Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport wodny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
A study has been conducted on the use of alternative energy sources for propulsion of a vessel in inland waterway transport. It is clear that at this stage it is most appropriate to use a vessel designed for short-haul trips between two banks of a ferryboat for passengers and luggage or for recreation and entertainment. On this basis, research has been conducted on a newly designed and built vessel to carry up to 12 people. The drive is fully powered by 180-Ah batteries at 48 V. The batteries are charged by the sun through 5-kW solar panels. The results show that the vessel powered by two 5-kW electric motors can sail autonomously for about 1.5 hours, to travel about 13 km, at an average speed of 7.9 km/h with an average energy consumption of 71.3 kWh/100km when sailing on a linearly reversible route including sailing downstream and upstream on the Danube River.
2
PL
Delta Rzeki Perłowej niezupełnie przypomina rejon zatoki San Francisco, aglomeracje wokół Zatoki Tokijskiej czy Nowego Jorku. Jest jednak bezsprzecznie jedną z największych stref transportowo-przeładunkowych na świecie, z takimi portami morskimi jak Hongkong, Shenzhen i Kanton (Guangzhou) z trafiającymi tu rocznie ponad 63 mln kontenerów (TEU), oraz licznymi lotniskami wokół zatoki, obsługującymi 140 mln pasażerów.
3
Content available remote Operation preparation of the state territory and transport
EN
The paper titled Operational Preparation of the State Territory and Transport analyzes possible methods of operational preparation of the state territory by means of a descriptive method. It defines the continuity of operational preparation of the state territory to the infrastructure of the Czech Republic, it describes the place and importance of socio-technical infrastructure in the operational preparation of the territory, states the legislative standards under which construction is carried out. The directions of operational preparation of the area from the perspective of road, rail and water transport are described in detail. The paper recommends the process of operational preparation of the state territory not only from the point of view of possible state of war, but also from the point of view of non-military threats.
PL
Inwestycje, które nie wiadomo po co powstały i nie wiadomo czemu służą, Amerykanie nazywają White Elephants (Białe Słonie). Mam wrażenie, że stado takich słoni pojawiło się ostatnio w naszym kraju. Stado składa się z: przekopu przez Mierzeję Wiślaną, kaskady Dolnej Wisły, Centralnego Portu Komunikacyjnego i Kolei Dużych Prędkości, w tym połączenia Warszawa-Budapeszt.
PL
Artykuł jest odpowiedzią na nasilające się w ostatnim czasie kontrowersyjne wypowiedzi ekologów w prasie i telewizji, a także petycje wysłane do właściwych władz na temat szkodliwości transportu wodnego na dolnej Wiśle i jego skutkach w sferze ornitofauny na obszarze koryta - piaszczystych łach.
EN
The article is a response to the increasingty frequent controversial statements of ecologists made in the press and in the television, as well as petitions sent to relevant authorities claiming the averse influence of the water transport in the lower Vistula River section on the ornithofauna in the riverbed area-sand bars.
PL
Europejska sieć śródlądowych dróg wodnych charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem warunków nawigacyjnych oraz licznymi wąskimi gardłami. Doświadczenia wielu krajów Europy w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych mogą stanowić ważną pomoc przy opracowywaniu i realizowaniu inwestycji w innych państwach. Celem artykułu jest przedstawienie dobrych praktyk w zakresie śródlądowych dróg wodnych, czyli inwestycji, które przynoszą korzyści społeczeństwu, gospodarce i środowisku.
EN
The European network of inland waterways is characterized by a large variety of nautical conditions and numerous bottlenecks. The experience of many European countries in the inland waterways development can constitute an important input for development and implementation of investments in other countries. The aim of the article is to present good practices related to inland waterways, i.e. investments that benefit the society, the economy and the environment.
7
Content available Pływające autobusy
PL
W artykule przedstawiono innowacyjne koncepcje konstrukcji autobusów amfibia jako środka transportu, zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Amfibia to pojazd o podwójnym zastosowaniu. Możne posłużyć do różnych zastosowań w dziedzinie militarnej, operacjach ratowniczych, jak i turystyce. Artykuł koncentruje się na opisie koncepcji ,,pływających autobusów” w rożnych krajach. Sukces każdej koncepcji w dużej mierze opiera się na badaniach i rozwoju, chociaż są już znane autobusy amfibie, pojazdy tego typu mają jeszcze przed sobą długą drogę innowacyjnego rozwoju.
EN
The article presents innovative concepts of the construction of ,,swimming buses” as a means of transport, both on land and on water. Amphibian is a dual-use vehicle. It can be used for various applications in the military area, rescue operations, as well as tourism. The article focuses on the description of the concept of an ,,swimming buses” in various countries. The success of each concept is largely based on research and development, although amphibious buses are already known, and vehicles of this type still have a long way to go through innovative development.
