Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport pneumatyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Kooperacja POLKO jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w 1988 r. do realizacji wdrożeń przemysłowych w zakresie inżynierii materiałów sypkich, a zwłaszcza technologicznych zastosowań transportu pneumatycznego. Spółka, powołana przez grono specjalistów bazujących na licznych wdrożeniach, publikacjach i patentach, za cel działalności przyjęła kompleksowe rozwiązania zagadnień rozładunku, magazynowania, dystrybucji, ważenia, dozowania komponentów sypkich oraz procesów odpylania. Przedmiotem działalności spółki jest kompleksowe wdrażanie nowoczesnych technologii transportu pneumatycznego, obejmujące prace badawcze, projektowe, produkcyjne, kompletację dostaw, montaż, rozruch.
EN
The article presents the use of fast cameras and image processing and analysis methods to determine the velocity of pneumatic transport of bulk material. The presented solution is dedicated to the analysis of dense flow in the form of slugs moving in a horizontal section of the pipeline. The developed image-processing algorithm is based on the estimation of the bulk solid material level in the pipeline in particular moments of the process. The acquisition of an image containing the area of two separate sections of the pipeline allows to determine the shift-time of material between two pre-defined pipeline regions. The obtained results indicate the proper action of the developed system.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie szybkich kamer oraz metod przetwarzania i analizy obrazów do wyznaczenia prędkości transportu pneumatycznego materiału sypkiego. Przedstawione rozwiązanie dedykowane jest analizie zmian prędkości przepływu gęstego w formie korków przemieszczających się w poziomym odcinku rurociągu. Opracowany algorytmy przetwarzania obrazów opiera się na wyznaczeniu poziomu wypełnienia rurociągu materiałem sypkim w poszczególnych chwilach trwania procesu. Akwizycja obrazu zawierającego obszar dwóch oddzielnych sekcji rurociągu pozwoliła na określenie czasu przejścia materiału między oboma, pre-definiowanymi, obszarami rurociągu. Uzyskane wyniki wskazują na poprawne działanie opracowanego systemu.
PL
W artykule omówiono ogólne wymagania dotyczące pneumatycznej instalacji transportu paliwa stałego na statkach. Porównano trzy wybrane rozwiązania tych instalacji na trzech rodzajach statków. Zaprezentowano wybrane wyniki badań dla czterech różnych konfiguracji instalacji. Omówiono także wpływ zmiany konfiguracji instalacji w warunkach laboratoryjnych na spadki ciśnienia w rurociągu podczas transportu mieszaniny dwufazowej.
EN
The article discusses general requirements for pneumatic solid fuel transport installations on ships. Three selected solutions of these installations on three types of vessels were compared. Selected test results for four different plant configurations were presented. The influence of changing the system configuration in laboratory conditions on pressure drops in the pipeline during the transport of a two-phase mixture was also discussed.
EN
The main goal of the research was to design and build a prototype of device used for pneumatic transport, which will increase the difference of pressure in the pipeline and will increase velocity of the airflow during the transport of materials over different distances. During design process of the device using graphics software assumes that the system of separation of grain and air should be eliminated. The device is applicable in systems that need additional air amplifier, without the cyclone-filter system. The results confirmed that in the rearmost point of the pipeline dynamic pressure was lower than the pressure at the nearer measuring points. In addition, analysis of the transported grain did not show his deformation. During the test of the device only a slight increase in the temperature of the transported material was noted.
PL
Celem wykonanych badań było zaprojektowanie i wykonanie prototypu urządzenia do transportu pneumatycznego, które pozwoli na zwiększenie różnicy ciśnień w rurociągu oraz umożliwi wzrost prędkości strumienia powietrza podczas transportu materiałów na różnych odległościach. Podczas projektowania urządzenia z wykorzystaniem programów graficznych za- łożono, że należy wyeliminować system separacji ziarna i powietrza. Urządzenie znajduje zastosowanie w układach potrzebujących dodatkowego wzmocnienie strumienia powietrza, bez zbędniej konieczności użycia filtrocyklonów. Wyniki badań potwierdziły, że w najodleglejszym miejscu rurociągu ciśnienie dynamiczne było niższe od ciśnienia panującego w punktach pomiarowych położonych bliżej. Ponadto analiza stanu transportowanego ziarna nie wykazała jego deformacji, a zauważono jedynie niewielki wzrost temperatury materiału, który był transportowany.
