Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport of dangerous goods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article reviews the safety and security aspects in the context of existing norms, standards, and international regulations in the field of transport of dangerous goods by air. By using the authorities' reports and commissions investigating aviation accidents, it pointed out that an essential factor contributing to tragic accidents resulting from the transport of dangerous goods in air transport was, among other things, non-compliance with the standards and regulations in force at that time. The natural need to improve air transport safety initially reflected in stricter rules and guidelines, but in the face of recurring accidents and incidents, it took a more systemic form. The article aims to present the issue of safe air transport of dangerous goods in the context of the modern approach to safety management. The concepts of compliance monitoring and the system approach, which based on proactive threat search and risk analysis reviewed. The current level of security of the transport of dangerous goods in air transport assessed.
EN
Background: This paper focuses on operational risks of members of dangerous goods (DG) transportation chain. Due to the fact that there are multiple parties involved in handling and transportation procedures, plenty of different risks can occur during these activities with DG. According to European Commission statistics on dangerous goods transport (DGT) there are up to 80 percent of accidents that are caused by a human error, 8 percent of accidents are caused by technical failure [Eurostat 2016]. The importance of human factor in Estonia has been underestimated as parties of a DG transportation chain are not aware what operational risks are there in their daily activities with chemicals, nor the level of severity of these risks. This paper focuses on identifying and analyzing of operational risks within a dangerous goods transportation chain related to the specific participant. By identifying and evaluating risks, the most critical of them are identified and evaluated upon possible harm to the entire chain. Methods: The paper presents a combined overview study based on theoretical aspects which are supported by results of previous studies regarding risk assessment of DG transport in practice. By implementing semi-quantitative risk assessment method, it finally allows differentiating operational risks according to their levels into acceptable, tolerable and unacceptable operational risks when transporting DG on roads. Results: Main results of a research map and prioritize main operational risks regarding how involved parties in Estonia evaluate possible harms resulted from their activities while handling and transporting DG. Results also confirm the main finding that human factor is one of the crucial factors why accidents occur. Conclusions: In the scope of further studies, the exact knowledge of operational risks in practice creates opportunities to manage these risks individually (from the perspective of each party separately) within the DG transportation chain. Hence, results of present study are milestones to focus on managing risks affected by human factor in road transport of DG.
PL
Wstęp: Ryzyko operacyjne członków łańcucha transportowego towarów niebezpiecznym jest tematem prezentowanej pracy. Ze względu na dużą ilość podmiotów będących uczestnikiem tego łańcucha, występuje również wiele różnych ryzyk związanych z transportem wyrobów niebezpiecznych. Według statystyk Komisji Europejskiej dotyczących transportu wyrobów niebezpiecznych, 80% wypadków jest spowodowanych czynnikiem ludzkim, natomiast 8% jest spowodowane przez awarie techniczne [Eurostat 2016]. Istotność czynnika ludzkiego jest niedoszacowania w Estonii, gdyż podmioty będące uczestnikami łańcucha transportowego towarów niebezpiecznych nie są świadome, jakie ryzyka operacyjne istnieją w trakcie ich obchodzenia się z takimi towarami. Najważniejsze z tych ryzyk zostały zidentyfikowane i oszacowane wraz z możliwych ich wpływem na cały łańcuch. Metody: Prezentowana praca zawiera analizę teoretycznych aspektów wraz praktycznymi przykładami dotyczącymi oceny ryzyk w transporcie wyrobów niebezpiecznych. Poprzez zastosowanie metody półilościowej oceny ryzyka, zróżnicowano ryzyka operacyjne odpowiednio do ich poziomu na akceptowalne, tolerowane i nieakceptowane. Wyniki: Główne wyniki naniesione na mapę oraz ustalenie kryteriów ryzyk operacyjnych w odniesieniu do udziału poszczególnych podmiotów w Estonii umożliwiło oszacowanie poszczególnych szkód wynikających z działań w obrębie transportu wyrobów niebezpiecznych. Potwierdzono, że czynnik ludzki jest jednym z kluczowym czynników powodujących wypadki. Wnioski: Dokładna wiedza dotycząca ryzyk operacyjnych w praktyce stwarza możliwość zarządzania tymi ryzykami w sposób indywidualny (z punktu widzenia każdego uczestnika) w obrębie łańcucha transportowego towarów niebezpiecznych. Otrzymane wyniki istotnie przyczyniają się do skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z czynnikiem ludzkim w transporcie wyrobów niebezpiecznych.