PL
Zróżnicowane potrzeby transportowe są pochodną różnorodnych procesów produkcyjnych i związanego z nimi przemieszczania ładunków. Rozwój poszczególnych gałęzi transportu można także oceniać na podstawie udziału w nich wyspecjalizowanych technologii przewozowych. Transport, który odpowiada zasadom zrównoważonego rozwoju, daje możliwości dużego udziału w przewozach tych gałęzi transportu, które w stopniu najmniejszym oddziałują na środowisko. Dotyczy to również przewozu kruszyw.
EN
Diversified transportation needs derive from various production processes and the associated transportation of cargo. The development of particular modes of transport can also be assessed on the basis of the share of specialized transportation technologies. Transport which corresponds to the principles of sustainable development provides opportunities for a large share of these modes of transport which impact the environment the least. This also applies to the transportation of aggregates.
PL
Reaktywacja w początkach lat sześćdziesiątych XIX wieku trzeciej już Rady Stanu Królestwa Polskiego dała asumpt warszawskim administratorom do dogłębnego zajęcia się problematyką transportu wodnego kraju. Był to bodajże ostatni już moment pod rosyjską władzą najezdniczą, gdy Polacy mogli próbować przynajmniej wywierać efektywny wpływ na regulację rzek, warunki spławu na Wiśle, czy dalszy rozwój Kanału Augustowskiego, ewentualnie nawet sieci kanałów. W artykule przeanalizowano zatem wnioski składane w sprawie regulacji Wisły i spławu na tej rzece oraz lepszego wykorzystania Kanału Augustowskiego, jak też dalszej możliwości budowy Kanału Windawskiego i kanału Wisła-Narew.
EN
At the beginning of 1860s, reactivation of the Polish Kingdom third Council of State inspired the Warsaw administrators to take a closer look at the country’s water transport. It was one of the last moments under the Russian domination where the Poles could at least try to influence the regulation of rivers, the conditions of rafting on the Vistula River or further development of the Augustowski Canal or even a system of canals. The article analyses the motions submitted with regard to the Vistula regulation and rafting and those urging for a better use of the Augustowski Canal, as well as motions regarding construction of the Windawski Canal and the Vistula-Narew canal.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena zasadności realizacji inwestycji pod nazwą Kanał Krakowski, stanowiącej czterokilometrowy kanał lateralny Wisły w obrębie Krakowa, o funkcji przeciwpowodziowej, żeglugowej lub żeglugowo-powodziowej. Podstawą tej dyskusji są uwarunkowania historyczne, obecny stan zagospodarowania i zabudowy aglomeracji krakowskiej, zasad zarządzania ryzykiem powodziowym w obszarze Wisły krakowskiej oraz koncepcje żeglugowe. W konkluzji autorzy prezentują pogląd o odstąpieniu od dalszego procedowania Kanału Krakowskiego jako przyszłej inwestycji wodnej.
EN
The article presents an analysis and an assessment of validity of the Cracow Canal investment, being a four-kilometer lateral Vistula canal within the Cracow city limits, with a flood protection, navigation or navigation/flood protection function. The basis for discussion are historical conditions, current state of the Cracow agglomeration development, principles of flood risk management in this section of the Vistula River and navigation concepts. The authors conclude that further processing of the Cracow Canal as a future water investment should be abandoned.
PL
W kształtowaniu przestrzeni zazwyczaj przyjmowane są standardy wynikające z przyjętych powszechnie rozwiązań mających zaspokajać ludzkie potrzeby. Niestety często środki okazują się ważniejsze niż cele. Dążąc do zapewnienia mobilności i jednocześnie ochrony przed uciążliwościami transportu ogromne przestrzenie przeznacza się na wyalienowane z otoczenia trasy komunikacyjne i przestrzenie izolujące. Są jednak inne rozwiązania. Spektakularnym przykładem jest Wenecja – miasto, którego spora część jest niedostępna dla samochodów. Zatem pozbawiona jest związanych z ich obecnością uciążliwości, ale także możliwości wykorzystania ich w wielu różnych celach. W Wenecji w rolach w większości świata zarezerwowanych dla samochodów występują różnego rodzaju łodzie i statki. Warto zwrócić uwagę na szereg codziennych sytuacji z funkcjonowania części Wenecji pozbawionej samochodów. Zastępuje je nie tylko transport wodny, ale także pieszy. Znaczenie dla codzienności Wenecji ma także kameralna skala pieszych placów i uliczek. Wenecja boryka się z problemem utraty mieszkańców wypieranych przez turystów, oraz wypierania funkcji służących mieszkańcom przez przeznaczone dla turystów. Jednakże te problemy nie powinny dyskredytować organizacji przestrzeni w mieście. Są one bowiem skutkiem ubocznym sukcesu turystycznego wynikającego z wyjątkowej jakości miejsca. Przykłady rozwiązań opartych na odrzuceniu podporządkowania przestrzeni samochodom można znaleźć także w wielu innych miejscowościach, na terenie których odrzucenie dominacji samochodu nie przybrało takiej skali jak w Wenecji. Przykłady można znaleźć także w Polsce. Inne relacje przestrzenne powodują inne relacje między różnymi użytkownikami, a także inne relacje między przebywaniem w mieście, a przemieszczaniem się przez nie.
