Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transmisja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Intensive pursuit in the introduction of automatic train driving systems, both with and without the driver in the cabin, can be observed around the world. Implementation of such a system allows for an increase in both the safety level of traffic and capacity of railway lines and consequently, an increase in the running frequency of these trains, which is extremely important in large urban agglomerations. One type of automatic train system is the CBTC class, in which a wireless network is used for data transmission. An important issue in the systems of this class is the problem of transferring information from the track to the train about the possibility and method of driving. This article describes the possible ways of sending information from the track to the train. The system of information transmission from track to trains (SPITP) was defined and discussed. The general characteristics of the CBTC class systems were presented. In Poland, a scientific project which aimed at developing the CBTC class system was recently undertaken. It is called rmCBTC and is being prepared as part of a project carried out by the Rail-Mil Computers Sp. z o. o. from Warsaw and the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology, co-financed by the National Center for Research and Development from the European Union Funds. This article presents the assumptions of the designed system and discusses the scope of data that is necessary in the subsystem of information transfer from the track to the train with the rmCBTC system.
EN
The results of research on the sound quality of various kinds of music as well as speech signals transmitted via Digital Audio Broadcasting Plus system are presented. The results showed that bitrate values significantly influence the results of quality assessment, i.e. the overall audio quality as well as a timbre are dependent on the bitrate. The additional conclusion is that the CCR method is more accurate for sound assessment for higher bitrate values and this fact has been verified by standard deviation values of obtained results. The speech signals were additionally examined with PESQ method. The results have shown that the assumed quality of 4 MOS for speech could be achieved at 48 kbps. This fact was confirmed by both: subjective and objective research.
EN
A comparative analysis of various methods for the decomposition of broad bands into individual components has been carried out. It is shown that the most universal are the methods of modulation spectroscopy and direct differentiation of conventional spectral characteristics, which, unlike the widely used Alentsev-Fock method, are applicable to spectra of any type (luminescence, transmission, absorption, etc.). The features and capabilities of the direct differentiation method are used to identify the structure in the emission spectra and transmission of ZnSe single-crystal substrates.
PL
Przeprowadzono analizę porównawczą różnych metod dekompozycji szerokich pasm na poszczególne składniki. Pokazano, że najbardziej uniwersalne są metody spektroskopii modulacyjnej i bezpośrednie różnicowanie konwencjonalnych charakterystyk spektralnych, które w przeciwieństwie do powszechnie stosowanej metody Alentseva-Focka mają zastosowanie do widm dowolnego rodzaju (luminescencja, transmisja, absorpcja itp.). Cechy i możliwości bezpośredniej metody różnicowania są stosowane do identyfikacji struktury w widmach emisyjnych i transmisyjnych monokrystalicznych składników ZnSe .
EN
This paper is a summary of the design and workmanship of a Formula Student transmission system vehicle. We conducted simulation research on transmission system damage. Damage occurred during the Formula Student competition, which is why we needed to improve the drivetrain system. The article proposes a variant of the change brackets and carrying out simulation studies on the new construction. For selected models, the transmission system, which is also determined by its impact on strength and reliability, is driven by a four-cylinder engine with a displacement of 0.6 dm3.
PL
W artykule opisano zalecaną przez UIC metodę pomiaru pokrycia radiowego dla systemu GSM-R, który jest bazą do poprawnej transmisji danych na potrzeby systemu ETCS. Przeanalizowano najważniejsze zasady pomiaru pokrycia pola radiowego według tej metody. Zdaniem autorów artykułu, przyjęta przez UIC metoda pomiaru ma wiele mankamentów i dlatego autorzy proponują inną metodę pomiaru pokrycia radiowego do transmisji danych w systemie GSM-R.
EN
The article presents the UIC recommended radio coverage measurement method in GSM-R system, which is the basis for correct data transmission for ETCS needs. The most important principles of this method for radio frequency coverage are analysed. According to the authors, the measurement method adopted by the UIC has many shortcomings and therefore they propose another method of measuring radio coverage for data transmission in the GSM-R system.
