zagęszczonych według PN-B-04481:1988 i ASTM D698-12e2 oraz poddanych kilku cyklom osuszania i nawilżania. Plastyczność badanych gruntów ilastych określono metodami standardowymi i sklasyfikowano wg Unified Soil Classification System, ASTM D2487-11. Współczynniki filtracji wykorzystanych gruntów po zagęszczeniu wyznaczono za pomocą zgodnych z wymaganiami ASTM D5856-95 przepuszczalnościomierzy do gruntów zagęszczonych. Pomiary współczynnika filtracji zastosowanych gruntów ilastych po trzech cyklach osuszania i nawilżania wykonano za pomocą przepuszczalnościomierza laboratoryjnego. Właściwości retencyjne gruntów w zakresie 0–15 bar wyznaczono za pomocą bloku pyłowego oraz komór ciśnieniowych z płytami ceramicznymi. Uzyskane wyniki obliczeń numerycznych wykazały wpływ cyklicznego osuszania i nawilżania gruntów ilastych na przesiąk odcieków oraz migrację benzenu przez spękaną dolną zagęszczoną przesłonę mineralną składowiska.
2
Content available remote Analysis of long distance transport of pollutants in Lesser Poland area
EN
The environment under goes qulity changes mostly because of human activities. This is particularly the case of the city of Krakow. Indeed, the periphery of Krakow and the city it self was marked by a strong industrialization (including coal and metals mining, iron and aluminium smelters ect.). The city of Krakow is also subjected to long distance pollutants transport from the Silesia region localized to the West of the city. Considering, that predominant wind direction is North, North-West and West, winds transported aerosols containing heavy metals’ particles to Krakow and spread them over a large area between Krakow and the point of emission. So we decided to study the concentration of heavy metals in two points. The first sampling was done in Olkusz. For over 50 years, in the vicinity of this city, lead and zinc ores were extracted. Sampling of soil was done in the industrial wastes heap (Pomorzany mine). The other three samples of the soil core were collected in the Nielepiece Forest (an elevated area between Olkusz and Kraków). Sequential extraction procedure was used to distinguish forms of metals (functional speciation) present in the analyzed soils sapmes [1, 2]. Two metals’ fractions were obtained-ionic and carbonates forms (extracts A) and the elements in absorbed on Fe and Mn oxides and hydroxides. For quantitative determination of Fe, Mn, Mg and Zn atomic absorption spectrometry (AAS) flame technique was used, for K determination atomic emision spectrometry (AES) was applied. Differential pulse voltammetry (DPV) was used for quantitative detrmination of Pb.
EN
This paper presents the results of numerical simulation of benzene migration, pollutant usually observed in landfill leachate, through the bottom compacted clay liner of municipal waste landfill. Our calculations were performed in FEFLOW, DHI software for two tested clay specimens of different plasticity, compacted according to PN-B-04481:1988 and ASTM D698-12e2 and subjected to three cycles of shrinkage and swelling. The plasticity of tested clay materials was determined by the standard methods and classified according to Unified Soil Classification System, ASTM D2487-11. Saturated hydraulic conductivity of compacted tested clay materials was measured by the laboratory falling head permeameters for compacted soils meeting the requirements of ASTM D5856-95. Saturated hydraulic conductivity of the tested substrates after three cycles of drying and rewetting was measured by the falling and constant head laboratory permeameter. Water retention curve parameters were determined in the range of 0-15 bar by sand box and pressure chambers with ceramic plates. The obtained results showed influence of shrinkage and swelling of clays on leachate seepage, triggering benzene migration, through the cracked compacted bottom liner.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych migracji benzenu, zanieczyszczenia często wchodzącego w skład odcieków składowiskowych, przez dolną barierę geologiczną składowiska odpadów komunalnych. Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu FEFLOW, DHI dla dwóch wybranych gruntów ilastych o różnej plastyczności, zagęszczonych według PN-B-04481:1988 i ASTM D698-12e2 oraz poddanych kilku cyklom osuszania i nawilżania. Plastyczność badanych gruntów ilastych określono metodami standardowymi i sklasyfikowano wg Unified Soil Classification System, ASTM D2487-11. Współczynniki filtracji wykorzystanych gruntów po zagęszczeniu wyznaczono za pomocą zgodnych z wymaganiami ASTM D5856-95 przepuszczalnościomierzy do gruntów zagęszczonych. Pomiary współczynnika filtracji zastosowanych gruntów ilastych po trzech cyklach osuszania i nawilżania wykonano za pomocą przepuszczalnościomierza laboratoryjnego. Właściwości retencyjne gruntów w zakresie 0-15 bar wyznaczono za pomocą bloku pyłowego oraz komór ciśnieniowych z płytami ceramicznymi. Uzyskane wyniki obliczeń numerycznych wykazały wpływ cyklicznego osuszania i nawilżania gruntów ilastych na przesiąk odcieków oraz migrację benzenu przez spękaną dolną zagęszczoną przesłonę mineralną składowiska.
