Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 381

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport lotniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
This article is a continuation of the authors’ study on the ways to ensure safety in the Air Traffic Management (ATM) system. It directly refers to the processes of risk management involving, in particular, risk management in (air) transport. The mai aim of this paper is to present and indicate the hazard identification and risk assessment tools that can be used in air transport and to apply one of them for a risk analysis of a specific ATM originating case. This is why, after a short introduction, describing the background of the research as well as literature review, the risk management process as such is characterized. It is shown in a schematic way and its main components are identified. At the same time, from the entire management process, the risk assessment procedure is highlighted as its most crucial part. Then, general hazards identification techniques, risk analysis and assessment tools are described, with an indication that they can also be implemented in air transport, if compatible with ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs). In the following part, the process of risk assessment in air transport, based on the Safety Management Manual, using a safety risk tolerability matrix, is characterized. Finally, in this article, an exemplary risk analysis is carried out, focusing on a selected case arising from the ATM field. For the analysed case, safety risk hazards and their possible effects are identified and then assigned to the Intolerable, Tolerable and Acceptable regions. The entire paper is summarized and conclusions are drawn in relation to the publication’s main goal. Attention is also paid to the potential causes of appearance of hazards including, first of all, lack of adequate verification procedures, as well as people’s competence and last but not the least human errors, being the reason for 70-80% of unwanted transport accidents.
PL
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków- Balice to port lotniczy, który rozwija się bardzo dynamicznie. Z roku na rok liczba obsłużonych pasażerów wzrasta. Z tego względu lotnisko jest ciągle rozbudowywane. Pod koniec roku 2016 oddano do użytku nowy terminal pasażerski, a obecnie zakończono remont płyty postojowej. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy wykorzystania płyty postojowej przed rozpoczęciem prac budowlanych i reorganizacji płyty. Obliczenia miały na celu sprawdzenie wykorzystania płyty, a w przyszłości porównania analiz sytuacji sprzed i po remoncie płyty. Analizę wykonano na podstawie udostępnionych danych zawierających informacje o liczbie operacji lotniczych zarejestrowanych w ciągu okresu jednego roku, rzeczywistych oraz rozkładowych czasach operacji lotniczych – przylotów i odlotów wraz z przydzielonym numerem stanowiska postojowego na płycie lotniska. Przeprowadzono analizę wykorzystania poszczególnych stanowisk w całym analizowanym okresie oraz wielkości czasów postoju samolotów na płycie, w tym z podziałem na linie lotnicze tradycyjne oraz niskokosztowe. Przeanalizowano wykorzystanie płyty i jej poszczególnych stanowisk w dniu, w którym lotnisko przyjęło największą liczbę samolotów. W podsumowaniu zawarto najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy oraz wyliczone wartości charakteryzujące: wykorzystanie płyty w dniu o największej liczbie operacji, zajętość poszczególnych stanowisk w badanym okresie, średnie czasy postojów samolotów na płycie.
EN
Kraków John Paul II International Airport is an airport that is developing very dynamically. The number of serviced passengers increases year by year. For this reason, the airport is constantly being extended. At the end of 2016, a new terminal was opened, now also the apron is being renovated. The article is to analyse the use of the apron before construction works and reorganization of the plate. The calculations were made to check the apron use and, in the future, to be able to compare them with the analysis of the renovated apron. The analysis was performed on the basis of the data containing information on the number of aviation operations registered during one year, including actual and scheduled times of flight operations – arrivals and departures along with the allocated number of the parking stand at the apron. The analysis includes the usage of apron and its individual aircraft stands throughout the entire analysed period and the size of aircraft standstill times, including the division into traditional and low-cost airlines. The use of the apron and its individual stands on the day of the largest number of aircrafts accepted by the airport was analysed. The summary contains the most important conclusions from the analysis and the calculated values that characterize: the use of the apron on the day with the largest number of operations, the occupancy of individual positions in the examined period, the average aircraft standstill times.
