Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 361

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport morski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
1
Content available remote Warunki i perspektywy rozwoju wewnątrzmiejskiej żeglugi pasażerskiej w Gdańsku
PL
Emisja zanieczyszczeń do środowiska z transportu jest jednym z kluczowych czynników zmian klimatu. Kraje europejskie w tym Polska starają się zmieniać własną politykę transportową, tak aby w różnych gałęziach transportu większą rolę odgrywały środki zasilane częściowo lub całkowicie energią elektryczną. Gdańsk jako miasto o nadmorskim położeniu i posiadające dostęp do sieci kanałów oraz rzek planuje rozwijać wewnątrzmiejskie linie tramwajów wodnych. Planuje się wykorzystanie do tego celu nowoczesnych statków elektrycznych lub hybrydowych. W artykule przedstawiono główne uwarunkowania funkcjonowania dotychczasowych połączeń wewnątrz Gdańska. Scharakteryzowano zaplecze społeczno-gospodarcze i powiązanie dróg wodnych z siecią transportową Gdańska. Przedstawiono założenia nowej siatki połączeń promowych oraz wykonano analizę ich wpływu na środowisko. W ostatniej części artykułu scharakteryzowano potencjalne skutki finansowe, społeczno-ekonomiczne oraz środowiskowe.
EN
Emission of pollutants to the environment from transport is one of the key drivers of climate change. European countries, including Poland, are trying to change their own transport policy, so that in various modes of transport a greater role is played by means partially or completely powered by electricity. Gdańsk, as a city with a coastal location and having access to a network of canals and rivers, plans to develop intra-city water tramway lines. It is planned to use modern electric or hybrid passenger ships for this purpose. The article presents the main conditions for the functioning of the existing connections inside Gdańsk. The socio-economic background and the connection of waterways with the transport network of Gdańsk were characterized. The assumptions of the new network of ferry connections were presented and their impact on the environment was analyzed. The last part of the article characterizes the potential financial, socio-economic and environmental impacts.
2
Content available remote Concept of green seaports. Case study of the seaport in Gdynia
EN
World transport faces a serious challenge, which involves the detrimental impact of its activity on the environment. Marine transport is a significant link in the worldwide transport system, which provides the free flow of diversified cargoes and offers competitive prices compared to other modes of transport for the carriage of goods. Seaports enabling waterborne transport have a major impact on the economic, social and natural environment. Port managing authorities show growing awareness of the negative influence of port units on the surrounding environment. Concurrently, environmentally friendly measures are implemented in line with the principles of sustainable development. The article aim is to present the characteristics of the green ports concept in response to ports struggle with environmental problems. The article presents port development background and the evolving approach to environmental issues. The seaport in Gdynia is an example of pursuing a sustainable development policy, and informally is well embedded in the concept of green ports.
EN
In this study, an analysis of deep sea shipping (DSS) container services, calling at Italian ports, is carried out. A comparison with analogous sets of data collected in the years 2011 and 2014 has been performed. The most important Italian port system is the Ligurian one, which includes the main Italian port, Genoa, which is the main access gate to the Padan Plain, the most productive area of Italy. However, other ports are also important: the Ligurian port of La Spezia and the hub port of Gioia Tauro. The comparison, with 2011 and 2014 data, has shown that while the number of DSS departures, from Italian ports, did not increase, the dimensions of the ships, which call at Italian ports, increased relevantly: this is in line with the current trend in container ship gigantism.
4
Content available Current trends of protectionism in shipping industry
EN
The purpose of this paper is to systematize the practical experience of the state protectionism in shipping industry at the current stage of its development. The reasons of protectionism in maritime transport are considered and the analysis of the world fleet ownership and flags of registration is conducted. The comparative analysis of the Dutch and Norwegian tonnage tax regimes and other current tax incentives in the different countries is made. The advantages and shortcomings of protectionist measures in shipping industry from the macroeconomic and microeconomic points of view are analysed. The results of research contains elements of novelty: the scientific representation of state protectionism in shipping industry gained further development by systematization of international experience of application of direct and indirect measures in shipping and allocation of the main trends of protectionism; the classification of protectionist measures in shipping industry is improved by the specification of the structure of indirect methods.
