Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport kombinowany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Celem artykułu było przedstawienie analizy działalności przedsiębiorstwa z branży przewozów intermodalnych w latach 2013-2017.Artykuł w swojej treści zawiera kolejno: istotę transportu, rodzaje technik przeładunkowych jak również porusza kwestie związane z technologiami przewozowymi w intermodalnym transporcie towarowym. Następnie w celu analizy rzeczywistej sytuacji rynkowej, analizie poddano przedsiębiorstwo świadczące usługi intermodalne, zlokalizowane w Polsce, PCC Intermodal S.A. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyciągnięto wnioski.
EN
The aim of the article was to presentananalysis of the enterpriseactivity from the intermodal transport industry in 2013-2017. The articlecontains in itscontent: the essence of transport, types of reloadingtechniques, as well as issuesrelated to transport technologies in intermodalfreight transport. Then, in order to analyze the actual market situation, the companyprovidingintermodal services located in Poland, PCC Intermodal S.A. Based on the analysis, I drew conclusions.
EN
This paper is focused on area identification to find a proper location for the specific port logistic center in a certain territory by applying the particular method of operational research. Graph theory offers a useful tool for solving such problems in transportation infrastructure development. The type of the network optimization technique depends on problem definition. In the first chapter, we have explained some of the algorithms often applied for similar purposes. In this case, the focus is on Minimum Spanning Three algorithm. Based on well-known Prim’s and Kruskal’s algorithms, some modifications are introduced, to improve the processing speed and memory consumption. The next four chapters describe individual parameters, perspectives, requirements, and financing details for building new combined transport terminals as well as a planned port logistics center. The subsequent, the most important, chapter presents the model example for specifying the proper location of a given port logistics center when using the method of operational research.
EN
The article discusses realistic development trends for effective international railway transportation between Ukraine and the EU countries based on the introduction of results of scientific and technical research on technical support for freight transportation in accordance with the transshipment-free technologies. In particular, there is a brief description of experience with European Automatic Gauge Changeover Systems (AGCS). This article presents information on scientific and technical projects for ensuring intermodal transportation based on technologies that involve the use of AGCS-technology. The prospects of development and practical application of similar systems with a view to accession of Ukraine to the railway transportation network of the European Union are discussed.
PL
Artykuł przedstawia realistyczne trendy rozwoju efektywnego międzynarodowego transportu kolejowego pomiędzy Ukrainą a krajami Unii Europejskiej, opartych o wdrożenie wyników badań naukowych i technicznych, dotyczących technicznego wsparcia transportu towarowego zgodnie z technologiami bezprzeładunkowymi, a w szczególności doświadczenia związane z Europejskim Systemem Automatycznej Zmiany Rozstawu Kół (AGCS). Prezentowane są informacje na temat projektów naukowo-technicznych dotyczących transportu intermodalnego opartego o technologie, które polegają na wykorzystywaniu systemu AGCS. Dyskutowane są perspektywy rozwoju i praktycznego zastosowania podobnych systemów w świetle akcesji Ukrainy do sieci transportowej Unii Europejskiej.
4
Content available remote New markets and technologies of combined transport between Ukraine and EU
EN
The urgent need for deepening economic and social relations between the EU and Ukraine determines the priority of effective international rail traffic. Creating wagons gauge 1520/1435 mm (the "East-West" wagons) for non-transshipment transporting on different gauge standards with the use of automated transfer gauge system (ATGS) technology demands a wide range of research and feasibility studies for assessment and forecast of transportation markets between Ukraine and EU and introduction into circulation of rolling stock which would operate both on the 1435 mm and 1520 mm tracks. In these studies the positive results of transportation market assessment and pre-feasibility study were obtained that allowed articulate and prove the general requirements to wagons of 1520/1435 mm gauge and recommendations for the formation of the new rolling stock fleet of the "East-West" wagons.
