Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transmission line
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In the past few years, overhead copper transmission lines have been replaced by lightweight aluminum transmission lines to minimize the cost and prevent the sagging of heavier copper transmission lines. High strength aluminum alloys are used as the core of the overhead transmission lines because of the low strength of the conductor line. However, alloying copper with aluminum causes a reduction in electrical conductivity due to the solid solution of each component. Therefore, in this study, the authors attempt to study the effect of various Al/Cu ratios (9:1, 7:3, 5:5) to obtain a high strength Al-Cu alloy without a significant loss in its conductivity through powder metallurgy. Low-temperature extrusion of Al/Cu powder was done at 350ºC to minimize the alloying reactions. The as-extruded microstructure was analyzed and various phases (Cu9Al4, CuAl2) were determined. The tensile strength and electrical conductivity of different mixing ratios of Al and Cu powders were studied. The results suggest that the tensile strength of samples is improved considerably while the conductivity falls slightly but lies within the limits of applications.
EN
Electricity losses are very dependent on electric current and loss of the corona phenomenon. It is very clear that losses depend on network parameters, load behaviors and climatic factors. South Sulawesi is a tropical climate. This sector must be resistant to exposure to various factors of high tropical climate such as temperatures of 23.4 ⁰ C - 33.3 ⁰ C, sun irradiation that occurs more than 12 hours per day, relative humidity close to 100%, and average rainfall between 440-1322 mm . This climate factors will simultaneously transmit the transmission. This text aims to connect climate factors to achieve power losses on 275 kV transmission line in South Sulawesi. The results of this study found that temperature and duration of sun irradiation affected corona power losses on 275 kV transmission line in South Sulawesi.
PL
Straty elektryczne są bardzo zależne od prądu elektrycznego i zjawiska korony. Oczywiste jest, że straty zależą od parametrów sieci, obciążenia i czynników klimatycznych. South Sulawesi to tropikalny klimat. Sektor ten musi być odporny na działanie różnych czynników tropikalnych, takich jak temperatura 23  C - 33  C, promieniowanie słoneczne, które występuje więcej niż 12 godzin dziennie, wilgotność względna bliska 100%, a średnie opady wynoszą 440-1322 mm. Niniejszy artykułma na celu analizę czynników klimatycznych w celu uzyskania strat mocy na liniach przesyłowych 275 kV w Południowym Sulawesi. Wyniki adania pokazały, że temperatura i czas trwania promieniowania słonecznego wpłynęły na straty energii z wyładowań koronowych.
3
Content available remote Impedance-differential protective algorithm for double-circuit transmission lines
EN
In this paper, the evaluation of the concept of impedance differential scheme for double-circuit transmission line protection is presented. In case of single-circuit line, measurements of current and voltage at both line ends allow to formulate a differential impedance which constitutes efficient criterion for transmission lines protection. However, in case of double - circuit line, where there is a mutual coupling between the parallel lines, the algorithm should to be modified. Therefore, this paper introduced an improved protection scheme dedicated for double-circuit line in which mutual impedance between the parallel lines was taken into account. The proposed protection method enables for fault detection and also has ability to determine the fault location. For evaluating the validity of the considered protection algorithm for double-circuit line, computer simulation based on ATP-EMTP was carried out.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono algorytm impedancyjnego zabezpieczenia różnicowego dla linii przesyłowych dwutorowych. W przypadku linii jednotorowej pomiary prądu i napięcia na obu końcach linii pozwalają sformułować impedancję różnicową, która stanowi skuteczne kryterium w przypadku zabezpieczenia tego rodzaju linii. Jednak w przypadku linii dwutorowej, w której występuje wzajemne sprzężenie magnetyczne pomiędzy liniami, algorytm zabezpieczeniowy wymaga modyfikacji. W pracy tej przedstawiono impedancyjno – różnicowy algorytm zabezpieczenia dedykowany dla linii dwutorowej, w którym wzięto pod uwagę sprzężenie magnetyczne między poszczególnymi torami. Zaproponowany algorytm pozwala nie tylko wykryć zwarcie, ale umożliwia również określenie miejsca jego wystąpienia. Oceny rozważanego algorytmu zabezpieczenia dokonano na podstawie symulacji komputerowych wykonanych w programie ATP-EMTP.