EN
One of the techniques to improve the durability of pneumatic conveying used in industry is covering the inner surface of the pipe with a layer of plastic ceramic material, which, as a result of the chemical binding reaction, creates an anti-erosion coating. The disadvantage of the method is that coating is labour-intensive, since it is usually done by manual shaping. This paper presents a method and a device for efficient machine moulding techniques of such layers in the curved sections of pipelines for the transport of coal dust and ash in the power industry. The moulding is done within the system with an active, round moulding core placed inside the fitting undergoing regeneration that has been removed from the pipeline. The technological trials indicate a possibility of obtaining good quality erosion-control layers that are developed by a moulding method that allows quick and precise shaping of the pipeline conduit with plastic ceramic mass.
PL
Jedną z technik poprawy trwałości urządzeń transportu pneumatycznego stosowanych w przemyśle jest nakładanie na wewnętrzną powierzchnię rurociągu warstwy plastycznego materiału ceramicznego, który w wyniku reakcji chemicznego wiązania tworzy wykładzinę przeciwerozyjną. Wadą metody jest duża pracochłonność wykonania wykładziny, najczęściej poprzez ręczne formowanie. W pracy przedstawiono metodę i urządzenie do efektywnej, maszynowej techniki formowania takich warstw w krzywoliniowych odcinkach rurociągów do transportu pyłu węglowego i popiołów w energetyce. Formowanie jest realizowane w układzie z aktywnym, kulistym rdzeniem formującym prowadzonym wewnątrz pokrywanej w procesie regeneracji kształtki wymontowanej z rurociągu. Przeprowadzone próby technologiczne wskazują na możliwość uzyskiwania warstw przeciwerozyjnych dobrej jakości opracowaną metodą formowania pozwalającą na szybkie i precyzyjne kształtowanie kanału rurociągu w plastycznej masie ceramicznej.
PL
Tematyka artykułu dotyczy pomiaru strumienia masy fazy stałej transportowanej pneumatycznie. Do pomiaru wykorzystano kolano w rurociągu. Mierząc różnicę ciśnień statycznych między zewnętrzną, a wewnętrzna stroną kolana można wyznaczyć charakterystykę strumienia masy przepływającej fazy stałej od pierwiastka z tej różnicy. W artykule przedstawiono te charakterystyki oraz obliczono błąd pomiaru strumienia masy fazy stałej.
EN
The measurement of the mass flow of the solid-phase transported pneumatically have been discussed in this paper. Pipeline elbow was used for the measurement. The characteristics of the mass flow of the flowing solid phase can be determinated by measuring the difference of static pressures between outside, and internal side of an elbow and calculating the square root from this difference. The article presents these characteristics and the calculated error of measurement of the mass flow of the solid phase.
EN
Rotary kiln installation forms a very complex system, as it consists of various components which affect cement production. However, some problems with particle settling are encountered during operation of tertiary air installation. This paper reports on the results of a study into gas-particle flow in a tertiary air duct installation. This flow was calculated using Euler method for air motion and Lagrange method for particle motion. The results in this paper demonstrate that study focus on the tertiary air installation is a practical measure without the analysis of other processes in the rotary kiln. A solution to this problem offers several alternatives of modifying the inlet to the tertiary air duct. As a result of numerical calculations, we demonstrate the influence of geometry of a rotary kiln modification on the number of large particles transported in the tertiary air duct. The results indicate that in order to reduce large particles, rotary kiln head geometry needs to be modified, and a particle settler should be installed at its outlet.