PL
Pilna potrzeba pogłębienia stosunków gospodarczych i społecznych między UE a Ukrainą określa priorytet skutecznej międzynarodowej komunikacji kolejowej. Tworzenie wagony torów 1520/1435 mm (wagony "Wschód-Zachód") dla bezprzeładunkowego transportu na różnych standardach toru z wykorzystaniem automatycznego systemu zmiany szerokości rozstawu (ATGS) wymaga szerokiego zakresu analiz i badań wykonalności, oceny i prognozy rynków transportowych między Ukrainą a UE i wprowadzania do obrotu taboru, które działają zarówno na torach szerokości 1435 mm i 1520 mm. W tych badaniach uzyskano pozytywne wyniki oceny rynku transportu i wstępnego studium wykonalności, które pozwoliły udowodnić ogólne wymagania dla wagonów 1520/1435 mm i zaleceń dla tworzenia nowej floty taboru "Wschód-Zachód".
PL
W artykule przedstawiono porównawczą analizę ekonomiczną dla eksploatowanego w Centrum Logistycznym CLIP w Swarzędzu składu pociągu złożonego z wagonów kieszeniowych do transportu 36 naczep drogowych w odniesieniu do taboru bimodalnego zło- żonego z 36 naczep bimodalnych. W analizie dokonano porównania masy taboru, współczynnika masy martwej długości pociągu oraz kosztów zakupu taboru dla porównywanych systemów transportowych. Wyniki przeprowadzonej analizy wykazały ewidentną przewagę systemu bimodalnego dla każdego analizowanego parametru.
EN
The article presents the comparative economic analysis for the composition of train consisting of pocket wagons to transport 36 road semitrailers with reference to the bimodal rolling stock consisting of 36 bimodal semitrailers. Comparison of rolling stock weight, coefficient of dead weight, train length and costs of rolling stock purchase for the comparable transport systems are made in the analysis. The results of carried out analysis showed the obvious advantage of the bimodal system for each analysed parameter.
PL
Artykuł poświęcono analizie i ocenie zasadniczych regulacji w Polsce dotyczących promowania rozwoju inteligentnych, zrównoważonych i efektywnych systemów transportowych. Szczegółowa analiza zapisów w dokumentach wskazała, że większość z nich ma charakter ogólny i nie określa źródeł, sposobów i terminów finansowania. Brak jest na przykład programu rozwoju transportu kombinowanego/ intermodalnego w Polsce. Takie regulacje nie sprzyjają rozwojowi transportu kombinowanego/intermodalnego w naszym kraju. Udział przewozów w nowoczesnych technologiach w stosunku do ogólnych przewozów kolejowych oscyluje w granicach zaledwie 5%. Podkreślono, że w krajach europejskich, w których istnieją precyzyjne regulacje prawne i rządowe, programy wspierania rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego przewozy intermodalne z wykorzystaniem kolei przekraczają 30%.
EN
This article was intended to make an analysis and estimation of a basic regulation existing in Poland and relating to promotion of the development for intelligent, balanced and effective transportation systems. The detailed analysis of records in the documents has shown that the majority of them is of the general character and they do not set out the sources, methods and time-limits for their financing. There is visible there, for example, the lack of a program for the development of the combined/intermodal transport in Poland. Such the regulation do not promote the development of the combined/intermodal transport in our country. The participation of transport in the modern technologies in relation to the total railways conveyances is ranging hardly 5%. It was underlined there that in the European countries in which there are existing the precise legal and governmental regulations, the programs for promoting the development of combined/intermodal transport, the intermodal conveyances applying railways systems are exceeding 30%.
PL
W artykule omówiono działania operatorów transportu kombinowanego/intermodalnego kolej - droga, zmierzające do wzrostu przewozów i udziału przedsiębiorstw kolejowych na europejskim rynku transportowym w badanym okresie. Przeprowadzone badania wskazują na rosnącą dynamikę przewozów w technologii intermodalnej. Przedstawiono wielkość i strukturę przewozów kombinowanych wykonanych przez operatorów zrzeszonych w UIRR. Dokonano analizy działalności handlowej największych przedsiębiorstw odnoszących sukcesy na rynku transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie, a także wskazano najnowsze struktury organizacyjne na tym rynku, zwracając szczególną uwagę na czynniki decydujące o tendencjach wzrostowych.
EN
The article discusses the actions of combined/intermodal road-rail transport operators aimed at increasing freight and share of railway undertakings and on the European transport market in the period considered. The study indicates a growing dynamics in the intermodal freight technology. The size and structure of combined transport, carried out by operators associated in the UIRR were presented. The analysis of commercial activities of the biggest companies successful in the combined/intermodal transport market in Europe was made, and also the latest organizational structures on this market were outlined, with particular attention paid to the factors determining upward tendencies.
