Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport kolejowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
PL
W artykule przeanalizowano problemy globalnej logistyki, spowodowane ograniczeniami (kwarantanną) wynikającymi z epidemii koronawirusa COVID-19. Przedstawiono kierunki rozwiązania globalnych i lokalnych problemów polskiego rynku transportowego i logistycznego. Rozważono możliwości rozszerzenia sfer wpływów Grupy Wyszehradzkiej w ramach programu rozwoju międzynarodowych centrów logistycznych w Polsce, poprzez stopniową integrację infrastruktury kolejowej Polski i Ukrainy. Przeanalizowano geopolityczny oraz infrastrukturalny potencjał sieci kolejowej Ukrainy.
EN
The article analyses global logistics problems caused by quarantine activities related to COVID-19 coronavirus. Vectors were presented to solve global and local problems of the Polish transport and logistics market. The possibilities of expanding the influence sphere of the Visegrad Group under the international logistics centers development program through the gradual integration of the Poland and Ukraine railway infrastructure. The geopolitical and infrastructural potential of Ukraine's railway network was analysed.
2
Content available New ideas for inland intermodal transport
EN
This article focuses on the competitive disadvantages of existing intermodal rail-road transport compared with road transport. The authors state that the domestic and continental combined freight transport system can be competitive in terms of both time and price with road freight transport. The new container transshipment device contributes to a new terminal structure on the freight rail-road transport market, considering environment protection requirements, and the concept has helped the logistics sector to become cost competitive. The scientific novelty is that the container transshipment robot enables new technical and organizational technology solutions for combined rail-road intermodal freight transport.
PL
W artykule przedstawiono historię powstania oraz rozwój przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR). Przedsiębiorstwo PR pozostaje wiodącym operatorem w zakresie regionalnych przewozów kolejowych w Polsce. Odzwierciedla to między innymi udział rynkowy oraz zasięg działania. Na jego funkcjonowanie wpływ mają województwa samorządowe będące organizatorami regionalnego transportu kolejowego. Oddziaływanie widoczne jest również na poziomie finansowym. Dotyczy to dofinansowywania usług transportu kolejowego oraz zakupu/modernizacji taboru, który jest dzierżawiony przez przedsiębiorstwo PR. Poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstwa PR związana jest z postępującym procesem restrukturyzacji. Ważne w tym zakresie było wejście jako udziałowca Agencji Rozwoju Przemysłu, która przejęła pakiet większościowy przedsiębiorstwa PR.
EN
The article presents the history of establishment and development of the company Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR). The PR company remains the leading regional rail carrier in Poland. It is reflected, among others, in market share and scope of operation. Its functioning is influenced by self-government regional authorities (voivodships) which are organizers of regional rail transport. Also financing of the PR operation is of a significant impact. Rail transport services and the purchase / modernization of rolling stock leased by the PR company are co-founding by regional self-governments. The improvement of the financial condition of the PR company is associated with the ongoing restructuring process. In this regard it was important to gain the Industrial Development Agency as a shareholder which took over the majority stake in the PR company.
PL
Odpowiednie planowanie przestrzeni może wpływać na poprawę dostępności transportowej, a szczególnie tak zwanej dostępności przestrzennej. Celem artykułu jest oszacowanie liczby osób mieszkających w zasięgu akceptowalnego dojścia pieszego do stacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej aglomeracji krakowskiej. W artykule przytoczono pojęcie dostępności komunikacyjnej i jej rodzaje. Zaprezentowano metodę badawczą z wykorzystaniem wolnego i otwartego oprogramowania oraz źródła ogólnodostępnych danych. Przedstawiono i omówiono wyniki analizy dla systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Oceniono znaczenie poszczególnych stacji w systemie pod kątem dostępności pieszej, a także pokazano znaczenie kolei aglomeracyjnej dla poszczególnej gmin.
EN
Appropriate space planning can improve transport accessibility, especially so-called spatial accessibility. The purpose of the article is to estimate the number of people living within the range of an acceptable pedestrian access to the Fast Agglomeration Railway (SKA) stations of the Krakow agglomeration. The article discusses the types of transport accessibility. The research method using free and open software and a source of publicly available data has been presented. The results of the analysis for the SKA rail-system have been described and discussed. The importance of individual stations in the system was assessed in terms of pedestrian access. The significance of the agglomeration railway for individual municipalities was also shown.
