Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 605

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport publiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
PL
Rozprzestrzeniające się od początku 2020 roku zachorowania na koronawirusa Covid-19 spowodowały znaczące ograniczenia w przemieszczaniu się osób i transporcie towarów niemal na wszystkich kontynentach. W szczególny sposób dotknęły sektor pasażerski, a zwłaszcza przewozy międzynarodowe, gdzie w związku z zamknięciem granic odnotowano niemal 100% spadek liczby pasażerów, zaś w przewozach krajowych o ok. 80% [3]. Środki zapobiegawcze przyjęte przez rządy wielu państw znalazły odzwierciedlenie w działaniach operatorów kolejowych zapewniających transport zarówno w podróżach codziennych jak i okazjonalnych. Podstawowym problemem stało się zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pasażerów oraz pracowników. Dla spełnienia tego zadania przyjęte zostały rozwiązania przedstawione w niniejszym artykule.
EN
The Covid-19 coronavirus disease spreading from the beginning of 2020 has caused significant restrictions in the movement of people and the transport of goods on almost all continents. The passenger sector was particularly affected, especially international transport, where due to the closure of the borders there was an almost 100% decrease in the number of passengers, and in domestic transport by about 80%. The preventive measures adopted by the governments of many countries have been reflected in the actions of rail operators providing transport for both daily and occasional journeys. The basic problem was ensuring the safety and security of passengers and employees. In order to fulfill this task, the solutions presented in this article have been adopted.
EN
The Eastern Province of the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) is home to almost 5,000,000 people and is a major contributor to Saudi Arabia’s economic strength. The area has experienced population growth of about 3.5% per year and rapid urbanization over the past few decades. With this increase in population has come a significant escalation in automobile traffic, which, in turn, has contributed to poor air quality in the province. Two of the major cities in the area were listed on the World Health Organization’s 2016 top 15 cities with the worst air pollution. Local studies have shown that vehicle traffic is a significant contributor to poor air quality and thus, eventually, climate change. Public transportation could alleviate some of the pollution. Unfortunately, overall past perceptions of public transportation and its negative connotations within the Saudi Arabian cultural setting have discouraged previous attempts to develop public transit services. Currently, KSA is progressing with metro works in the capital city of Riyadh and is considering what services to offer in the Eastern Province. This research involved surveying over 800 Eastern Province residents to determine whether they would use public transportation if it was offered, and what type of service they would expect. The response was positive and provided initial indications that public transportation is needed and would be utilized.
PL
W artykule opisano zastosowanie algorytmu mrówkowego w wyznaczaniu przydziału pojazdów do zadań w transporcie zbiorowym. Analizowany problem przydziału jest złożonym zagadnieniem optymalizacyjnym, klasyfikującym go do problemów NP-trudnych. W obszarze dotyczącym zagadnień miejskiego transportu zbiorowego jest podstawowym problemem, który należy rozwiązać w procesie konstruowania rozkładów jazdy oraz planów pracy pojazdów i kierowców. Celem niniejszej publikacji było opracowanie nowego narzędzia optymalizacyjnego adekwatnego do analizowanego zagadnienia przydziału pojazdów do zadań w komunikacji miejskiej. Przedstawiony algorytm mrówkowy jest nowym podejściem zastosowanym do rozwiązywania zagadnień przydziału w transporcie zbiorowym i stanowi podstawę do dalszych badań nad tematyką opracowywania nowych metod optymalizacyjnych w badanym problemie. Opracowany algorytm minimalizuje liczbę pojazdów przy jednoczesnej minimalizacji czasu pracy oraz przebytej drogi przez wykorzystane pojazdy. Opracowano model matematyczny zagadnienia przydziału pojazdów do zadań w transporcie publicznym, tj. zdefiniowano zmienne decyzyjne, ograniczenia oraz funkcje kryterium. Ograniczenia przydziału wynikają z czasu realizacji kursów w danym dniu roboczym, ograniczeń prawnych w zakresie czasu pracy i jazdy kierowcy, a także dostępnej liczy pojazdów. Problem został przedstawiony w aspekcie wielokryterialnym, gdzie decydujące znaczenie w ocenie efektywnego przydziału mają czas i dystans pokonany przez wszystkie pojazdy realizujące zlecone zadania. W artykule przedstawiono ogólną koncepcję algorytmu mrówkowego, która jest w trakcie procesu weryfikacji na danych teoretycznych i rzeczywistych bazach danych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.