PL
W artykule przedstawiono wpływ warunków meteorologicznych i szorstkości aerodynamicznej podłoża na rozprzestrzenianie się substancji niebezpiecznej, wysoce toksycznej – chloru. Przeprowadzono symulacje w programie ALOHA, zakładając, że w wyniku nagłego zdarzenia następuje wyciek 10 ton płynnego chloru z przewożącej go cysterny. Przyjęto, że czas wycieku wynosił jedną godzinę. Otrzymane wyniki naniesiono na mapę z uwzględnieniem zakładanej lokalizacji: droga E463 w Pszczynie. Dokonano analizy stopnia zagrożenia w zależności od kierunku i prędkości wiatru. Dodatkowe symulacje wykonano przyjmując różne szorstkości aerodynamiczne. Analiza wyników pozwala określić najmniej korzystne warunki meteorologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców.
EN
In the article was presented the effect of meteorological conditions and aerodynamic roughness of the substrate on the dispersion of dangerous, highly toxic substance - chlorine. Simulations were carried out in the ALOHA program, assuming that as a result of an emergency, 10 tons of liquid chlorine from the tanker carrying it were leaked. It was assumed that the leakage time was one hour. The obtained results were placed on the map taking into account the assumed location: road E463 in Pszczyna. The degree of hazard are analyzed depending on the direction and speed of the wind. Additional simulations were performed taking other leakage points and other aerodynamic roughness. The analysis of the results allows to determine the least favorable meteorological conditions from the point of view of the residents' safety.
PL
Oszacowano zagrożenie osób w wyniku pożaru pojazdu dostawczego z butlami 11 kg oraz 33 kg zawierającymi propan-butan techniczny, spowodowanego ich nieszczelnością. Wyznaczono prawdopodobieństwo rozszczelnienia butli z gazem skroplonym LPG, w ciągu roku podczas czynności załadunku, wyładunku i transportu w firmie handlu oboźnego. Oszacowano cząstkowe i całkowite ryzyka wystąpienia ciężkiego obrażenia ciała kierowcy oraz ryzyko jego śmierci w przypadku zdarzenia pożaru na skrzyni ładunkowej oraz zdarzenia wystrzału opony. W ocenie ryzyka zastosowano metody drzewa zdarzeń/niezawodności i drzewa niezdatności/błędu oraz metodę probabilistyczną.
EN
The threat of people as a result of delivery vehicle fire handling 11 kg and 33 kg bottles with propane-butane, due to leakage of these bottles was estimated. The probability of unsealing LPG bottles with gas during the year at loading, unloading and transport operations in carrier trade company was determined. Partial and total risk of serious driver injuries and the risk of death in the event of a fire in open load-carrying body of the car and tire damage was estimated. The risk assessment uses the methods of the event and fault tree as well as the probabilistic method.
PL
Przedstawiono dla mieszaniny skroplonych węglowodorów gazowych propan-butan jej właściwości fizyczne i chemiczne, klasyfikację, magazynowanie, zagrożenia i skażenia dla ludzi i środowiska. Scharakteryzowano wytwarzanie, technologię transportu i metody zapewnienia bezpieczeństwa oraz najważniejsze akty prawne dotyczące mieszanina propan-butan.
EN
For mixture of propane-butane as liquefied petroleum gas are presented its physical and chemical properties, classification, storage, contamination and hazards for humans and the environment. Manufacturing, transport technology and handling safety methods as well as the most important legal acts regarding propane-butane mixture have been characterized.
EN
This article presents issues related to the transportation of dangerous goods. It is focused on diesel oil carriage which represents the third class of hazardous materials. The transport of such commodities requires the use of specialized forms of transport, which equipment is strictly defined by the legislation. This article includes the requirements which carriers has to meet in order to transportation safety and regulations related to loading and unloading of the commodity. The paper discusses the dangers posed by the road transport of dangerous materials.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych drogowymi środkami transportu. Uwaga została skupiona na przewozie oleju napędowego reprezentującego trzecią klasę towarów niebezpiecznych. Przewóz tego typu towarów wymaga zastosowanie specjalistycznych środków transportu, których wyposażenie zostało ściśle określone w ustawodawstwie. Artykuł zawiera stosowanie się przewoźnika do zasad bezpieczeństwa transportu oraz obsługi załadunku i wyładunku towaru. W referacie podjęto temat zagrożeń występujących w trakcie transportu drogowego materiałów niebezpiecznych.