PL
Transport pneumatyczny jest jednym z najbardziej postępowych środków mechanizacji i automatyzacji transportu materiałów sypkich. Jest on stosowany w przemyśle aluminiowym, chemicznym, spożywczym, tekstylnym, budownictwie i innych branżach. Jednak szerokie zastosowanie transportu pneumatycznego jest ograniczone przez niepełne informacje na ten temat. W artykule opisano metody intensyfikacji procesów pneumatycznych sprasowanych materiałów budowlanych luzem i przedstawiono uzasadnienie dla optymalnych parametrów procesu pneumatycznego rozpadu tych materiałów.
EN
Pneumatic transport is one of the most progressive means of mechanization and automation of loose goods transportation. It is used in aluminum, chemical, food, textile, construction and other industries. However, wide use of pneumatic transport is limited by the incomplete information on this subject. This article describes the method of process intensification of pneumatic compacted bulk construction materials and provides the rationale for optimum process parameters for pneumatic disintegration of these materials.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnej analizy transportu pneumatycznego z wykorzystaniem wizualizacji oraz analizy obrazu. Transport pneumatyczny realizowano w układzie gaz-ciało stałe i gaz-ciecz w pionowym kanale. Wizualizację przeprowadzono z zastosowaniem szybkiej fotografii. Analizę uzyskanych obrazów z punktu widzenia struktury przepływu wykonano dwiema metodami. Pierwsza metoda to analiza fluktuacji poziomu szarości obrazu. Druga metoda opiera się na analizie obrazu technikami stereologicznymi. W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano szereg specyficznych parametrów. Na podstawie tych parametrów wyznaczono charakterystyczne stany graniczne transportu pneumatycznego.
EN
The paper presents the results of an experimental analysis of pneumatic transport using visualization and image analysis. Pneumatic transport was carried out in gas-solid and gas-liquid interface in a vertical channel. Visualization was performed using flash photography. The analysis of the obtained images were performed by two methods. The first method was the analysis of image gray level fluctuations. The second method was based on image analysis with stereological techniques. A series of specific parameters have been obtained as a result of calculations. On the basis of the characteristic parameters boundary conditions of pneumatic transport was determined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu kształtu dyszy ssącej na warunki transportu pneumatycznego w dyszach ssących o przekroju prostokątnym. Opisano tworzące się struktury przepływu dwufazowego gaz-ciało stałe w tego typu dyszach oraz podano obszary ich występowania na uniwersalnej mapie przepływu.
EN
The paper presents test results of the impact of suction nozzle shape on the pneumatic conveying conditions in suction nozzles with a rectangular cross section. The formation of two-phase gas – solid flow structures in a nozzle with rectangular cross section is described. The occurring these structures in the universal flow map is also shown.
PL
W artykule przedstawiono wstępną koncepcję badań dotyczących systemu transportu pneumatycznego paliwa stałego do kotła w warunkach morskich. Uzasadniono konieczność prowadzenia badań w aspekcie sytuacji energetycznej na świecie i możliwości wykorzystania alternatywnych paliw dla statków, także stałych, takich jak węgiel czy biomasa stała. Zawarto też przegląd rozwiązań instalacji transportu pneumatycznego oraz koncepcję budowy stanowiska badawczego wraz z planem pomiarów.
EN
This article presents an initial concept of investigations on a pneumatic transportation system of solid fuel to a boiler in marine conditions. It justifies the necessity to carry out investigations in the aspect of the worldwide energy situation and the possibilities of using alternative fuels in ships, including solid ones, such as coal or biomass. It also includes a review of solutions used in pneumatic transport installations as well as a concept of building a research stand together with a plan of measurements.
12
Content available remote Innowacyjny system transportu pneumatycznego naczyń podgrzewaczy
PL
Żyjemy w czasach, gdy obniżanie kosztów produkcji staje się istotnym, a czasem nawet decydującym czynnikiem o funkcjonowaniu danych zakładów przemysłowych na rynku. Niewątpliwie jednym z działań pozwalających na osiągnięcie powyższego jest automatyzacja systemów dostaw półproduktów. Odpowiednie zaprojektowanie systemu transportu oraz jego wdrożenie w znacznym stopniu wpływają na wydajność i powtarzalność dostaw. Firma PHU ELGRA, będąca firmą inżynierską działającą na rynku automatyki przemysłowej od 15 lat, zaproponowała jednemu ze swoich klientów z branży świecarskiej zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnego transportu pneumatycznego.
