Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Rozwój przewozów intermodalnych staje się coraz częściej jedynym rozsądnym rozwiązaniem, w dobie wzrastającej ilości ładunków, rosnącej konkurencji dotyczącej szybkości dostaw, zatłoczenia dróg oraz rosnącego zanieczyszczenia środowiska. Wykorzystanie transportu intermodalnego jako elementu outsourcingowej usługi logistycznej, niesie ze sobą wiele korzyści. W referacie zostały omówione zagadnienia związane z definicją outsourcingu oraz jego rodzajami. Wyjaśniona została istota usługi logistycznej z punktu widzenia firmy transportowo-spedycyjnej. Omówione zostały zagadnienia związane z transportem intermodalnym. Celem artykułu było przedstawienie firmy transportowo- -spedycyjnej, działającej na terenie Stanów Zjednoczonych, która wykorzystuje transport intermodalny jako główny element swoich działań.
EN
The development of intermodal transport is increasingly becoming the only reasonable solution. It is caused by the rising amount of cargo and goods, growing competition for speed of delivery and the congestion and increasing environmental pollution. The use of intermodal transport as an element of outsourcing logistics services, brings many benefits. The paper discusses issues related to the definition of outsourcing and its types. The essence of the logistics service from the point of view of the transport and forwarding company was explained. Issues related to intermodal transport were discussed. The aim of the article was to present a transport and forwarding company operating in the United States, which uses intermodal transport as the main element of its activities.
EN
This article constitutes the second of three parts of a publication titled: "Use of PESTEL analysis for assessing the situation of Polish transport enterprises". The aim of this article is to present the influence (positive or negative) which macro-environmental factors specified in the first part of the work have on the activities of studied enterprises. The defined factors will serve as a basis for creating a PESTEL analysis of the transport market in Poland. This analysis will be presented in the third part.
PL
W artykule dokonano analizy kosztów wewnętrznych działalności firmy zajmującej się transportem towarów na terenie Unii Europejskiej. Dokonano krótkiej charakterystyki firmy oraz porównano udział procentowy kosztów układu rodzajowego oraz kosztów ogólnych. Analizę porównawczą przeprowadzono dla sześcioletniego okresu działalności firmy. Do analizy kosztów przyjęto dane pochodzące z okresu 2012-2017r.
EN
The article analyzes the costs of a company dealing in the transport of goods within the European Union. A short description of the company was made and the percentage share of costs of the generic system and general costs was compared. A comparative analysis was conducted for the six-year period of the company's activity. Data from the period 2012-2017 were adopted for the analysis of costs.
PL
Czas pracy kierowcy jest nieodzownym elementem wykonywania transportu drogowego. W artykule omówione zostaną przepisy prawne normujące problematykę czasu pracy kierowców oraz możliwości rejestracji tego czasu przez odpowiednie urządzenia rejestrujące. Na podstawie danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo, analizie poddana zostanie ilość i wysokość kar nałożonych na poszczególnych kierowców w danym okresie czasu. W poniższym artykule przytoczone będą również przykłady, jak skutecznie zmniejszać, bądź nawet wyeliminować ilość popełnianych wykroczeń. Omówienie tego tematu posłużyć ma zrozumieniu, jak istotny w dziedzinie transportu jest czas pracy kierowców i jak wielką odpowiedzialnością zostają obciążeni kierowcy wykonujący operację transportową.
EN
Driver's working time is an indispensable element of road transport. The article will discuss legal regulations for the drivers' working time and the possibility of registering this time by appropriate recording devices. Based on the data provided by the company, the number and amount of penalties imposed on individual drivers in a given period of time will be analyzed. The following article will also provide examples of how to effectively reduce or even eliminate the number of offenses committed. Discussing this topic will serve to understand how important in the field of transport is the working time of drivers and how much responsibility is put on a driver performing a transport operation.
PL
Transport jest jednym z podstawowych działów gospodarki światowej i ma on fundamentalny wpływ na jej rozwój oraz rozwój całej cywilizacji. Sytuacja wygląda podobnie również w Polsce. Sprawnie i efektywnie działający transport stanowi bowiem podstawę do rozwoju innych dziedzin gospodarki. W szczególności dotyczy to transportu towarowego, którego zadaniem jest sprawne, szybkie i tanie przemieszczanie różnego typu towarów. Można założyć, że podstawą dobrze działającej gospodarki rynkowej jest efektywny transport. Aby spełniał on swoją role w gospodarce, muszą być spełnione określone warunki. Jednym z nich są uwarunkowania prawne dotyczące czasu pracy kierowców w przedsiębiorstwach transportowych. Praktyka pokazuje, że w tym obszarze występują poważne problemy związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi, które w istotny sposób utrudniają prace kierowców oraz przedsiębiorstw transportowych. W artykule skoncentrowano się na wyjaśnieniu tego problemu. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe wśród kierowców oraz właścicieli przedsiębiorstw transportowych. Na podstawie uzyskanych wyników podjęto próbę określenia, jak obecne uwarunkowania prawne są przestrzegane przez kierowców oraz jaki mają wpływ na efektywność przedsiębiorstw transportowych. Otrzymane wyniki dowodzą, że w wielu przedsiębiorstwach przepisy te stanowią poważną barierę rozwoju.