EN
Management of air transportation of strategic goods is a very complex task with many challenges. This paper describes the method used in documenting the requirements for an IT system intended to support management of air transportation of military and dual-use goods. The work was completed in conjunction with a private logistics company. The project produced a Software Requirements Specification document and a working prototype. The document and prototype are held by the Military University of Land Forces of Poland. Requirements were solicited from numerous sources. A private logistics company, numerous books and personal experience of the team members all contributed to requirements. These requirements were then analyzed and a final set of requirements was produced. Screen mock-ups and a working prototype were developed. Selected screen shots are within the paper. The working prototype was developed by constructing a database and using a code generator to produce a web application.
PL
Zarządzanie transportem lotniczym towarów strategicznych jest zagadnieniem niezwykle złożonym, a jakość realizacji zadań z tego zakresu może zostać poprawiona poprzez wdrożenie odpowiedniego oprogramowania. W artykule opisano metody zastosowane do opracowania specyfikacji wymagań systemu informatycznego (ang. Software Requirements Specification, SRS) przeznaczonego do wsparcia zarządzania transportem lotniczym towarów strategicznych. W ramach projektu utworzono również działający prototyp aplikacji internetowej. Sformułowanie wymagań zostało oparte o wiele źródeł. Wykorzystano wiedzę pozyskaną ze współpracy z prywatną firmą logistyczną, informacje zawarte w literaturze, a także osobiste doświadczenie autorów. Wszystko to przyczyniło się do określenia wstępnych potrzeb (zakresu informacyjnego i funkcjonalności), które zostały następnie przeanalizowane i wykorzystane do sformułowania zestawu wymagań zawartych w dokumencie SRS. W celu wizualizacji elementów programu utworzono makiety interfejsu użytkownika. Prototyp funkcjonalny został przygotowany poprzez zbudowanie bazy danych i użycie generatora kodu do stworzenia aplikacji internetowej.
EN
The development of the SARS-CoV-2 virus epidemic and the associated restrictions on mobility have affected many sectors of the economy, but one of the first to suffer especially was passenger air transport. None of the previous crises in the aviation industry had been so significant and so global. At the beginning of April 2020, air passenger traffic decreased by around 70% globally and by around 90% in Europe compared to 2019. At some European airports, very few air operations were carried out, or they were even completely suspended. The loss of revenues by entities from the aviation sector caused their significant financial problems, which cannot be solved without external support. After lifting the travel restrictions, a reduction in demand for travel by air can be expected. Most likely, the carrier market will consolidate, and the connection network will be reduced, which may aggravate the problems of some already unprofitable airports.
5
Content available remote The research into the integrity parameter in air transport using GLONASS data
EN
The article presents the results of the integrity parameter of the GLONASS satellite positioning system in civil aviation. As a source material for the research the authors used observation and navigation data of the GLONASS system from the onboard GNSS receiver mounted on the Cessna 172. In the research, the authors used a model to determine the aircraft position based on the single-frequency SPP code method for GLONASS L1-C/A observations. The numerical calculations were conducted in the RTKLIB software, in the RTKPOST library. The obtained results are interesting from the point of using an application of the GLONASS system in aviation and the possible implementation of the single-frequency GLONASS code observations in the SPP model in order to determine the aircraft position. On the basis of the obtained results it was found that the GLONASS integrity performance data can be used in a procedure of non-precision approach to landing NPA GNSS.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań parametru wiarygodności pozycjonowania satelitarnego GLONASS w lotnictwie cywilnym. Jako materiał do badań posłużyły dane obserwacyjne i nawigacyjne GLONASS z pokładowego odbiornika GNSS zamontowanego na samolocie Cessna 172. Wykorzystano model wyznaczenia pozycji SP oparty na jednoczęstotliwościowej metodzie kodowej SPP do obserwacji GLONASS L1-C/A. Obliczenia numeryczne wykonano w oprogramowaniu RTKLIB w bibliotece RTKPOST. Uzyskane wyniki badań są interesujące z punktu zastosowania systemu GLONASS w lotnictwie oraz możliwości implementacji jednoczęstotliwościowych obserwacji kodowych GLONASS w modelu SPP wyznaczenia pozycji statku powietrznego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że osiągi wiarygodności GLONASS mogą zostać wykorzystane w procedurze nieprecyzyjnego podejścia do lądowania NPA GNSS.
