Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport rurociągowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zastosowanie modelu adwekcyjnego transportu substancji do śledzenia zmian składu gazu bądź zmian jakości gazu w sieciach gazowych. Przedstawiony został praktyczny przykład symulacji prostego odcinka gazociągu w celu oceny ilościowej poszczególnych członów równania opisującego transport substancji w gazociągu. Analiza wykazała, że adwekcyjny transport wzdłuż osi rurociągu jest procesem dominującym. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą schematów aproksymujących pochodną po zmiennej przestrzennej przy założeniu, że całkowanie równania odbywa się metodą niejawną z wykorzystaniem schematu punktu centralnego, szeroko stosowanego w algorytmach symulacji sieci gazowych. Podstawowym kryterium wyboru niejawnej metody całkowania było zapewnienie wysokiej efektywności obliczeniowej algorytmu symulacji dzięki dużym krokom całkowania po czasie. Wyniki analizy pokazują, że właściwości schematów różnicowych stosowanych w połączeniu z niejawną metodą całkowania różnią się od właściwości wykazywanych przez te schematy stosując jawne metody całkowania po czasie. Wobec pomijalnego udziału zjawiska transportu dyfuzyjnego w gazociągu problemem jest numeryczna dyfuzja schematów różnicowych.
EN
The article discusses the application of advective transport model to gas composition tracking or gas quality tracking problems in pipeline networks. Practical example of flow modelling in a single gas transmission pipeline has been used to quantitatively estimate the particular terms of the mass transport equation for some given conditions of operation of the pipeline. The analysis shows that advective transport along the pipeline is the dominant process. Next comparative analysis of finite difference schemes for the approximation of spatial derivatives has been carried out, based on the assumption that time derivatives are approximated with the cell centered method, which is widely used in pipeline simulation industry. The main criterion for the selection of the implicit method was to provide highly efficient simulation algorithm attributed to large integration step sizes. The results show that the properties of finite difference schemes used in conjunction with implicit methods differ from those reported when the schemes are used with explicit methods. In view of the negligible contribution of the diffusive mass transport in a pipeline, the numerical diffusion of the schemes becomes a problem.
2
Content available remote Characteristics of fans used in low-power boilers
EN
This paper presents the results of tests conducted in the Chair of Thermal Engineering of Poznan University of Technology dedicated to determining the efficiency of low-power barrel fans, which are used in low-power boilers. Operation parameters of fans produced for industry were checked with respect to the requirements of Directive 2009/125/EC of the European Parliament. The tests were used to determine the efficiency of fans and to compare them against values determined according to the European Directive. The test results are presented on graphs as functions of air volume flow. Those characteristics comprise distributions of total pressure, electric power absorbed by the motor, and fan efficiency. The results indicate that there is a need to develop new guidelines. They should concern those efficiencies of low-power fans which are not covered by Directive 2009/125/EC of the European Parliament.
PL
W artykule omówiony został aktualny stan badań nad technologią rurociągowego transportu CO2 na potrzeby sekwestracji na tle dojrzałych technologii rurociągowego transportu gazu ziemnego oraz rurociągowego transportu CO2 w celu intensyfikacji wydobycia ropy naftowej (EOR). Zaprezentowane zostały modele ustalonego i nieustalonego, nieizotermicznego przepływu CO2 w stanie nadkrytycznym oraz wyniki obliczeń hydraulicznych rurociągów, uzyskane przez autorów pracy z wykorzystaniem metod numerycznych. Ponadto, omówiony został wpływ zanieczyszczeń w mieszaninach CO2 , powstałych w wyniku stosowania różnych metod wychwytywania, na procesy cieplne i przepływowe w rurociągu.
EN
This article briefly discusses the current state of research on pipeline transport of CO2 for geological sequestration on a background of mature technologies of natural gas pipeline transport and CO2 pipeline transport for Enhanced Oil Recovery. Steady-state and transient, nonisothermal flow models in supercritical state are formulated and the results of their solutions using numerical methods are presented. The effect of impurities in CO2 mixtures (resulting from the use of various capture methods) on thermal-flow processes in the pipeline is shown.
PL
Uderzenie hydrauliczne jest jednym z obciążeń wyjątkowych instalacji transportu rurociągowego. Zjawisko polega na gwałtownej zmianie ciśnienia w przewodzie, które pojawia się np. wskutek szybkiego zamknięcia lub otwarcia zaworu, awarii pomp lub nagłego wyłączenia energii elektrycznej. W pracy przedstawiono metody ochrony przed uderzeniem hydraulicznym, zaprezentowano przykłady urządzeń, porównano efektywności wybranych systemów ochrony przed uderzeniem hydraulicznym. Zaproponowano modyfikację metody oceny efektywności przedstawionych wcześniej przez autorów.