EN
The paper concerns the problem of choosing a criterion for transmission line when lumped parameters analysis is required. First, the formal introduction of transmission line scheme is presented. Secondly, a new criterion for lumped-parameter analysis of transmission line is proposed. The criterion has clear physical meaning and simple mathematical form. The proposed criterion takes into account not only wave length, but also the dissipation of transmission line. The criterion can be easily adjusted to some requirements, such as needed level of no-load output voltage change.
PL
Dla przedsiębiorcy górniczego wszelkie linie przesyłowe znajdujące się na złożu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie są potencjalnym utrudnieniem, które nie tylko ogranicza wydobycie poprzez pasy ochronne, ale także powoduje utratę części zasobów, które nie będą już mogły być wydobyte.
EN
In order to discuss the simulation model of the ship transmission line and the state of the transmission line, an early fault model is built according to the evolution principle of the short circuit fault of the transmission line and combining with the fault characteristics of the early fault. A small distributed ship transmission line system is built in MATLAB/ Simulink. Then, combined with the constructed fault module, the original short circuit module, and the load module, the various states (normal state, early fault state, severe early fault state, short circuit state) of the ship transmission line are stimulated, and the features of voltage signal in each state is analysed. It is concluded that, due to the normal operation of the ship transmission line system, the variation characteristics of the flow signal and voltage signal caused by the sudden load mutation, that is, the sudden load and the sudden increase load, are very similar to the changes caused by the early fault. Therefore, in order to find a more accurate early fault detection method, the state is divided into normal state, sudden load state, sudden increase and sudden decrease load state.
PL
Przedstawiono analizę MES oddziaływania wiatru na napowietrzne linie energetyczne. Oddziaływanie wiatru przyjęto na podstawie stochastycznej symulacji pola wiatru w kilku punktach konstrukcji i badań aerodynamicznych pojedynczej wiązki składającej się z trzech przewodów. W obliczeniach MES rozważano odcinek linii przesyłowej złożony z trzech przęseł. Analizę nieliniową w celu uzyskania zdeformowanego kształtu elementów przewodów poprzedzono analizą od obciążenia ciężarem własnym.
EN
The paper presents FEM analysis of the wind action on overhead transmission power lines. The wind action is based on a stochastic simulation of the wind field in several points of the structure and on the wind tunnel tests on aerodynamic coefficients of the single conductor consisting of three wires. In FEM calculations the section of the transmission power line composed of three spans is considered. Non-linear analysis with deadweight of the structure is performed first to obtain the deformed shape of conductors. Time-dependent wind forces are applied to respective points of conductors and non-linear dynamic analysis is performed.
EN
Aortic valve diseases such as aortic stenosis and aortic regurgitation, are the most frequent valvular heart diseases. The lesions in the valves affect circulation in the whole arterial system. We study the effects with the use of a 1-D model in which an arterial segment transmits a single mode of pulse waves. The appropriate reflection coefficient and the form of the stroke pressure are devised to simulate the function of the healthy and morbid aortic valve. The time dependence of the arterial pressure is predicted at the most important locations of the arterial tree. A remarkable result is that little variations of the reflection coefficient of the vale due to the modelled diseases cause significant changes of the pressure profiles, especially at the ascending aorta, the left brachial artery and in the anterior communicating artery.