EN
Transport is one of the basic sectors of the global economy. It has a fundamental impact on the development of the global economy as well as the entire civilization. The importance of transport for economic development in Poland is also enormous since efficiently and effectively operating transport is the basis for the advancement of other sectors of the economy. In particular, it concerns freight transport, which task is to move various types of goods efficiently, quickly and cheaply. It can be assumed that effective transport is the key to a well-functioning market economy. However, to fulfil its role in the economy certain conditions must be met. One of them are legal conditions concerning drivers’ working time in transport companies. Practice shows there are serious problems in this area. They are related to the applicable legal regulations, which significantly impede the work of drivers and transport companies. The article focuses on explaining this problem. For this purpose, a survey was conducted among drivers and owners of transport companies. Based on the results obtained, an attempt was made to determine how current legal conditions are observed by drivers and what impact they have on the efficiency of transport companies. The obtained results prove that in many enterprises these provisions constitute a serious barrier to their development.
PL
Scharakteryzowano problemy logistyczne przedsiębiorstwa trans-portu artykułów spożywczych. Zagadnienie opisano na podstawie jednego z przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na terenie Szczecina. Przedstawiono zakres działania przedsiębiorstwa uwzględniając jego specyfikę. Zwrócono uwagę na procesy logi-styczne funkcjonujące w przedsiębiorstwie. Dokonano próby wskazania kierunków usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa.
EN
In the article authors described logistic problems of a food transport company. The issue was described in relation to one of the companies, based in Szczecin. The scope of the company's activity was presented due to its specificity. Attention was paid to logistic processes occurring in the company. Finally, an attempt was made to indicate improvements in the functioning of the company.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim oraz jego sytuację ekonomiczno-finansową. W syntetycznym ujęciu opisano przyczyny trudnej sytuacji spółki, plan restrukturyzacji, jego koszty oraz efekty uzyskanej pomocy indywidualnej.
EN
In the article a characterization of the Motor Transport Company in Ostrów Wielkopolski and its economic-financial situation was presented. In the synthetic presentation causes of the company’s difficult situation. the restructuring plan, its costs and effects of obtaining the individual aid were described.
PL
Celem artykułu jest określenie przy jakim stopniu wydatków i przychodów zakup środków transportu drogowego staje się efektywny oraz pokazanie tego zjawiska na przykładzie małego przedsiębiorstwa działającego w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL). Do przeprowadzenia badań wykorzystano szereg metod badawczych, m.in. analizę literatury naukowej, obserwację, wywiad, analizę dokumentów oraz metody matematyczne. Na podstawie analiz wysnuto wniosek, iż w przypadku niewielkich przedsiębiorstw działających w ramach sektora usług spedycyjno-transportowych bardziej opłacalną formą finansowania zakupu nowych środków transportu jest leasing.
EN
The aim of the article is to define the levels of income and outcome that make the purchase of means of road transport effective and to show this on the example of a small enterprise operating in the TSL sector. Analysis of scientific literature, observation, interview, analysis of documents and mathematical methods were the methods used to carry out the research. The analysis lead to the conclusion that for small businesses of the TSL sector leasing is more profitable form of financing the purchase of rolling stock.
9
Content available Inwestycje firm transportowych
PL
W artykule omówiono wskaźniki, które przyszły przedsiębiorca powinien przeanalizować przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wskaźniki te pokazują, czy, kiedy i jakie zyski przyniesie inwestycja. Przedstawiono również źródła finansowania, z których przedsiębiorca może skorzystać.
EN
The prospective entrepreneur should carefully calculate the profitability of the investment before starting the business. Helpful indicators can help in this task. They will show no only if the investment is profitable, but also when it will start to bring profit. Investment financing can come from two different sources – own or foreign. Both of these sources have both pros and cons. The future entrepreneur should analyze which source will be more beneficial for him.
EN
Based on the experience from research and development work for railway transport companies, the paper presents the characteristics of selected indices relating to the Cost-Benefit Analysis and the Life Cycle Cost (LCC) Analysis, which can be applied in an assessment of the effectiveness of rolling stock capital projects.
PL
W artykule na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji prac badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw transportu kolejowego, przedstawiono charakterystykę wybranych wskaźników związanych z analizą korzyści kosztów i analizą kosztu cyklu istnienia, które można zastosować przy ocenie efektywności inwestycji taborowych.
