Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport towarów niebezpiecznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zdarzenia awaryjne z udziałem niebezpiecznych substancji, jak np. chlor, występują dość rzadko. Jednak w sytuacji wystąpienia takiego zdarzenia, skutki mogą być odczuwalne na bardzo dużym obszarze. Do jednego z takich zdarzeń awaryjnych można zaliczyć dehermetyzację zespołu obniżającego ciśnienie w kontenerze-cysternie przewożącej chlor, które miało miejsce 25 sierpnia 2016 r. na terenie Gdynia Container Terminal S.A. W opisywanym przypadku największym problemem nie było uszczelnienie uszkodzonego urządzenia zabezpieczającego kontener-cysternę, ale elementy formalno-prawne – kto, za co i w jakim stopniu jest odpowiedzialny podczas przemieszczania cysterny do bezpiecznego punktu rozładunku oraz na jakich zasadach powinno się tego dokonać? W świetle prawa uszkodzoną cysternę dopuszcza się do dalszej eksploatacji po wymianie uszkodzonego elementu i badaniu poawaryjnym wykonanym przez uprawnione osoby. W myśl obowiązujących przepisów ADR, Państwowa Straż Pożarna nie jest właściwą władzą upoważniona do wykonywania czynności administracyjnych w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, niemniej delegacje zawarte w nich dają narzędzia do wykorzystania podczas prowadzenia działań ratowniczych, w tym przewozu prowadzonego lub nadzorowanego w ramach działań ratowniczych. Obecnie w Polsce stan formalno-prawny jest niespójny i nie pomaga kierującemu działaniami ratowniczymi w podejmowaniu decyzji. W artykule zaproponowano działania zmierzające do poprawy obecnego stanu formalno – prawnego oraz wskazano możliwości wobec obecnych przepisów.
EN
Emergency incidents involving dangerous substances such as chlorine are quite rare to happen. However, in such incidents, the effect can be seen on a large scale. One of such emergencies happened on 25 August 2016 in the Gdynia Container Terminal S.A. The de-sealing of the device which lowers the pressure in the container carrying the chloride happened. The biggest problem there was not the sealing of the damaged device which normally protects the container-tank but some legal issues concerning the personal problems of the responsibility while moving the container to a safe place of its unloading as well as the principles of the operation. According to the law, the damaged container can be passed for further use only after changing of the destroyed element and after the examination by the authorized persons. According to the regulations in force, the ADR State Fire Service is not obliged to carry out the administrative activities concerning the transport of hazardous goods. However, the regulations make the State Fire service authorized to use some procedures during rescue operations including transport control and supervision. At present the Polish legal system is incoherent and does not help the officer in charge to decide of the best course of action. The article suggests some activities to improve the present formal and legal system, as well as it introduces some possibilities to act considering the present regulations.
PL
Oszacowano zagrożenie osób w wyniku pożaru pojazdu dostawczego z butlami 11 kg oraz 33 kg zawierającymi propan-butan techniczny, spowodowanego ich nieszczelnością. Wyznaczono prawdopodobieństwo rozszczelnienia butli z gazem skroplonym LPG, w ciągu roku podczas czynności załadunku, wyładunku i transportu w firmie handlu oboźnego. Oszacowano cząstkowe i całkowite ryzyka wystąpienia ciężkiego obrażenia ciała kierowcy oraz ryzyko jego śmierci w przypadku zdarzenia pożaru na skrzyni ładunkowej oraz zdarzenia wystrzału opony. W ocenie ryzyka zastosowano metody drzewa zdarzeń/niezawodności i drzewa niezdatności/błędu oraz metodę probabilistyczną.
EN
The threat of people as a result of delivery vehicle fire handling 11 kg and 33 kg bottles with propane-butane, due to leakage of these bottles was estimated. The probability of unsealing LPG bottles with gas during the year at loading, unloading and transport operations in carrier trade company was determined. Partial and total risk of serious driver injuries and the risk of death in the event of a fire in open load-carrying body of the car and tire damage was estimated. The risk assessment uses the methods of the event and fault tree as well as the probabilistic method.