PL
W części pierwszej artykułu omówiono sytuację na rynku transportu intermodalnego w Europie oraz układ powiązań między głównymi jego uczestnikami. Część druga poświęcona została zaprezentowaniu sposobów wspierania transportu kombinowanego/ intermodalnego przez Komisję Europejską. Część trzecia to analiza studiów przypadków w Austrii i Włoszech dotyczących wspierania rozwoju liniowej i punktowej infrastruktury transportowo-logistycznej. W części czwartej (podsumowaniu) scharakteryzowano metody wspierania rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego w krajach Unii Europejskiej.
EN
In the first of them there is discussed the situation existing on the market of intermodal transport in Europe as well as a system of connections between the main its participants. The second part has been intended to the presentation of the ways to supporting the combined/intermodal transport by the European Commission. The three part is the analysis of the studies in Austria and Italy relating the support for the development of the linear and punctual transport/logistics infrastructure. In the four part (summary) there is made the characterization of the methods for supporting the development of the combined/intermodal transport in the countries of the European Union.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z rozwojem technik transportu kombinowanego w Europie z wykorzystaniem takich intermodalnych jednostek transportowych jak semitrailer. W materiale określono warunki wdrożenia, na znacznie większą skalę niż obecnie, przewozów ładunków w powyższym systemie w Regionie Morza Bałtyckiego. Analizy możliwości wdrożenia systemu transportu kombinowanego ładunków dokonano na przykładzie autostrady morskiej Świnoujście – Ystad / Trelleborg.
EN
The paper presents issues related to the development of techniques for combined transport in Europe using intermodal transport units such as semitrailer. In the material specified implementation conditions, on a much larger scale than today, freight transport on the above system in the Baltic Sea Region. An analysis of implementation of combined freight transport system has been made on the example of mo-torways of the sea Swinoujscie - Ystad / Trelleborg.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zmian dat odbioru kontenerów na ilość operacji przeładunkowych w intermodalnym węźle kolejowo-drogowym. Zaproponowano algorytm zmniejszenia ilości operacji przeładunkowych, który uwzględnia zwiększenie buforu czasowego pomiędzy składowanym w stos kontenerami.
EN
In the article submitted the results research of relating to the influence of the changes of the dates of the reception of containers on the quantity of trans-shipping operation in the intermodal train-road hub. Proposed the algorithm of the decrease of the quantities of trans-shipping operation, which takes into consideration the increase of time buffer between warehoused in the heap by containers.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacyjnych badań dynamicznych „Modułowego sytemu transportu kombinowanego”, służącego do przewozu naczep siodłowych. Z racji specyficznej konstrukcji platform do transportu kombinowanego konieczne jest sprzęgnięcie dwóch takich pojazdów. W innym przypadku nie było by możliwe skonfigurowanie pociągu w skład którego wchodzą inne wagony, dlatego omawiane badania zostały przeprowadzone właśnie dla takiego składu. Zaprezentowano sposób przeprowadzenia oraz wyniki badań odnoszących się do stabilności ruchu pojazdu, badań liniowych (eksploatacyjnych) obejmujących bezpieczeństwo jazdy, obciążenie toru i spokojność biegu. Podczas badań liniowych wykonano serię przejazdów po prostej jak i w łuku przy uwzględnieniu rzeczywistych, zmierzonych nierówności toru. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN-14363. Scenariusze badań oraz wyniki odnoszące się do pojazdu modułowego do transportu kolejowo-drogowego, prezentowane w referacie, są wynikiem prac badawczych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu rozwojowego nr R10-0065-10 „System transportu naczep drogowych na wózkach kolejowych w kombinowanym ruchu kolejowo-drogowym”.