EN
The article describes the application of the ant algorithm in the problem of vehicle allocation to tasks in public transport. The analyzed allocation problem is a complex optimization problem that classifies it as NP-difficult. In the area of public transport issues it is a basic problem that should be solved in the process of constructing timetables and work plans for vehicles and drivers. The purpose of this publication was to develop a new optimization tool adequate to the analyzed issue of the allocation of vehicles to tasks in public transport. The presented ant algorithm is a new approach used to solve allocation issues in public transport and is the basis for further research on the development of new optimization methods in the studied problem. The developed algorithm minimizes the number of vehicles while minimizing working time and the distance traveled by the operating vehicles. A mathematical model has been developed on the issue of allocation of vehicles in public transport, i.e. decision variables, constraints and criterion functions were defined. The restrictions on the allocation result from the duration of the courses on a given business day, legal restrictions on the driver’s working time and driving time, as well as the available number of vehicles. The problem was presented in a multi-criteria aspect, where the decisive factor in assessing the effective allocation is the time and distance covered by all vehicles carrying out the assigned tasks. The article presents the general concept of the ant algorithm, which is in the process of verification on theoretical data and real databases of public transport companies.
4
PL
Usługa przewozów autobusowych na żądanie skierowana jest głównie do osób zamieszkujących obszary o słabym zaludnieniu, gdzie utrzymywanie stałych linii jest wysoce nierentowne. Znacznie skraca czas oczekiwania pasażera na przystanku i zapewnia łatwy dojazd do węzłów przesiadkowych stałych linii komunikacji zbiorowej prowadzących do centrum miasta. Sprzyja zwiększaniu mobilności mieszkańców peryferii miast, zwłaszcza dotychczas nieobsługiwanych z powodu braku dostatecznego popytu na komunikację regularną. Daje możliwość obsługi większego obszaru przy użyciu mniejszej ilości pojazdów. Może stanowić doskonałe uzupełnienie konwencjonalnej oferty przewozowej. W artykule, na tle rozważań teoretycznych o usłudze, przedstawiono wyniki jej funkcjonowania pod nazwą TELE-BUS w Krakowie. Usługa została uruchomiona w 2007 roku. Wśród wyników zawarto analizę zmienności wielkości przewozów, liczby zrealizowanych kursów, średniej rocznej wielkości liczby przewożonych pasażerów w kursie, średniej rocznej długości kursu oraz pracy przewozowej.
EN
The on-demand bus service is mainly aimed at people living in sparsely populated areas, where it is highly unprofitable to maintain permanent lines. It significantly reduces passenger waiting time at a bus stop and provides easy access to interchanges of public transport lines running to the city center. It encourages the increased mobility of citizens on the outskirts of cities, especially those not yet served due to insufficient demand for regular transport. It allows to handle a larger area with fewer vehicles. It can be a perfect complement to conventional transport offer. The article, against the background of theoretical considerations about the service, presents the results of its functioning under the name TELE-BUS in Kraków. The service was launched in 2007. The results include an analysis of the variability of the volume of transport, the number of completed journeys, the average annual number of passengers carried on the journey, the average annual length of the journey and transport work.
PL
Artykuł ma celu wskazać potencjalne korzyści, jakie może dać bezpłatna komunikacja publiczna miastom i ich mieszkańcom. Od 2007 roku w Polsce coraz częściej miasta decydują się na innowacyjne podejście w postaci rezygnacji z pobierania opłat za przejazd. Od tamtej pory na ten krok zdecydowało się kilkadziesiąt miejscowości. Mimo że zjawisko w Polsce jest dość nowe, to na świecie z bezpłatną komunikacją publiczną eksperymentuje się od blisko 60 lat. W artykule zaprezentowane są przykłady miast, gdzie taka komunikacja funkcjonuje, przedstawiony jest wpływ bezpłatnej komunikacji na ruch samochodowy, liczbę pasażerów, skutki społeczne, a także jej krytyka oraz podsumowanie. Autor, na podstawie literatury, nie rozstrzyga o bilansie pozytywnych i negatywnych skutków wprowadzenia bezpłatnej komunikacji.