PL
W artykule omówiona została obecna sytuacja rynkowa sektora usług transportowych w Polsce, a także określono aktualną pozycję przedsiębiorstw, wykonujących usługi w obrębie rynku TSL. Ponadto przedstawiono także zmiany, jakie dokonano w obrębie transportu i infrastruktury po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Głównym celem było omówienie sposobów zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach transportowych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z branży transportowej. Do badania wykorzystano prężnie działające przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie TSL (Transport Spedycja Logistyka) na rynku polskim jak i międzynarodowym.
EN
The article discussed the current market situation transport sector in Poland, and also set the current position of the companies providing services within the TSL market. In addition, also it presented the changes that have been made within the transport and infrastructure after the Polish accession to the European Union. The main purpose was to discuss ways to manage logistics processes in transport enterprises on the example of the enterprise in the transport sector. The study used thriving company providing services in the field of TSL (Transport Forwarding Logistics) on the Polish market and internationally.
PL
Scharakteryzowano ogólnie możliwości uszkodzenia ładunków przewożonych samochodami ciężarowymi. Przedstawiono przykłady uszkodzonych ładunków w skrzyniach ładunkowych. Przedstawione przykłady dotyczą ładunków przewożonych przez małą firmę transportową z okolic Szczecina. W końcowej części opisano przyczyny uszkodzeń ładunków i możliwe przedsięwzięcia służące ich usunięciu.
EN
The possibility of damage of goods transported by trucks is generally described. Examples of damaged cargo in cargo boxes are presented. These examples refer to loads carried by a small transport company from town near Szczecin. The final part describes the causes of cargo damages and the possibilities of preventing them.
PL
W globalnej gospodarce nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią istotny czynnik odpowiadający za przekazywanie informacji w łańcuchach logistycznych. Szczególnie podkreślić należy ich rolę w procesach transportu samochodowego, który stanowi trzon europejskiego systemu logistycznego. W artykule Autorzy podejmują problematykę zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań a przeprowadzone analizy i badania pozwoliły wskazać czynniki które warunkują zastosowanie technologii ICT w transporcie.
EN
In the global economy, modern information and communication technologies are an important factor responsible for the transfer of information in the logistic chains. Particular emphasis should be placed on their role in transport processes that constitute the core of the European logistics system. In the article, the authors tackle the problem of applying modern and innovative solutions. Conducted analyzes and studies have indicate that the factors affecting the application of ICT in transport.
PL
Na podstawie badań ankietowych scharakteryzowano małe przedsiębiorstwo transportu drogowego. Pytania ankietowe dotyczyły doświadczeń zawodowych kierowców i wiedzy na temat uszkodzeń ładunków. Uzyskana wiedza dotyczyła zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie. W podsumowaniu przedstawiono możliwości zapobiegania uszkodzeniom przewożonych ładunków.
EN
A survey of the small road transport company has been characterized. The survey questions concerned the professional experience of drivers and the knowledge of cargo damage. The acquired knowledge concerned the phenomena taking place in the enterprise. The summary shows the possibilities of preventing damage to the transported goods.
PL
W pracy przedstawiono model polityki inwestycyjnej przedsiębiorstwa transportowego. Określono główne zadania dotyczące jego rozwoju strategicznego. Pokazano wpływ inwestycji samorządowych na rozwój przedsiębiorstwa transportowego.
EN
The paper presents a model investment policy transport company. It sets out the main tasks on its strategic development. Showing the impact of the investment on the development of local transport company.
PL
W artykule omówione zostały problemy związane z niedoborem zawodowych kierowców oraz wpływ tego problemu na branżę transportową oraz gospodarkę. Przedstawiono także przyczyny niedoboru kierowców zawodowych oraz stan transportu, który jest jednym z kluczowych obszarów funkcjonowania państwa, Unii Europejskiej oraz Europy. Zaprezentowano dane statystyczne dotyczące liczby zatrudnionych w transporcie, wielkości przewożonych towarów i osób oraz omówiono zasady zatrudniania cudzoziemców.
EN
Paper discussed the problems of lack professional drivers and the impact of mentioned aspect on transport sector and economy. The reason of lack drivers and transport condition is the key functioning area of Poland Republic, European Union and Europe were stressed. Furthermore the statistics data referring employed number of personnel in transport and dimensions of persons and goods carried as well as rules of employing foreigners.