EN
An initial assessment of the effectiveness of cast iron inoculation, performed by the method of impulse introducing the master alloy into cast iron, is presented. The experiment was concerned with the hypoeutectic gray cast iron inoculated with either the Alinoc or the Barinoc master alloy by means of an experimental device for pneumatic transportation. Examinations involved pneumatic injection of the powdered inoculant carried in a stream of gaseous medium (argon) into the metal bath held in the crucible of an induction furnace. It was found that the examined process is characterised by both high effectiveness and stability.
PL
W pracy zaprezentowano stanowisko badawcze zaprojektowane i wykonane w Politechnice Poznańskiej, służące do badania ruchu ziarna w przewodach pneumatycznego transportu. Przedstawiono także wyniki weryfikacji dokładności pomiaru czasu transportu pojedynczego ziarna w przewodzie pneumatycznym. Analizy dokładności dokonano za pomocą oscyloskopu cyfrowego i wzorcowego generatora impulsów. W wyniku badania stwierdzono, że względny błąd pomiaru czasu transportu ziarna przez przewód o długości 2 m mieści się w granicach 0.001%. Jest to dokładność dalece przewyższająca potrzeby. Stanowisko to jest obecnie wykorzystywane do walidacji modeli matematycznych ruchu ziarna w przewodach nasiennych siewników mechaniczno - pneumatycznych.
EN
The paper presents the research station designed and built at Poznan University of Technology, used to study the grain motion in pipes of pneumatic transport. It also presents the results of verification of the accuracy of timing single grain transport in the pneumatic pipe. Analyses of accuracy were made using a digital oscilloscope and a standard pulse generator. The study showed that the relative timing error of grain transport time by pipe with length of 2 m is within 0.001%. This is much superior than required accuracy. This research station is now being used to validate the mathematical models of grain motion in pneumatic pipes of mechanical - pneumatic seed drill.
15
Content available remote Zjawisko segregacji materiału dwuskładnikowego w transporcie pneumatycznym
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące zjawiska segregacji materiału dwuskładnikowego podczas wypływu z poziomego rurociągu pneumatycznego. Jako materiał badawczy wykorzystano cząstki kuliste o średnicy 6 mm i różnych gęstościach, które połączono w układy dwuskładnikowe. W celu oceny wpływu prędkości gazu na rozmiar zjawiska segregacji posłużono się stopniem nierównomierności rozkładu koncentracji przestrzennej oraz frakcyjnej.
EN
Test results dealing with two-component material segregation during discharge from a horizontal pneumatic pipeline are presented in the paper. Spherical particles of 6 mm in diameter and different densities, combined in a two-component system, were used as research material. The degree of spatial and fractional non-uniformity of concentration distribution was employed in the evaluation of gas velocity effect on size segregation.
PL
Przedstawiono badania wpływu kształtu dyszy ssącej na warunki transportu pneumatycznego takie jak: strumień masy materiału sypkiego, strumień masy powietrza, ciśnienie na dyszy ssącej. Podjęto również próbę oceny wpływu zaburzeń strugi materiału sypkiego wewnątrz dyszy ssącej na energochłonność podciśnieniowego transportu pneumatycznego. Opis mechaniki powstawania zaburzeń w dyszy ssącej i jej wpływu na warunki transportu pneumatycznego pozwoli na opracowanie kryteriów doboru dysz ssących w zależności od transportowanego materiału sypkiego.
EN
This article presents the study of the impact of the shape of the suction nozzle on the pneumatic transport conditions such as mass flow of bulk material, the air mass flow, pressure on the suction nozzle. Studies have been conducted as an attempt to assess the impact of disturbances the stream of bulk material on the energy consumption of the suction nozzle vacuum pneumatic conveying. Description of mechanism of the disturbances formation in the suction nozzle and its influence on transport conditions could help to develop the criteria for the selection of suction nozzles, depending on the transported bulk material.
