Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 128

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport wewnętrzny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Przeciętne nakłady inwestycyjne na transport technologiczny w górnictwie surowców skalnych stanowią 20-30% łącznych nakładów na budowę kopalni, w tym koszty samego transportu kształtują się w granicach 60% kosztu wydobycia, w zależności od odległości transportowania i innych uwarunkowań.
PL
Według ekspertów klastra Clean Intralogistics Net w obszarze intralogistyki urządzenia transportu wewnętrznego z napędem wodorowym wykorzystuje 10% z 500 największych firm na świecie.
EN
The food industry is characterized by specific technical and technological conditions. The sanitary and epidemiological considerations play a very important role as well, and the materials used in production must meet the appropriate requirements. In the case of transport operations, the above-mentioned criteria must also be met. The article presents the problems of transporting beverages in aluminum can packaging using a plate conveyor. Depending on the efficiency of the production machines, the type of material (product packaging), the location of the center of gravity and the angle of friction, the parameters of the conveyor operation were determined.
EN
Electronic systems are very important part of the automotive industry. Electronic products have high reliability due to the critical functions performed by some of the modern modules. Cyclic mechanical load and vibration are main of the conditions, that the electronic modules are subjected during the transport. In this paper, the main incompatibilities in the internal transport processes of soldering of selected elements for automotive company are presented. The main purpose of the article is to identify the causes of these nonconformities. The source of the cause of nonconformity was determined by means of quality tools and methods: 5 WHY analysis or modified p-FMEA analysis. The results obtained from the presented investigations enable the elaboration solutions for the transport process inside the analyzed company. The presented solutions are the result of eliminating or limiting the amount of nonconformities in the analyzed process. The important expectations of solutions are presented. The proposed solutions are the result of eliminating or limiting the amount of non-conformities in the analyzed process on the soldering line.
PL
Artykuł przedstawia przebieg badań i wyniki projektu realizowanego we współpracy z jednym z przedsiębiorstw działających w branży farmaceutycznej w Polsce. Celem projektu jest wyznaczenie optymalnej liczby opakowań wielokrotnego użycia. Badania prowadzone są na terenie dwupiętrowej hali, gdzie produkowane są różnego rodzaju tabletki. W badanym obszarze przedsiębiorstwa do przechowywania i transportu surowców wykorzystywana jest beczka. Gabaryty beczek, ich wysoka cena, a przede wszystkim konieczność spełnienia wymagań branżowych dotyczących bezpieczeństwa przechowywanego i przemieszczanego surowca powodują szereg problemów zarówno dla pracowników kierujących tym obszarem firmy, jak i dla pracowników operacyjnych. Dotychczasowe problemy, a także planowane zwiększenie produkcji generują potrzebę zbudowania narzędzia, które pozwoli na wyznaczenie optymalnej, dla prawidłowego przebiegu procesu, liczby beczek. Narzędziem opisanym w niniejszym artykule jest model symulacyjny zbudowany z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim.
EN
The article presents the course of research and the results of the project carried out in cooperation with one of the companies operating in the pharmaceutical industry in Poland. The goal of the project is to determine the optimal number of reusable packaging. The research is conducted on the wall of a two-storey hall, where various types of tablets are produced. In the studied area of the enterprise, a barrel is used to store and transport raw materials. The dimensions of barrels, their high price, and above all the need to meet industry requirements regarding the security of stored and transported raw material cause a number of problems for both employees managing this area of the company, as well as for operational employees. The problems to date and the planned increase in production generate the need to build a tool that will allow to determine the optimal number of barrels for the correct course of the process. The tool described in this article is a simulation model built using FlexSim simulation software.
PL
Rozwój technologii w zakresie magazynowania energii oraz rozwiązań ładowarek wpłynął na powstanie wielu sposobów zasilania wózków automatycznych. W artykule omówiono technologie układów zasilania stosowanych w zrobotyzowanych pojazdach transportowych.
EN
The development of technologies in the field of energy storage and loader solutions has influenced the creation of many ways to power the automatic trucks. The article discusses the technologies of power systems used in Automated Guided Vehicle.
PL
W pracy dokonano charakterystyki transportu wewnętrznego występującego w przedsiębiorstwie produkującym cukier. Przedstawiono proces produkcyjny cukru ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń transportu wewnętrznego. Wykorzystano dane pochodzące z tego przedsiębiorstwa uzyskane za pomocą metody obserwacyjnej i badania dokumentów oraz zebraną literaturę. Dodatkowo przeprowadzono analizę FMEA transportu wewnętrznego.