EN
This article presents the results of dynamic, simulation tests of „Modular combined transport system” used for the transport of semi-trailers. Due to the specific construction of platforms for the combined transport it is necessary to couple two such vehicles together. In another case, it would not be possible to configure the train, whose set includes other wagons. Therefore, the discussed studies were carrying out for such a set. It is presented the way of conducting and results of studies relating to the stability of vehicle motion, linear studies (operating) including the driving safety, track loading and calmness of movement. During the linear studies the series of passages on the straight line and on the curve taking into account the actual, measured irregularity of track was carried out. The studies were conducted based on the requirements contained in PN-EN-14363 standard. The scenarios of studies and the results relating to the modular vehicle for the rail-road transport, presented in this article, are result of the research works carried out as part of realization of development project No R10-0065-10 „ System of road semitrailers transport on the railway bogies in the combined rail-road traffic”.
PL
Niniejszy artykuł zawiera wyniki analizy bezpieczeństwa jazdy nowej konstrukcji pojazdu do transportu kombinowanego, kolejowo-drogowego w oparciu o symulację komputerową. Bezpieczeństwo jazdy rozumiane jest jako wpływy wzdłużnych sił ściskających powstających podczas przyjazdu przez tory wichrowate jak również podczas przepychania pojazdu na łuku S. Przeprowadzone badania oparte są o wymagania zawarte w karcie UIC 530-2. Scenariusze badań oraz wyniki odnoszące się do pojazdu modułowego do transportu kolejowo-drogowego, prezentowane w artykule, są wynikiem prac badawczych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu rozwojowego nr R10-0065-10 "System transportu naczep drogowych na wózkach kolejowych w kombinowanym ruchu kolejowo-drogowym".
EN
This article contains the results of riding safety analysis of a new vehicle construction for the combined railroad transport based on the computer simulation. The riding safety is understood as the influences of the longitudinal compressive forces occurred during riding on the twisted tracks as well as during pushing of the vehicle on the curve S. The carried out tests are based on the requirements included in UIC 530-2 leaflet. The scenarios of tests and the results relating to the modular vehicle for the railroad transport, which are presented in this article, are the result of research works carried out as part of the development project No R10-0065-10 " System of road semitrailers transport on the railway bogies in the combined rail-road traffic".
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3323--3327, CD 1
PL
Artykuł poświęcono analizie i ocenie zasadniczych regulacji w Polsce dotyczących promowania rozwoju inteligentnych, zrównoważonych i efektywnych systemów transportowych. Szczegółowa analiza zapisów w dokumentach wskazała, że większość z nich ma charakter ogólny i nie określa źródeł, sposobów i terminów finansowania. Brak jest np. programu rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce. Takie regulacje nie sprzyjają rozwojowi transportu kombinowanego/intermodalnego w naszym kraju. Udział przewozów w nowoczesnych technologiach w stosunku do ogólnych przewozów kolejowych oscyluje w granicach zaledwie 5 %. Podkreślono, że w krajach europejskich, w których istnieją precyzyjne regulacje prawne i rządowe, programy wspierania rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego przewozy intermodalne z wykorzystaniem kolei przekraczają 30 %.
EN
This article was intended to make an analysis and estimation of a basic regulation existing in Poland and relating to promotion of the development for intelligent, balanced and effective transportation systems. The detailed analysis of records in the documents has shown that the majority of them is of the general character and they do not set out the sources, methods and time-limits for their financing. There is visible there, for example, the lack of a program for the development of the combined/intermodal transport in Poland. Such the regulation do not promote the development of the combined/intermodal transport in our country. The participation of transport in the modern technologies in relation to the total railways conveyances is ranging hardly 5%. It was underlined there that in the European countries in which there are existing the precise legal and governmental regulations, the programs for promoting the development of combined/intermodal transport, the intermodal conveyances applying railways systems are exceeding 30%.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3328--3338, CD 1
PL
Artykuł składa się z czterech części. W części pierwszej omówiono sytuację na rynku transportu intermodalnego w Europie oraz układ powiązań między głównymi jego uczestnikami. Część II poświęcona została zaprezentowaniu sposobów wspierania transportu kombinowanego/intermodalnego przez Komisję Europejską. Część III to analiza studiów przypadków w Austrii i Włoszech dotyczących wspierania rozwoju liniowej i punktowej infrastruktury transportowo-logistycznej. W części IV (podsumowaniu) scharakteryzowano metody wspierania rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego w krajach Unii Europejskiej.