17
Content available remote Wpływ dyszy ssącej na blokowanie transportu pneumatycznego
EN
The paper presents the investigate of the suction nozzle to the blocking the pipeline during the vacuum pneumatic conveying of bulk materials. The study used two nozzles with different size and adjustable secondary air flow.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu kształtu dyszy ssącej na wydajność i opory przepływu dwufazowego gazu i ciała stałego w typowej instalacji podciśnieniowego transportu pneumatycznego. Do analiz wykorzystano płaskie dysze ssące o kącie rozwarcia Alfa = 40o i 60o. W przypadku płaskich dysz stożkowych, dzięki rozwinięciu powierzchni kontaktu dyszy z lustrem materiału, więcej powietrza jest pobierane przez dyszę, przez co maleje ryzyko blokady rurociągu. Takie rozwiązanie pozwala na zastosowanie tego typu dysz do transportu materiałów drobnoziarnistych, które ze względu na ograniczone możliwości dysz rurowych nie mogły być transportowane podciśnieniowo.
EN
The aim of the research was to determine influence of the suction nozzle shape at nature of two phase gas-solid flow and pressure drop in typical vacuum pneumatic conveying systems. In the research there were used flat suction nozzles with flare angle Alfa = 40o, 60o. Flat conical nozzles, due to expanded contact surface with material level, suck more air what decreases risk of pipeline clogging. This solution enables use of the above nozzles for transport of fine-grained materials, which because of limited possibilities of pipe nozzles could not be vacuum transported.
PL
Transport pneumatyczny materiałów sypkich jest często stosowany w przemyśle. Stąd istotnym zagadnieniem jest optymalizacja transportu, nie tylko gotowego produktu, ale również materiałów wewnątrz zakładu produkcyjnego. Konieczność monitorowania, diagnozowania i sterowania instalacji transportu pneumatycznego wymusza poszukiwanie coraz doskonalszych metod pomiarowych, zwłaszcza bezinwazyjnych. W artykule przedstawiono zastosowanie elektrycznej tomografii pojemnościowej, pozwalającej określić rozkład stałej elektrycznej materiału wewnątrz badanej instalacji. Dzięki tej metodzie możliwe jest również monitorowanie, diagnozowanie oraz wypracowanie optymalnych algorytmów sterowania procesu, pozwalające zwiększyć wydajność instalacji.
EN
Pneumatic transport of friable materials is common in industry, therefore its parameters optimization - not only as final products, but also as materials inside a production line - is a significant issue. The need for monitoring, diagnosis and control of pneumatic conveying installations compel research for novel, accurate measurement methods, especially such of a noninvasive nature. This paper shows the application of Electrical Capacitance Tomography (ECT) allows to reconstruct the distribution of the electrical permittivity inside a measurement sensor space) in order to obtain the parametric description of material flowing inside the investigated pipeline. Thanks to utilization of this method, monitoring, diagnosis and development of optimal control algorithms for increase of installation effectiveness, is feasible.
20
Content available remote Analiza systemów transportu pneumatycznego materiałów sypkich
PL
W pracy przedstawiono analizę porównawczą oraz ocenę metod obliczeniowych dla transportu pneumatycznego materiałów sypkich o niskiej koncentracji masowej w typowej przemysłowej instalacji. Do analizy wykorzystano trzy modele obliczeniowe różnych autorów, których kryterium oceny były opory tarcia powstałe w wyniku przepływu mieszaniny dwufazowej powietrza i ciała stałego.
EN
A comparison analysis and calculation methods for pneumatic conveying of powder materials are presented in the paper. A low mass concentration of powder materials in a typical industrial installation was considered. Three calculating models of various authors were used in analysis. In two-phase gas - solid flow the evaluation criterion based on friction pressure drop was determined.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.