EN
The paper is concerned with the issue of safety and risks in transport with a detailed focus on rail transport. Nowadays, when it is required to prefer safe and environmentally friendly modes of transport, the knowledge of this issue is important. Part of the paper is an analysis of individual risk factors in railway transport. These include risks in the field of railway safety, natural disasters, economic risks, risks in management systems and technical equipment, and risks related to legislative changes. Attention is paid to comparison and evaluation of individual risk factors in terms of severity and probability of occurrence - frequency. Following the analysis and evaluation of the risk level, are suggest possible or optimal ways to resolve them. The outcome of it is to eliminate or minimize them in the railway transport undertaking. The final part briefly describes the current situation in rail transport, recent develop-ments and the main conditions and assumptions for its further development.
PL
Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania transportem kolejowym wśród władz samorządowych, zwłaszcza koleją aglomeracyjną. Szczególną inklinację w tym zakresie zauważa się w dużych aglomeracjach i otaczających je strefach podmiejskich, w których to coraz częściej pojawiają się problemy z transportem. Pozytywny wydźwięk omawianemu zagadnieniu nadaje fakt, że liczba pasażerów kolei aglomeracyjnych i regionalnych w Polsce rośnie. Projekt utworzenia systemu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej w województwie podkarpackim ma w istotny sposób wpłynąć na rozwój regionu. Skrócenie czasu jazdy, poprawa oferty przewozowej i zwiększenie dostępności do transportu kolejowego na obszarze aglomeracji rzeszowskiej a tym samym usprawnienie mobilności społeczeństwa, to niektóre z zalet inwestycji. Projekt obejmie swym obszarem gminy zlokalizowane w obrębie linii kolejowych biegnących od Dębicy do Przeworska oraz od Kolbuszowej po Strzyżów. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń przedsięwzięcia oraz oszacowanie korzyści wynikających z realizowanego projektu dla regionu i jego mieszkańców. Na metodologię badań i źródła danych składają się głównie: analiza dokumentów, dotyczących Studium Wykonalności dla projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”, uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, ze szczególnym uwzględnieniem: Etapu II - Analiza marketingowa wariantów inwestycyjnych oraz Etapu III - Analiza techniczna wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu wraz z oszacowaniem kosztów. Podstawą opracowania były ponadto studia literatury przedmiotu i rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu.
EN
Over the last few years, there has been a clear increase in interest in rail transport among local authorities, especially the agglomeration rail. A particular emphasis in this respect is being observed in large agglomerations and the surrounding suburban areas, where transport problems are becoming increasingly frequent. The fact that the number of passengers of agglomeration and regional railways in Poland is growing gives a positive overtone to the issue in question. The project of creating a system of Suburban Rail in the Podkarpackie Voivodeship is to significantly affect the development of the region. A reduction in commute time, the improvement of the transport off er and the increase in the accessibility to rail transport in Rzeszów area and thus the improvement of mobility of the society are some of the advantages of the investment. The project will encompass municipalities located within railway lines running from Dębica to Przeworsk and from Kolbuszowa to Strzyżów. The aim of the article is to present general assumptions of the project and to estimate the benefits resulting from the project for the region and its inhabitants. The research methodology and data sources consist mainly of an analysis of the documents concerning the Feasibility Study for the project The Construction of Suburban Rail obtained from the Marshal's Office in Rzeszów, with particular emphasis on Stage II - A marketing analysis of investment variants and Stage III – A technical analysis of all investment variants of the project together with cost estimation. The basis of the study also included research of the subject literature and interviews with the people responsible for project implementation.
PL
Diagnostyka techniczna jest integralną częścią procesu utrzymania linii kolejowych. Przeprowadzona w odpowiednim czasie konserwacja, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodności funkcjonalnej i technicznej obiektu infrastruktury, wpływa na zmniejszenie kosztów utrzymania oraz eliminuje lub ogranicza straty, spowodowane przestojami w wyniku awarii lub przedwcześnie podjętych napraw. Narzędzia diagnostyczne infrastruktury dróg kolejowych przeszły ewolucję, związaną m.in. z miniaturyzacją przyrządów, zwiększeniem dokładności odczytów przy większych prędkościach, a także wzrostem stopnia automatyzacji procesów pomiarowych oraz analizy otrzymanych wyników. Obecnie, dane uzyskiwane z wielofunkcyjnych narzędzi diagnostycznych są podstawą tworzonego modelu cyfrowego utrzymania i obsługi infrastruktury kolei rosyjskich. Kierunkiem strategicznym w rozwoju mobilnych laboratoriów diagnostycznych jest stopniowe przechodzenie do rozwiązań z rozwiniętą analizą cyfrową, wspomaganą sztuczną inteligencją, monitoringiem i prognozowaniem. W artykule przedstawiono rozwój mobilnych laboratoriów diagnostyki stanu infrastruktury linii kolejowych, aż do obecnych rozwiązań, w których pomiary odbywają się bez udziału człowieka, a uzyskane informacje w czasie rzeczywistym są przekazywane do centrów analityczno-decyzyjnych.