PL
Jednym z najważniejszych problemów dotyczących transportu zanieczyszczeń w gruncie jest kwestia określania parametrów charakteryzujących zdolność adsorpcyjną gruntu dla wybranych zanieczyszczeń przemieszczających się z wodą gruntową. W artykule – dla wybranych wskaźników przemieszczających się z wodą gruntową – określono liczbowe wartości parametrów charakteryzujących zdolność adsorpcyjną analizowanego gruntu piaszczystego. Dla tych wskaźników zweryfikowano także zmierzone wartości stężeń ze stężeniami obliczonymi na podstawie opracowanego przez autora modelu (programu obliczeniowego).
EN
One of the most important problems concerning the transport of pollution in the ground is the issue of setting parameters characterizing the adsorption capacity of the ground for selected pollutions transported with the groundwater. The article sets numerical values of parameters characterizing the adsorption capacity of the analyzed sandy ground for selected indicators transported with the groundwater. For these indicators, the article also verifies the measured concentration values against the concentrations calculated based on the model (calculation programme) elaborated by the author.
PL
Omówiono wybrane dane emisyjne i analizy, które są corocznie przygotowywane dla potrzeb ONZ. Przykłady dotyczą głównych sektorów gospodarki i ważniejszych rodzajów działalności przemysłowej.
EN
Numerical data on emissions of air pollutants in key source categories in Poland in 2013 were estd. The estn. of uncertainty was also calcd.
EN
An analytical solution for the space-time variation of contaminant concentration in one-dimensional transient groundwater flow in a homogenous semi-infinite aquifer, subjected to time-dependent source contamination, is derived. The uniform and time varying dispersion along transient groundwater flow is investigated under two conditions. First, the flow velocity distribution in the aquifer is considered as a sinusoidally varying function, and second, the flow velocity distribution is treated as an exponentially increasing function of time. It is assumed that initially the aquifer is not solute free, so the initial background concentration is considered as an exponentially decreasing function of the space variable which is tending to zero at infinity. It is assumed that dispersion is directly proportional to the square of the velocity, noting that experimental observations indicate that dispersion is directly proportional to the velocity with a power ranging from 1 to 2. The analytical solution is illustrated using an example and may help benchmark numerical codes and solutions.
PL
W artykule omówiono modelowanie przepływu wody w jeziorze Gopło. Opisano zastosowane modele matematyczne, dane wejściowe oraz napotkane trudności. Przedstawiono użyte do modelowania siatki elementów skończonych oraz przykładowe symulacje rozprzestrzeniania się substancji w jeziorze. Dalszym etapem badań będzie korelacja źródeł zanieczyszczeń z zapisem w osadach dennych Gopła.
EN
This paper discusses the modelling of the flow of water in the Gopło Lake. Describes the mathematical models used, the input data and the difficulties encountered. Presented used to model the finite element mesh and sample simulations spreading substances in the lake. The next stage of research will be the correlation of the sources of pollution in sediments record Gopło.