EN
Hydraulic impact, a sudden change of the pressure in the pipe conveying fluid, occurs due to rapid valve closure, pump failure, etc. It can cause severe damage of the installations components. Comparison of the effectiveness of the protection against hydraulic impact selected systems is shown. The new method of the effectiveness assessment is presented.
PL
W artykule omówiono podstawowe czynniki determinujące wzrost konsumpcji ropy naftowej i gazu ziemnego w Azji Południowo-Wschodniej. Podkreślono istotne znaczenie budowy infrastruktury zdolnej do masowego przemieszczania tych surowców oraz zapewniającej niezawodność dostaw. W oparciu o analizę zapotrzebowania na energię Chin, Indii i Japonii dokonano badania kształtowania się infrastruktury rurociągowej w tych krajach w latach 1982–2013. Rozpatrzono kierunki polityki gospodarczej tego regionu świata w aspekcie perspektyw dalszego rozwoju gospodarczego.
EN
The basic factors determining the growth for a consumption of a crude oil and a natural gas in South-East Asia was discussed in this article. It was underlined in this article the substantial importance for a construction of the infrastructure capable to the mass dislocation of these raw materials and securing the deliveries reliability. On the basis of the analysis made for the demands of energy in China, India and Japan it was made some researches to form the pipeline infrastructure in these countries in 1982-2013. The directions for the economic policy for this region with the point of view for the prospects of the further economy growth was taken into consideration in this article.
PL
Celem artykułu jest określenie charakteru prawnego umowy o transport towarów rurociągiem. Autor dokonuje przeglądu dotychczasowych wypowiedzi w literaturze oraz analizuje przepisy odpowiednich aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego o umowie przewozu, Prawa przewozowego oraz Prawa energetycznego. Rozważania prowadzą do wniosku, iż mimo specyfiki transportu rurociągowego zasadne wydaje się uznanie umowy o taki transport za umowę przewozu. Nie dotyczy to jednak umów, które zostały uregulowane w przepisach szczególnych.
EN
This article aims to determine the legal nature of contracts of carriage of goods by pipelines. The author reviews the previous opinions in the literature and analyzes the provisions of relevant legislation, with particular regard to the provisions of the Civil Code concerning the contract of carriage, the Transport Law and the Energy Law. The author concludes that, despite of the specifics of pipeline transport, it seems reasonable to recognize a contract of such a transport as a contract of carriage. It does not apply to contracts which are governed by special regulations.
PL
Artykuł zawiera analizę porównawczą, która przedstawia możliwość zastosowania prostszego równania do obliczania współczynnika strat liniowych λ. Uproszczenie to polega na zamianie wzoru niejawnego jakim jest równanie Colebrooka-White’a na równanie mniej skomplikowane w obliczeniach. Artykuł przedstawia sześć równań, które mogą sprostać temu zadaniu.
EN
The article contains a comparative analysis which shows the possibility of using simple equation to calculate the coefficient of linear losses λ. This simplification consisting of the replacement the discreet pattern, which is the Colebrook-White equation to equation less complicated calculations. The article presents six equations that can cope with this task.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych prowadzonych w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Poznańskiej poświęcone wyznaczeniu sprawności wentylatorów bębnowych małej mocy. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego numer 2009/125/WE sprawdzono parametry pracy wentylatorów produkowanych na potrzeby przemysłu. Badania eksperymentalne pozwoliły wyznaczyć sprawność maszyn i porównać ją z wartościami wyznaczonymi zgodnie z dyrektywą unijną. Wyniki badań przedstawiono na wykresach w funkcji strumienia objętości przepływającego powietrza. Charakterystyki obejmują rozkłady ciśnienia całkowitego, mocy elektrycznej pobieranej do napędu oraz sprawności wentylatora. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność opracowania nowych wytycznych. Nowe wytyczne powinny dotyczyć sprawności osiągane przez wentylatory o małej mocy nie ujęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego numer 2009/125/WE.