PL
Zwężenie zastawki aortalnej (stenosis ostii arteriosi sinistri) oraz niedomykalność zastawki aortalnej (insufficientia valvulae aortae) są najczęstszymi chorobami zastawek serca. Zmiany chorobowe zastawki niewątpliwie wpływają na obieg krwi w całym układzie tętniczym. Wpływ tych zmian zbadano przy użyciu jednowymiarowego modelu, w którym każdy segment tętnicy transmituje tylko jeden mod fali tętna. Opracowane odpowiednie wartości współczynnika odbicia zastawki aortalnej oraz kształt ciśnienia generowanego przy skurczu serca symulują realistycznie działanie zastawki zdrowej i chorej. Otrzymane wyniki pozwalają przewidywać przebiegi ciśnienia w najistotniejszych miejscach drzewa tętniczego. Zadziwiający jest fakt, że nawet najmniejsze różnice w współczynniku odbicia od zastawki powodują znaczące zmiany w profilach ciśnienia, a w szczególności w aorcie wstępującej, lewej tętnicy ramiennej oraz w tętnicy łączącej przedniej.
9
Content available remote Zniekształcenia modulacyjne filtrów cyfrowych – modeli linii długiej
PL
W artykule na operatorowym równaniu różniczkowym jednorodnej linii długiej dokonano przekształcenia digitalizującego otrzymując filtr cyfrowy – model linii. Filtry cyfrowe modelu nie są filtrami typu wymiernego. Są to mianowicie filtry pierwiastkowe i wykładniczo–pierwiastkowe. Artykuł idzie jednak dalej i zajmuje się problemem zniekształcenia filtrów – modeli linii długiej – zachodzącego w procesie modulacji sygnałów nośnych.
EN
In the article differential operator equation of the homogenous transmission line has been digitally converted to give digital filter – transmission line model. These models aren’t rational type of filters, in fact they are root and exponential–root filters. This article goes further and deals with the problem of filter’s distortion – transmission line models – which takes place during the modulation of carrier signals.
10
Content available remote Impedance-differential relay as a transmission line fault locator
EN
This paper deals with analysis of impedance-differential protection applied to locating faults on power transmission line. Based on the voltage and current measurements at both line ends, the differential impedance is calculated. It enables to formulate efficient protective algorithm. Moreover, the presented impedance-differential protection has ability to determine the fault location for an inspection-repair purpose. The fault signals from ATP-EMTP simulations of faults on the sample transmission line was applied for evaluating the fault location accuracy and to compare with the other fault location methods.
PL
Artykuł prezentuje analizę impedancyjnego zabezpieczenia różnicowego w zastosowaniu do lokalizacji zwarć w linii przesyłowej. Stosując pomiary napięć i prądów na obu końcach linii wyznaczana jest impedancja różnicowa. Pozwala ona na sformułowanie efektywnego algorytmu zabezpieczeniowego. Ponadto takie zabezpieczenie pozwala na lokalizowanie zwarć do celów inspekcyjno-remontowych. Sygnały zwarciowe z symulacji zwarć w przykładowej linii przesyłowej z użyciem programu ATP-EMTP zastosowano do oceny dokładności lokalizacji i porównania z innymi metodami lokalizacji.
PL
Przedstawiono wyniki analiz metodą elementów skończonych połączenia poprzecznika z trzonem słupa linii wysokiego napięcia. Model konstrukcji obejmował jednocześnie trzon słupa i poprzecznik. Obliczenia wykonano, wykorzystując program Midas NFX (solver Nastran FX). Porównano wyniki symulacji komputerowych węzła z żebrami ciągłymi (obejmującymi trzon) oraz węzła z żebrami nieciągłymi.
EN
The article presents results of finite element analysis (FEA) cross arm shaft pole joint in the transmission lines support. FEA model included both the shaft pole and the cross arm. Geometric and material nonlinear calculations were done in Midas NFX (solver Nastran FX). Were compared with each other the results of computer simulations of the two most common types of connection, i.e. node with continuous stiffeners (girdling a shaft) and a node with discontinuous stiffeners.