PL
Przedstawiono wyniki badań zawartości jonów wybranych metali ciężkich (Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Mn i Fe) w zawiesinach zawartych w wodzie powierzchniowej, na przykładzie Kłodnicy (Górny Śląsk). Próbki wody z zawiesinami pobrano w 8 punktach zlokalizowanych wzdłuż całej długości rzeki. Uzyskane wyniki badań interpretowano zgodnie z niemiecką klasyfikacją LAWA. Stwierdzono korelację pomiędzy zawartością jonów badanych metali ciężkich a zawartością żelaza w zawiesinach. Stwierdzono również, że zawartość metali w zawiesinach obecnych w wodzie z Kłodnicy była mniejsza niż w zawiesinach w Odrze i jej dopływach. Wykazano trównież, że zawartość jonów metali ciężkich w zawiesinach była kilkakrotnie większa niż w osadach dennych, co świadczyło o istotnej roli zawiesin w procesie przemieszczania się zanieczyszczeń wraz z biegiem rzeki. Duże zmiany zawartości jonów metali ciężkich w zawiesinach, obserwowane zarówno w trakcie prowadzenia badań, jak i wynikające z danych literaturowych, wskazują na celowość prowadzenia badań nad dynamiką tych zmian.
EN
Concentrations were measured of eight heavy metals (Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Mn, Fe) found in the suspended solids of surface water. The Klodnica River was chosen as an example to demonstrate the role of suspended solids in heavy metal transport. Water samples containing suspended solids were collected at eight points located along the entire length of the river. The results were interpreted using the German classification LAWA. A correlation was found to occur between the heavy metal ion content and the iron content of the suspended solids. Comparative analysis has demonstrated that the heavy metal content of suspended solids was lower in the Klodnica than in the Odra River and its tributaries. Analysis of the results has also revealed that the heavy metal ion content of suspended solids was several times that of the bottom sediments. This substantiates the significant role of suspended solids in the transport of pollutants down the river. Considerable changes in the heavy metal ion content of suspended solids (not only observed during this study but also reported in the literature) corroborate the need of investigating the dynamics of these changes.
EN
Equations describing the rate of adsorption and absorption processes and those based on Whitman's model have been analyzed. In the case of unstable states, the mass flux penetrating to the layer of the river sediment and calculated by means of these equations differs from the mass flux calculated from the mass diffusion equation. In order to minimize the discrepancies between the flux determined by Whitman's model and a real flux, the correction factor has been introduced into the concentration gradient equation originated from Whitman's model. This correction factor can be expressed as a time dependence of the product of a certain parameter and the concentration derivative at the phase boundary (solid phase side). The corrected equation for the concentration gradient has been used to derive another equation, describing a general rate of the absorption and adsorption processes at the linear interfacial equilibrium and the chemical reactions occurring in the liquid and solid phases; the chemical reactions follow the first order monomolecular mechanism in unstable states with reference to the liquid phase. Knowing the general rate of the earlier mentioned processes it is possible to construct an advective-dispersion model of mass transport in a river including these particular processes. Such a model contains a term defined as a correction factor referring to the time dependence of the concentration derivative with respect to time. The described model may be also used for simulation of the transport of pollutants undergoing adsorption and absorption in the layer river sediment; the processes occur with a finite and infinitely large rate through the equilibrium states.
EN
In the projects of protection of soil-water environment there is a need to combine and process large amount of information from various disciplines to estimate parameters of phenomena and to determine the range and time table of necessary undertakings. Due to complex assessment of processes taking place in aquifers, mathematical modeling is the best tool supporting evaluation off pollution in the ground water environment. It is also an effective method of forecasting the risk associated with the harmful impact of objects polluting grounds and grounds waters. Significant application of mathematical modeling is the use for the enlargement of information gathered in the process of recognition and assessment of condition that prevail in soil-water environment. Results of modeling, if appropriately presented, could be an important element of decision support system in environmental management. This paper describes procedures for developing an environmental remediation decision support system by linking CADD and GIS software with the hydro geological flow and transport models.
PL
W projektach ochrony środowiska wód podziemnych konieczne jest stosowanie narzędzi umożliwiających łączenie i przetwarzanie znacznych ilości informacji pochodzących z różnych dziedzin, w celu oszacowania parametrów zjawisk oraz ustalenia zakresu i harmonogramu potrzebnych przedsięwzięć w tym zakresie. Modelowanie matematyczne dzięki kompleksowej ocenie procesów zachodzących w systemach wodonośnych jest najlepszym narzędziem wspomagającym w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego. Jest ono również skuteczną metodą prognozowania ryzyka, związanego ze szkodliwym oddziaływaniem obiektów zanieczyszczających grunty i wody podziemne. Istotnym zastosowaniem modelowania matematycznego jest jego wykorzystanie do poszerzenia zakresu dostępnej informacji gromadzonej w procesie rozpoznawania i oceny warunków panujących w środowisku gruntowo-wodnym. Wyniki modelowania, w odpowiednim ujęciu, mogą być istotnym składnikiem systemu wspomagania decyzji w zakresie zarządzania ochroną środowiska. W artykule przedstawiono procedurę tworzenia sytemu wspomagania decyzji w ochronie środowiska wód podziemnych bazującą na łącznym wykorzystaniu oprogramowania CADD, GIS oraz hydrogeologicznych modeli przepływu i transportu.