PL
Przedstawiono dla mieszaniny skroplonych węglowodorów gazowych propan-butan jej właściwości fizyczne i chemiczne, klasyfikację, magazynowanie, zagrożenia i skażenia dla ludzi i środowiska. Scharakteryzowano wytwarzanie, technologię transportu i metody zapewnienia bezpieczeństwa oraz najważniejsze akty prawne dotyczące mieszanina propan-butan.
EN
For mixture of propane-butane as liquefied petroleum gas are presented its physical and chemical properties, classification, storage, contamination and hazards for humans and the environment. Manufacturing, transport technology and handling safety methods as well as the most important legal acts regarding propane-butane mixture have been characterized.
PL
W artykule przedstawiono problemy zagrożeń, związane z przewozem towarów niebezpiecznych oraz niepokojące dane statystyczne tego rodzaju przewozu. Przybliżono akty prawne obowiązujące podczas tych specyficznych przewozów, ujmujące kontrolę, opakowanie, oznakowanie, zasady bezpieczeństwa, jak i postępowanie w przypadku awarii. Przedstawiono także działania PSP podczas zagrożeń chemicznych i ekologicznych, zagrażających życiu ludzi oraz środowisku.
EN
Paper discussed threat assessment of dangerous goods in road transportation of the Republic of Poland. DGV can cause an accident and lead to chemical and ecological threats with considerable harm to people and the environment.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia, związane z przewozem towarów niebezpiecznych transportem kolejowym, a także zaprezentowano statystyki dotyczące częstotliwości wypadków oraz awarii. Dodatkowo przedstawiono klasyfikację oraz zestawienie przewożonych towarów niebezpiecznych oraz podkreślono konieczność modernizacji systemu ratownictwa na kolei, w celu ograniczenia skutków występujących zagrożeń poprzez poprawę działalności służb ratowniczych.
EN
An article constitutes characterization of basic information about rail transport of dangerous goods. Firstly, it describes established classification and alarming statistics data of discussed issues. Secondly, paper discussed the threats connected with rail transport of dangerous goods and it shows procedures and behaviors which should be taken in case of an accident on the railroad. Another theme mentioned in the paper concerns rescue during the rail transport of dangerous goods. The proposition is to improve existing rescue system what will permit to increase the safety of people and the environment. The Article is finished by a brief summary of content described in it.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na tle obowiązującego stanu prawnego – obowiązków uczestników, które mają na celu eliminację zagrożeń, z natury rzeczy wiążących się z ich przemieszczaniem, zarówno w ruchu drogowym, kolejowym, jak również wodnym. Kraje UE zachowują prawo do regulowania lub wprowadzenia zakazu transportu towarów niebezpiecznych na swoim terytorium, z powodów takich, jak bezpieczeństwo państwa lub ochrona środowiska.
EN
The article presents the issues concerning the transport of dangerous goods in the Member States of the European Union - in the light of the legal status of the participants – the responsibilities of the participants, which are aimed at eliminating the inherent hazards associated with their movement, as is known both in road traffic and rail transport as well. water. EU countries retain the right to regulate or prohibit the transport of dangerous goods on their territory for reasons other than safety (such as state security or the environment).
8
Content available remote Transport lotniczy towarów niebezpiecznych
PL
Artykuł opisuje system tworzenia regulacji prawnych w zakresie przepisów i warunków dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych w różnych dziedzinach transportu tj.: lotniczego, morskiego, lądowego (drogowego, kolejowego, śródlądowego). W pierwszej i drugiej części przedstawiono system tworzenia regulacji prawnych. Część trzecia dedykowana jest ogólnym zasadom transportu lotniczego materiałów niebezpiecznych zgodnie z IATA DGR dotyczącym m. in. klasyfikacji, szkoleń, pakowania, oznakowania, dokumentacji oraz innych obowiązków uczestników przewozu. W części czwartej wskazano różnice w wymaganiach w zakresie transportu multimodalnego towarów niebezpiecznych.