EN
Shaping of the space generally follows the standards which are created in search for fulfilling the human needs. Unfortunately the means often became more important than the goals. In order to provide mobility and at the same time protection from the oppressiveness of transportation the huge space is lost for the transportation roads which are alienated from their surrounding and for the buffer spaces. There are different solutions. The spectacular example of their use is Venice – the city big part of which is inaccesibble for cars. It means it is free from oppressiveness connected with the presence of cars, but also it does not use the possibilities given by using cars for different needs. The function reserved in majority of the world for cars in Venice is provided by different kinds of boats. It is worth to pay attention on different everyday situations from the part of Venice which is free of cars. They are substituted not only by water transit but also by the pedestrian transit. The small scale of the streets and squares of Venice also has an important meaning for the everyday of the city. Venice faces a serious problem of the loss of its inhabitants which are pushed out of the city by the tourists. Also the functions which serve the inhabitants are pushed out by the functions for tourists. However the problems of the city should not discredit the management of the traffic in the city. The problems are the site effect of success of Venice as a tourist destination which follows the unique quality of the place. The examples of the solutions which base on the rejection of the domination of the car in the space of the city one can find also in other places, where the rejection of the hegemony of the cars does not have such a total scale as in Venice. Such examples can be found also in Poland. Different space relations cause different relations between different users, as well as different relations between spending time in the city and passing it through.
PL
W artykule przedstawiono technologię montażu przęseł mostów stalowych z wykorzystaniem transportu wodnego. We wszystkich opisanych przypadkach zastosowano stały schemat montażu składający się z następujących kroków: prefabrykacji elementów o wymiarach transportowych (transport drogowy), scalania elementów w duży segment w dogodnym miejscu, transportu wodnego dużego segmentu i montażu na miejscu przeznaczenia.
EN
The article presents the technology of steel bridge spans assembly using waterway transport. In all cases described in the paper a fi xed procedure of the assembly was applied, consisting of the following steps: prefabrication of the components of the transportation size (road transport), consolidation of the components into one large structure at a suitable place, waterway transport of the large structure and its assembly on spot. Particular attention has been paid to the objective external conditions accompanying the assemblies, as well as theoretical and technical problems to be solved during their completion.
14
Content available remote Kanał ze słoniny
PL
Czy rzeki i kanały wodne wrócą do łask jako alternatywa dla transportu kolejowego i drogowego? Atrakcją turystyczną już są. Ostatnio odżyła idea budowy wielkiego kanału, który połączyłby Odrę z Dunajem. Jego początkiem ma być Kanał Kędzierzyński, port w Koźlu i Kanał Gliwicki. Drugim wariantem transportu towarów drogą wodną jest linia Dunaj – Odra – porty bałtyckie. Przed wojną Odrą transportowano nawet 11 milionów ton towarów. W ubiegłym roku jedynie 300 tysięcy ton. Wiadomo, że powrót do dawnych wielkości przewozów będzie możliwy przez działania podejmowane nie tylko w Polsce. Więcej w tekście Jerzego Gościńskiego pt. „Kanał ze słoniny”.
EN
Will rivers and canals be appreciated again as an alternative for the rail and road transport? They are already a tourist attraction. Lately the idea to build the great canal to connect the Oder and the Danube has revived. The Kędzierzyn Canal, the port in Koźle and the Gliwice Canal would be its beginning. Another option of freight transport is the route Danube-Oder-Baltic ports. Before World War II as much as 11 million tonnes of cargo were transported by the Oder. Last year it was only 300 thousand tonnes. The previous transport volumes could be back, when some actions are taken, not only in Poland. One may read more in the text written by Jerzy Gościński, entitled „The Pork Fat Canal”.
15
Content available remote Barka – transport (nieco) zapomniany
PL
Jak pływa się na żaglówkach, wie prawie każdy, ale pływanie barką to mniej znany rodzaj turystyki, tym ciekawszy, że pozwala przemierzać okolice bardzo rzadko oglądane z okien samochodów czy z pokładów jachtów. Cała Europa pokryta jest siecią dróg wodnych. Są to sztucznie wykopane kanały łączące się z wielkimi rzekami i przecinające jeziora. Płynąc nimi z Polski, można dotrzeć do największych europejskich miast: Berlina, Amsterdamu, Paryża czy Wenecji. W dodatku barką może pływać każdy. Niepotrzebne są do tego żadne uprawnienia – ani w Polsce, ani za granicą.