EN
The need to simulate the conditions of transport of the pollutants and the dissolved oxygen in the flux of sewage arises in the modelling of sewage biode´gradation process in gravitational sewer system. In the properly kept sewers, sewage flow velocity is generally uniform, which allows the model describing the pollutant transport to be simplified. The application of further simplifying assumptions, justified by the conditions inside the modelled object, allows us to get the credible results with the acceptable efforts. These simplifications can be considered, depending on the costs of data for model calibration measurement and the numerical calculation costs. The present work is focused on finding the most convenient description of transport and transformation of dissolved and suspended substances by the advection-dispersion formulas, being one-dimensional description of sewage flow. The literature review concerning various treatment of longitudinal dispersion coefficient was presented. The influence of flow conditions in the modelled system on the dispersion coefficient was also shown. Finally, the matrix description of pollutant fraction transport and biodegradation in gravitational sanitation conduit based on advection-dispersion equation, along with the example of numerical procedure, was described.
PL
Celem niniejszej pracy jest zbadanie, na podstawie numerycznych badań modelowych, skuteczności wybranych sposobów ograniczenia transportu określonych grup zanieczyszczeń w wodach podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pochodzących ze składowiska odpadów przemysłowych i oczyszczalni ścieków - poletek odciekowych osadów ściekowych - na przykładzie zakładu papierniczego. Ze względów formalnych nazwa tego zakładu nie może być ujawniona. Zakład ten powstał na początku lat 60-tych ubiegłego stulecia, kiedy to zagadnienia negatywnego oddziaływania zakładów produkcyjnych na środowisko naturalne nie były traktowane priorytetowo. Dopiero po prywatyzacji zakładu w latach 90-tych nowy właściciel położył nacisk na zmniejszenie i likwidację zanieczyszczania środowiska na skutek działalności produkcyjnej. Między innymi w tym celu założona została sieć piezometrów na terenie zakładu i w jego okolicy do monitorowania zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych [16,17,18]. Do oceny procesów migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych wybrano chlorki i suchą pozostałość, które często stosowane są w tego rodzaju badaniach. s. 679-696, bibliogr. 19 poz.
EN
One of the side effects of activities of industrial plants is pollution of water soil environment. Pollutants penetrating to soil react soil skeleton and with underground waters, and are transported together with the stream of underground waters and supply superficial waters. Ability of assessment of pollutants spreading in underground waters principles is essential especially from the point of view of monitoring of quality and protection of waters, both underground and superficial, destined to be intaken, especially as drinking or industrial water. Vertical drainage realised as barrier of wells is most often used, among many ways of the limitation of the transportation of pollutants in underground waters. On the ground in direction along with the flow of underground waters stream barrier of pumping wells is built. By pumping underground waters containing pollutants flowing from the source of contaminations, eg. from under landfill, pollutants can not flow out of the area enclosed with the barrier. Realization of such barrier has to take into account hydrological conditions on the given area. Waters pumped out from wells, in dependence on size of pollutants loading, may be turned back to the technological process, treated or pumped back to the landfill. The paper presents numerical analysis of the pumping wells barrier efficiency for limitation of pollutants migration in ground waters. The numerical assessment is based on measurement results carried out at a certain production plant. For this purpose two groups of representative pollutants were selected with a special focus on pollutants deriving from the industrial waste lagoon and from sludge drying beds of the sewage station. The numerical simulations were carried out using hydrogeological model of the production plant area elaborated in form of digital maps for the further application in the Visual Modflow Software. As a first step of the numerical modelling of the ground water flow was its verifying. It was assumed that the difference between assessed ground water table and the real taken from the measurements ground water table be less than š1.0 m. The pollutants migration analyses were divided into two phases: the first one dealt with a development of the pollution areas within a period of 2,600 days when the infiltration from the industrial waste lagoon and sewage station were as an input according to the envelope of the measurements results. The next simulation period covered the subsequent 5 years when the barrier of pumping wells was put into operation. Under the given hydrogeological circumstances the numerical assessment showed a very low efficiency of the drainage barrier of vertical pumping wells.