EN
The article presents a method for assessing emissions of harmful substances and noise from road and air transport, as well as a combined assessment of the emissions of these transport pollutants. The original analytical dependencies reflecting the emissions of harmful substances from road transport, developed as part of the EMITRANSYS project implemented at the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology, were taken into consideration, in which the unit values of the actual road emissions of harmful substances are a function of, among other things, route length or speed of the vehicles. However, the dependencies associated with noise emissions were taken from the applicable international guidelines for assessing environmental pollution by traffic noise. The article also describes a case study in which the impact of Warsaw Chopin Airport on noise along the Warsaw road network and the entire Warsaw agglomeration was assessed. Analyses and discussions were carried out in the scope of the change in transport noise due to air operations carried out in the analysed area. As agreed, the combined impact of road and aircraft noise in the area under study is far more unfavourable than street noise alone. Thus, it can be seen that the assessment of noise levels carried out separately for individual modes of transport (in accordance with applicable regulations) should be supplemented with the assessment of traffic noise from all modes of transport – especially in the case of simulation tests of ecologically friendly changes in the area of transport.
EN
The objective of this contribution is the application of a new methodology for assessing connectivity in passenger transport regarding selected tariff points accessibility in the context of developing the selected region. From the passenger´s point of view, it is necessary to specially assess the accessibility of lines within transportation, between the selected destinations using passenger air transport. The length of the travel time, the number of necessary transfers and the number of travel opportunities affects the possibilities of transport between place A and B. The connections and lines are thus influenced by many factors. This is the basic point to consider when designing a set of evaluation criteria for assessing the connectivity and in carrying out a case study for a specific region. In this paper, Václav Havel Airport in Prague (Czech Republic) with selected air transport connections were evaluated according to the proposed methodology.
8
Content available Safety of air transport
EN
This paper focuses on analysing the phenomenon of ensuring safety in air transport. It presents issues relating to protection of aircraft in the air and on the ground, as well as problems concerning mechanical protection of aircraft, Sky Marshal patrols, protection of parked aircraft and passenger and baggage checks.
EN
This article deals with the issues relating to the impact of terrorism on aviation industry operations. It traces the origin of aviation terrorism and the escalation of the phenomenon. An analysis of two terrorist attacks that took place in Turkey in 2016 is provided to show their consequences to the industry and the country. In particular, the article highlights the relation between terrorist attacks and aviation industry management practices.
EN
The article looks at the genesis and evolution of Network Manager (NM) activities in terms of responding to disturbances and crisis situations and mitigating their effects on the European air traffic management network. The objective of these activities, carried out in coordination with the operational stakeholders and other relevant stakeholders, is to ensure the maximum continuity and safety of air navigation services for aircraft operators and airports. The review, analysis and evaluation of how to respond to extraordinary and unforeseen events that have a negative impact on the functioning of the air transport sector in Europe covers the period 2010-2019.
PL
Wzrost ruchu lotniczego w ostatnich latach prowadzi do problemów w zakresie zdolności obsługi transportu lotniczego. Pojawiają się problemy z dużym natężeniem ruchu powietrznego i statków powietrznych, ale przede wszystkim z nadmiernym obciążeniem ruchem pasażerskim w wielu portach lotniczych. Niewystarczająca przepustowość portów lotniczych może w zasadniczym stopniu ograniczyć ich rozwój. Artykuł przedstawia analizę przepustowości terminalu pasażerskiego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie z uwzględnieniem standardów jakości obsługi pasażerskiej w poszczególnych jego strefach zalecanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Port lotniczy w Krakowie został wybrany ze względu na bardzo gwałtowny wzrost liczby odprawianych pasażerów i znacząco rozbudowany terminal pasażerski w ostatnim czasie. Analiza pozwala na wskazanie wąskich gardeł terminalu pasażerskiego i może ułatwić poszukiwanie rozwiązań poprawiających przepustowość terminala do czasu jego rozbudowy.