7
Content available Multimodalny transport ładunków niebezpiecznych
PL
W artykule przedstawiono przepisy regulujące transport ładunków niebezpiecznych różnymi środkami transportu. Pokazano jak poszczególne regulacje przenikają się nawzajem i mają charakter uniwersalny. Wyszczególniono podział towarów niebezpiecznych na klasy oraz wytyczne dotyczące opakowań. Na konkretnym przykładzie ładunku jakim jest schłodzony gaz - LNG przedstawiono zastosowanie tych przepisów w transporcie multimodalnym.
EN
The article regulates the transport of dangerous goods by various means of transport. It shows how different regulations interpenetrate and are universal. The classification of dangerous goods in classes and packaging guidelines was presented. A refrigerated cargo, compressed gas – LNG was used as an example to show the application of these rules in practice in multimodal transport.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na tle obowiązującego stanu prawnego – obowiązków uczestników, które mają na celu eliminację zagrożeń, z natury rzeczy wiążących się z ich przemieszczaniem, zarówno w ruchu drogowym, kolejowym, jak również wodnym. Kraje UE zachowują prawo do regulowania lub wprowadzenia zakazu transportu towarów niebezpiecznych na swoim terytorium, z powodów takich, jak bezpieczeństwo państwa lub ochrona środowiska.
EN
The article presents the issues concerning the transport of dangerous goods in the Member States of the European Union - in the light of the legal status of the participants – the responsibilities of the participants, which are aimed at eliminating the inherent hazards associated with their movement, as is known both in road traffic and rail transport as well. water. EU countries retain the right to regulate or prohibit the transport of dangerous goods on their territory for reasons other than safety (such as state security or the environment).
9
Content available remote Transport lotniczy towarów niebezpiecznych
PL
Artykuł opisuje system tworzenia regulacji prawnych w zakresie przepisów i warunków dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych w różnych dziedzinach transportu tj.: lotniczego, morskiego, lądowego (drogowego, kolejowego, śródlądowego). W pierwszej i drugiej części przedstawiono system tworzenia regulacji prawnych. Część trzecia dedykowana jest ogólnym zasadom transportu lotniczego materiałów niebezpiecznych zgodnie z IATA DGR dotyczącym m. in. klasyfikacji, szkoleń, pakowania, oznakowania, dokumentacji oraz innych obowiązków uczestników przewozu. W części czwartej wskazano różnice w wymaganiach w zakresie transportu multimodalnego towarów niebezpiecznych.
EN
The article describes the system of creating legal regulations concerning the rules and conditions relating to the carriage of dangerous goods in various fields of transport: by air, sea, land (road, rail, inland waterways). The first and the second parts show the development system of the regulations. The third part is dedicated to the general principles of air transport of hazardous materials in accordance with the IATA DGR e.g.: classification, training, packaging, labeling, documentation and other duties of the participants. The fourth part describes the differences in the field of multimodal transport of dangerous goods.
10
PL
Omówiony przypadek dotyczy uzyskania zgodny na przewóz towaru niebezpiecznego na warunkach udzielenia odstępstwa czasowego zgodnie z postanowieniami "przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych", będącego Załącznikiem 2 do Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji towarowej (SMGS). Odstępstwem jest przewóz materiału klasy 9 (UN materiał zagrażający środowisku, i.n.o. - olej koksochemiczny) w cysternie z dwoma zamknięciami (kod cysterny L4AN) zamiast z trzema zamknięciami (kod cysterny LGBV). Dla otrzymania zgody ministerstwa ds. transportu PKP CARGO S.A. przeprowadziła ocenę ryzyka i analizę wpływu zmiany na bezpieczeństwo systemu kolejowego w Safety Management System/SMS, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Komisji nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wspólnej oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.