EN
This article consists of four sections. In the first of them there is discussed the situation existing on the market of intermodal transport in Europe as well as a system of connections between the main its participants. The second part has been intended to the presentation of the ways to supporting the combined/intermodal transport by the European Commission. The three part is the analysis of the studies in Austria and Italy relating the support for the development of the linear and punctual transport/logistics infrastructure. In the four part (summary) there is made the characterization of the methods for supporting the development of the combined/intermodal transport in the countries of the European Union.
PL
W artykule omówiono zagadnienie transportu kombinowanego z perspektywy technicznej i logistycznej, kierunki jego rozwoju oraz normy prawa regulujące transport kombinowany w Polsce i na świecie.
EN
The article describes the technical and logistic aspects of combined transport, its ways of development and norms that regulate combined transport in Poland and abroad.
16
PL
W artykule przedstawiono udział sektora kolejowego w realizacji przewozów intermodalnych. Omówiono ilość i strukturę przewozów w świetle oczekiwań unijnej polityki transportowej. Przedstawiono techniczne parametry infrastruktury kolejowej, warunkujące wdrożenie środków transportu kombinowanego oraz pokazano przykłady prac projektowych specjalnych wagonów do transportu kombinowanego.
EN
This article presents the part of railway sector in realization of the intermodal transport. The amount and structure of transport in the light of the EU transport policy expectations are discussed. The technical parameters of railway infrastructure conditioning the implementation of the means of combined transport are also given. The examples of design works of the special wagons for the combined transport are also shown.
PL
Artykuł ten poświęcony jest charakterystyce zarządzania logistycznego w transporcie kombinowanym (multimodalnym, intermodalnym). W pierwszej części poruszone zostały kwestie prowadzenia działalności w transporcie kombinowanym, charakterystyka systemów transportu kombinowanego oraz organizacja procesów transportu kombinowanego i jego możliwości. W drugiej części natomiast omówiono zagadnienia zarządzania logistycznego w transporcie w ujęciu procesowym.
EN
This article is devoted to the characteristics of logistics management in combined transport (multimodal, intermodal). In the first part discussing the problems of business in combined transport characteristics of combined transport systems and the organization of combined transport processes and its features. The second part discusses the issues while in transport logistics management in terms of process.
PL
Artykuł stanowi próbę wskazania kierunków promowania w Europie i Polsce alternatywnych gałęzi transportu w celu ograniczenia dynamicznego wzrostu przewozów drogowych. Omówiono rekomendacje Komisji Europejskiej w stosunku do rozwoju transportu intermodalnego. Przedstawiono strukturę i wielkość przewozów intermodalnych w Europie. Dokonano próby określenia prognozy przewozów intermodalnych w Polsce. Wskazano podstawowe przedsięwzięcia warunkujące rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Na podstawie doświadczeń wybranych państw Europy Zachodniej sformułowano generalne wnioski dotyczące rozwoju transportu intermodalnego w naszym kraju.
EN
This article forms an attempt to indicate the directions to promote in Poland and Europe the alternative branches of transport, in order to limit the dinamic growth of road conveyances.
EN
The article presents an analysis of the effect of main parameters of the river and land system of container transport on its economic effectiveness. Those parameters are: the number of layers of containers on a barge, percentage of the land transport in the entire route, number and time of transhipments and speed relations. Relationships between those parameters have been established together with the principles of their selection, assuming the main criterion to be gaining profit by using combined transport in comparison with land transport. Examples of combined transport have been presented on the Gliwice – Świnoujście and Gliwice – Hamburg routes, including progress in modernizing the Middle Oder
20
Content available remote Intermodal transport in Europe - opportunities through innovation
EN
Background: Freight transport volume in ton-km in OECD countries will grow considerably up to 150 to 230 % in 2050 compared to 2010. Although the EU policy aims to shift 30% of road freight over 300 km to other modes such as rail or waterborne transport by 2030 the recent trends show a stable modal split of road at approx. 75%. Conventional intermodal transport on the major European routes has shown a steady but only limited organic growth through recent years. Therefore, new innovative concepts for intermodal transport and for the shift from road to rail are needed. Methods: Definitions of intermodal transport have been clarified and the development of combined transport in Europe and in Germany and Poland in particular has been analyzed on the basis of available data sources. New innovative concepts for intermodal transport have been identified on the basis of desk research, recent relevant projects (RETRACK, SCANDRIA, Rail Baltica) and market intelligence. Results: The analysis leads to the conclusion that new innovative concepts in intermodal transport comprise new forms of organization as well as new technologies and new routes. The following three innovations to facilitate the shift from road to rail by intermodal transport are being introduced and discussed: multimodal operation of ocean carriers in maritime hinterland transportation, innovative handling technologies for non-crane able trainers and freight corridors for long distance intermodal transport within the TEN-T network and on the Europe-Asia corridor. Conclusions: Further accelerated growth in the shift from road to rail through intermodal transport requires new innovative concepts beyond the traditional combined transport in Western Europe. Three promising innovative concepts have been introduced. Further research is needed and should be focused on financial and economic appraisal as well as on the effectiveness of state intervention policies.