EN
The growth in air traffic in recent years has led to problems with capacity to handle air transport. There are problems with high volumes of air traffic and aircraft, but above all with overloading of passenger traffic at many airports. Insufficient airport capacity may significantly reduce airports development. The article presents an analysis of the capacity of the passenger terminal at the John Paul II International Airport in Krakow (MPL), taking into account the standards of passenger service quality in its particular zones recommended by the International Air Transport Association (IATA). Kraków Airport was chosen because of the recent very rapid increase in the number of passengers checked in and the significant expansion of the passenger terminal. The analysis allows the identification of bottlenecks in the passenger terminal and may facilitate the search for solutions improving the terminal capacity until its further expansion.
PL
Z punktu widzenia pasażerów jedną z ważniejszych cech jakości jest punktualność. W transporcie lotniczym wykonanie operacji przez samoloty i ich obsługa naziemna są znacznie bardziej czasochłonne, a ponadto mocno uzależnione od warunków atmosferycznych. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy punktualności, określenie struktury i wielkości odchyłek punktualności oraz opóźnień i przyspieszeń rejsów pasażerskich wykonywanych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Balicach oraz jego historię i wielkość ruchu lotniczego w ostatnich latach. Omówiono najczęstsze przyczyny opóźnień oraz kody opóźnień opracowane przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych. Zdefiniowano miary i wskaźniki punktualności. Przedstawiono strukturę odchyłek punktualności oraz ocenę statystycznych miar położenia i zmienności odchyłek od punktualności, przyspieszeń i opóźnień lotów dla okresu 12 miesięcy. Analizę punktualności lotów przeprowadzono z podziałem na rejsy krajowe i międzynarodowe w tym okresie oraz dla wybranych dwóch miesięcy roku z podziałem na poszczególne dni. W podsumowaniu przedstawiono wnioski końcowe analizy punktualności samolotów pasażerskich oraz opisano najczęstsze przyczyny opóźnień występujące w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice wraz ze sposobem ich eliminowania.
EN
From the passengers’ point of view, punctuality is one of the most important quality features. In air transport, the performance of operations by planes and their ground handling are much more timeconsuming, and also heavily dependent on weather conditions. The purpose of the article is to conduct punctuality analysis, determine the structure and size of punctuality deviations as well as delays and accelerations of passenger flights performed at the John Paul II International Airport Krakow-Balice. The article presents not only basic information about the International Airport in Balice but its history and volume of air traffic in recent years as well. The most common causes of delays and delay codes developed by the International Air Transport Association have been discussed. Measures and indicators of punctuality have been defined. The structure of punctuality deviations and the assessment of statistical location measurements and variability of deviations from punctuality, accelerations and delays of flights for a period of 12 months have been presented. Flight punctuality analysis has been conducted in division to national and international flights in this period and for two selected months of the year breakdown by days. The summary presents the final conclusions of the punctuality analysis of passenger aircrafts and describes the most common causes of delays occurring at the John Paul II International Airport Kraków-Balice along with the way to eliminate them.
PL
Wstęp i cele: Rozwój transportu lotniczego można monitorować poprzez analizę różnych wskaźników go określających. Do podstawowych zaliczamy: liczba przewiezionych pasażerów, liczba przewiezionych ładunków, liczba operacji lotniczych, czy liczba samolotów obsługiwanych przez porty lotnicze. Głównym celem przeprowadzonych badań była diagnoza obecnego stanu i występujących tendencji w transporcie lotniczym w Polsce w oparciu o wybrane zmienne go określające, a następnie dokonanie prognozy tych mierników na kolejne lata. Materiał i metody: W pracy wykorzystano statystyczne metody analizy zbiorowości oraz dwie metody prognozowania. Jedna bazująca na średniookresowym tempie zmian, a druga to regresja wieloraka. Źródłem pochodzenia były publikacje GUS. Wyniki: Zastosowane podejście badawcze pomocne było w dokonaniu predykcji i identyfikacji zmian, jakie powinny zajść dla wybranych zmiennych charakteryzujących transport lotniczy w Polsce w latach 2017-2018. Przeprowadzone badanie potwierdziło obserwowany od kilku lat rozwój tej gałęzi transportu. Zaważono, że w polskich portach lotniczych pojawia się coraz więcej przewoźników, a ilość operacji lotniczych stale ulega zwiększeniu. Wniosek: Z przedstawionych argumentów wynika, iż polski rynek lotniczy charakteryzuje się wysokim potencjałem rozwojowym. Dostępne na rynku wyniki prognoz wskaźników go charakteryzujących przewidują wzrost. Planowane inwestycje w infrastrukturę muszą brać pod uwagę stale zapotrzebowanie na przepustowość portów. Polski rynek powinien rozwijać się w wymiarze regionalnym, ale i globalnym.