EN
The article aims to present potential benefits of introducing fare-free public transport for cities and their residents. Since 2007, cities in Poland have been increasingly opting for an innovative approach of abolishing public-transport fares. Since then, several dozen towns have decided to take this step. Although the phenomenon is relatively new in Poland, the world has been experimenting with fare-free public transport for nearly 60 years. The article presents examples of cities where such transport operates as well as free public transport impact on the car traffic and number of passengers, social effects, its criticism and the summary. Based on literature, the author doesn’t decide about positive and negative effects of introducing fare-free public transport.
PL
W artykule zaprezentowano historię kształtowania się współczesnych sieci tramwajowych od początków postępu w kształtowaniu toru, poprzez problemy konstruowania pojazdów szynowych, poszukiwanie optymalnego napędu, miejsce transportu szynowego w sieciach transportu miejskiego aż do wielkiego krachu w sieciach tramwajów amerykańskich. Istotą innowacji jest nie tylko technologia, ale środowisko ekonomiczne, prawne, materialne i polityczne. W procesie rozwoju rodzi się wiele alternatywnych możliwości. Komunikacja szynowa jednak, na każdym etapie rozwoju, wykorzystywała swoje energetyczne walory dzięki intuicji i wyobraźni wynalazców, eksperymentatorów i producentów. Sprzyjał im splot wielu okoliczności, ale także przeszkody wynikające z bezwładności zastanych struktur prawnych, ekonomicznych i politycznych. W przeglądzie najważniejszych wydarzeń ważne jest ich tło: więzi między innowatorami, przepływ innowacji w świecie, uwarunkowania prawno-ekonomiczne, koszty i korzyści interwencji, uwarunkowania lokalne i zewnętrzne. Ostatni rozdział opisanej historii zawiera analizę regresu i załamania światowej ekspansji komunikacji tramwajowej pół wieku temu. Przesłanki tego kryzysu są daleko szersze niż jego współcześnie odczytywana narracja. Pozwalają się zastanowić, czy współczesny świat, a w nim i my sami, wyciągnął z niej jakieś wnioski i czy potrafimy odwrócić bieg zdarzeń.
EN
The article presents the history of the formation of contemporary tramway networks from the beginning of progress in track formation, through the problems of constructing rail vehicles, search for optimal propulsion, place of rail transport in urban transport networks to the great crash in American tramway networks. The essence of innovation is not only technology, but the economic, legal, material and political environment. In the process of development, many alternative possibilities are created. However, at every stage of development, rail transport has used its energetic qualities thanks to the intuition and imagination of inventors, experimenters and manufacturers. They were supported by a combination of many circumstances, but also by obstacles resulting from the inertia of existing legal, economic and political structures. In the review of the most important events, their background is important: links between innovators, the flow of innovation in the world, legal and economic conditions, costs and benefits of intervention, local and external conditions. The last chapter of the described history includes an analysis of the regression and collapse of global tramway expansion half a century ago. The rationale for this crisis is far broader than its contemporary narration. They allow us to reflect on whether the contemporary world, and ourselves in it, has drawn some conclusions from it and whether we can reverse the course of events.
PL
Zachowania transportowe ze szczególnym uwzględnieniem aspektów płci są zagadnieniem coraz częściej podejmowanym przez naukowców z całego świata. Badania w tym zakresie potwierdzają istotne różnice między decyzjami kobiet i mężczyzn dotyczącymi wyboru sposobu i środków transportu wykorzystywanych podczas podróży, poczucia bezpieczeństwa i zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na różnice w zachowaniach komunikacyjnych wpływają nie tylko posiadanie prawa jazdy lub dostęp do samochodu, ale uwarunkowania kulturalno- -społeczne, w tym tradycyjny podział ról w rodzinie i społeczeństwie oraz gorsza pozycja kobiety na rynku pracy. Równość płci jest obecnie częścią dyskursu politycznego w Unii Europejskiej, jednak planowanie transportu oraz prowadzone badania naukowe niejednokrotnie pomijają różnice między kobietami i mężczyznami w zachowaniach transportowych oraz preferencjach związanych z realizowaniem podróży. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy istnieją różnice w preferencjach dotyczących jakości funkcjonowania transportu publicznego oraz w ocenie funkcjonujących systemów przez kobiety i mężczyzn na podstawie danych zebranych w badaniach ankietowych w Krakowie.
