Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 575

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport drogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
EN
A lot of substances and items are transported by road, sea, rail and air every day. The biggest hazard is created by the transportation of hazardous substances with flammable, caustic or toxic properties. The hazard level increases if such sub-stances are transported through densely populated areas. Traffic intensity, the technical condition of vehicles, drivers’ errors or ignorance and non-compliance with legal regulations are examples of factors that can lead to potential failures in the transport sector. Accidents can cause an uncontrolled release of dangerous gases or liquids, resulting e.g. in environmental degradation or a hazard to humans. The article presents the issues related to the hazards presented by road transportation of hazardous materials. Examples are shown of potential effects of accidents and hazard zones arising due to a release of selected hazardous substances, such as chlorine, ammonia, petrol, diesel oil or LPG.
2
Content available remote Analityka wodoru wykorzystywanego jako nośnik energii
PL
Omówiono normy ISO i ASTM dotyczące oznaczania zawartości zanieczyszczeń w paliwie wodorowym przeznaczonym do zastosowania w ogniwach paliwowych typu PME (proton exchange membrane). Dokonano przeglądu stanu wiedzy w zakresie analizy jakościowo-ilościowej kilkunastu zanieczyszczeń występujących w wodorze o wysokiej czystości oraz wymaganej aparatury badawczej, w którą musi być wyposażone laboratorium analityczne, aby świadczyć usługi na rynku paliwa wodorowego stosowanego w transporcie drogowym.
EN
A review, with 38 refs., of methods for detg. impurities in H2 fuel for cells at the level required by the stands. with special emphasis on the methods for sampling and storage.
PL
Sprawami związanymi z wpływem transportu na środowisko zajmuje się na forum europejskim European Federation for Transport and Environment, w skrócie nazywana Transport & Environment. Organizacja przygotowuje bardzo ciekawe publikacje, a ostatnio przedstawiła raport, w którym przeanalizowała plany wszystkich krajów zrzeszonych w UE na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń transportu.
4
Content available remote Risk management of oversize cargotransport
EN
The article examined the selected problems in traffic caused by oversize cargo transportation. The authors consideredthe uniqueness of such cargoes.Theyrequire an individual approach to the organization and implementation of delivery from origin to destination. Besides, they recognizedthe need to eliminate the numerous difficulties when transporting such abnormal loads as well as to reducehigh risk transportation. They also indicated that the solution to these problems is possible throughthe broader application of risk management methods of the road traffic, the reduction of various threats and probabilities of their occurrence in the context of the traffic flow disruption analysis.
PL
W artykule przeanalizowano wybrane problemy w ruchu drogowym wywoływane realizacją przewozów ładunków ponadnormatywnych. Autorzy uwzględnili unikatowość takich ładunków, co wymaga indywidualnego podejścia do organizacji i realizacji ich dostawy od miejsca nadania do miejsca przeznaczenia. Ponadto rozpatrzyli potrzeby eliminacji licznychutrudnień podczas transportowania ładunków ponadnormatywnych oraz wysokie ryzyko pracy przewozowej. Pokazano, że rozwiązanie tych problemów jest możliwe poprzez szersze zastosowanie metod zarządzania ryzykiem utraty płynności ruchu drogowego, redukcji zagrożeń i prawdopodobieństw ich wystąpienia wkontekście analizy zakłóceń płynności ruchu.
PL
Transport drogowy, a wraz z nim cała branża TSL, nieprzerwanie od lat notuje imponujące wzrosty. Zdaniem ekspertów głównym czynnikiem, który może spowodować spowolnienie w rozwoju sektora jest tzw. Pakiet Mobilności. Jest to nic innego jak szereg zmian w prawodawstwie unijnym, mający na celu poprawę bezpieczeństwa na zatłoczonych drogach Europy, dbałość o lepsze warunki pracy kierowców pojazdów i uczciwej konkurencji między firmami. Nie kwestionując przyczyn wprowadzanych zmian celem artykułu jest merytoryczna analiza nowych przepisów oraz ocena ich skutków.
PL
Nadrzędnym celem europejskiej polityki transportowej jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych generowanych przez transport o 60 proc. do roku 2050 – w stosunku do roku 1990.
PL
Era cyfryzacji dotarła do branży logistycznej. Czy organizacja transportu drogowego w Eu-ropie może wyglądać inaczej? Jak zoptymalizować cały proces łańcucha dostaw? Na te i inne pytania odpowiedział Krzysztof Dwornik, General Manager Poland z InstaFreight.