EN
Introduction and aim: The development of air transport can be monitored by analyzing various indicators defining it. The basic ones include: the number of passengers transported, the number of cargo transported, the number of air operations, or the number of aircraft served by airports. The main purpose of the research was to diagnose the current state and trends in air transport in Poland based on selected variables defining it, and then to forecast these measures for subsequent years. Material and methods: Statistical methods of community analysis and two forecasting methods were used in the work. One based on the medium-term rate of change, and the other is multiple regression. Results: The research approach used was helpful in making predictions and identifying changes that should occur for selected variables characterizing air transport in Poland in 2017-2018. The study confirmed the development (due to the selected measures) of this transport branch observed for several years. It has been noted that more and more carriers appear at Polish airports and the number of air operations is constantly increasing. Conclusion: The presented arguments show that the Polish aviation market is characterized by high development potential. The results of forecasts for the indicators that characterize it on the market predict growth. Planned infrastructure investments must always take into account the need for port capacity. The Polish market should develop in a regional as well as global dimension.
PL
Wśród wielu czynników determinujących zachowania i potrzeby konsumentów wymienia się wiek oraz płeć. Poznanie preferencji konsumentów z uwzględnieniem powyższych kryteriów wydaje się być istotnym zadaniem przedsiębiorstw, które mają na uwadze różnorodność demograficzną swoich klientów. Szczególne znaczenie przypisuje się kryterium, jakim jest wiek, gdyż udział starszych podróżnych w transporcie lotniczym szybko rośnie. Dane Banku Światowego wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat linie lotnicze będą obsługiwać coraz większą liczbę osób starszych. W latach 2016-2021 na świecie będzie o 2% mniej osób w wieku od 20 do 24 lat. Istotnej zmianie uległa także pozycja kobiet w społeczeństwie. Są one lepiej wykształcone, a wraz z lepszym wykształceniem rosną ich aspiracje zawodowe, na które bardzo często wpływa tzw. ideologia równouprawnienia. Celem badania jest pokazanie, w jakim stopniu płeć oraz wiek decyduje o ocenie jakości usług realizowanych na pokładach samolotów. Badaniom poddano 500 pasażerów PLL LOT, w tym: 236 kobiet i 264 mężczyzn. Struktura wiekowa odnosi się natomiast do podziału badanych pasażerów na dwie grupy: do 45 roku życia i od 46 roku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy, natomiast do analizy danych wykorzystano test Manna-Whitneya. Stwierdzono, że w badanej grupie respondentów to mężczyźni (kryterium płci) i osoby do 45 roku życia (kryterium wieku) znacznie gorzej oceniają jakość usług realizowanych na pokładach samolotów. Uzyskane dane niewątpliwie poszerzają wiedzę w zakresie zarówno preferencji, jak i oceny jakości usług świadczonych na pokładach samolotów.
EN
Age and gender are listed among many factors determining the behavior and needs of consumers. Understanding consumer preferences, with the above criteria in mind, seems to be an important task for enterprises which take into account the demographic diversity of their customers. Of particular importance are age criteria, as the share of older air travellers is growing rapidly. World Bank data show that airlines will be serving an increasing number of older people over the next five years. Between 2016 and 2021, there will be 2% fewer people between the ages of 20 and 24 in the world. The position of women in society has also significantly changed, as they are better educated and with their better education, their professional aspirations increase, which are very often influenced by the so-called ideology of equality. The aim of the research is to show to what extent gender and age determine the quality assessment of services provided on board aircraft. The research involved 500 passengers of LOT Polish Airlines, including 236 women and 264 men. While the age structure refers to the division of the surveyed passengers into two groups: under the age of 45 and over the age of 46. The research tool was a questionnaire prepared in two language versions: Polish and English. The Mann-Whitney test was used for data analysis. It was found that in the surveyed group of respondents it was the men (gender criterion) and people under the age of 45 (age criterion) who assessed the quality of services performed on board aircraft much worse. The obtained data undoubtedly broaden knowledge in terms of both preferences and the quality assessment of services provided on board aircraft.