EN
Paper characterizes the internal transport occurring in a sugar-producing company. The production process of sugar is presented with special regard to internal transport equipment. The data from this enterprise were obtained using the methods of observation and examination of documents and using the collected literature. In addition, an FMEA analysis of internal transport was carried out.
PL
W artykule przedstawiono planowanie transportu drogowego w przedsiębiorstwie rolnym z wykorzystaniem systemu GPS do rejestracji pracy środków transportowych i oceny efektywności transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie rolnym podczas zbioru pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy na ziarno z całkowitej powierzchni 460 ha. Pola rozmieszczone były od centrali w promieniu 10,75 km. Do przetransportowania było łącznie 4479,8 t. Na podstawie otrzymanych wyników zostały obliczone czasy trwania kursu z ładunkiem i bez ładunku, czas obrotu, wielkość potoku towarowego i prędkość eksploatacyjna oraz techniczna.
EN
The article presents road transport planning in an agricultural enterprise using a GPS system for recording the work of transport means and assessing the efficiency of internal and external transport. The research was carried out in an agricultural enterprise during winter wheat harvest, winter rape and corn for grain from a total area of 460 ha. The fields were located from the headquarters within a radius of 10.75 km. A total of 4479.8 tons were transported. On the basis of the results obtained, the duration of the course with and without cargo was calculated, the turnover time, the size of the freight stream and the operational and technical speed.
PL
W artykule przedstawiono analizę przyczyn i skutków powstawania potencjalnych wad/błędów w transporcie wewnętrznym oraz kontroli jakości komponentu wyrobu motoryzacyjnego. Celem badań była identyfikacja wad/błędów oraz miejsc i przyczyn ich powstawania w trakcie realizowanych procesów. Na podstawie przeprowadzonej analizy FMEA z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością t.j. analizy Pareto-Lorenza i diagramu Ishikawy zostały wyznaczone i zaproponowane rozwiązania w formie możliwych działań naprawczych i zapobiegawczych w celu zapewnienia najwyższej jakości wyrobu.
EN
The article presents the analysis of causes and effects of the potential faults/errors appearance in internal transport and quality control of the component part of the automotive product. The aim of the research was identification of faults/errors as well as places and causes of their occurrence during the realized processes. On the basis of the conducted FMEA analysis with the use of the quality management tools i.e. the Pareto-Lorenz analysis and Ishikawa diagram, the solutions have been assigned and offered, in form of possible recovery and prevention measures , in order to provide the highest quality of the product.
EN
The paper presents the problem of dynamic criterion of stability loss of industrial hall with internal transport. The analysis was performed with finite element method. As a result of the calculation the relationship of eigenfrequency and axial compressive force was presented. On the basis of these results fundamental recommendations formulated for designers of steel halls with internal transport.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienie dynamicznej utraty stateczności hali stalowej z transportem wewnętrznym. Analizę przeprowadzono metodą elementów skończonych. Jako wynik obliczeń przedstawiono zależność częstości drgań własnych konstrukcji od siły ściskającej w słupach konstrukcji. Na podstawie wyników analizy sformułowano podstawowe zalecenia dla projektantów konstrukcji hal stalowych z transportem wewnętrznym.
EN
Internal transport is one of the areas of business functioning directly related to the area of production. The work carried out analyzes data on one of the areas of internal transport functioning in the company, which included the transport of load units between individual buildings in the plant, including the time required for the means of transport to load and unload the load units. The examples presented show that very often the loading or unloading process could take much less time than it actually is, and that the amount of transported units per day would be much higher without the need for changes in the means of transport or their parameters through process integration.
PL
Transport wewnętrzny jest jednym z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa bezpośrednio związanym z obszarem produkcji. W pracy przeprowadzono analizę danych dotyczących jednego z obszarów funkcjonowania transportu wewnętrznego w firmie obejmującego transport jednostek ładunkowych pomiędzy poszczególnymi budynkami w zakładzie z uwzględnieniem czasu oczekiwania środka transportu na załadunek oraz rozładunek jednostek ładunkowych. Zaprezentowane przykłady pokazują, że bardzo często proces załadunku lub rozładunku mógłby trwać o wiele krócej niż trwa w rzeczywistości, a ilość transportowanych dziennie jednostek ładunkowych byłaby znacznie większa bez konieczności zmian w ilości środków transportu lub ich parametrach poprzez integrację procesów.