PL
W przekonaniu Fredrika Hermanssona, Dyrektora zarządzającego Greencarrier Liner Agency, w obecnych czasach, cechujących się nieustannymi zmianami i wszechobecnym ruchem, trudno jest przewidywać przyszłość, zwłaszcza w dalszej perspektywie. Mimo to, zdaniem F. Hermanssona, można z pewnym prawdopodobieństwem określić globalne trendy w branży morskiego transportu kontenerowego, z których 6 określa on jako najważniejsze.
6
Content available remote Modelling consequences of maritime critical infrastructure accidents
EN
The probabilistic general model of critical infrastructure accident consequences including the superposition of three models of the process of initiating events, the process of environment threats and the process of environment degradation is adopted to the maritime transport critical infrastructure. The general model is applied to this critical infrastructure accident with chemical release consequences identification and prediction. The model also includes the cost analysis of losses associated with these chemical releases. Further, under the assumption of the stress of weather influence on the ship operation condition, critical infrastructure accident losses are examined and the results are compared with the previous ones. Finally, the method of optimization are practically tested to the minimizing these losses and the procedures and the new strategy assuring lower environment losses of the considered critical infrastructure accidents are proposed.
PL
Probabilistyczny model konsekwencji wypadków infrastruktury krytycznej łączący trzy modele: procesu zdarzeń inicjujących, procesu zagrożeń środowiska oraz procesu degradacji środowiska został zaadaptowany do morskiej infrastruktury krytycznej. Model zastosowano do identyfikacji i prognozowania konsekwencji uwolnienia substancji chemicznych podczas wypadków morskiej infrastruktury krytycznej. Model zawiera także analizę kosztów wynikających z uwolnienia tych substancji. Dodatkowa analiza strat uwzględnia wpływ warunków pogodowych na stan eksploatacyjny statku, który uległ wypadkowi. Ponadto przetestowano metodę optymalizacji w celu zmniejszenia tych strat oraz przedstawiono procedury i nowe rozwiązania zapewniające mniejsze straty w środowisku, wynikające z wypadków omawianej infrastruktury krytycznej.
7
Content available Simulation model for maritime container terminal
EN
For logistic chains that have a maritime component, the ports transition involves a set of specific operations inside maritime container terminals. This can be cargo handling operations from the terrestrial vehicle in the storage area of ports, from port storage area in the maritime ships, as well as storage operations in the port area and other container terminal activities. Taking into consideration the multi-flow interactions and the non-uniform arrival of vessels and in-land vehicles, discrete event simulation stands as a feasible technique for investigating berthing capacity during the initial planning stage of the terminal or for operative planning of logistic processes at the terminal. If the storage area is analysed as a queuing system, the quality serving attributes could be evaluate. When different distributions for arrival flows of the containers in the maritime container terminal are taken into consideration, the quality serving attributes are difficult to estimate. In our paper, a discrete simulation model is developed in ARENA software for case of a maritime container terminal. The estimation of the general measures of performance for the container port terminals through simulation could provide data for the implementation in the management plans by port administrations.
8
Content available Ubezpieczenie cargo w przewozach morskich
PL
Celem artykułu jest analiza obowiązujących regulacji w zakresie odpowiedzialności i rozłożenia ryzyka spowodowanego utratą lub uszkodzeniem ładunku podczas transportu morskiego. W artykule omówiono kwestie wyłączeń odpowiedzialności przewoźnika na gruncie Reguł hasko-visbijskich w kontekście uszkodzeń albo zniszczeń towaru powstałych w trakcie transportu morskiego. Artykuł zawiera analizę powszechnie stosowanych klauzul instytucjonalnych w umowach ubezpieczeniowych zawieranych przez ubezpieczycieli. Autorka zwraca uwagę na konieczność nowelizacji przepisów, które dotyczą wyłączeń odpowiedzialności przewoźnika za szkody bądź uszkodzenia ładunków w czasie transportu morskiego. Dawne instytucje prawne służące rozłożeniu ryzyka są przestarzałe i mało efektywne, choć nadal funkcjonują w prawie morskim ze względu na jego tradycjonalizm i uprzywilejowanie grupy armatorów. Patrząc jednak na specyfikę transportu morskiego, zwiększającą się ilość towarów transportowanych drogą morską oraz tendencję wzrostową we współpracy polskich przedsiębiorców z zagranicznymi przewoźnikami, powinna zostać poruszona kwestia zmiany podstawy prawnej dotyczącej tej gałęzi transportu.