PL
Wstęp: Wolumen przewozów towarowych liczony w tono-km wzrośnie w krajach OECD do roku 2050 w porównaniu do roku 2010 od 150 do 230%. Pomimo tego, że Unia Europejska dąży do tego, aby 30% transportu drogowego, realizowanego na dystansach dłuższych niż 300 km, przesunąć do roku 2030 do strefy transportu kolejowego i morskiego, najnowsze trendy rozwojowe w tym zakresie wskazują raczej na stabilny rozkład statystyczny udziału transportu drogowego w całym wolumenie przewozów towarowych, kształtujący się na poziomie 75%. Konwencjonalny transport intermodalny w obrębie najważniejszych, europejskich ciągów komunikacyjnych wskazuje w ostatnich latach na jego stały, aczkolwiek ograniczony w swej dynamice wzrost. Z tego też względu istnieje konieczność opracowania nowych, innowacyjnych koncepcji rozwiązań w sferze transportu intermodalnego, skutkującego przeniesieniem możliwie dużego wolumenu towarów z transportu drogowego na transport kolejowy. Metody: W artykule zdefiniowano warianty rozwiązań dla transportu intermodalnego oraz przeanalizowano w oparciu o istniejące statystyczne źródła i bazy danych trendy rozwojowe w zakresie transportu kombinowanego w Niemczech i w Polsce. Na bazie zrealizowanych w ramach najnowszych, istotnych dla istoty badań projektów (RETRACK, SCANDRIA, Rail Baltica) oraz w oparciu o własne rozpoznanie rynku określono innowacyjne koncepcje rozwoju transportu intermodalnego. Wyniki: Przedmiotowa analiza prowadzi do konstatacji, że nowe, innowacyjne koncepcje w zakresie transportu intermodalnego dotyczą zarówno nowych form organizacyjnych, zastosowania nowoczesnych technologii, jak również wytyczenia nowych korytarzy transportowych. Przedstawiono i poddano dyskusji trzy opisane w artykule, innowacyjne rozwiązania dla potrzeb realizacji przełożenia w ramach transportu intermodalnego przepływu towarów z drogi na szyny, które to rozwiązania będą wspierały rozwój przez spedytorów morskich multimodalnego transportu na ciągach komunikacyjnych od portów w głąb kontynentu, ponadto powstawanie innowacyjnych technologii w zakresie przeładunku naczep siodłowych, nieprzystosowanych do przeładunku przy pomocą dźwigów i suwnic, jak również do wytyczania korytarzy transportowych dla realizacji transportów intermodalnych na obszarze sieci TEN -T i korytarza Europa - Azja. Wnioski: Większa dynamika wzrostu w zakresie przekładania punktu ciężkości z transportu drogowego na transport kolejowy za sprawą komunikacji intermodalnej wymaga wdrożenia nowych, innowacyjnych koncepcji, które wyjdą poza przyjęte i stosowane w Europie zachodniej, tradycyjne rozwiązania w zakresie tradycyjnego transportu kombinowanego. W artykule przedstawiono trzy wybrane, innowacyjne koncepcje tego typu rozwiązań. Wskazano na konieczność kontynuacji badań, szczególnie w zakresie nie tylko pogłębionej, jednostkowej oraz ogólnoekonomicznej oceny zaproponowanych rozwiązań, ale również pod względem skuteczności przedsięwzięć, realizowanych przez poszczególne państwa w ramach kształtowania określonej polityki transportowej.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.