EN
The article describes the system of creating legal regulations concerning the rules and conditions relating to the carriage of dangerous goods in various fields of transport: by air, sea, land (road, rail, inland waterways). The first and the second parts show the development system of the regulations. The third part is dedicated to the general principles of air transport of hazardous materials in accordance with the IATA DGR e.g.: classification, training, packaging, labeling, documentation and other duties of the participants. The fourth part describes the differences in the field of multimodal transport of dangerous goods.
9
PL
Omówiony przypadek dotyczy uzyskania zgodny na przewóz towaru niebezpiecznego na warunkach udzielenia odstępstwa czasowego zgodnie z postanowieniami "przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych", będącego Załącznikiem 2 do Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji towarowej (SMGS). Odstępstwem jest przewóz materiału klasy 9 (UN materiał zagrażający środowisku, i.n.o. - olej koksochemiczny) w cysternie z dwoma zamknięciami (kod cysterny L4AN) zamiast z trzema zamknięciami (kod cysterny LGBV). Dla otrzymania zgody ministerstwa ds. transportu PKP CARGO S.A. przeprowadziła ocenę ryzyka i analizę wpływu zmiany na bezpieczeństwo systemu kolejowego w Safety Management System/SMS, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Komisji nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wspólnej oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.
EN
This case concerns the obtainment permission for the carriage of dangerous goods under temporary conditions according to SMGS Annex 2 to Agreement on International Goods Transport by Rail - Regulation concerning carriage of dangerous goods. The transport of dangerous goods class 9 (environmentally hazardous substance - coke chemical oil) in the tank-wagons with 2 closures (tank code - L4AN) instead of in the tank-wagons with 3 closures (tank code-LGAV) is a derogations. In order to obtain the permission of the Ministry of Transport, PKP CARGO S.A. has carried out risk assessment and analysis of the influence of the change on the safety of the railway system according to established and approved in our company Safety Management System (SMS), fulfilling requirements Commission Implementing regulation (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment.
PL
Niniejsza prezentacja poświęcona jest oznakowaniu identyfikacyjnemu kontenerów. Mimo, że jej część odnosi się do kontenerów w ogóle, to główny akcent położony jest na oznakowanie kontenerów-cystern, w tym do przewozu towarów niebezpiecznych. W prezentacji omówiony został nie tylko system kodowania kontenerów - BIC CODE lecz także rozszyfrowane zostało oznakowanie naniesione na zintegrowanej tabliczce (lub pojedynczych tabliczkach). Omówione zostały także wybrane elementy oznakowania eksploatacyjnego w tym te, które wydają się wyglądać i brzmieć całkiem tajemniczo. Duża część prezentacji poświęcona jest oznakowaniu odnoszącemu się do kodowania rozmiaru i typu kontenerów. W szczegółowy sposób omówiony został system zgodny z normą ISO 6346 z uwzględnieniem zmian, w tym najnowszych. Na zakończenie przedstawiono różnice w oznakowaniu wynikające z różnych rodzajów transportu.
EN
This presentation is dedicated to the identification marking containers. Although her part refers to containers in general, the main emphasis is on marking tank-containers, including the carriage of dangerous goods. The presentation was discussed not only the system of coding - BIC CODE but also deciphered was the marking on the integrated plate (or individual plates). Discussed were also selected labeling elements operating in the ones that seem to look and sound quite mysterious. A large part of the presentation is devoted about a coding size and type of containers. In detail was discussed system complies with ISO 6346, taking into account changes, including the newone. One the end presentation we showed the differences on the labeling of the various modes of transport.