8
Content available remote Zagrożenia w drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych
PL
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, powodowanych przez transport drogowy wybranych materiałów niebezpiecznych. W pracy zostały poruszone zagadnienia klasyfikacji materiałów niebezpiecznych i używanych do tego celu środków transportu oraz obowiązujących aktów prawnych. Zobrazowano zadania oraz prowadzone działania, głównie przez Państwową Straż Pożarną, podczas zdarzeń drogowych występujących z udziałem towarów niebezpiecznych. Na podstawie analizy danych statystycznych, raportów oraz aktów prawnych dokonano analizy przyczynowo-skutkowej wypadków z udziałem materiałów niebezpiecznych w Polsce (system KiM).
EN
The purpose of the article is to present the most important threats to national security caused by road transport of selected hazardous materials. The paper deals with the issues of classification of dangerous materials and means of transport used for this purpose as well as legal acts in force. The State Fire Service's tasks and activities during road accidents involving dangerous goods has been illustrated. On the basis of the statistical data analysis, reports and legal acts, a causal analysis of accidents involving hazardous materials in Poland was made (KiM system).
EN
Since transport is of great importance for sustainable socio-economic development, it is necessary to implement adaptive measures aimed at increasing the resistance of enterprises in the Transport-Forwarding-Logistics (TFL) sector to the negative effects of climate phenomena. The involvement of many entities and institutions at the national, regional, and local levels is necessary to implement effective adaptative and preventive measures. An important role in the implementation of these activities was assigned to transport companies, which are the subject of the article. Based on  a  survey conducted among a purposefully selected group of enterprises from the TFL sector, an assessment of the awareness of the climate change effects and the need to undertake adaptative activities was made.
PL
Ze względu na fakt, że transport ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, konieczne są działania adaptacyjne mające na celu zwiększenie odporności przedsiębiorstw sektora Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) na negatywne skutki zjawisk klimatycznych. Do wdrożenia efektywnych działań adaptacyjnych i zapobiegawczych niezbędne jest zaangażowanie wielu podmiotów i instytucji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Ważną rolę we wdrażaniu tych działań przypisano przedsiębiorstwom transportowym, co stanowiło przedmiot rozważań podjętych w artykule. Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego, wśród celowo wybranej grupy przedsiębiorstw sektora TSL, dokonano oceny świadomości skutków zmian klimatu i konieczności podejmowania działań adaptacyjnych.
EN
The article presents a method for assessing emissions of harmful substances and noise from road and air transport, as well as a combined assessment of the emissions of these transport pollutants. The original analytical dependencies reflecting the emissions of harmful substances from road transport, developed as part of the EMITRANSYS project implemented at the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology, were taken into consideration, in which the unit values of the actual road emissions of harmful substances are a function of, among other things, route length or speed of the vehicles. However, the dependencies associated with noise emissions were taken from the applicable international guidelines for assessing environmental pollution by traffic noise. The article also describes a case study in which the impact of Warsaw Chopin Airport on noise along the Warsaw road network and the entire Warsaw agglomeration was assessed. Analyses and discussions were carried out in the scope of the change in transport noise due to air operations carried out in the analysed area. As agreed, the combined impact of road and aircraft noise in the area under study is far more unfavourable than street noise alone. Thus, it can be seen that the assessment of noise levels carried out separately for individual modes of transport (in accordance with applicable regulations) should be supplemented with the assessment of traffic noise from all modes of transport – especially in the case of simulation tests of ecologically friendly changes in the area of transport.