PL
Zagadnienia związane z transportowym bezpieczeństwem infrastrukturalnym powoływania, lokalizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw są wielopłaszczyznowe, interdyscyplinarne i w części zarządczo-decyzyjnej w dużej części subiektywne. Artykuł ma charakter zarysu teorii dotyczącej bezpieczeństwa infrastrukturalnego przedsiębiorstw w Polsce. Konsumuje on poszerzone wywiady w grupie przedsiębiorstw, z których jedno może mieć status przedsiębiorstwa dużego, a pozostałe należą do sektora MSP i mikroprzedsiębiorstw. W artykule udowodniono tezę, że polskich przewoźników bardziej interesują techniczne, infrastrukturalne warunki wykonywania zawodu, niż pojawiające się napięcia polityczne, zarówno w skali mikro jak i makro. By zwiększyć swoje bezpieczeństwo przedsiębiorcy potrzebują jednak szybkiego rozwoju infrastruktury transportu drogowego zwłaszcza w Polsce wschodniej.
EN
The issues related to infrastructure transport safety of creating, localization and functioning of enterprises are multi-faceted, interdisciplinary, and in the managerial and decision-making part, largely subjective. The article outlines a theory concerning the infrastructural safety of businesses in Poland. It relies on the extended interviews in a group of companies, of which only one can have the status of a large company, and the rest belong to SMEs and micro-enterprises.
PL
Jednym z największych problemów występujących w przedsiębiorstwach transportu samochodowego są kradzieże paliwa. Niejednokrotnie dochodzi do tego rodzaju zdarzeń regularnie i na dużą skalę. W artykule omówione zostały metody zapobiegania kradzieżom paliwa w przedsiębiorstwach transportowych, oparte na wykorzystaniu różnorodnych rozwiązań technicznych. Uwzględniono dwie zasadnicze grupy tego typu rozwiązań – urządzenia pomiarowe, kontrolujące zużycie paliwa oraz zabezpieczenia antykradzieżowe. Uwypuklono również znaczenie Systemów Zarządzania Flotą. Przedstawione zagadnienia zostały oparte w znacznym stopniu na rezultatach badań, przeprowadzonych w trakcie praktyki w hiszpańskim przedsiębiorstwie Biofutur Truck, zajmującym się sprzedażą urządzeń kontrolujących zużycie paliwa oraz systemów zabezpieczeń antykradzieżowych zbiorników paliwowych.
EN
One of the biggest problems in transport businesses is a fuel theft. Not just once, this kind of event happens regularly and on a large scale. The paper is focused on the methods of preventing theft of fuel in transport companies, based on the use of various technical solutions. Two basic groups of this type of solution are taken into consideration – measuring devices for fuel consumption control and anti-theft protection systems. Additionally, the importance of Fleet Management Systems has been emphasized. These issues were largely based on the results of a study carried out during the practice of the Spanish company Biofutur Truck, which sells fuel consumption control devices and anti-theft protection systems for fuel tanks.
EN
Dedicated to the development of resource-saving polluted washing water treating technologies for transport companies. The article suggests methods of water purification with regard to scientifically grounded requirements to the quality of the water used and the required degree of purification and The article also considers the method of selecting efficient methods of sewage water treating, when a selective removal of individual polluting ingredients should be done. For this purpose we have conducted a simulation process of treating polluted washing water in the circulating water systems, and provided solutions for refining the process parameters.
RU
Посвящено разработке ресурсосберегающих технологий очистки загрязненных моечных вод на предприятиях транспорта. В статье рассмотрены методы очистки воды с учетом научно-обоснованных требований к качеству используемой воды и необходимой степени очистки и методики подбора селективных рациональных методов очистки сточных вод, когда удаление отдельных ингредиентов общего загрязнения происходит избирательно. Проведено моделирование процесса очистки загрязненных моечных вод в оборотных системах водопользования и даны решения задач оптимизации параметров процесса.
20
PL
To wyrok istotny dla przewoźników komunikacji publicznej. Zapadł w dniu 25 kwietnia 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Utrzymał on w mocy wcześniejszy wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia, zasądzający zadośćuczynienie i rentę od przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej na rzecz pasażerki, która została wypchnięta z tramwaju przez nieustaloną osobę. Sąd uznał, że przewoźnik odpowiada na zasadzie ryzyka za obrażenia pasażerów spowodowane w czasie podróży przez niezidentyfikowane osoby trzecie. Tak więc to przewoźnik musi przedstawić dowody ustalające tożsamość sprawcy szkody. Tylko wtedy można orzec wyłączną winę osoby trzeciej.
EN
This is an important verdict for the urban transport services providers. It was announced on the 25th of April 2016 in the District Court in Łódź. It upheld the judgment of the Regional Court in Łódź Śródmieście, ordering a compensation and a pension from the provider to a passenger, who had been pushed out of the vehicle by an unidentified person. The court decided that the transport provider is responsible, on the basis of strict liability for the passengers’ injuries which were made by an unidentified third party during the travel. Therefore, it is the transport provider who has to present the evidence to identify the damage perpetrator. Only then is it possible to find the third party solely guilty.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.