PL
Równania transportu stabilnych i pasywnych zanieczyszczeń w strumieniu wody z uwzględnieniem źródła sorpcji. Analiza procesu sorpcji lokalnej równowagi stężeń w fazie ciekłej i stałej.
EN
Transport equations for conservative and passive contaminant in groundwater stream including adsorption source. Analysis of sorption process for local equilibrium of concentration in liquid and solid phases.
EN
Percolation parameters of petroleum distillation products (diesel oil and petrol) in fine, medium and coarse sands were measured. The results are compared to water permeability coefficients. The petrol permeability coefficient is 2–3 times higher than for water and the most meaningful differences were found for fine sands. The permeability coefficient of diesel oil is 2–5 times lower than the same parameter for water, and the most significant difference was noted for coarse sands.
EN
The numerical modelling of groundwater flow and pollutant transport was performed for the old sanitary landfill surrounded by a vertical bentonite barrier. The recirculation system of leachate applied on the landfill was also included in transport modelling. The simulation, using FEMWATER software, aimed at assessment of the vertical bentonite barrier influence on shaping of groundwater level in subsoil on surroundings, as well as estimating the infiltration time of leachate in the waste body during recirculation. The results of groundwater monitoring were used for verification and calibration of the numerical model.
16
Content available remote Sezonowa zmienność transportu azotanów w rzekach Przymorza
EN
In the paper seasonal patterns of nitrate nitrogen loads were analysed for the selected Polish coastal rivers in the period often hydrologic years 1989-1998. Records of nutrient concentrations and water discharges acquired from the Institute of Meteorology and Water Management (IMGW) and the State Inspectorate of Environment Protection (PIOS) were used in the research. The analysis proved that changes in river transport of nitrate nitrogen showed well-expressed seasonal patterns that corresponded with hydrological regimes of the rivers. Nitrogen loads were the highest in winter half-year (November-April), especially during snow-melting period in March. The lowest loads occurred in summer months, mostly in July and August, when river flows and nitrates concentrations were the lowest. During winter half-year on average about 70% of the total annual load of nitrate nitrogen was transported by the Polish coastal rivers.
17
Content available remote Determination of the diffusion parameters of solidified fly ash-water mixtures
EN
The article presents method for determining effective diffusion coefficients of ions released from solidified fly-ash structures. For that purpose tank method and solution of the diffusion equation were used. The diffusion equation took into account desorption of ions in the conditions of saturation of the porous structure. Fly ash from two hard coal power plants: Rybnik and Łagisza was used for studies. Experiments were carried out using samples air-dried for 28 days. Regression functions were drawn to obtain the curves of ions release. Based on the regression functions, parameters of diffusion into finite solution were calculated from the equation. The obtained values are comparable to ions diffusing in loamy soils.