EN
Power system state estimation is a process of real-time online modeling of an electric power system. The estimation is performed with the application of a static model of the system and current measurements of electrical quantities that are encumbered with an error. Usually, a model of the estimated system is also encumbered with an uncertainty, especially power line resistances that depend on the temperature of conductors. At present, a considerable development of technologies for dynamic power line rating can be observed. Typically, devices for dynamic line rating are installed directly on the conductors and measure basic electric parameters such as the current and voltage as well as non-electric ones as the surface temperature of conductors, their expansion, stress or the conductor sag angle relative to the plumb line. The objective of this paper is to present a method for power system state estimation that uses temperature measurements of overhead line conductors as supplementary measurements that enhance the model quality and thereby the estimation accuracy. Power system state estimation is presented together with a method of using the temperature measurements of power line conductors for updating the static power system model in the state estimation process. The results obtained with that method have been analyzed based on the estimation calculations performed for an example system - with and without taking into account the conductor temperature measurements. The final part of the article includes conclusions and suggestions for the further research.
13
Content available remote Przyczynki do teorii mocy linii długiej w dziedzinie czasu dyskretnego
PL
W artykule sformułowano wstępne wyniki dotyczące podstaw teorii przesyłu energii przez stratną, jednorodną linię długą w dziedzinie czasu dyskretnego. Użyto do tego celu specjalnych, osobliwych filtrów cyfrowych typu EXP, pierwiastek i filtrów hiperbolicznych. Za pomocą tych filtrów zdefiniowano czynne i bierne operatory transmisji energii w stratnej linii długiej w dziedzinie czasu dyskretnego.
EN
In the article a preliminary results about the basic theory of energy transmission through a lossy homogeneous transmission line in the discrete time domain is presented. For this purpose special, peculiar type of EXP digital filters, elemental filters and hyperbolic filters were used. These filters were used to define active and passive power transmission operators in lossy transmission line in the discrete time domain.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2415--2425, CD 1
PL
W pracy przedstawiono wybrane aspekty monitorowania i diagnozowania uszkodzeń w procesach wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Zamieszczono charakterystykę najczęściej spotykanych uszkodzeń i zakłóceń występujących podczas wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Zaprezentowano zakres badań diagnostycznych generatora oraz działania diagnostyczne związane z oceną stanu technicznego linii przesyłowych. W śród przedstawionych metod diagnozowania uszkodzeń obiektów elektroenergetycznych wiele miejsca poświęcono termowizji i wibroakustyce. Analizując zastosowanie termowizyjnej kontroli linii napowietrznych i generatorów zamieszczono zdjęcia wadliwych połączeń zacisków w liniach elektroenergetycznych, rozkładu temperatury powierzchni stojana wykonane podczas indukcyjnego grzania oraz osłony szynoprzewodu przy przekładnikach prądowych. Wibroakustyczną diagnostykę omówiono dla generatorów gdyż w liniach przesyłowych nie znajduje ona zastosowania.
EN
The paper presents some aspects of monitoring and diagnosing faults in the processes of generation and transmission of electricity. Is a description of the most common faults and disturbances occurring during the production and transmission of electricity. Presented generator range of diagnostic tests and diagnostic activities related to the assessment of the technical condition of transmission lines. In the presented methods of diagnosis among property damage was devoted to the power of infrared and vibroacoustic method. Analyzing the use of thermal imaging inspection of overhead lines and generators contains pictures faulty connection terminals on the power lines, the surface temperature distribution of stator during induction heating and cover busway at current transducers. Vibroacoustical diagnostics generators discussed as transmission lines, it is not applicable.
PL
W artykule omówione zostały skutki występowania zakłóceń zwarciowych niejednoczesnych w wielotorowych liniach przesyłowych. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników obliczeń otrzymanych dla układu pracującego w warunkach rzeczywistych - wykorzystanego w analizie weryfikacyjnej.
EN
In the paper are discussed effects of complex shortcuts in multilines transmission lines. The analysis is performed on the basis of calculation of results obtained in real conditions.
16
Content available remote Hybrid propulsion concepts on ships
EN
The hybrid technology is not only a current issue in the field of electric vehicles. Also in the area of ships there are some projects to replace the proven diesel mechanical drives by innovative drive concepts. In this paper the feasibility of hybrid propulsion concepts is examined for different types of vessels. The paper shows that there are definitely opportunities to save energy by using hybrid drive systems on ships. In some cases this can even return the much higher investment by savings in fuel.