11
Content available remote Czerwone worki w trasie - czyli przewóz odpadów medycznych
PL
Omówiono zasady klasyfikacji odpadów medycznych oraz sytuacje, w których odpady te nie podlegają przepisom ADR. Wskazano na sposoby przewozu tych odpadów: w sztukach przesyłki i luzem. Zwrócono uwagę na brak na polskim rynku odpowiednich opakowań oraz ich wysoką cenę. Szczegółowo omówiono przewóz luzem zwracając uwagę na podobieństwa i różnice w wymaganiach przy przewozie na podstawie przepisu BK2 i VC3.VC3 wymaga, aby władze krajowe określiły warunki przewozu - do chwili obecnej takich przepisów nie ma. Na ilustracjach pokazano kilka przykładów niewłaściwego przewozu. Zwrócono uwagę, że również służby kontrolne mają problem ze zrozumieniem obowiązujących przepisów.
EN
The principles of classification of medical waste and the situations in which the waste is not subject to ADR. Pointed out ways to transport this waste: in packages and in bulk. Attention was drawn to the lack of the Polish market of appropriate packing and its high price. Discussed in detail the transport of bulk paying attention to the similarities and differences in the requirements of the carriage on the basis of the provision BK2 and VC3.VC3 requires that national authorities have identified the conditions of carriage - until now such rules do not exist. The illustrations show some examples of improper transport. It was noted that the inspection services have a problem with understanding the laws.
PL
Projekt struktury funkcjonalnej systemu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych W artykule przedstawiono problemy zagrożeń, związane z przewozem towarów niebezpiecznych oraz niepokojące dane statystyczne tego rodzaju przewozu. Zaproponowano strukturę funkcjonalną systemu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, co w znaczny sposób może się przyczynić do ograniczenia liczby zagrożeń i awarii, a przypadku ich wystąpienia do lepszego współdziałania służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego.
EN
The article presents the threats problems on dangerous goods in road transport and alarming statistics data of mentioned issues. The proposition of the project of safety system for dangerous goods in road transport was stressed. It will permit to improve safety of people and environment and determine methods to limit incidental damages, carriers, receiver and emergency determine methods of cooperation at breakdown place.
PL
W artykule omówione zostało zagadnienie monitoringu kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne i wrażliwe w obszarze przejazdów kolejowych. Monitoring oparto na pomiarze zachowania kierowców z wykorzystaniem urządzenia do śledzenia ruchów gałek ocznych tzw. eye tracking oraz zamontowaniu na pokładzie pojazdu testowego akcelerometru (smartfon). Taki układ pomiarowy umożliwia badanie charakterystyki procesu percepcji kierowcy w zakresie otoczenia zewnętrznego w obszarze przejazdów kolejowych. Jakiekolwiek nieprawidłowości zaistniałe w trakcie pokonywania przejazdu kolejowego niosą za sobą skutki znacznie przekraczające swoim zasięgiem obszar przejazdu kolejowego. Pomiar tego typu może posłużyć we wspomaganiu procesu szkoleniowego kierowców pojazdów przewożących różne towary. Może wskazać na istotne elementy w otoczeniu przejazdu kolejowego, które powinny być przedmiotem szczególnej uważności kierowcy. Wyniki przedmiotowych pomiarów mogą być ponadto wykorzystane w celu polepszenia ogólnej organizacji ruchu w obszarze przejazdów kolejowych. Artykuł w celu porównawczym uzupełniono analogicznym odniesieniem do pomiaru zachowania maszynistów pociągów w obszarze przejazdów kolejowych z uwagi na istotne w tym miejscu interakcje obu strumieni ruchu: drogowego i kolejowego. Jest to istotne również z punktu widzenia stosowanego obecnie prawa.
EN
The article discussed the issue of monitoring drivers of vehicles carrying dangerous and sensitive goods in the area of railway crossings. Monitoring is based on measuring the driving behavior with device for tracking eye movements and on board mounted vehicle accelerometer. This measuring system enables testing perception process characteristics of driver in the area of railway crossings. Any distortion occurred during overcoming the railway crossing involve any consequences wide beyond the area occupied by the railway crossing. The event measurement of this type can be used in supporting the process of training drivers of vehicles carrying goods. This may indicate the essential elements that should be subject to special attentiveness of the driver. The measurement results can also be used to improve traffic management in the area of railway crossings. An article is supplemented by the corresponding measurement of the behavior of train drivers in the area of crossings because of the importance in this area the interaction of both streams: traffic and rail.