6
Content available remote Problematyka bezpieczeństwa informacyjnego w systemach wymiany danych lotniczych
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z analizą otoczenia telekomunikacyjnego transportu lotniczego. Opisano istotę danych i informacji lotniczych oraz scharakteryzowano rozwiązania telekomunikacyjne realizujące ich transmisję. Przedstawiono podstawowe kwestie związane z migracją sieci wykorzystujących protokół X.25 do sieci wykorzystujących w warstwie sieciowej protokół IP. Dokonano analizy zagrożeń w systemach wymiany danych lotniczych. Przeanalizowano wybrane aspekty przeciwdziałania zagrożeniom, które mogą być istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu transportu lotniczego. Szczególna uwagę zwrócono na zagrożenia i mechanizmy przeciwdziałające tym zagrożeniom, dla stałej lotniczej sieć telekomunikacyjna pracującej z wykorzystaniem stosu protokołów TCP/IP. Przedstawiono model bezpieczeństwa informacyjnego systemu wymiany danych lotniczych wykorzystując zalecenia budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem informatycznym.
EN
The article presents issues related to the analysis of the environment of telecommunications by air transport. The essence of aeronautical data and information has been described and telecommunications solutions for their transmission have been characterized. The basic issues related to network migration using X.25 protocol are presented to the networks using the IP protocol in the network layer. An analysis of threats in aeronautical data exchange systems. Some selected aspects of counter threats, which may be an important factor affecting the safety of the air transport system, have been analyzed. Particular attention has been paid to the treats and mechanisms that counteract these threats, for the aeronautical telecommunications network working on the TCP / IP protocols. The model of information security of the air data exchange system was introduced using the recommendations of building an IT security management system.
7
Content available remote Wireless control process technical exploitation facility
EN
Abstract: In the article presents issues related to the control for which wireless is utilized in object technology. During the tests performed the technical parameters were determined the quality of control the object of the mobile cellular telephone system. It also analyzes the impact of the delay time of signal transmission control on the technical parameters of the object.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze sterowaniem bezprzewodowym, które wykorzystywane jest w obiekcie technicznym. Podczas wykonanych badań technicznych określono parametry jakości sterowania obiektu z mobilnego systemu telefonii komórkowej. Przeprowadzono również analizę wpływu czasu opóźnienia transmisji sygnału sterującego na parametry techniczne obiektu.
EN
The essence of operation of all the ITSs is to make decisions on the basis of the obtained and available information. The relevance of taken decisions depends on the quality of available information, its accuracy and up-to-dateness. It is important to pay attention to the fact that requirements for up-to-dateness of information as well as the consequences of delays in their transfer or in connection with their loss are different depending on the subsystem. The paper presented the issues related to the analysis of the ITS telecommunications environment. The selected aspects of prevention from risks, which may be an important factor affecting the security of the transport system functioning, will be analysed. Moreover, the analysis of methods for the secure data transmission will be also carried out. The transmission security methods will be selected within the framework of VPN virtual tunnel technologies. The mechanisms, the implementation of which will allow to increase the security and availability of information transmission in ITSs, were offered.
PL
Celem badań ankietowych była ocena wiedzy na temat zdrowotnego aspektu interakcji między zwierzętami domowymi, ich właścicielami a otoczeniem. Badania przeprowadzono na liczącej 52 osoby populacji w wieku od 21 do 40 lat. Wyniki ankiety wykazały, że interakcje właścicieli ze zwierzętami są istotnym elementem, mogącym mieć wpływ na zdrowie zarówno ich samych, jak i osób spoza ich otoczenia. Stwierdzono brak dostatecznej wiedzy na temat biologicznych zagrożeń stanowiących ryzyko zdrowotne w interakcjach człowiek – zwierzęta domowe. Istotnym wnioskiem wynikającym z niniejszych badań było stwierdzenie niskiego poziomu wiedzy na temat higienicznych aspektów transmisji biologicznej w relacjach zwierzęta domowe – właściciele.