EN
This case concerns the obtainment permission for the carriage of dangerous goods under temporary conditions according to SMGS Annex 2 to Agreement on International Goods Transport by Rail - Regulation concerning carriage of dangerous goods. The transport of dangerous goods class 9 (environmentally hazardous substance - coke chemical oil) in the tank-wagons with 2 closures (tank code - L4AN) instead of in the tank-wagons with 3 closures (tank code-LGAV) is a derogations. In order to obtain the permission of the Ministry of Transport, PKP CARGO S.A. has carried out risk assessment and analysis of the influence of the change on the safety of the railway system according to established and approved in our company Safety Management System (SMS), fulfilling requirements Commission Implementing regulation (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment.
PL
Niniejsza prezentacja poświęcona jest oznakowaniu identyfikacyjnemu kontenerów. Mimo, że jej część odnosi się do kontenerów w ogóle, to główny akcent położony jest na oznakowanie kontenerów-cystern, w tym do przewozu towarów niebezpiecznych. W prezentacji omówiony został nie tylko system kodowania kontenerów - BIC CODE lecz także rozszyfrowane zostało oznakowanie naniesione na zintegrowanej tabliczce (lub pojedynczych tabliczkach). Omówione zostały także wybrane elementy oznakowania eksploatacyjnego w tym te, które wydają się wyglądać i brzmieć całkiem tajemniczo. Duża część prezentacji poświęcona jest oznakowaniu odnoszącemu się do kodowania rozmiaru i typu kontenerów. W szczegółowy sposób omówiony został system zgodny z normą ISO 6346 z uwzględnieniem zmian, w tym najnowszych. Na zakończenie przedstawiono różnice w oznakowaniu wynikające z różnych rodzajów transportu.
EN
This presentation is dedicated to the identification marking containers. Although her part refers to containers in general, the main emphasis is on marking tank-containers, including the carriage of dangerous goods. The presentation was discussed not only the system of coding - BIC CODE but also deciphered was the marking on the integrated plate (or individual plates). Discussed were also selected labeling elements operating in the ones that seem to look and sound quite mysterious. A large part of the presentation is devoted about a coding size and type of containers. In detail was discussed system complies with ISO 6346, taking into account changes, including the newone. One the end presentation we showed the differences on the labeling of the various modes of transport.
12
Content available remote Czerwone worki w trasie - czyli przewóz odpadów medycznych
PL
Omówiono zasady klasyfikacji odpadów medycznych oraz sytuacje, w których odpady te nie podlegają przepisom ADR. Wskazano na sposoby przewozu tych odpadów: w sztukach przesyłki i luzem. Zwrócono uwagę na brak na polskim rynku odpowiednich opakowań oraz ich wysoką cenę. Szczegółowo omówiono przewóz luzem zwracając uwagę na podobieństwa i różnice w wymaganiach przy przewozie na podstawie przepisu BK2 i VC3.VC3 wymaga, aby władze krajowe określiły warunki przewozu - do chwili obecnej takich przepisów nie ma. Na ilustracjach pokazano kilka przykładów niewłaściwego przewozu. Zwrócono uwagę, że również służby kontrolne mają problem ze zrozumieniem obowiązujących przepisów.
EN
The principles of classification of medical waste and the situations in which the waste is not subject to ADR. Pointed out ways to transport this waste: in packages and in bulk. Attention was drawn to the lack of the Polish market of appropriate packing and its high price. Discussed in detail the transport of bulk paying attention to the similarities and differences in the requirements of the carriage on the basis of the provision BK2 and VC3.VC3 requires that national authorities have identified the conditions of carriage - until now such rules do not exist. The illustrations show some examples of improper transport. It was noted that the inspection services have a problem with understanding the laws.
PL
Projekt struktury funkcjonalnej systemu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych W artykule przedstawiono problemy zagrożeń, związane z przewozem towarów niebezpiecznych oraz niepokojące dane statystyczne tego rodzaju przewozu. Zaproponowano strukturę funkcjonalną systemu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, co w znaczny sposób może się przyczynić do ograniczenia liczby zagrożeń i awarii, a przypadku ich wystąpienia do lepszego współdziałania służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego.
EN
The article presents the threats problems on dangerous goods in road transport and alarming statistics data of mentioned issues. The proposition of the project of safety system for dangerous goods in road transport was stressed. It will permit to improve safety of people and environment and determine methods to limit incidental damages, carriers, receiver and emergency determine methods of cooperation at breakdown place.