EN
Transport of dangerous goods transport is specific, which requires a lot of knowledge in this field, especially from companies performing this service. In order to minimize the risks inherent in the transport of dangerous goods is important to use safety rules under the existing rules, through proper marking of transport vehicles, appropriate to the type of transported goods. In the second part of the article explains how the carriage of dangerous goods by road, marking of vehicles and road accidents involving vehicles carrying hazardous materials.
PL
Transport towarów niebezpiecznych jest transportem specyficznym, który wymaga dużej wiedzy w tym zakresie, szczególnie od przedsiębiorców wykonujących tą usługę. W celu minimalizacji ryzyka w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych ważne jest stosowanie zasad bezpieczeństwa na podstawie obowiązujących przepisów, poprzez prawidłowe oznakowanie pojazdów transportowych, odpowiednie do rodzaju przewożonego towaru. W drugiej części artykułu przedstawiono sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym, oznakowanie pojazdów oraz wypadki drogowe z udziałem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
EN
Transport of dangerous goods transport is specific, which requires a lot of knowledge in this field, especially from companies performing this service. In order to minimize the risks inherent in the transport of dangerous goods is important to use safety rules under the existing rules, through proper marking of transport vehicles, appropriate to the type of transported goods. In the first part of the article presents the classification of dangerous goods and the risks resulting from the transport of such goods.
PL
Transport towarów niebezpiecznych jest transportem specyficznym, który wymaga dużej wiedzy w tym zakresie, szczególnie od przedsiębiorców wykonujących tą usługę. W celu minimalizacji ryzyka w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych ważne jest stosowanie zasad bezpieczeństwa na podstawie obowiązujących przepisów, poprzez prawidłowe oznakowanie pojazdów transportowych, odpowiednie do rodzaju przewożonego towaru. W pierwszej części artykułu przedstawiono klasyfikację towarów niebezpiecznych oraz zagrożenia wynikające z transportu takich towarów.
16
Content available Zagrożenia związane z transportem drogowym
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń powodowanych przez transport drogowy. Zostały poruszone zagadnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego, funkcje polityki bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz transportu towarów niebezpiecznych.Autorzy mieli na celu uświadomienie czytelnikowi, że w warunkach zachodzących procesów globalizacyjnych bezpieczeństwo komunikacyjne staje się wyzwaniem dla polityki wewnętrznej państwa i jego instytucji.
EN
The purpose of this article is to present the risks caused by road transport. Were raised issues of traffic safety, traffic safety policy functions and the transport of dangerous goods. The authors had intended to make the reader that in the conditions of globalization processes communication security becomes a challenge for the internal politics of the state and its institutions.
EN
The article concerns issues connected with the safety of the carriage of dangerous goods. Raising a subject was justified with the rising number of cartages of these goods and the same height of the probability of the appearance of the environmental risk and remaining road users. A specificity of the arrangement was analyzed driver-vehicleenvironment, paying special attention to ergonomic determinants of working conditions of the driver. In the article data of the National Police Headquarters concerning causes of accident involving dangerous goods in the road transport was also described. Exceeding the permissible speed, the non-observance of traffic regulations, as well as the tiredness which resulted in reducing the psychophysical efficiency for the driver were regarded as the root cause of accidents. Conducted analyses allowed to effect the preliminary selection of factors, which accepting the wrong level can constitute the cause of accidents.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych. Podjęcie tematu uzasadniono wzrastającą liczbą przewozów drogowych tych towarów i tym samym wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia dla środowiska i pozostałych użytkowników dróg. Przeanalizowano specyfikę układu kierowca- samochód- otoczenie, zwracając szczególną uwagę na czynniki warunkujące ergonomiczne warunki pracy kierowcy. W artykule przedstawiono również dane Komendy Głównej Policji dotyczące przyczyn wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Za podstawową przyczynę wypadków uznano przekroczenie dopuszczalnej prędkości, nieprzestrzeganie przepisów drogowych, a także zmęczenie, które skutkowało zmniejszeniem sprawności psychofizycznej kierowcy. Przeprowadzone analizy pozwoliły dokonać wstępnego doboru czynników, które przyjmując nieprawidłowy poziom mogą stanowić przyczynę wypadków.