PL
Bezpieczne dla naturalnego środowiska składowanie odpadów wymaga, aby lokowanie ich w różnych warunkach terenowych spełniało określone kryteria dotyczące m.in. grubości i przepuszczalności bariery ochronnej, wysokości jej położenia ponad poziom wody, odpowiedniego układu odbierającego odcieki itd. Na ogół za bezpieczne kryterium przyjmuje się przepuszczalność rzędu 109 m/s. Przy tak dużym ograniczeniu przepływu wody ruch zanieczyszczeń odbywa się głównie drogą dyfuzji. A zatem, przy ograniczeniu czy też braku procesów przepływu, najlepszą, jaką można wykonać, naturalną barierą ochronną jest taka, dla której dyfuzja decyduje o transporcie zanieczyszczeń. W rezultacie pomiary współczynników dyfuzji efektywnej zarówno w gruntach stosowanych jako bariery ochronne, jak i w składowiskach odpadów stają się niezbędnym składnikiem oceny oddziaływania odpadów na środowisko wodne. W artykule omówiono sposób wyznaczania współczynników dyfuzji efektywnej jonów uwalnianych z zestalonych struktur popiołów lotnych. Do tego celu wykorzystano metodę zbiornikową oraz rozwiązanie równania dyfuzji do roztworu ograniczonego, uwzględniające desorpcję jonów z materiału badawczego w warunkach pełnego nasycenia struktury porowej. Wykorzystano popioły lotne pochodzące z Elektrowni "Rybnik" oraz popioły z produktami odsiarczania spalin z Elektrowni "Łagisza". Badania przeprowadzono na próbkach sezonowanych w warunkach powietrzno-suchych przez 28 dni. Dla uzyskanych krzywych uwalniania się jonów wyznaczono funkcje regresji oraz w oparciu o nie wyliczono parametry procesu dyfuzji. Najwyższe wartości współczynnika dyfuzji efektywnej uzyskano dla jonów sodowych i potasowych, wynoszące odpowiednio 6,1ź10(10) i 2,4ź10(10) m2/s dla produktów poreakcyjnych z Elektrowni "Łagisza" oraz 1,4ź10(10) i 1,6ź10(10)m2/s dla popiołów z Elektrowni "Rybnik". Najniższą wartość współczynnika dyfuzji otrzymano dla wapnia (1,2ź10(11) i 2,9ź10(12) m2/s), co w zestawieniu z wysoką wartością współczynnika podziału świadczy o tym, że wapń po zestaleniu odpadów zostaje związany w ich strukturze. Przedstawione w literaturze modele procesu dyfuzji substancji pojedynczej, wyodrębnionej, nie uwzględniają obecności innych jonów mogących mieć wpływ na zmianę stężeń równowagowych w czasie. Jednak tzw. procesowe podejście do zagadnienia, które zaprezentowano w niniejszym artykule, uwzględnia fakt oddziaływań dodatkowych, bowiem estymowany współczynnik dyfuzji efektywnej oparty o pomiary roztworów rzeczywistych w pewnym stopniu jest już obciążony tymi wpływami.
18
Content available remote Mathematical modelling of contaminant flow and transport in ground waters
EN
Effective action intended to counter deterioration of ground water resources quality makes it necessary to identify the processes which have a bearing on contaminant infiltration into subterranean waters and design appropriate tools with a view to quantifying the processes in question. In view of the complexity of these issues, the most suitable method for resolving them is by mathematical modelling The present paper discusses two related mathematical models designed to model flow and transport in a three dimensional porous variably saturated medium in unsteady conditions.
PL
Efektywne przeciwdziałanie postępującemu pogarszaniu się jakości wód podziemnych wymaga rozpoznania procesów wpływających na przedostawanie się zanieczyszczeń do tych wód oraz opracowaniu narzędzi umożliwiających ich kwantyfikację. Ponieważ zagadnienia te są złożone, więc aby je rozwiązać najlepiej jest zastosować metody modelowania matematycznego. Przedstawiono dwa powiązane ze sobą modele matematyczne przeznaczone do modelowania przepływu i transportu w trój wymiarowym ośrodku porowatym o zmiennym nasycaniu, w warunkach nieustalonych.
19
Content available remote Transport zanieczyszczeń w rzekach i kanałach
EN
Mathematical description of the concentration field of pollutants in different aquatic systems par-ticularly in rivers, open channel flows and reservoirs is presented. Pollutants are defined here as all kinds of chemical substance that mix readily with water but do not react with it. It is assumed that the pollutants are passive but do not have to be conservative. The heat is also treated as a pollutant and it is shown how to describe the temperature field in the considered aquatic environment. Water flows in rivers, open channels and reservoirs are usually turbulent and the concentration calcula-tions need special treatment. It is shown how to describe mathematically the concentration distribu-tion in turbulent flows and also in shallow rivers and very long rivers. The pollutant transport in shallow rivers is treated as two-dimensional case and in very long rivers as one-dimensional case. The processes of dispersion in two-dimensional and one-dimensional cases are discussed.
20
Content available remote Podstawy modelowania transportu zanieczyszczeń
EN
The paper deals with the modeling of the transport and mixing of pollutants in any continuum (fluid, gas, electrolyte, solid body). Any chemical substance which mix readily with fluid medium as well as heat, mass or electrical current can be treated as pollutants. All these pollutants mix with medium in very similar way. The concentration field is described by the identical conservation equation. It is shown how to receive this equation and how to use it for the description of the con-centration field in the water reservoir.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.