EN
The article describes the division and functions of internal transport in production logistics and internal transport systems. Its characteristics and main assumptions were presented. An internal transport analysis of the selected manufacturing company was performed. Selected results of the research in the production company were presented using the PFMEA method. Through the use of PFMEA analysis, the causes of the errors encountered during transport in the company were identified and corrective measures proposed, so that the transport system fulfills its role, does not interfere with the production process, and ensures safe movement of cargo.
PL
W artykule opisano podział i funkcje transportu wewnętrznego w logistyce produkcji oraz systemy transportu wewnętrznego. Dokonano jego charakterystyki i przedstawiono główne założenia. Dokonano analizy transportu wewnętrznego wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Zaprezentowano wybrane wyniki badań w przedsiębiorstwie produkcyjnym wykorzystując między innymi metodę PFMEA. Poprzez zastosowanie analizy PFMEA zidentyfikowano przyczyny błędów występujących podczas transportu w przedsiębiorstwie oraz zaproponowano działania korygujące, tak aby system transportu spełniał swoją rolę, nie zakłócał procesu produkcji, jak również zapewniał bezpieczne przemieszczanie ładunków.
EN
At present a supply chain poses quite a challenge. The paper presents one the methods supporting decision makers in a supply chain, namely a Markov chain of kth row. This theory constitutes an important part of the law of probability and it is also associated with soft calculation methods e.g. fuzzy sets. It may be applied in numerous fields e.g. physics, genetics, meteorology and technical disciplines. The Markov chain method may be used when assumptions about independence of events and random variables cannot be made. Thanks to this method social-economic phenomena may be predicted. These characteristics made the author attempt to create a model based on the Markov chains of kth row in a supply chain. The focus was on sales planning accounting for safety stocks planning and various characteristic of this supply chain.
EN
The basis of each IT system is data exchange both between individual modules of program and between program and user. The number of exchanged data and the number of operations on the data, which should be performed, require application of professional tools allowing for collecting and performing operations on multiple types of data. One of these tools are databases, which are an essential part of any IT system. With database designing are connected many decision problems which can occur both during the construction of database management system and at the stage of integration of entire user application with developed database. The article presents typical decision problems connected with designing of databases. These problems mainly concern sphere of information technology (including the programming language or recovery mechanism of database after the failure). Database architecture for typical IT system from the point of view possible paths for users were discussed, and role of catalogues played in development of database were presented. In addition, modular structure of the database, which was developed for the system SIMMAG3D for modelling and visualization of warehouse facilities in 3D was shown. This system is being developed under a project financed by the National Centre for Research and Development. We discussed in detail one of the essential elements in developed database - catalogues of means of external and internal transport, non-mechanical equipment and accessories which are essential from the point of view of the work load.
EN
The paper presents the eigenvalue problem in the dynamics of the steel industrial hall with an internal handling system. The aim of the calculations was to determine the eigenfrequencies and eigenvectors for the structure of the hall adapted to a gantry operation. The analysis was performed by using FEM software, namely Robot. Among over a dozen calculated eigenvectors, four ones were chosen as the most representative for a lateral structural arrangement of the hall and its roof.
EN
As a result of joining the European Union and expanding the market, polish traders were forced to reevaluate their approach towards directing production. Strong competition extorted an increase in modernizing machinery as well as forced changes in the system of directing production. This article contains a proposition of the spectrum of changes in a small production company.
PL
Wstąpienie Polski do krajów Unii Europejskiej i otwarcie się nowych rynków zbytu spowodowało zmiany w podejściu rodzimych przedsiębiorców do problemu sterowania produkcją. Dużą konkurencja wymusiła zwiększenie inwestycji nie tylko w unowocześnianie parku maszynowego, ale też w zmiany w systemie sterowania produkcją. W artykule przedstawiono zakres zmian zaproponowany w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienie własne w stateczności hali stalowej z transportem wewnętrznym. Celem prowadzonych obliczeń było ustalenie wartości własnych (sił krytycznych) i odpowiadających im wektorów własnych dla konstrukcji hali dostosowanej do pracy suwnicy. Analizę wykonano za pomocą MES w oprogramowaniu Robot. Sprawdzono również wpływ stopnia dyskretyzacji elementów ściskanych na uzyskane wartości sił krytycznych.