PL
W artykule omówiono postęp w latach 2000-2010 w prawodawstwie polskim w odniesieniu do problematyki wybranych zagadnień transportu towarów niebezpiecznych. Szczególny nacisk położony został na omówienie takich kwestii, jak dobór trasy przewozu i jej nadzór, kontrola transportu drogowego towarów niebezpiecznych czy parkingi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
EN
Progress in the years 2000-2010 in chosen problems of Polish legislation on transport of dangerous materials has been discussed. Special focus was put on aspects such as transport route selection and supervision, road transportation of dangerous materials control and parking lots designed to host rucks carrying hazardous substances.
PL
Uwzględniając główną przyczynę zdarzeń awaryjnych w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych - niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu - określono rodzaje środków i działań umożliwiających poprawę bezpieczeństwa ich transportu. Wykonane analizy wykazały, że system szkolenia osób związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, system organizacyjny jednostek ratownictwa PSP oraz procedury reagowania i zwalczania skutków awarii transportowych są zorganizowane w Polsce na wysokim poziomie i funkcjonują prawidłowo. W tej sytuacji zmniejszenie ryzyka wypadku drogowego o cechach poważnej awarii można osiągnąć w wyniku wyboru najbardziej właściwej trasy przewozowej. Została zaproponowana metoda wyboru najkorzystniejszej z punktu widzenia poziomu ryzyka przebiegu trasy przewozu towarów niebezpiecznych, oparta na ocenie pasa terenu 1,5 km od osi drogi pod względem demograficznym oraz występowania obiektów użyteczności publicznej i elementów środowiska o szczególnej wrażliwości, a także na ocenie szeregu parametrów techniczno-konstrukcyjnych trasy, dotyczących podstawowych cech ruchu drogowego.
EN
This article defines the types of measures and actions for improving safety of road transport of dangerous goods taking into account the main cause of accidents with the attributes of major accidents in road transport of dangerous goods, i. e., disregard for traffic rules. Analyses showed that the system of training persons involved in transport of dangerous goods, the organizational system of the State Fire Service rescue units, and the procedures for responding and mitigating the effects of transport accidents in Poland are good and that they function properly. In this situation, selecting the most appropriate transport routes can reduce the risk of an accident with the attributes of a major accident. This article proposes a method of selecting the least risky transport route for dangerous goods by evaluating a strip of land 15 km from the axis of the road in terms of demographics, public Utilities, particularly sensitive environment as well as by evaluating a number of technical and construction parameters of routes related to the basie features of road traffic.
PL
W artykule omówiono najważniejsze aspekty bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych, wynikające z przepisów umowy ADR. Sklasyfikowanie towaru jako niebezpiecznego dokonywane jest poprzez porównanie jego własności fizykochemicznych oraz biologicznych z kryteriami klasyfikacyjnymi określonymi w umowie ADR. Materiały niebezpieczne podzielono na 13 klas, jednak duża ich różnorodność wymogła dodatkowo podział na podklasy i grupy, które opisano za pomocą kodu literowo-cyfrowego. Znając kod oraz grupę pakowania można określić niebezpieczeństwo oraz to, jakie środki oraz sposoby zabezpieczenia będą konieczne podczas awarii, i aby uchronić się przed nią.
EN
This article presents the most important aspects of transportation of dangerous materials that are an outcome of an ADR agreement. In order to mark materials as dangerous their physicochemical and biological parameters are compared with the classification criteria described in the ADR agreement. Dangerous materials are divided into 13 classes and yet, their vast diversity requires an additional division into subclasses and groups marked with an alphanumeric code. To know the code and the group means to be able to describe danger as well as countermeasures needed to secure goods, also during a malfunction.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.