EN
Almost everybody knows how to use sailing boats, but sailing on barges is a less popular type of tourism, all the more interesting one, as it allows to travel through the areas rarely visible from car windows or yacht boards. All Europe is covered with the network of inland waterways. Those are human made canals crossing great rivers and lakes. Using them, one may travel from Poland to the greatest European cities: Berlin, Amsterdam, Paris or Venice. Additionally, everyone can use a barge. You do not need any certificates, neither in Poland nor abroad.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu jako krajowych i regionalnych (bałtyckich) węzłów transportu multimodalnego oraz śródlądowego transportu wodnego jako dostawcy i odbiorcy ładunków z tych portów. Wskazano na aspekty ekonomiczne i ekologiczne transportu wodnego oraz aktualne możliwości wykorzystania polskich śródlądowych dróg wodnych.
EN
The article presents the importance of sea ports of Gdansk, Gdynia, Szczecin and Świnoujście as national and regional (Baltic) multimodal transport nodes and inland water transport as a supplier and recipient of goods from these ports. They pointed to the economic and ecological aspects of water transport and the current possibilities of using Polish inland waterways.
PL
W artykule poruszono tematykę związaną z żeglugą śródlądową na dolnej Odrze i Wiśle. Zaprezentowano Wisłę i Odrę jako drogi wodne, ich warunki eksploatacyjne oraz opis ogólnych uwarunkowań żeglugowych.
EN
In the article a subject matter brought up was associated with the inland waterway shipping on the lower Oder and the Vistula. The Vistula and the Oder were presented as the watercourse, their operating conditions and the description of general navigational conditioning.
EN
This article presents a comparison of carbon dioxide emission during passengers and freight transporting by different transport modes. Because of significant diversity of transport means, the emissions expressed in grams per passenger kilometre or tonne kilometre were compared. Available data published in references were used to achieve this goal. The comparison revealed significant differences between transport modes as well as inside them, between transport means. High CO2 emission during aircrafts takeoff caused a necessity to take into account the flight distance for the air transport.
PL
W niniejszym artykule porównano emisję dwutlenku węgla podczas przemieszczania pasażerów i ładunków różnymi rodzajami transportu. Z uwagi na dużą różnorodność środków transportu porównano emisję wyrażoną w gramach na pasażerokilometr lub tonokilometr pracy przewozowej. Do porównania wykorzystano dane dostępne w literaturze. Pozwoliło to na określenie występujących różnic dla poszczególnych rodzajów transportu, a także w ramach danego rodzaju pomiędzy różnymi środkami transportu. Z uwagi na dużą emisję towarzyszącą startowi i wznoszeniu się samolotów w przypadku transportu lotniczego konieczne było uwzględnienie pokonywanej odległości.
PL
Prezentowany artykuł dotyczy bezpieczeństwa transportu wodnego śródlądowego w Polsce. Przedstawiono w nim jego specyfikę na tle innych krajów europejskich, opisano wybrane problemy, jakie mogą wystąpić podczas prowadzenia tej formy transportu oraz określono główne czynniki inicjujące sytuacje nadzwyczajne na polskich śródlądowych drogach wodnych. W artykule zaprezentowano 7 przykładów sytuacji nadzwyczajnych z udziałem jednostek śródlądowych, jakie miały miejsce w ostatnich latach w Polsce. Dla dwóch z nich przeprowadzono analizę przyczynowo-skutkową, z wykorzystaniem diagramu Ishikavy. W sposób graficzny wyszczególniono przyczyny i podprzyczyny zaistniałych zdarzeń oraz ich wzajemne relacje. Analiza to zobrazowała dotychczasowe nieprawidłowości w systemie bezpieczeństwa i funkcjonowaniu żeglugi śródlądowej w Polsce.
EN
The article concerns the safety of inland waterway transport in Poland. It presents its specificity compared to other European countries, describes some problems that may occur during shipping and identifies the main initiators of emergencies on the Polish waterways. The article presents seven examples of emergency situations involving inland vessels that have taken place in recent years. Analysis of cause and effect has been made for the two of them using the Ishikava’s diagram. The various causes of the events and their mutual relations were graphically detailed. This analysis illustrated the existing deficiencies in the safety system and the functioning of inland waterway transport in Poland.
PL
Śródlądowe drogi wodne odgrywają istotną rolę w transporcie towarów na europejskim i światowym rynku. Wplecione w multimodalną sieć transportową uzupełniają transport kołowy, kolejowy i lotniczy, a ich gospodarcze wykorzystanie przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń, obniżenia zużycia energii, zmniejszenia kosztów transportu oraz zwiększenia bezpieczeństwa.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.