PL
Omówiono modelowanie i symulację bezprzewodowego kanału szerokopasmowego zawierającego przeszkody wypukłe oraz połączeń w szybkich układach cyfrowych VLSI. Dyfrakcja jako główny czynnik wpływający na zniekształcenia sygnału w kanale szerokopasmowym decydująco wpływa na transmitancję kanału wyrażoną za pomocą funkcji specjalnych. Celem pracy jest aproksymacja transrnutancji funkcją wymierną przy wykorzystaniu algorytmu vector fitting. Wyniki obarczone są bardzo małym błędem, a odpowiedź impulsowa kanału ma własności umożliwiające obliczanie splotu z sygnałem nadawanym. W pracy obliczana jest także przybliżona odpowiedź impulsowa układu bramka-połączenie-bramka z wykorzystaniem przybliżonych parametrów rozproszenia linii transmisyjnej modelującej połączenie. Wynik zapewnia wystarczającą dokładność, a postać matematyczna odpowiedzi impulsowej jest prosta.
EN
In the paper modeling and simulation of the wireless UWB channel containing convex objects and interconnects in VLSI circuit is covered. Diffraction as the main factor influencing distortion in UWB channel has crucial impact on its transfer function, which is expressed by means of special functions. The main goal of the paper is to approximate the transfer function by rational function using "vector fitting" algorithm. The obtained approximated transfer function exhibits small errors and additionally impulse response of the channel has properties permitting for very fast calculation of the convolution of the transmitted signal with impulse response. Moreover in the paper the approximate impulse response of the system gate-interconnect-gate, on the basis of simplified scattering parameters, was calculated. The obtained result provides sufficient accuracy and very simple mathematical form of the impulse response.
18
Content available remote Modern pilot schemes for coordination of line distance protection relays
EN
The paper presents a short review of common pilot schemes which are available in modern line distance protection relays. Some differences in implementations of selected pilot schemes have been shown for comparison reasons. The paper raises the issue of two-relay transmission line protection system and desirability of pilot schemes usage for solving certain problems.
PL
Artykuł przedstawia krótki przegląd typowych układów koordynacji, dostępnych w nowoczesnych zabezpieczeniach odległościowych linii elektroenergetycznych. Dla porównania zostały ukazane pewne różnice w implementacjach wybranych układów koordynacji. Artykuł porusza kwestię dwu-przekaźnikowych systemów zabezpieczeń linii przesyłowych oraz celowości zastosowania układów koordynacji dla rozwiązania niektórych problemów.
19
Content available remote Lokalizacja uszkodzeń poprzecznych w rozwartym kablu współosiowym
PL
W oparciu o teorię linii długiej w artykule przedstawiono metodę lokalizacji miejsca uszkodzenia oraz wyznaczania impedancji upływu kabla koncentrycznego polegającą na pomiarze napięcia i prądu na początku kabla oraz napięcia na jego rozwartym końcu. Weryfikacja eksperymentalna została przeprowadzona na kablu RG59 firmy Bitner o długości l=50 m. Zamodelowano kilka miejsc uszkodzeń dla kilku wartości impedancji upływu.
EN
On the basis of transmission line theory, this article describes the method of locating the fault and determining the values of leakage impedance of a coaxial cable based on measurement of voltage and current at the beginning of the cable and voltage at the end of an open cable. Experimental verification was conducted on a Bitner RG59 coaxial cable of 50 meters' length. A few fault locations were modeled for several values of leakage impedance.
20
Content available remote Discrete mathematical macromodel of electric transmission line
EN
In the paper the problem of development of mathematical models and macromodels of transmission lines is discussed. Mathematical discrete macromodel of single-phase transmission line in the form of state variables using a "black box" approach was developed. Description of procedure of its creation and verification of obtained results are presented.
PL
W artykule przedstawiono makromodel energetycznej linii przesyłowej. Prezentowany model został zapisany w formie zmiennych stanu i dotyczy linii jednofazowej. Dodatkowo w artykule opisano proces tworzenia modelu, sposób jego walidacji wraz z kryterium poprawności, a na końcu zamieszczono wyniki.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.