EN
At work shows the results of experimental studies carried out in the Cathedral of Poznań University of technology Thermal Techniques dedicated to the appointment of fan performance tumble low power. In accordance with the directive of the European Parliament the number of 2009/125/EC verified working parameters of fans produced for industry. Experimental studies have helped determine the efficiency of the machines and compare it with the values laid down in accordance with the EU directive. Test results are shown in the diagrams as a function of flowrate passing air. The characteristics of the pressure distributions include total electricity power charged into the drive and the efficiency of the fan. The results obtained indicate that the development of new guidelines. The new guidelines should concern the efficiency achieved by low power fans not covered by regulation of the European Parliament the number of 2009/125/EC.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3622--3629, CD 1
PL
W artykule przedstawiono regulator rozmyty o podwójnej strukturze oraz metodę sekwencyjnego programowania kwadratowego. Zrealizowano model symulacyjny napędu prądu stałego z rozmytym regulatorem prądu oraz rozmytym regulatorem prędkości. Określono optymalizowane zmienne procesu regulacji, a także ograniczenia i początkowe parametry przebiegów czasowych prądu twornika oraz prędkości kątowej. Dokonano strojenia regulatorów rozmytych przy wykorzystaniu metody sekwencyjnego programowania kwadratowego. Przeprowadzono w warunkach rozruchu badania symulacyjne modelu napędu prądu stałego z układem regulacji zrealizowanym z wykorzystaniem opracowanych regulatorów rozmytych. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych w postaci charakterystyk czasowych prądu twornika, prędkości kątowej oraz całkowego wskaźnika jakości.
EN
The paper presents the fuzzy controller of dual structure and the sequential quadratic programming method. A simulation model of a direct current drive with a fuzzy current controller and a fuzzy speed controller was constructed. The optimized variables of the control process were determined, as well as constraints and initial parameters of the time characteristics of the armature current and the angular speed. The fuzzy controllers were tuned by means of the sequential quadratic programming method. The simulation experiments on the model of a direct current drive with the fuzzy controllers were conducted under the start-up conditions. The results of simulations are presented in the form of time characteristics of the armature current, of the angular speed and the integral quality indicator.
PL
W artykule omówiono podstawowe czynniki determinujące wzrost konsumpcji ropy naftowej i gazu ziemnego w Azji Południowo-Wschodniej. Podkreślono istotne znaczenie budowy infrastruktury zdolnej do masowego przemieszczania tych surowców oraz zapewniającej niezawodność dostaw. W oparciu o analizę zapotrzebowania na energię Chin, Indii i Japonii dokonano badania kształtowania się infrastruktury rurociągowej w tych krajach w latach 1982–2013. Rozpatrzono kierunki polityki gospodarczej tego regionu świata w aspekcie perspektyw dalszego rozwoju gospodarczego.
EN
The basic factors determining the growth for a consumption of a crude oil and a natural gas in South-East Asia was discussed in this article. It was underlined in this article the substantial importance for a construction of the infrastructure capable to the mass dislocation of these raw materials and securing the deliveries reliability. On the basis of the analysis made for the demands of energy in China, India and Japan it was made some researches to form the pipeline infrastructure in these countries in 1982-2013. The directions for the economic policy for this region with the point of view for the prospects of the further economy growth was taken into consideration in this article.
PL
Powody poszukiwania alternatyw do wykorzystywanych aktualnie sposobów transportu, to zatłoczenie w układach komunikacyjnym, drogi, stacje, węzły komunikacyjne, które zostały wybudowane przed laty nie są w stanie obsłużyć obecnego obciążenia, zwiększająca się liczba pojazdów silnikowych, powstawanie zatorów w sieci drogowej i zakłóceń obniżających płynność ruchu. Następstwem tych zjawisk jest kongestia transportowa w układach drogowych miast. W artykule opisano możliwość zmiany takiego stanu rzeczy z wykorzystaniem alternatywnej drogi transportu jaka jest podziemny transport rurociągowy materiałów stałych i sypkich.
EN
Reasons to look for alternatives to the currently used modes of transport, the congestion in communication systems, roads, stations, nodes, which were built years ago are not able to handle the current load, the increasing number of motor vehicles, the formation of congestion on the road network and reduce liquidity disruptions movement. The consequence of these phenomena is the transport congestion in urban traffic systems. The article describes the ability to change this state of affairs with the use of an alternative transport route which is underground pipeline transport of solids.
PL
W artykule analizowano modele przepływu gazu pozwalające określać profile zmian ciśnienia i temperatury wzdłuż gazociągów w stanach ustalonych. Numeryczne rozwiązanie modelu dokładnego porównano z analitycznymi rozwiązaniami dwóch modeli uproszczonych o różnym stopniu złożoności i dokładności. Wyniki obliczeń weryfikowano na zbiorze danych rzeczywistych obejmujących dwa gazociągi wysokiego ciśnienia należące do krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego.