EN
Many species of both bacteria, viruses, protozoa, which inhabit the body of the animal, excreted in the feces, hair and saliva are the source of infection for people outside the circle of cohabitation in the same place. Of knowledge and level of hygiene owners or custodians of animals depends on the ability to transmit so "transient" micro-flora. The aim of the publication was to present the knowledge of the owners or keepers of hygiene in interactions with animals. The survey on knowledge about the hygienic aspects of human interaction-pet consisted of 52 people - pet owners aged 20 to 41 years the majority of respondents declared that the frequency of hand washing which has no reflection in reality. The study also showed insufficient knowledge of the respondents in terms of the risks of transmission of micro-flora by pet owners to persons outside the circle pet-owner.
10
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące wpływu tlenku baru na właściwości szkieł tellurowych z układów TeO2–BaO–Na2O (TBN) oraz TeO2–BaO–WO3 (TBW). Wykazano, że szkła tellurowe z układu TBW charakteryzują się wyższą gęstością w stosunku do szkieł z układu TBN. Wyznaczono właściwości optyczne szkieł takie jak: współczynnik załamania światła, transmisja w zakresie widzialnym i w podczerwieni oraz współczynnik absorpcji. Na podstawie przeprowadzonych badań elipsometrycznych stwierdzono, że szkła TBW charakteryzują się wyższym współczynnikiem załamania światła w stosunku do szkieł TBN. Wyniki badań transmisji oraz współczynnika absorpcji wykazały wysoką przepuszczalność badanych szkieł tellurowych. Uzyskane parametry optyczne są interesujące z punktu widzenia konstrukcji układów optoelektronicznych.
EN
The aim of this work was the research on the effect of barium oxide content on tellurite glass properties of the TeO2–BaO–Na2O (TBN) and TeO2–BaO–WO3 (TBW) system. The TBW glasses are characterized by the higher density compared to the glasses of the TBN system. The optical measurements such as refractive index, transmission, and absorption coefficient have been done. On the basis of ellipsometric studies it was stated that TBW glasses are characterized by the higher value of the refractive index in comparison to TBN glasses. The transmission and absorption coefficient of glasses obtained are very high. All optical properties obtained are interesting due to their application in optoelectronic field.
RU
Цель работы улучшить эксплуатационные показатели колёсного трактора путём использования электромагнитного датчика износа фрикционных накладок фрикционной муфты (ФМ). Методы исследования расчетно-экспериментальные, основанные на современных исследовательских методиках с использованием вычислительной техники. Исследования проводились в аккредитованной лаборатории Производственное обьединение (ПО) Минского тракторного завода (МТЗ) с использованием следующих приборов: манометр МТП-100 ГОСТ 2405-80 для измерения давления масла в системе управления фрикционами коробки передач (КП), цифровой прибор ХР 1206 для измерения частоты вращения вала балансирной машины, весовая головка ZDI для замера крутящего момента на валу балансирной машины, манометр МТП-160 ГОСТ 2405-80 для измерения давления масла в системе смазки, датчики давления Р9-НВМ для измерения давления в каналах управления муфтами фрикционов, датчики импульсов DKP-11 для измерения частоты вращения ведущих и ведомых частей стенда, блок измерительный SPIDER 8 для усиления и записи электрических сигналов. Теоретически и экспериментально подтверждена возможность оценки идентификации динамической нагруженности трансмиссии трактора с фрикционными муфтами; разработаны методика и алгоритм контроляизноса фрикционных пар и проведены испытания КП трактора «Беларус-2103», позволившие установить закономерность изменения износа фрикционных элементов в КП в зависимости от динамической нагруженности трактора и разработать устройство диагностирования, которое может быть включено в штатную систему питания трактора и поможет реализовать полученную возможность; результаты испытаний устройства диагностирования на КП и тракторе «Беларус-2103» подтвердили возможность оценки идентификации динамической нагруженности трансмиссии трактора с фрикционными муфтами.