EN
Transport behaviour with particular emphasis on gender aspects has been nowadays more and more studied by scientists around the world. Research in this area confirms the significant differences between the decisions usually taken by women and men regarding the transport mode choice, a sense of security and road safety issues. Differences in transport behaviours are influenced not only by owning a driving license or access to a car, but also by cultural and social conditions, including the traditional division of family roles and the worse position of a woman on the labour market. Gender equality is currently part of the political discourse in the European Union, but transport planning and scientific research often overlook the differences between men and women in transport behaviour and travel preferences. The purpose of this article is to examine whether there are any differences towards the preferences regarding the quality of public transport and in the assessment of functioning systems among women and men, based on data collected in surveys in Krakow.
PL
Samorządy muszą zmierzyć się ze znacznymi wzrostami kosztów związanych z komunikacją publiczną. Część miast zapowiedziała podwyżki cen biletów. Jak rosnące koszty oddziałują na budżety samorządów oraz na funkcjonowanie transportu miejskiego?
9
Content available remote Analiza oraz modernizacja układu napędowego w tramwaju TATRA T-3
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dynamicznych procesów w systemie trakcyjnego napędu elektrycznego tramwaju na przykładzie tramwaju typu TATRA T-3. Zaproponowano modernizację układu trakcyjnego napędu elektrycznego tramwaju z wykorzystaniem konwerterów firmy Siemens. Na podstawie uzyskanych danych dokonano doboru parametrów i podzespołów analizowanego systemu. Zgodnie z wynikami obliczeń opracowano model komputerowy do badania wpływu układu trakcyjnego na pracę napędu elektrycznego tramwaju dla różnych stanów pracy.
EN
The article presents the results of the tests on dynamic processes in the electric traction system on the example of the TATRA T-3 tram. Modernization of the electric traction system with the use of Siemens converters has been proposed. Based on the obtained data, the parameters and components of the analyzed system were selected. According to the results of calculations, a computer model was developed to study the impact of the traction system on the operation of the tram electric drive for various operating states.
EN
The beginning of 2020 was associated with the appearance of the global coronavirus pandemic (COVID-19). The spread of the epidemic caused the introduction of an epidemiological emergency in Poland in early March (on March 12). This resulted in reduced public transport, including regional rail transport. In Lower Silesia, this concerned regional and fast connections. The conducted analysis concerns regional connections and is based on exploration of the spatial and the quantitative aspect of these changes. The transport offer before and after the announcing of the epidemic was analysed. The results showed that most of the transport restrictions concerned the peripheries of the voivodeship (local routes). Agglomeration routes were much less affected by the restrictions. On some lines a decrease to less than 5 pairs of connections per day was recorded. Once the restrictions are removed, it may be a challenge to encourage passengers to use railways again. Despite the low number of connections on many routes, rail transport can still be considered as the basis of the transport system. This is due to the lack of an alternative bus service.
EN
The aim of the conducted research was to assess how the elderly viewed the functioning of public transport, with Łódź, a large city in Poland, as the example. The data presented in the article originates from research of 400 inhabitants aged 60+ was conducted in the district of Bałuty in Łódź at the turn of November and December 2018. On the basis of the questionnaire survey (which contained questions concerning the use of local public transport by the over 60s for daily journeys and was accomplished by CAPI and MOBI methods) it was found that the over 60s have quite a high opinion of the offer of the municipal transport company MPK (they hardly ever use services of other carriers). As for the means of public transport, the tram is rated slightly higher compared to the bus. The results of the research enable the proposal of general recommendations for the transport policy in Łódź. This policy should be focused to a larger degree on: shortening the waiting time and, consequently, increasing the frequency of connections and punctuality, while continuing to provide high travel comfort, increasing the level of accessibility to stops and enhancing the clarity of information with regard to fare prices and exemptions.