PL
W artykule omówione zostało zagadnienie monitoringu kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne i wrażliwe w obszarze przejazdów kolejowych. Monitoring oparto na pomiarze zachowania kierowców z wykorzystaniem urządzenia do śledzenia ruchów gałek ocznych tzw. eye tracking oraz zamontowaniu na pokładzie pojazdu testowego akcelerometru (smartfon). Taki układ pomiarowy umożliwia badanie charakterystyki procesu percepcji kierowcy w zakresie otoczenia zewnętrznego w obszarze przejazdów kolejowych. Jakiekolwiek nieprawidłowości zaistniałe w trakcie pokonywania przejazdu kolejowego niosą za sobą skutki znacznie przekraczające swoim zasięgiem obszar przejazdu kolejowego. Pomiar tego typu może posłużyć we wspomaganiu procesu szkoleniowego kierowców pojazdów przewożących różne towary. Może wskazać na istotne elementy w otoczeniu przejazdu kolejowego, które powinny być przedmiotem szczególnej uważności kierowcy. Wyniki przedmiotowych pomiarów mogą być ponadto wykorzystane w celu polepszenia ogólnej organizacji ruchu w obszarze przejazdów kolejowych. Artykuł w celu porównawczym uzupełniono analogicznym odniesieniem do pomiaru zachowania maszynistów pociągów w obszarze przejazdów kolejowych z uwagi na istotne w tym miejscu interakcje obu strumieni ruchu: drogowego i kolejowego. Jest to istotne również z punktu widzenia stosowanego obecnie prawa.
EN
The article discussed the issue of monitoring drivers of vehicles carrying dangerous and sensitive goods in the area of railway crossings. Monitoring is based on measuring the driving behavior with device for tracking eye movements and on board mounted vehicle accelerometer. This measuring system enables testing perception process characteristics of driver in the area of railway crossings. Any distortion occurred during overcoming the railway crossing involve any consequences wide beyond the area occupied by the railway crossing. The event measurement of this type can be used in supporting the process of training drivers of vehicles carrying goods. This may indicate the essential elements that should be subject to special attentiveness of the driver. The measurement results can also be used to improve traffic management in the area of railway crossings. An article is supplemented by the corresponding measurement of the behavior of train drivers in the area of crossings because of the importance in this area the interaction of both streams: traffic and rail.
PL
Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) stanowią ważny element podstawowego układu dróg dla podróży długodystansowych. Mają też istotne znaczenie dla planowania przewozu towarów, w tym towarów niebezpiecznych, które wymagają od przewoźnika i kierowcy zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa transportu. W Polsce MOP są lokalizowane wyłącznie przy drogach klas A (autostrady) i S (drogi ekspresowe). Jednocześnie zauważalny jest niewielki udział MOP zapewniających wysoki standard bezpieczeństwa, przez zapewnienie monitoringu lub ochrony miejsc postojowych. W artykule autorzy przedstawiają przegląd przepisów prawa jakie wiążą się z tematyką przewozów materiałów niebezpiecznych w kontekście postoju pojazdów na MOP. Scharakteryzowano również ogólną sytuację MOP w Polsce uwzględniając bezpieczeństwo przewożenia ładunków i dostępność MOP o podwyższonych standardach ochrony pojazdów.
EN
Rest and parking areas (RaPA) are one of the core elements of long-distance travels planning. Its meaning is even greater regarding the route planning of dangerous goods transportation. Dangerous goods require then maintaining higher security standards, which is the obligation of both driver and the haulage company. RaPA are located only along A (highways) and S (dual carriageway) class roads in Poland. Moreover, there is a significant lack of RaPA providing higher security standards by security guards or monitoring services. Authors present review of applicable rules regarding dangerous goods transportation in scope of RaPA places in Poland. Additionally, the article presents characteristic of the overall RaPA accessibility concerning security threat in Poland.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowo-ekspertowych 238 kierowców w wieku 24-55 lat, przewożących towary niebezpieczne. Celem badań było uzyskanie informacji na temat cech wpływających na uciążliwość pracy oraz zagrożeń na stanowisku kierowcy przewożącego towary niebezpieczne. Największą grupę wśród badanych stanowili kierowcy z przedziału wiekowego 36-45 lat. Anonimowość przeprowadzonych badań umożliwiła pozyskanie informacji na temat uciążliwości i zagrożeń na stanowisku pracy kierowcy podczas przewozu towarów niebezpiecznych. Zgromadzony materiał poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu R Development Core Team (wersja 2.15.2). Zebrane w artykule wyniki badań prezentują opinię kierowców o bezpieczeństwie i ergonomii w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych.