EN
In the paper pipeline gas flow models allowing for the determination of pressure and temperature profiles along the pipelines under steady-state conditions were analyzed. Numerical solution of the accurate model was compared with two analytical solutions of the simplified models of different complexity and accuracy. The calculation results were verified on a set of real data covering two high pressure gas transmission pipelines from within the polish gas transmission system.
EN
Three commercially available intercooled compression strategies for compressing CO2 were studied. All of the compression concepts required a final delivery pressure of 153 bar at the inlet to the pipeline. Then, simulations were used to determine the maximum safe pipeline distance to subsequent booster stations as a function of inlet pressure, environmental temperature, thickness of the thermal insulation and ground level heat flux conditions. The results show that subcooled liquid transport increases energy efficiency and minimises the cost of CO2 transport over long distances under heat transfer conditions. The study also found that the thermal insulation layer should not be laid on the external surface of the pipe in atmospheric conditions in Poland. The most important problems from the environmental protection point of view are rigorous and robust hazard identification which indirectly affects CO2 transportation. This paper analyses ways of reducing transport risk by means of safety valves.
EN
Transportation is one of the main aspect of logistics development in Poland, even if this is due to the fact that the costs for transportation are from 25% to 40% of total costs in the total cost of logistics. This causes that it is transportation, in addition to procurement processes, production, storage and distribution is the most important process within the logistics supply chain. This article on production and transport being the type used in the Polish logistics, presented as in the period 2009-2011 was as its dynamics and development.
PL
Transport jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju logistyki w Polsce. Jest to spowodowane chociażby faktem, że koszty ponoszone z tytułu transportu stanowią od 25% do 40% ogółu kosztów w całkowitych kosztach logistycznych. To powoduje, że właśnie transport, obok procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania czy dystrybucji jest najważniejszym procesem w obrębie logistycznego łańcucha dostaw. Niniejszy artykuł po przedstawieniu istoty transportu i jego rodzajów wykorzystywanych w obszarze polskiej logistyki, prezentuje jak w okresie 2009-2011 kształtowała się jego dynamika i rozwój.
EN
One-dimensional, non-isothermal flow of gas in a straight pipe has been considered to predict pressure and temperature profiles along the horizontal pipeline under steady-state conditions. Selected analytical models for the simplified calculation of these profiles are evaluated on the basis of the numerical solution of the accurate model, which incorporates the convective term in the momentum equation and the kinetic energy term in the energy equation, while treating the enthalpy as a function of pressure and temperature. For closure of the system of the conservation equations, the GERG 2004 equation of state was chosen. In order to present the discrepancies introduced by the models, the results of the numerical and analytical solutions are compared with the field data. The results show that in the case of the high pressure gas transmission system, the effects of the convective term in the momentum equation and the kinetic energy term in the energy equation are negligible for pipeline pressure and temperature calculation accuracies. It also indicates that real gas effects play an important role in the temperature distribution along the pipeline and cannot be neglected from the calculation when approximate analytical equations are used.
PL
W artykule analizowano jednowymiarowy, nieizotermiczny przepływ gazu w stanie ustalonym w celu określenia zmian ciśnienia i temperatury w poziomym gazociągu. Wyniki uproszczonych obliczeń za pomocą wybranych modeli analitycznych zostały porównane z wynikami obliczeń uzyskanych za pomocą numerycznego całkowania modelu dokładnego, zawierającego człon konwekcyjny w równaniu pędu oraz człon energii kinetycznej w równaniu energii, jednocześnie przyjmując entalpię jako funkcję ciśnienia i temperatury. W celu zamknięcia układu równań zachowania zastosowano równanie stanu zgodnie z metodą GERG 2004. Dla przedstawienia niedokładności związanych z zastosowaniem różnych modeli, przeprowadzono weryfikację wyników na zbiorze danych rzeczywistych. Wyniki pokazują, że w przypadku systemów przesyłowych wysokiego ciśnienia, wpływ członu konwekcyjnego w równaniu pędu oraz członu energii kinetycznej w równaniu energii jest pomijalny z punktu widzenia dokładności obliczeń wartości ciśnienia i temperatury w gazociągu. Ponadto, wyniki pokazują, że prawidłowy opis właściwości gazu rzeczywistego odgrywa ważną rolę w obliczeniach zmian temperatury wzdłuż gazociągu i powinien być stosowany w przypadku przybliżonych metod analitycznych.