8
Content available Cyfryzacja w transporcie kolejowym
PL
Transformacja cyfrowa w sektorze kolejowym jest ważnym elementem rozwoju kolei i powinna przynieść korzyści zarówno podróżnym, przewoźnikom, zarządcom infrastruktury, jak i producentom taboru. Proces cyfryzacji kolei dotyczy dwóch obszarów, tj. obsługi klienta i funkcjonowania przedsiębiorstwa kolejowego. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych działań w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych w kontaktach z klientami, a także ich zastosowanie w działalności eksploatacyjno-utrzymaniowej, wpływającej na jakość oferowanych usług. W artykule przedstawiono ważne zagadnienia tej problematyki w odniesieniu do przewozu osób i towarów, infrastruktury, taboru oraz sterowania ruchem kolejowym. Wskazano przy tym, że istotną rolę w procesie cyfryzacji odgrywa odpowiednio przygotowany personel. Podano przykłady innowacyjnych działań kolei polskich i europejskich.
9
Content available remote Wincenty Pol i koleje żelazne – ujęcie geograficzno-historyczne
PL
Celem artykułu jest ukazanie, w ujęciu geograficzno-historycznym, związków Wincentego Pola (1807-1872) z kolejami żelaznymi. Jako świadek ich rozwoju w Europie Środkowej, a jednocześnie geograf – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dostrzegał zalety nowego środka transportu dla gospodarki, społeczeństwa i krajoznawstwa. W opracowaniu przeanalizowano epizody z biografii W. Pola w odniesieniu do etapów procesu przestrzennej dyfuzji kolei na świecie. Dokonano próby wskazania miejsc i okoliczności jego bezpośredniej styczności z drogami żelaznymi, w szczególności podczas odbywanych podróży. Wskazano też elementy jego dorobku naukowego związane z geografią transportu kolejowego. W badaniach opierano się na pismach, w tym korespondencji W. Pola oraz innych źródłach o charakterze tekstowym, ikonograficznym i kartograficznym. Najważniejszym wynikiem przeprowadzonych analiz jest przestrzenna rekonstrukcja przebiegu tras, które W. Pol mógł pokonać pociągiem między 1845 a 1872 r.
EN
The aim of the article is to show, in geographic and historical terms, the links between the life of Wincenty Pol (1807–1872) and the railways. As a witness of their development in Central Europe, and at the same time a geographer – professor at the Jagiellonian University, he saw the advantages of the new mode of transport for the economy, society and sightseeing. The paper analyses episodes from W. Pol’s biography with a reference to the stages of the process of spatial diffusion of railways in the world. An attempt was made to indicate the places and circumstances of his direct contact with railways, especially during his travels. Elements of his scientific output related to the geography of rail transport were also indicated. The research was based on his writings, including the mail, and other literature, iconographic and cartographic sources. The most important result of the analyses is a spatial reconstruction of the routes that W. Pol could have travelled by train between 1845 and 1872.
10
Content available remote The influence of COVID-19 on regional railway services in Italy and Poland
EN
The aim of the paper is to compare the scale of regional train cancellation in Italy and Poland in the aftermath of COVID-19 pandemic and to answer the question whether different approaches to public transport limitation can be observed at national and regional scales in different European countries. The article is a preliminary study and as such contains the first observations and initial conclusions. From the analysis it results that the influence of COVID-19 on regional railway transport in both Italy and Poland is strong but much different. In Italy the scale of cancellation is generally larger and so are the differences between the regions. In both analysed countries the lines which have turned out to be mostly affected by suspension are urban and suburban connections with dense train traffic. It would seem that in Italy exactly as in Poland the train cancellations are more the result of the character of the operated rail system, the different approaches to regional rail transport and of the tendency to cut costs than of the actual epidemic situation in the regions.
EN
The objective of the article is to present the influence of COVID-19 on international and long distance passenger rail transport in Italy and Poland. Despite differences in the development of the pandemic the decision to put limits on long-distance rail services was taken in both countries at the very same time. On 23 March 2020 the last large-scale cancellations so far were introduced both in Italy and Poland. The entire rail transport in the two countries has been stopped to a very large extent. The only remaining international trains in Italy and Poland are cross-border regional trains operated by some railway companies from the neighbouring countries – France and Switzerland in the case of Italy and Germany in the case of Poland. As far as long-distance rail traffic is concerned, in Italy over 90% of all trains of this kind have been cancelled whereas in Poland the figure is 43%. A similar characteristic is the fact that almost all prestigious high speed trains have been cancelled. This is probably connected with the fact that their main target are business trips which in the time of pandemic have come almost to a complete stop.