EN
The overall contribution of the railway sector in the American economy is substantial. Since 2000, the volume of rail freight transport services in the United States has remained on a balanced and invariably high level, even though the total length of the railway network has declined. Over the recent years, owing to the deployment of advanced software and state-of-the-art technologies, rail freight transport has been performing more effectively than ever. This article addresses a study of the rate of GDP changes compared with measures reflecting the transport services performed in the years 1995-2015. This study comprised the transport performance achieved by means of railways (in billion tkm) against other transport sectors within 2000-2016 and addresses the volume of freight transport services performed in the American transport network. The authors discussed the mechanism functioning of rail freight transport, which is becoming an increasingly attractive means of transport, with reference to the intermodal freight transport, including the double-stack system. They have analysed the share of intermodal transport in the structure of domestic and non-domestic freight transport services in 2017. Furthermore, the latest observed trends in the American railway network in the sphere of the use and implementation of the state-of-the-art technologies supporting railway traffic management was brought to light with regard to the improvement of safety and assisting the relevant authorities
PL
W artykule przedstawiono znaczenie zielonych zamówień publicznych zgodnie z nowymi wytycznymi Unii Europejskiej dla inwestycji budowlanych i transportu drogowego jako obszarów priorytetowych. Zwrócono uwagę na nowe wymagania zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi aspektów prawnych zielonych zamówień publicznych oraz przedstawiono kryteria środowiskowe w cyklu życia budynków oraz pojazdów dla zielonych zamówień publicznych. Wskazano również na główne inicjatywy, które należy podejmować w obszarach budownictwa i transportu w kierunku spełnienia kryteriów zielonych zamówień publicznych.
EN
The article presents the importance of green public procurement in accordance with the European Union new guidelines for construction investments and road transport as priority areas. Attention was drawn to new requirements in line with the European Commission guidelines on the legal aspects of green public procurement and environmental criteria in the life cycle of buildings and vehicles for green public procurement were presented. The main initiatives that should be taken in the areas of construction and transport to meet the criteria of green public procurement were also indicated.
PL
Transport drogowy jest najpopularniejszym transportem pod kątem przewozu ładunków. Jego rozwój prowadzi do zastąpienia kierowcy systemami autonomicznymi, które są w stanie samodzielnie poruszać się po drogach. Przynosi to wiele korzyści ekonomicznych oraz technologicznych, jak i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawi także ogólny postęp cywilizacyjny. Mimo tak innowacyjnego projektu istnieje jeszcze wiele barier prawnych, technologicznych i społecznych, które mogą przeszkodzić we wprowadzeniu na europejski rynek transportowy ciężarówek autonomicznych.
EN
Road transport is the most popular way of cargo transportation. Its development leads to replacing the driver with autonomous systems, which are able to navigate the road independently. That brings many economic and technological benefits, as well as improving road safety. It will also improve the general civilization progress. Despite such an innovative project, there are still many legal, technological and social barriers, which may prevented the introduction of autonomous trucks into the European transport market.
PL
W artykule skupiono uwagę na problemie, jakim są koszty wypadków w transporcie drogowym. Została podana definicja wypadku drogowego i scharakteryzowane zostały przyczyny oraz skutki zdarzeń drogowych. Zawarto również statystyki dotyczące wypadków drogowych w Polsce. W celu określenia rzeczywistych kosztów wypadków podany został sposób obliczania tych kosztów.
EN
The article focuses on the problem of costs of accidents in road transport. The definition of a traffic accident was given, and the causes and consequences of road accidents were characterized. Statistics of road accidents in Poland are also included. In order to determine the actual costs of accidents, the method of calculating these costs is given.
EN
The question of how to regulate the salaries of drivers working in the international road transport sector to balance the promotion of free movement of persons and the integration of the market with adequate protection of workers’ rights is rather complex. The range of problems of those seeking to ensure fair competition and fair treatment of employees arises from the fact that drivers operate across Europe but come from different countries where wage standards are significantly different, along with the working conditions. The paper addresses the issue of insufficient harmonization of social conditions in relation to the remuneration of drivers involved in road transport. The purpose of this paper is to investigate whether there are differences in driver remuneration across the EU, even though they carry out the same transport within one EU territory as part of international road haulage. It also aims to identify whether there is a change in the terms and conditions of wage compensation over time.
EN
The article deals with research on the relationship between the performance of road and rail freight transport and transport infrastructure in EU countries. The authors of the article examined the relationship between transport performance and transport infrastructure by correlation and regression analyses. Verification of the statistical significance of the regression model was also performed. The main objective of the contribution is to find out what are the relationships and influences between transport infrastructure and development of transport performance. Research has shown that the strength of the relationship between transport infrastructure and transport performance is different for states. There are strong dependencies as well as strong independent relationships between the transport infrastructure and transport performance.