PL
W artykule omówiono specyficzną grupę opakowań do przewozu materiałów niebezpiecznych transportem lotniczym i wymagania co do ich jakości. Przedstawiono podział tych opakowań, a także metody ich konstruowania i doboru materiałów. W zakresie metod konstruowania opakowań przedstawiono postępowanie klasyczne oraz z zastosowaniem inżynierii odwrotnej. Podano też typowe zagrożenia dla transportowanych materiałów, opakowań, ich przyczyny oraz skutki.
EN
This article presents selected topics related to the issues of air transport of packaging intended for dangerous goods and packaging quality requirements. The division of these packages as well as the methods of their construction and selection of materials are presented. The classical methods and reverse engineering were presented in the field of packaging construction methods. Typical hazards for transported materials, packaging, their causes and effects are also given.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce badań sprzętu wojskowego w warunkach obniżonego ciśnienia atmosferycznego. Odnotowane przypadki uszkodzeń sprzętu podczas pracy na dużej wysokości lub transportu lotniczego wskazują na potrzebę realizacji badań zjawisk zachodzących podczas przechowywania, transportu i pracy sprzętu przy obniżonym ciśnieniu otoczenia. Jeden z fragmentów artykułu jest poświęcony zapisom zawartym w dokumentach normatywnych dotyczących omawianej tematyki badań. Dodatkowo wykonano przykładowy eksperyment, którego celem było zobrazowanie niektórych efektów związanych z użytkowaniem sprzętu w przedstawionych powyżej warunkach pracy.
EN
This article is about military equipment research in conditions of reduced atmospheric pressure. Reported cases of equipment damage during work at high altitude or air transport show the need to perform research on phenomena occurring during storage, transport and operation of equipment at a reduced ambient pressure. One of the fragments of the article is devoted to the records contained in normative documents regarding the subject of the study. In addition, an exemplary experiment was made, the purpose of which was to illustrate some of the effects associated with the use of the equipment in the above-mentioned working conditions.
EN
In the era of globalisation and permanent travel of people between faraway regions of the world, air transport is one of the most important means of transport. Today it is also one of the most secure transport modest possibilities. This idea stands at the beginning of the article subject. The aim of this work is to present the aviation infrastructure of Mexico and to analyse how it has changed over the years. In this contribution, on the example of Mexico country, a statistical analysis of characteristic parameters determining the development of aviation infrastructure was performed. A statistical analysis of selected aspects may enable to reveal the situation related to air transport in North America and the predictions might visualise expectations in the following years. The factors that determine the development of infrastructure in this country are also presented. The most important elements of the aviation infrastructure, such as airports, are described. They were divided in terms of the number of passengers served and the amount of transported cargo.
PL
W dobie globalizacji i stałych podróży ludzi między odległymi regionami świata transport lotniczy jest jednym z najważniejszych środków transportu. Dziś jest to również jedna z najbezpieczniejszych możliwości transportu. Celem tej pracy jest przedstawienie infrastruktury lotniczej Meksyku i jej analiza jak zmieniła się na przestrzeni lat. W artykule tym na przykładzie kraju meksykańskiego, przeprowadzono analizę statystyczną charakterystycznych parametrów determinujących rozwój infrastruktury lotniczej. Analiza statystyczna wybranych aspektów może umożliwić ujawnienie sytuacji związanej z transportem lotniczym w Ameryce Północnej, a prognozy mogą przedstawiać oczekiwania w kolejnych latach. Przedstawiono również czynniki determinujące rozwój infrastruktury w tym kraju. Opisano najważniejsze elementy infrastruktury lotniczej, takie jak lotniska. Zostały one podzielone pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i ilości przewożonego ładunku.
EN
In the era of globalization and permanent travel of people between far away regions of the world, air transport is one of the most important means of transport. In this contribution, the chain-linked relative increments for all European countries is presented as well as their gross domestics products. Presented countries are divided into five groups according to the decreases and increases in traffic volumes.