EN
A properly functioning public transport is one of the most important components of urban mobility for the population. Due to spatial inhomogeneity and overall socio-economic differences within a city, there are often considerable disproportions in the quality of transport services within its districts. Also, the city of Krakow is no exception in this case. For a comparison of public transport accessibility in 18 Krakow districts, 7 major quantitative and 5 minor indicators were created. These indicators include the most important characteristics of transport services such as accessibility, frequency, connectivity of connections, and ratios of tram public transport subsystem. The resulting values give a fairly comprehensive picture of the quality of the transport services. Overall higher values for most indicators occur in the central districts of the city. However, due to the complexity of the observed characteristics, it is possible to discover significant differences in the structure of individual indicators. Peripheral districts reach higher amplitudes, which means that in some aspect they have even better transport services than the city center. Yet, at the same time, we also find opposite extremes here, highly below-average values for most other indicators. A detailed analysis of the results provides a unique perspective on the disparities among districts. It can also serve for specific identification of strengths and weaknesses of transport services and its possible optimization.
PL
Dynamiczne zmiany klimatyczne oraz wyczerpujące się złoża konwencjonalnych źródeł energii zmusiły ludzkość do wykorzystywania alternatywnych technologii zeroemisyjnych. Obserwowany wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi i systemami fotowoltaicznymi przyczynił się do przeprowadzenia analiz dotyczących konstruowania i warunków pracy instalacji solarnej zintegrowanej z dachem elektrycznego autobusu miejskiego. Na podstawie przeprowadzonej analizy eksploatacyjno-ekonomicznej stwierdzono, że tego typu rozwiązanie w polskich warunkach klimatycznych może pokryć tylko niewielką część zapotrzebowania energetycznego pojazdu. Jego wprowadzenie wydaje się być jednak uzasadnione ze względów ekologicznych.
EN
Dynamic climate changes and depleting deposits of conventional energy sources have forced mankind to use alternative zero-emission technologies. The observed increase in interest in electric vehicles and photovoltaic systems has contributed to the design, as part of article, of a solar installation integrated into the roof of an electric city bus. Based on the conducted operational and economic analysis, it was concluded that such a solution in Polish climatic conditions can cover only a small part of the energy demand of the vehicle. However, its introduction appears to be justified for ecological reasons.
15
Content available Monorail w Rzeszowie
PL
Dzięki Tadeuszowi Ferencowi, prezydentowi i wizjonerowi, który z wielką determinacją zabiega od ponad 10 lat o budowę monorail, Rzeszów staje przed realną szansą urzeczywistnienia planów budowy miejskiej kolejki nadziemnej. Brakuje jedynie przepisów wykonawczych, aby ten nowoczesny, sprawny, szybki, bezkolizyjny i ekologiczny środek komunikacji zrewolucjonizował transport publiczny nie tylko w mieście, ale i całej Polsce. Biorąc pod uwagę tryb postępowania administracyjnego, budowa mogłaby ruszyć w drugiej połowie 2022 r.
16
Content available remote Synergia w dostępie do przystanków transportu publicznego
EN
This paper deals with the problem of ensuring the accessibility of public transport stops for people with disabilities. The authors focused on the problem of the occurrence of significant differences in altitude in the access to the platforms of the stops and on two ways of overcoming them – slipways and lifting devices. On the example of several selected stops they described how to optimise accessibility by introducing the concepts of access: universal, reliable and flexible.
PL
Artykuł jest poświęcony problemowi zapewnienia dostępności przystanków transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych. Autorzy skupili się na problemie występowania znacznych różnic wysokości na dojściach do przystanków i na sposobach umożliwiających ich pokonywanie – pochylni i urządzeniach dźwigowych. Na przykładzie jednego z przystanków opisali sposób optymalnego zapewnienia dostępności, wprowadzając pojęcia dostępu: uniwersalnego, niezawodnego i elastycznego.
PL
Zatłoczenie miast jest jednym z największych problemów obecnej polityki transportowej. Odpowiednie jej kształtowanie pozwoli ograniczyć zjawisko zatłoczenia, czyli kongestii. Często możemy obserwować prace związanie z dobudowaniem pasów ruchu czy powstaniem nowych ulic. Czy jednak taki stan rzeczy prowadzi do polepszenia szybkości przemieszczania się do wyznaczonego celu, szczególnie w tak zwanych godzinach szczytu? Otóż okazuje się, że nie. Posługując się takim rozumowaniem, miasto nie staje się przyjazne ludziom, lecz samochodom. Warto więc skorzystać z rozwiązań już sprawdzonych.
