Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport behaviour
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zachowania transportowe ze szczególnym uwzględnieniem aspektów płci są zagadnieniem coraz częściej podejmowanym przez naukowców z całego świata. Badania w tym zakresie potwierdzają istotne różnice między decyzjami kobiet i mężczyzn dotyczącymi wyboru sposobu i środków transportu wykorzystywanych podczas podróży, poczucia bezpieczeństwa i zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na różnice w zachowaniach komunikacyjnych wpływają nie tylko posiadanie prawa jazdy lub dostęp do samochodu, ale uwarunkowania kulturalno- -społeczne, w tym tradycyjny podział ról w rodzinie i społeczeństwie oraz gorsza pozycja kobiety na rynku pracy. Równość płci jest obecnie częścią dyskursu politycznego w Unii Europejskiej, jednak planowanie transportu oraz prowadzone badania naukowe niejednokrotnie pomijają różnice między kobietami i mężczyznami w zachowaniach transportowych oraz preferencjach związanych z realizowaniem podróży. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy istnieją różnice w preferencjach dotyczących jakości funkcjonowania transportu publicznego oraz w ocenie funkcjonujących systemów przez kobiety i mężczyzn na podstawie danych zebranych w badaniach ankietowych w Krakowie.
EN
Transport behaviour with particular emphasis on gender aspects has been nowadays more and more studied by scientists around the world. Research in this area confirms the significant differences between the decisions usually taken by women and men regarding the transport mode choice, a sense of security and road safety issues. Differences in transport behaviours are influenced not only by owning a driving license or access to a car, but also by cultural and social conditions, including the traditional division of family roles and the worse position of a woman on the labour market. Gender equality is currently part of the political discourse in the European Union, but transport planning and scientific research often overlook the differences between men and women in transport behaviour and travel preferences. The purpose of this article is to examine whether there are any differences towards the preferences regarding the quality of public transport and in the assessment of functioning systems among women and men, based on data collected in surveys in Krakow.
EN
Purpose: Many policies aimed at developing sustainable transport are based on a (partial) exclusion of car drivers and on a decrease in rivalry between different transport users. In this context, the primary purpose of this study is to assess the impact of changes in levels of rivalry and excludability resulting from infrastructural changes in the transport system providing enhanced sustainable transport choices. Methodology/approach: Rivalry and excludability determine patterns of consumption and are the basis of many aspects of sustainable transport policies. Therefore, the key issue for policy making is to determine the extent to which changes in these features support sustainable transport choices. To attempt to understand these features, preliminary survey research was conducted among users of the Wrocław (Poland) transport system to investigate; (i) which changes in the transport system are the most important for respondents, (ii) how these changes influence the intensity of rivalry and excludability, and (iii) whether these changes lead to a shift in transport mode choice. Findings: Changes in the transport system led to decreased or unchanged intensity of rivalry. There were few examples of exclusion, which affected primarily car users. Modifications in the levels of the two analysed features were not accompanied by a permanent shift towards more sustainable transport choices. Originality/value: While many studies investigate changes in transport behaviour resulting from particular solutions that promote sustainable transport, this study focuses on how transport users react when faced with many different changes in the transport system. The novelty of this approach sheds light on transport choices resulting from changes in rivalry and excludability and the results obtained may assist evidence-based policy recommendations.
3
PL
W artykule przedstawiono analizę wykorzystania rowerów w podróżach miejskich w świetle wyników badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni. Najpierw scharakteryzowano zakres i metodykę badań. Następnie przedstawiono sposoby realizacji podróży miejskich przez mieszkańców Gdyni, ustalone w ramach badań przeprowadzonych w latach 2006-2013. Następnie określono cele i częstość korzystania z roweru w podróżach miejskich gdynian z uwzględnieniem identyfikacji przyczyn korzystania z roweru. Zaprezentowano również stosunek mieszkańców Gdyni do korzystania z roweru miejskiego.
EN
In the articles of analyses of using bicycles in urban travels is introduced on base of the results of marketing research on transport preferences and behaviour of Gdynia's inhabitants. At first the scope and methodology of research are presented. Then the means of transport used by inhabitants in their urban travels in the years 2006-2013 are shown. Next the aims and frequency of using bicycle by the Gdynia's inhabitants together with the identification of the reasons of using bicycles are identified. At the article the attitude of Gdynia's inhabitants to using the municipal bicycle system is presented.