16
Content available remote Transport w Kalifornii
PL
Krajem, który wniósł istotny wkład w rozwój dróg w Ameryce i na całym świecie jest Kalifornia. Szczególne znaczenie dla drogownictwa mają m.in. osiągnięcia kalifornijskich placówek badawczych. Chcąc zrozumieć ten ewenement należy prześledzić uwarunkowania, które przez ostatnie 250 lat stymulowały rozwój infrastruktury transportowej tego obszaru USA.
EN
A country that has made a substantial contribution to the development of roads in America and around the world is California. Of particular importance for road construction are among others achievement of California's research institutions. To understand this we need to see rare conditions, which for the past 250 years have stimulated the development of transportation and communication infrastructure of this area the United States.
17
Content available remote Warunki transportu wysokoskoncentrowanych zawiesin wodno-węglowych w rurociągach
EN
The effect temperature and volume concentration on slip wall behavior (mainly wall slip velocity, wall shear stress) were investigated. The temperature influence on wall shear stress increased as volume concentration increased.
PL
W artykule zintegrowany ogólny model niezawodności złożonych systemów technicznych w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, łączący wielostanowe podejście do analizy niezawodności systemów z modelem semi-markowskim ich procesu eksploatacji oraz programowanie liniowe zastosowane są w transporcie morskim do optymalizacji procesu eksploatacji skutkującej podwyższeniem niezawodności portowego rurociągowego systemu transportu paliwa.
EN
The joint general model of reliability of complex technical systems in variable operation conditions linking a semi-markov modeling of the system operation processes with a multi-state approach to system reliability analysis and linear programming are applied in maritime industry to operation process optimization improving reliability of a port piping oil transportation system.
19
Content available remote Analiza rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce
EN
Analysis describes the transportation system of petroleum products, namely diesel oil and ethyl gasoline, from oil refineries to bulk consumers. In order to analyse the subject, available macroeconomic data as well as information from biggest fuel producers in Poland was taken under consideration. Petroleum products transportation system in Poland is based on fuel pipelines supplemented by railway transport. The bulk consumers are fuel bases that provide storage and reloading services. Spatial analysis of fuel distribution network in Poland shows that number, size and localization of fuel bases does not meet present and future requirements of fuel markets in the country. Therefore after performing a verification of existing network, localization of new bases was indicated and new distribution network was described. In order to supply new bases with petroleum products, new sections of pipelines were also planned. The final part of analysis includes general and detailed conclusions considering the development of fuel distribution system in Poland
PL
Analiza obejmuje system przesyłu produktów naftowych, tj. oleju napędowego i etylin z miejsc produkcji do odbiorców hurtowych. Analizę przeprowadzono z uwzględnieniem dostępnych i prognozowanych danych makroekonomicznych i informacji uzyskanych od największych producentów paliw w Polsce. Charakterystyka systemu pokazuje, że opiera się on na wykorzystaniu sieci rurociągów produktowych uzupełnionej transportem kolejowym. Odbiorcami hurtowymi są bazy paliw pełniące funkcje przeładunkowo-składowe. Analiza przestrzenna sieci baz paliw dokonana z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego wykazuje, że ilość, wielkość oraz położenie baz nie odpowiada obecnym i przyszłym potrzebom rynku paliw płynnych w Polsce. Stąd dokonano weryfikacji istniejącej sieci baz paliw płynnych oraz dokonano wskazań lokalizacyjnych dla nowobudowanych baz. W efekcie analizy powstała nowa sieć baz - centrów dystrybucji. Zaplanowano również budowę nowych odcinków rurociągów dystrybucyjnych zaopatrujących wskazane wcześniej bazy. Analiza kończy się sformułowaniem ogólnych i szczegółowych wniosków odnoszących się do rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce
PL
Przedstawiono wybrane dane dotyczące realizacji projektów inwestycyjnych, w tym w zakresie rozwoju systemu transportu rurociągowego gazu ziemnego. Zawarto dane na temat decydującego znaczenia w cyklu inwestycyjnym etapu przedrealizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy techniczno-ekonomicznej projektu. Zamieszczono podstawowe informacje na temat wskaźników stosowanych do badania efektywności inwestycji w transporcie.
EN
Transport infrastructure has a significant influence on the international integration. To ensure social and economic development the acceptable level of transport infrastructure has to be achieved. Publication describes the stages of investment project with special attention to gas pipeline transport system development. Importances of pre-realization stage with technical and financial analysis are underlined within investment project stages. Complete and correct financial and technical analysis carried out before main investment stage of every project in gas pipelines transport system provides essential data for making investment decision. Information about investment efficiency in transport sector and main efficiency indicators are presented in the article.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.