PL
Planowanie, rejestrowanie i kontrolowanie czasu pracy kierowców to ważne i trudne zadania, z którymi na co dzień mają do czynienia przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem ładunków oraz pasażerów transportem drogowym. Czas pracy kierowców z jednej strony ma związek z efektywnością realizacji kontraktu, a w konsekwencji wpływ na wynagrodzenie, z drugiej natomiast – wywiera bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W związku z tym przepisy regulujące go ulegają licznym nowelizacjom, a nad ich przestrzeganiem czuwa Państwowa Inspekcja Pracy i Inspekcja Transportu Drogowego. W artykule, oprócz przeglądu głównych aktów prawnych reglamentujących czas pracy kierowców oraz kary za nieprzestrzeganie tych przepisów, zostało przedstawione studium przypadku dotyczące analizy możliwych konsekwencji łamania tego prawa na przykładzie wybranej firmy transportowej.
EN
Planning, registration and controlling drivers' working time are important and difficult tasks that companies dealing with the road transport carriage of cargo and passengers face on a daily basis. The working time of drivers, on the one hand, is related to the efficiency of contract performance and consequently the impact on remuneration, on the other hand, it has a direct impact on the road safety. Therefore, the regulations on the road safety are subject to numerous amendments and the National Labor Inspectorate and the Road Transport Inspectorate supervises their observance. In this article, apart from the review of the main legal acts regulating the drivers' work time and the penalty for non-compliance with these provisions, a case study was presented on the analysis of the possible consequences of violating this right on the example of a selected transport company.
EN
The company’s success depends on many factors. One of them is the ability to meet the customers’ expectations and adjust to the needs reported by market. Mathematical methods and tools are helpful in assessing demand. Forecasts should take into account all factors shaping the demand for goods and services, but they are often difficult to define, not only because of their large number, but also due to the impact of individual variables, which is difficult to determine. In many cases, the number of placed orders strongly depends on the time at which they are submitted. The needs can vary according to the time of day, week and year. Then we are dealing with the so-called seasonality, the inclusion of which is very important in the company and enables to better adapt its activity to the customers’ requirements. This article describes the seasonality of demand in a company providing domestic and road transport services with high-tonnage vehicles. The validity of such analyses and potential benefits were indicated.
PL
Sukces przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest zdolność do spełnienia oczekiwań klientów i dopasowanie do potrzeb zgłaszanych przez rynek. Pomocne w ocenie popytu są metody i narzędzia matematyczne. Formułowane prognozy powinny brać pod uwagę wszystkie czynniki kształtujące zapotrzebowanie na dobra i usługi, jednak często są one trudne do zdefiniowania, nie tylko ze względu na znaczną ich liczbę, ale również na trudny do określenia wpływ poszczególnych zmiennych. W wielu przypadkach liczba złożonych zamówień silnie zależy od czasu, w którym są one składane. Potrzeby mogą być zróżnicowane w zależności od pory dnia, tygodnia czy roku. Wówczas uaktywnia się tzw. sezonowość, której uwzględnienie jest bardzo istotne w przedsiębiorstwie i pozwala lepiej dostosować jego działalność do wymagań klientów. W artykule dokonano charakterystyki sezonowości popytu w firmie świadczącej usługi transportu krajowego drogowego realizowanego pojazdami wysokotonażowymi. Wskazano zasadność prowadzenia takich analiz i potencjalne korzyści.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z organizacją, transportem i czynnikami wpływającymi na stan bezpieczeństwa podczas przewozu ładunków niebezpiecznych transportem drogowym. Zidentyfikowano przyczyny powstawania zagrożeń, w tym uwarunkowań prawnych i legislacyjnych, uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych, uwarunkowań psycho-motorycznych kierowców-operatorów pojazdów transportujących materiały niebezpieczne, scharakteryzowano główne przyczyny powstawania zagrożeń. Artykuł ten opracowano na podstawie danych z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego za 2016 r., danych z Komendy Głównej Policji, dostępnych źródeł informacji o przyczynach powstawania zagrożeń w ruchu drogowym wymienionych w bibliografii.
EN
The article presents problems related to organization, transport and factors affecting the state of safety during transport of dangerous goods by road. The reasons for the emergence of threats were identified, including legal and legislative conditions, economic and organizational conditions, psycho-motor conditions of drivers-vehicle operators transporting hazardous materials, characterized by the main reasons for the emergence of threats. This article has been prepared on the basis of data from the Chief Inspectorate of Road Transport for 2016, data from the Police Headquarters, available sources of information on the causes of road traffic hazards listed in the bibliography.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.