EN
The beginning of 2020 was associated with the appearance of the global coronavirus pandemic (COVID-19). The spread of the epidemic caused the introduction of an epidemiological emergency in Poland in early March (on March 12). This resulted in reduced public transport, including regional rail transport. In Lower Silesia, this concerned regional and fast connections. The conducted analysis concerns regional connections and is based on exploration of the spatial and the quantitative aspect of these changes. The transport offer before and after the announcing of the epidemic was analysed. The results showed that most of the transport restrictions concerned the peripheries of the voivodeship (local routes). Agglomeration routes were much less affected by the restrictions. On some lines a decrease to less than 5 pairs of connections per day was recorded. Once the restrictions are removed, it may be a challenge to encourage passengers to use railways again. Despite the low number of connections on many routes, rail transport can still be considered as the basis of the transport system. This is due to the lack of an alternative bus service.
EN
The spread of the novel Coronavirus (COVID-19) has urged to take special actions to limit the level of contagion. The unprecedented scale of measures declared by the national governments in nearly every country ot the world would have a huge impact on public transport services and in general, on the citizens travel behaviours. This paper endeavours to give an overview of the emerged epidemic situation caused by COVID-19 in Hungary and some of its neighbouring Central and South-East European countries. It identifies the most important public transport service changes together with their interrelated impacts on the mobility patterns. The responses vary country per country so an overall comparison shows novel findings on emergency transport management policies.
PL
Elektryczny napęd w szynowym transporcie kolejowym rozpowszechnił się znacznie później niż w szynowym transporcie miejskim (tramwajach). Dawniej więc komunikacja miejska wyprzedzała w rozwoju kolej. Podobnie jest i teraz. Być może przyczyną takiego stanu rzeczy jest większa potrzeba działań modernizacyjnych przejawiana przez mniejsze przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, ograniczone w swojej aktywności raczej do jednego miasta, niż chęć wprowadzania innowacji przez duże przedsiębiorstwo zarządzające koleją krajową.
PL
Nadrzędnym celem europejskiej polityki transportowej jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych generowanych przez transport o 60 proc. do roku 2050 – w stosunku do roku 1990.
17
Content available remote Stacja Warszawa Zachodnia : rewolucja transportowa?
PL
Za 1,9 mld zł netto zostanie gruntownie przebudowana stacja kolejowa Warszawa Zachodnia. To największy pasażerski węzeł w kraju – każdej doby przyjmuje około 1 tys. pociągów. Za trzy lata ma się stać hubem komunikacyjnym stolicy.
18
Content available remote Rail Baltica : międzynarodowy korytarz kolejowy
PL
Historia szlaku kolejowego, który połączy Berlin i Warszawę z państwami bałtyckimi i pośrednio z Helsinkami sięga 2005 r., kiedy rozpoczęły się prace nad studium wykonalności. Budowa rozpoczęła się w 2010 r., a pierwszy odcinek oddano do użytku na Litwie w 2015 r.
19
Content available remote Coraz bliżej kolejowej „średnicówki” w Łodzi
PL
Budowa tunelu, który „połączy Polskę", a zarazem zwiększy przepustowość transportu kolejowego w centralnej Polsce, jeszcze nie ruszyła - ale już niedługo tak się stanie. Pierwsze elementy maszyny TBM (ang. Tunnel Boeing Machine) już trafiły do komory startowej.
PL
W artykule przedstawiona została rola i znaczenie czynnika ludzkiego w analizie zdarzeń kolejowych w oparciu o wymagania dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei. Przedstawione zostały zasady analizy przyczyn zdarzeń kolejowych wraz z przykładowymi błędami popełnianymi w trakcie ich ustalania. Opisano zasady formułowania wniosków zapobiegawczych wraz z przykładami popełnionych przez komisje kolejowe błędów. Wskazano kompetencje jakie powinny posiadać osoby odpowiedzialne za opracowywanie dokumentacji dochodzeniowej, w tym określające przyczyny zdarzeń oraz wnioski zapobiegawcze na poziomie krajowym oraz na poziomie zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych. W podsumowaniu wskazano wnioski dotyczące kwalifikacji osób badających zdarzenia kolejowe oraz postulaty służące poprawie procesu analizy zdarzeń kolejowych.
EN
The article presents the role and importance of the human factor in the analysis of railway events based on the requirements of the Directive on railway safety. The principles of analyzing the causes of railway events were presented along with examples of errors made during their determination. The rules for formulating preventive conclusions were described along with examples of mistakes made by railway commissions. The competences that persons responsible for developing the investigation documentation should have, including the reasons for the events and preventive conclusions at the national level and at the level of infrastructure managersand railway undertakings should be indicated. The summary indicates the conclusions regarding the qualifications of persons investigating railway events and postulates aimed at improving the process of analyzing railway events.
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.