EN
The aim of the article is to analyze the applicable regulations regarding liability and risk distribution caused by the loss or damage of cargo during sea transport. The article discusses the issues of exclusion of carrier liability under the Hague-Visbian Rules in the context of damage or destruction of goods created during maritime transport. The article contains an analysis of commonly used institutional clauses in insurance contracts concluded by insurers. The author draws attention to the need to amend the provisions that apply to the exclusion of carrier’s liability for damage or damage to cargo during sea transport. Former legal institutions serving the distribution of risk seem to be outdated and not very effective. These institutions are still functioning in maritime law through its traditionalism and privileging the group of shipowners, and due to the specificity of maritime transport, the increasing amount of goods transported by sea and an upward trend in the cooperation of Polish entrepreneurs with foreign carriers, the issue of changing the legal basis in this transport branch.
EN
The maritime transport in Bulgaria is controlled and coordinated by the Executive Agency "Maritime administration". This institutionis a legal entity on budget support to the Ministry of transport, information technology and communications, a second level user of budget credits, based in Sofia with regional offices in Bourgas, Varna, Lom and Rousse (where are the Bulgarian major ports). EAMA status is regulated by the Merchant Shipping Code – Art. 360, para. 1. The problem of forecasting in the new strategic documents is crucial to the formation of proper infrastructure policy which has to be innovative and for the future strategic development of the tourism in the country. This paper is aimed at presenting the lack of real forecasting in many of the strategic documents and projects adopted for the development of the maritime transport in Bulgaria (i.e. Directive2008/106/EC of European Parliament and Council on the minimum level of training of sea farers; Ordinance No. 9 of 2013 on the requirements for operational suitability of ports and specialised port facilities; Ordinance No. 10 of 2014 on the scope and content, preparation, approval and amendment of the general plans of the public transport ports). There are also many Mutual Agreements for Recognition of Seafarers" certificates. The paper provides a practical example for the use of the so called single or simple exponential smoothing without the presence of any seasonality and the lack of cyclicity on the number of passengersarrivals at the Bulgarian maritime ports.
PL
Rynek żeglugowy przechodzi dynamiczne zmiany strukturalne, zarówno po stronie popytu, jak i podaży. We wszystkich segmentach branży zachodzą zarówno zmiany ilościowe, jak i jakościowe. Zmieniają się struktury flot oraz rośnie podaż ładunków, rozwijają się nowe usługi. Następuje włączenie branży morskiej w 4. Rewolucję Przemysłową. Systemy zarządzania zostają zintegrowane z systemami ICT, a statki nasycone nowymi technologiami zaczną przypominać duże pływające drony.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie znaczenia portu morskiego dla gospodarki narodowej. Analizie poddano zasady wykonywania działalności gospodarczej przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego. Dokonano przeglądu zadań podmiotów zarządzających portami morskimi, w świetle obowiązujących unormowań prawnych. Analizie poddano także instrumenty prawne, którymi dysponuje podmiot zarządzający portami morskimi.
EN
The role of a seaport is pivotal for state economy. Author analyzed legal regulations on seaport management and described why and how state or self-government units exercise economic activity in the field of seaport management.
PL
W roku 2016 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło przetarg na opracowanie analizy zagrożeń pożarowych dla portów morskich o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju. Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy stanu ochron przeciwpożarowej w polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście), o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach o przystaniach (Dz. U. z 2010 r. Nr 33 poz.179)[numer sprawy BDG.V.ZP.2510.10.2016.RB]. Postępowanie było powtórzeniem nieskutecznego postępowania przeprowadzonego rok wcześniej jeszcze przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Zamówione opracowanie miało posłużyć do wydania rozporządzenia ministra standaryzującego na wzór portów lotniczych zasady organizacji zabezpieczenia przeciw pożarowego w dużych portach morskich w Polsce ponieważ aktualnie każdy port posiada własne rozwiązania ww. zakresie. Zamawiający wymagał przy tym opracowania analizy systemowej i indeksowej oraz odpowiedniego zobrazowania graficznego na podkładach mapowych dla wszystkich czterech portów.