PL
Na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Pomorskiego w czwartym kwartale 2013 roku konsorcjum Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz z Politechniki Gdańskiej wykonało badania potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego oraz wielkości popytu na usługi przewozowe. Uzyskane wyniki były podstawą do budowy transportowego modelu symulacyjnego podróży realizowanych w obszarze województwa. Wykonane za jego pomocą prognozy oraz analizy różnych scenariuszy rozwoju usług transportu zbiorowego stanowiły kluczowy element opracowania planu transportowego. Niniejszy artykuł ma charakter publikacji syntetyzującej uzyskane wyniki badań. Przedstawione wyniki charakteryzują mieszkańców pod względem ruchliwości, motywacji podróży, wyboru środka transportu oraz ich oceny obecnej oferty przewozowej.
EN
To devise the Plan for Sustainable Development of Public Transport in Pomerania Province, in the fourth quarter of 2013 the consortium for the Foundation for the Civil Engineering Development and the Gdansk University of Technology have completed the research on the transport needs of the Pomerania Province inhabitants and on the demand for public transport services. The obtained results were the basis to build the transport simulation model of travels. The model was used to perform forecasting and analysis of various scenarios for the development of public transport services. The findings of these analyses were a key part of the development plan for transport. This article is a publication that synthesizes the results of research. The results are characterized in terms of population mobility, travel motivation, mode choice and their assessment of the current transportation offer.
5
Content available Strefy krótkiego postoju kiss and ride
PL
Sposobem na uniknięcie problemów związanych ze wzmożonym ruchem dowozowym jest odpowiednie kształtowanie obszaru miejskiego, zwłaszcza w okolicy dużych generatorów ruchu. Jednym z elementów dobrze ukształtowanej przestrzeni w otoczeniu obiektów generujących duży ruch dowozowy jest strefa krótkiego postoju, zwana inaczej strefą kiss and ride (pol.: pocałuj i jedź). Jest to wydzielona strefa przeznaczona wyłącznie do krótkotrwałego zatrzymywania samochodów, z których wysiadają pasażerowie podwiezieni do danego punktu w mieście. W artykule omówiono główne cele funkcjonowania systemu kiss and ride oraz dokonano próby zdefiniowania pojęcia strefy kiss and ride wraz z inwentaryzacją jej podstawowych elementów składowych. W oparciu o dostępne przykłady stref kiss and ride, z uzupełnieniem na podstawie własnych doświadczeń, porównano i zestawiono ich cechy charakterystyczne, co posłużyło do opracowania podziału stref kiss and ride ze względu na różnego rodzaju kryteria dotyczące ich wykorzystania, układu przestrzennego i cech geometrycznych oraz charakteru obiektu, przy którym funkcjonują. Zaprezentowano również wybrane przykłady organizacji stref kiss and ride funkcjonujących w wybranych miastach na świecie.
EN
The way to avoid problems caused by increased transport traffic is suitable shaping urban area, especially in the neighborhood of big traffic generators. One of the elements of well shaped space close to the facilities generating big traffic is a drop off zone, so called kiss and ride zone. It is separated zone devoted strictly for short-term parking of cars discharging passengers who are driven to this specific point. In the article main aims of functioning of kiss and ride system have been presented and an attempt to define of kiss and ride zone together with stocktaking of its basic elements has been undertaken. On the base of available examples of kiss and ride zones completed with own experiences their characteristics were compared and combined which allowed to describe division of kiss and ride zones regarding to different criteria relating to its use, spatial arrangement and geometrical features as well as character of facility to which they serve. Also selected examples of organization of kiss and ride zones operating in different cities in the world have been presented.