EN
City congestion is one of the biggest problems in today's transport policy. Its appropriate shaping will allow to limit the phenomenon of congestion. We can often observe work related to the addition of lanes or creation of new streets. However, does such a state of affairs lead to the improvement of the speed of movement to the designated destination, especially during the so-called rush hours? Well, it turns out not. Using this reasoning, the city does not become friendly to people, but to cars. So let's use the already proven solutions.
EN
Travel Demand Management (TDM) can be considered as the most viable option to manage the increasing traffic demand by controlling excessive usage of personalized vehicles. TDM provides expanded options to manage existing travel demand by redistributing the demand rather than increasing the supply. To analyze the impact of TDM measures, the existing travel demand of the area should be identified. In order to get quantitative information on the travel demand and the performance of different alternatives or choices of the available transportation system, travel demand model has to be developed. This concept is more useful in developing countries like India, which have limited resources and increasing demands. Transport related issues such as congestion, low service levels and lack of efficient public transportation compels commuters to shift their travel modes to private transport, resulting in unbalanced modal splits. The present study explores the potential to implement travel demand management measures at Kazhakoottam, an IT business hub cum residential area of Thiruvananthapuram city, a medium sized city in India. Travel demand growth at Kazhakoottam is a matter of concern because the traffic is highly concentrated in this area and facility expansion costs are pretty high. A sequential four-stage travel demand model was developed based on a total of 1416 individual household questionnaire responses using the macro simulation software CUBE. Trip generation models were developed using linear regression and mode split was modelled as multinomial logit model in SPSS. The base year traffic flows were estimated and validated with field data. The developed model was then used for improving the road network conditions by suggesting short-term TDM measures. Three TDM scenarios viz; integrating public transit system with feeder mode, carpooling and reducing the distance of bus stops from zone centroids were analysed. The results indicated an increase in public transit ridership and considerable modal shift from private to public/shared transit.
19
Content available remote Evaluating accessibility of small communities via public transit
EN
Accessibility to and from urban centres allows small communities’ dwellers to participate in primary activities and use essential services that are not available on-site, such as educational, work and medical services. Public transport networks are supposed to enhance accessibility and pursue equity principles, overcoming socio-economical differences among people that can exacerbate during crisis. In this paper a methodology is proposed and implemented to assess small communities’ accessibility via public transit. A metric is defined based on the calculation of total travel time, taken as a proxy of travel impedance, with consideration of in-vehicle time, schedule delay and users’ arrival and departure preference curves (i.e. time-of-day functions). A “rooftops” model is specified and implemented under the assumption that travellers cannot accept (scheduled) late arrival or early departure time penalties before and after the participation in their activities in the main urban centre, as many activities rarely admit time-flexibility. Also, a public transport specific impedance factor (PTSIF) is proposed, in order to account for travel impedance determinants, which are a consequence of service scheduling and routing decisions and not due to inherent geographical and infrastructural disadvantages affecting car users too. An application of the methodology for the city of Cesena, Italy, and 90 surrounding small communities is presented. The city is served by train and bus services. Assessment of small communities' accessibility based on both total travel time and PTSIF is presented and discussed. This practice-ready quantitative method can help transport professionals to evaluate impacts on small communities’ accessibility in light of public transport service changes or reduction. Quantitative approach to support strategic decisions is needed, for example, both to assess public transport strengthening politics against depopulation of rural and marginal mountainous areas and to mitigate the effects of possible increasing concentration of services towards high-demand lines, which may follow as a consequence of budget cuts or contingencies, such as vehicle capacity reductions required by sanitary emergencies.
EN
The public transport service is highly essential to meet the demand due to a rapidly growing population and mobility. Thus providing public service and improve its service becomes an urgent need in recent years. In Iraq, the Bus system represents the backbone in public transportation, which is based mainly on highway infrastructure. To meet the growing mobility needs, enhancing public service provided only by bus routes is essential. Measuring bus route performance represents one of the crucial transit research topics in the last recent years. The current study tries to investigate the urban public route's efficiency utilizing the "data envelopment analysis (DEA)" technique. To analyze route performance, DEA is using, and performance measures include route design, cost, service, operation, and comfort efficiency are selected and calculated for different routes. Efficiency and effectiveness are the output of this process. Bus company owners can also use the results of this study to improve their services, attract new customers, and better manage their resources.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.