PL
W dobie globalizacji i podróży ludzi między odległymi regionami świata transport lotniczy jest jednym z najważniejszych środków transportu. W tym układzie, przedstawiono relację przyrostową powiązaną z łańcuchem dla wszystkich krajów europejskich, a także ich produktów krajowych brutto. Prezentowane kraje są podzielone na pięć grup według spadków i wzrostów natężenia ruchu.
PL
Zmiany polityczne i ekonomiczne w Europie Środkowo-Wschodniej wpłynęły znacząco na rozwój transportu lotniczego na tym obszarze. W większości państw najistotniejszym czynnikiem zmian była liberalizacja rynku transportu lotniczego. W przypadku portów lotniczych wschodniej części Niemiec największe zmiany w wielkości ruchu pasażerskiego nastąpiły bezpośrednio po zjednoczeniu NRD i RFN, zakończenie procesu liberalizacji w Europie Zachodniej nie miało już tak dużego wpływu. Aktywizacja portów regionalnych była bardzo często związana z ekspansją przewoźników niskokosztowych, którzy aktualnie w większości portów regionalnych mają dominujący udział w strukturze przewozów. Największy rozwój portów regionalnych nastąpił w największych nowych państwach UE – w Polsce i Rumunii. Szczególny rozwój nastąpił w portach w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Cluj-Napoca, Timişoarze i Iaşi. W przypadku mniejszych państw duży wzrost liczby pasażerów zanotowały porty w Kownie, Palandze i Debreczynie. Nie wszystkie porty regionalne rozwinęły się zgodnie z prognozami. W przypadku kilku portów duże inwestycje infrastrukturalne można uznać za nietrafione.
EN
Political and economic changes in Central and Eastern Europe have had dramatic influence on air transportation market and its growth. In new European Union member countries liberalization of the market was the crucial factor, but in the eastern part of Germany, previously German Democratic Republic, the process of reunification of the country was the most important and hence, major changes and growths were of an earlier date. The implementation of the Third Liberalization Package in Western Europe, which occurred afterwards, was not so visible. The expansion of low cost carriers brought changes at almost all regional airports. Nowadays LCCs have a dominant position or even monopoly in smaller airports. Regional airports boomed especially in Poland and Romania, the most successful ones being Kraków, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Cluj-Napoca, Timişoara and Iaşi. In the case of smaller countries the number of passengers increased significantly in Kaunas, Palanga and Debrecen. Not all airports have developed according to the forecasts. Substantial investments in infrastructure of some airports can be perceived as misguided.
20
PL
Dynamiczny rozwój transportu lotniczego wykreował potrzebę stworzenia przepisów związanych z bezpieczeństwem transportu ludzi oraz towarów. W dzisiejszych czasach transport lotniczy stanowi jeden z ważniejszych środków transportu dla blisko 4,4 mld pasażerów. Linie lotnicze nieustannie udoskonalają swoje oferty powiększając liczbę bezpośrednich połączeń co przekłada się na jakość świadczonych usług. Należy zwrócić uwagę na możliwości jak i ograniczenia transportu lotniczego waspekcie pasażerskim jak i towarowym. Tworzenie coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa czyni je jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Jednakże zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa nie jest aspektem stawiającym ten środek transportu ponad innymi. Należy mieć na uwadze, że w dzisiejszym świecie gdzie czas oraz niezawodność stanowią kluczową rolę przy wyborze środka transportu.
EN
Air transport is the safest form of long distance travel and one of the fastest. This is evidenced by the number of passengers who decided to use the services of airlines - 4.4 billion people in 2018. Flying is safe and data from IATA suggests that it will be even safer. Passenger and cargo transport with the help of airlines are gaining popularity every year. However, they will not dominate the freight market. It is still one of the most expensive due to the required speed and fuel consumption as well as the most limited due to the size and weight of transported goods among the available means. In addition, regulations limit what can and cannot be transported by air, and what goods can be transported by it. Travel in specific atmospheric conditions together with the size limitations of transported goods and high prices (despite the fact that they are constantly falling) of air transport influence the relatively low share of this type of transport in cargo transport. At the same time, the abovementioned restrictions do not affect passenger transport.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.