PL
Zrównoważony transport to społecznie i gospodarczo uzasadnione działania związane z tworzeniem warunków oraz wdrażaniem praktyk przyjaznego środowisku i człowiekowi funkcjonowania obiektów, urządzeń i innych rozwiązań spełniających funkcje przemieszczania. Polityka zrównoważonego rozwoju transportu jest integralnym elementem polityki gospodarczego rozwoju państw i regionów. Wskazania europejskich i pozaeuropejskich instytucji w tym zakresie są kierowane do władz samorządowych i lokalnych, poprzez które pro środowiskowa edukacja powinna docierać do szerokiego kręgu odbiorców z uwzględnieniem producentów usług i użytkowników transportu. W Polsce takie działania mają charakter innowacyjny. Celem artykułu jest przybliżenie inicjatyw promocyjnych na rzecz kształtowania zachowań transportowych (komunikacyjnych) zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju. W artykule zostaną zaprezentowane problemy: – polityki zrównoważonego rozwoju w Europie i Polsce z uwzględnieniem transportu, – roli promocji w kształtowaniu proekologicznych postaw społecznych i zachowań transportowych, – działania promocyjne i przykłady dobrych praktyk na rzecz kształtowania zrównoważonego rozwoju transportu. Należy podkreślić, iż ukierunkowana promocja jest skutecznym instrumentem kształtowania proekologicznej świadomości społeczeństwa i przyśpieszania tempa rozwoju zrównoważonego transportu jako czynnika stymulującego konkurencyjność regionów i ich wzrost gospodarczy.
EN
The sustainable development of transport means social and economic reasonable activity connected with the creating of conditions for the friendly practises, installation, infrastructural objects and solutions realizing the functions of translocation. The policy of the transport sustainable development is integral element of the policy of the states and regions. The recommendations of the European and non European institutions are targeted to the local and self-government authorities. They should transmit the pro environmental to the broad groups of recipients – the producers and consumers of transport services. The creation of the transport behaviours for the sustainable development policy. The following problems will be presented: – the policy of the sustainable development for the transport in Europe and Poland, – the consequence of the promotion in creating of proecological attitude of the society, – the promotion activity and examples of good transport practises of creation of the sustainable development. One has to stress that good targeted promotion is an effective tool of creating of the proecologic awareness of the society. It can increase the rate of growth of the sustainable transport as a factor stimulating the competitiveness of the regions and their economic growth.
PL
Intensywny rozwój obszarów zurbanizowanych, oprócz korzyści gospodarczych, niesie za sobą również pewne zagrożenia. Jednym z nich są negatywne skutki wzrostu motoryzacji indywidualnej w podróżach miejskich. Odpowiedzią na potęgujące się problemy wynikające z rosnącej liczby użytkowników transportu indywidualnego ma być zarządzanie zrównoważoną mobilnością (zarządzanie zapotrzebowaniem na transport). W artykule przedstawiono koncepcję i cel tego zarządzania oraz omówiono najczęściej stosowane instrumenty i narzędzia służące do realizacji tego celu.
EN
Intensive development of urban areas, in addition to economic benefits, also carries certain threats. One of them are negative effects of individual transport permanent increase in cities. The response to the escalating problems resulting from the growing number of private transport users might be the sustainable mobility management (transport demand management). The paper presents the concept and goals of the management together with the dicussion on the most commonly used instruments and tools for its implementation.
PL
Istota zachowań komunikacyjnych. Pożądany sposób pokonywania przestrzeni miejskiej. Metodologia badania poglądów i opinii studentów umożliwiającego zwiększenie skuteczności kształtowanie zachowań komunikacyjnych. Wyniki badań w jednej z uczelni w Wałbrzychu.
EN
Essence of transport behaviour. Desirable way of covering distances in the city. Methodology of researches on students views and opinions enabling to increasing of effectiveness of shaping transport behaviour. Results of researches in the university of Wałbrzych.
PL
Porównanie wyników badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców 10 miast Śląska w typowym dniu roboczym. Do podstawowych zachowań komunikacyjnych zaliczono ruchliwość mieszkańców ogółem z podziałem na środki transportu, strukturę motywacji podróży (czas, długość i prędkość).
EN
Investigations results comparison related to transport mobility of inhabitants in 10 Silesian cities during typical week-day. The set of basic attributes comprised: personal mobility (on general and distributed among transport modes), structure of trip reasons and parameters (travel time, distance and speed).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.