EN
In 2016, the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation announced a tender to develop a fire hazard analysis for seaports of key importance for the country's economy. The object of the contract was to provide a service to analyze the state of fire protection in Polish seaports of key importance for the national economy (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście), referred to in the Act of 20 December 1996 on ports with marinas (Dz. U. of 2010 No. 33, item 179). The proceedings were a repetition of ineffective proceedings carried out a year earlier by the Ministry of Infrastructure and Development. The ordered study was to be used to issue a decree of a minister standardizing airport-like rules for the organization of fire protection in large seaports in Poland, because currently each port has its own solutions. range. The ordering party required the development of system and index analysis as well as the appropriate graphical imaging on map foundations for all four ports.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie roli portu morskiego w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony środowiska morskiego. Dokonana została analiza unormowań prawnych, z których wynikają nakładane na porty morskie obowiązki związane z ochroną środowiska morskiego. Analiza uwzględnia zarówno przepisy prawnomiędzynarodowe jak i krajowe.
EN
In the article author defined role of the seaport in exercising functions in the field of maritime environment protection. Author analyzed national and international legal regulations obliging seaports to fulfil tasks of protection of maritime environment.
14
Content available remote Wpływ portów morskich na funkcjonowanie łańcuchów dostaw
PL
W poniższym artykule opisano porty morskie w Polsce oraz ich wpływ na funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Znaczenie działalności gospodarczej portów morskich wychodzi daleko poza ich granice, ponieważ porty zajmują bardzo ważne miejsce w zintegrowanych morsko-lądowych łańcuchach transportowych, jak również w tych międzynarodowych. Mają duży wpływ na efektywność integracji ekonomicznej, technicznej i technologicznej transportu morskiego z transportem lądowym.
EN
The article below describes seaports in Poland and their impact on the functioning of supply chains. The importance of seaport economic activity goes far beyond their borders, as ports occupy a very important place in the integrated marine-land transport chains, as well as in international ones. They have a major impact on the effectiveness of economic, technical and technological integration of maritime transport with land transport.
15
Content available remote Realizacja procesów przeładunkowych w porcie morskim
PL
Artykuł został poświęcony omówieniu występujących procesów przeładunkowym i ich wpływu na organizację prac z tym związanych oraz rozmieszczenie wymaganych elementów infrastruktury portu morskiego w realizacji takich zadań. Głównie skupiono się na rozładunku ładunków pomiędzy środkami transportu morskiego a lądowego (kolejowego i drogowego). Zwrócono uwagę na problematykę związaną z realizacją prac jakie są prowadzone podczas przyjęcia statku morskiego w porcie, oraz jakie wymagane są niezbędne urządzenia przeładunkowe.
EN
The article is devoted to discussing the transhipment processes occurring and their impact on the organization of related works and the deployment of elements of the seaport infrastructure that are required in the implementation of such tasks. The main focus was on loading and unloading between means of sea and land transport (rail and road). The mainly attention to the issues related to the implementation of the work that is carried out during the ship's arrival of a seagoing vessel in the port, and what necessary transhipment facilities are required.
16
PL
Prezentowany artykuł dotyczy zmian, jakie następowały w procesach przewozowych żeglugą morską w latach 2013 -2016 oraz zmieniających się uwarunkowań wynikających z nowej strategii rozwoju gospodarczego naszego kraju. Prezentuje trendy w zakresie przewozów ładunków i pasażerów morską flotą transportową, infrastruktury transportu morskiego i sytuacji w stoczniach polskich. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój portów polskich, ich zadań oraz powiązań z innymi działami dynamicznie rozwijającej się gospodarki narodowej.