EN
The paper presents the eigenvalue problem of the stability of the steel industrial hall with internal transport . The aim of the calculations was to determine the critical forces and eigenvectors for the structure of the hall adapted to a crane. The analysis was performed in FEM software, namely Robot. It was also examined the impact of the discretization on the obtained values of critical forces.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienie własne w dynamice hali stalowej z transportem wewnętrznym. Celem prowadzonych obliczeń było ustalenie częstości drgań własnych i wektorów własnych dla konstrukcji hali dostosowanej do pracy suwnicy. Analizę wykonano za pomocą MES w oprogramowaniu Robot. Spośród kilkunastu obliczonych postaci drgań, wyodrębniono te najbardziej reprezentatywne dla układu poprzecznego hali oraz jej dachu.
EN
The paper presents the eigenvalue problem of the dynamics of the steel industrial hall with internal transport. The aim of the calculations was to determine the eigenfrequencies and eigenvectors for the structure of the hall adapted to a gantry. The analysis was performed in FEM software, namely Robot. Among over a dozen calculated eigenvectors, four ones were chosen as the most representative for a cross section of the hall and its roof.
PL
Rozwój transportu wewnętrznego jest uwarunkowany rozwojem całej firmy i jej dążeniem do osiągnięcia optymalnej pozycji na danym segmencie rynku. Optymalizacja procesów związanych z tą formą transportu może dać wymierne efekty w postaci dynamicznego realizowania obowiązków przypisanych danej komórce odpowiedzialnej za transport wewnątrz przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano dane na temat tego rodzaju transportu, prezentując jego charakterystykę, podział, stosowane środki transportu oraz zwracając uwagę na rozwiązania informatyczne, które służą usprawnieniu całokształtu procesów transportowych i przyczyniają się do tego, iż ta sfera działalności firmy należy do najbardziej innowacyjnych. Za sprawą zastosowania terminali komputerowych, specjalnych skanerów oraz nadajników procesy logistyczne dotyczące transportu wewnętrznego realizowane są precyzyjnie i planowo oraz korzystają z pełni potencjału, jaki zapewnia dana firma.
EN
Development of internal transport is conditioned by the development of small business and its desire to achieve the optimal position on a given market segment. Optimization of the processes associated with this form of transport can give tangible results in the form of a dynamic carry out the obligations assigned to the cell responsible for transport within the company. The article presents data on the mode of transport, presenting its characteristics, classification, the means of transport and paying attention to solutions that are improving the overall transport processes and contribute to the fact that this sphere of activity of the company is one of the most innovative. Through the use of computer terminals, scanners and transmitters of special logistics processes on handling are performed precisely and systematically, and benefit from the full potential it provides a firm.
PL
Celem pracy jest scharakteryzowanie oraz analiza kreatywnych rozwiązań logistycznych w niszowych branżach gospodarki. Praca swoim zakresem obejmuje materiał badawczy pozyskany w efekcie analizy literatury przedmiotu. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: opis empiryczny oraz analizę wybranej literatury przedmiotu. W efekcie przeprowadzonych badań autorów potwierdził zasadność swoich spostrzeżeń. Dokonał podsumowania całości efektów oraz wyciągnął wnioski. Ponadto wskazał na pilotażowy charakter badań, określił istniejące ograniczenia przeprowadzonych badań. Co więcej podkreślił konieczność dalszego prowadzenia badań w tym zakresie oraz wskazał kierunki ich realizacji. Praca ma wyraźne pierwiastki oryginalności. Autor dokonał niespotykanego dotychczas zestawienie elementów współczesnych systemów informacyjnych oraz logistyki.
EN
The aim of the paper is to characterize and analyze innovative solutions in niche industries. The research material has been obtained as a result of the analysis of pertinent literature. The following research methods have been applied: (i) empirical observation and description, (ii) analysis of professional literature. As a result of the research the author has confirmed the accuracy of observations. The conclusions have been drawn. Moreover, the piloting nature of the research has been indicated and the directions of future research in this respect have been pointed out. The work has contributory nature as the author has presented new solutions in contemporary logistics having interdisciplinary character as they combine information technologies and logistics.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.