EN
The article describes the results of expert-based survey among 238 drivers in age from 24 to 55 years carrying dangerous goods. The survey was aimed at identification of burdensome factors and threats in driver’s workplace. The largest group among experts were drivers from 36 to 45 years. The anonymity of the expert-based survey that was carried out has enabled the acquisition of information on burdensome factors and threats in driver’s workplace during the carriage of dangerous goods. Gathered material has been subjected to the statistical analysis in the exploitation of the program R Development core team (version 2.15.2). The result of expert-based survey present the opinion of the drivers for the safety and ergonomics in road transport of dangerous goods.
EN
The paper refers to threat assessment of dangerous goods in road transportation of the Republic of Poland. DGV can cause an accident and lead to fires, explosions and chemical poisoning or burning with considerable harm to people and the environment. There is not monitoring system in Poland to control in real time road transportation of dangerous goods. Consortium of Motor Transport Institute, Telecommunication Institute, Research Institute of Road & Bridges, ELTE and PIMCO intends to develop Project on model and demonstrator of National System of Monitoring Dangerous Goods Vehicles – NSMDGV. Realization of the planned tasks may significantly contribute to improving safety of people and environment.
PL
Referat dotyczy oceny zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych transportem drogowym w Polsce. Pojazdy przewożące towary niebezpieczne mogą powodować wypadki, pożary, eksplozje, skażenie chemiczne oraz znaczne szkody dla ludzi oraz środowiska. W Polsce brak jest systemu monitorowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne w czasie rzeczywistym. Konsorcjum w składzie: Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Łączności, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ELTE oraz PIMCO zamierza zrealizować projekt modelu oraz demonstratora Krajowego Systemu Monitorowania Pojazdów Przewożących Towary Niebezpieczne – KSMPPTN. Realizacja zaplanowanych zdań może w znaczny sposób przyczynić się do: poprawy bezpieczeństwa ludzi i środowiska.
PL
Artykuł prezentuje kwestie związane z transportem towarów niebezpiecznych drogą morską ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, które w obecnym kształcie ograniczają możliwość wykorzystywania jednostek wodnych do przewozu tego typu towarów. Artykuł zawiera także analizę proponowanych zmian legislacyjnych na celu uproszczenie dotychczasowych procedur oraz omawia perspektywy rozwoju przewozu tego rodzaju ładunków przy pomocy środków transportu morskiego.
EN
The article presents the issues related to the transport of dangerous goods by sea, with particular reference to the provisions in force in this respect, that in the present shape of restrict use of water bodies for the carriage of this type of goods. The article also contains an analysis of proposed legislative changes to simplify the existing procedures and discusses the prospects for development of the carria.
PL
W artykule przedstawiono dotychczas stosowane rodzaje opakowań ładunków niebezpiecznych oraz określono kierunki rozwoju, które wpłyną na podwyższenie sprawności ich obsługi w transporcie. Przeprowadzona została analiza porównawcza wybranych grup opakowań. Stwierdzono, że zmiany i ulepszenia opakowań dotyczą trzech głównych obszarów: materiału konstrukcyjnego, kształtu i dodatkowego wyposażenia.
EN
In the article previously used types of dangerous goods packaging are presented and the trends that will impact on increasing the efficiency of their use in transport are identified. Comparative analysis of selected groups of packages was carried out. It was found that these changes and improvements in packages are focused on three main areas: construction material, shape and additional equipment.
20
Content available Zagrożenia związane z transportem drogowym
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń powodowanych przez transport drogowy. Zostały poruszone zagadnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego, funkcje polityki bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz transportu towarów niebezpiecznych.Autorzy mieli na celu uświadomienie czytelnikowi, że w warunkach zachodzących procesów globalizacyjnych bezpieczeństwo komunikacyjne staje się wyzwaniem dla polityki wewnętrznej państwa i jego instytucji.
EN
The purpose of this article is to present the risks caused by road transport. Were raised issues of traffic safety, traffic safety policy functions and the transport of dangerous goods. The authors had intended to make the reader that in the conditions of globalization processes communication security becomes a challenge for the internal politics of the state and its institutions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.