PL
W artykule zaprezentowano możliwe scenariusze wystąpienia zagrożeń podczas transportu towarów niebezpiecznych na terenie portów morskich, na tle obowiązującego stanu prawnego oraz obowiązków uczestników, które mają na celu eliminację zagrożeń związanych z ich przemieszczaniem. Kodeks IMDG obejmuje także takie aspekty, jak załadunek i rozładunek, przeładunek na inny środek transportu lub z innego środka transportu oraz postoje w trakcie przewozu.
EN
The article presents the issues related to the safety of maritime transport of dangerous goods - in the light of the legal status of the participants - the duties of the participants, which are aimed at elimination of threats By the nature of things related to their movement. The IMDG also covers aspects such as loading And unloading, transshipment to another means of transport or other means of transport and stops During carriage. It extends the application of international regulations to the domestic transport of dangerous goods.
18
Content available remote Kryteria w modelowaniu transportu intermodalnego
PL
Artykuł został poświęcony rozważaniom związanych z realizacją transportu intermodalnego w przewozach międzynarodowych. Opisuje, jakie kryteria powinny być uwzględniane w przypadku modelowania transportu intermodalnego realizującego przewozy pomiędzy Azją a Europą. Ponadto opisano koszty wchodzące w poszczególne etapy występujące w ramach transportu intermodalnego opierającego się w tym przypadku na dwóch gałęziach transportowych: kolejowym i morskim.
EN
The article was describes to considerations related to the implementation of intermodal transport in international transport. It describes what criteria should be taken into account when modelling intermodal transport that transports between Asia and Europe. In addition, the costs involved in the various stages of intermodal transport are described, based in this case on two transport branches: rail and sea.
PL
Zatoka Gwinejska to region występowania piractwa morskiego i przestępczości zorganizowanej, który w sposób szczególny odnosi się do morza terytorialnego Nigerii i Delty Nigru. Region ten jest również bogaty w zasoby naturalne a w szczególności surowce energetyczne. Niektóre państwa Unii Europejskiej są zaangażowane w wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, który stanowi źródło znacznych wpływów do budżetu nigeryjskiego, ale również jest kluczowy dla zaspokojenia zapotrzebowania na węglowodory w Unii Europejskiej. Autorka w poniższym opracowaniu wskaże zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego państw Unii Europejskiej, ze względu na bardzo skomplikowaną sytuacją polityczną w regionie, na przykładzie Nigerii oraz jakie kroki, w jej opinii, powinny zostać podjęte aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne.
EN
The Gulf of Guinea is the region where maritime piracy and organized crime occurs, which specifically refers to the territorial sea of Nigeria and the Niger Delta. This region is also rich in natural resources and, in particular, energy fuels. Some member States of the European Union are involved in the extraction of oil and natural gas, which is a source of considerable revenue to the Nigerian budget, but also it is essential to meet the demand for hydrocarbons in the European Union. The Author of the following study shows risks to energy security of the EU Member States, due to the very complex political situations in the region, on the example of Nigeria and what steps, should be taken to guarantee energy security in her opinion.
PL
Artykuł dotyczy Strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego, jak i cyklicznie dokonywanych przeglądów przedmiotowego dokumentu, rozpatrywanych w aspekcie transportu morskiego. Analiza wymienionych dokumentów wskazuje na ważkość tej kwestii dla funkcjonowania Unii Europejskiej jako całości, ale również poszczególnych państw i innych podmiotów prowadzących działalność na morzach i oceanach. Unia Europejska stara się być aktywnym kreatorem bezpieczeństwa na morzu w wymiarze regionalnym i globalnym, a jej rola polega głównie na inicjowaniu i koordynacji współpracy interesariuszy. Przyjęte założenia i cele wymagają więc wielopoziomowej integracji działań podmiotów krajowych i unijnych oraz wspólnego podejścia do pojawiających się problemów.
EN
The article concerns the European Union Maritime Security Strategy, as well as periodic reviews of the subject document, considered in the aspect of maritime transport. The analysis of these documents indicates the importance of this issue for the functioning of the European Union as a whole, but also for individual states and other entities operating on the seas and oceans. The European Union is trying to be an active creator of maritime security in the regional and global dimension, and its role is mainly to initiate and coordinate stakeholder cooperation. Therefore, the adopted assumptions and goals require multilevel integration of national and EU entities' actions and a common approach to emerging problems.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.