EN
The objective of the research: to improve the performance of a wheeled tractor by means of using the electro- magnetic sensor of friction clutch lining wear of a friction ring (FR). Research methods calculation-experimental method based on modern research methods with the use of computer technique. The research was carried out in the accredited laboratory of MTZ using the following devices: manometer MTP-100 State Standart 2405-80 to measure oil pressure in the system of friction gear box control, digital device XP 1206 to measure shaft rotation frequency of a balanced machine, weight head ZDI to measure torque at the shaft of a balanced machine, manometer MTP-160 State Standart 2405-80 to measure oil pressure in the lubrication system, pressure sensors Р9-НВМ to measure pressure in channels of friction rings, impulse sensors ДКП-11 to measure rotation frequency of driving and dependent stand parts, measuring block SPIDER 8 to increase and to record electric signals. The possibility of assessing the identification of dynamic loading of tractor transmission with friction rings has been theoretically and practically proved; the methods and algorithm of the control of friction pair wear have been worked out and tests of the transmission of tractor «Belarus-2103» were carried out, which allowed to establish a regularity of the changes of the wear of the friction elements in a gear box depending on the dynamic load of a tractor and help to develop a diagnostic device which can be added to a regular feeding system of the tractor and to realize this possibility; results of the tests of diagnostics device on a gear box and tractor «Belarus-2103» confirmed the possibility of assessment of the identification of transmission dynamic loading of the tractor with friction rings. The results of theoretical and practical research were reported, approved of and recommended for application at Minsk Tractor Plant and also introduced into the teaching process of the Belarusian agricultural academy.
PL
Celem badań była poprawa właściwości eksploatacyjnych ciągnika kołowego przez zastosowanie elektromagnetycznego czujnika zużycia okładek przekładniowego sprzęgła ciernego. Metodyka obejmowała badania obliczeniowo-eksperymentalne, bazujące na nowoczesnych metodach badawczych wykorzystujących elektroniczną technikę obliczeniową. Badania prowadzono w akredytowanym laboratorium Mińskiej Fabryki Ciągników z wykorzystaniem następujących przyrządów: manometru MTP-100 GOST 2405-80 do pomiaru ciśnienia oleju w układzie sterowania sprzęgłami skrzyń przekładniowych; przyrządu cyfrowego XP 1206 do pomiaru prędkości obrotowej wału z masami bezwładnościowymi; masowej głowicy ZDI do pomiaru momentu obrotowego na wale maszyny bezwładnościowej; manometru MTP-160 GOST 2405-80 do pomiaru ciśnienia oleju w układzie smarowania; czujników ciśnienia P9-NWM do pomiaru ciśnienia w przewodach sterowania sprzęgłami ciernymi; czujników impulsów DKP-11 do pomiaru prędkości obrotowej napędzanych i napędzających elementów stanowiska oraz bloku pomiarowego SPIDER 8 do wzmocnienia i zapisu sygnałów elektrycznych. Teoretycznie i eksperymentalnie potwierdzono możliwość pomiaru i oceny identyfikacji dynamicznego obciążenia układu napędowego ciągnika z przekładniami ciernymi. Opracowana metodyka i algorytm kontroli zużycia przekładni ciernych i przeprowadzone badania współczynnika zużycia sprzęgła ciągnika „Belarus-2103” pozwoliły ustalić zależność zmiany zużycia ciernych elementów w skrzyni przekładniowej od dynamicznego obciążenia ciągnika i opracowanie urządzenia diagnostycznego, które może być włączone w układ zasilania ciągnika i pomoże w realizacji założonego celu. Rezultaty badań urządzenia diagnostycznego zainstalowanego w skrzyni przekładniowej ciągnika „Belarus-2103” potwierdziły jego przydatność do oceny stopnia zużycia przekładni ciernych.
EN
In computational tasks of satellite geodesy there is a need for transformation of coordinates between reference frames ECEF – Earth Centered, Earth Fixed and ECI – Earth Centered, Inertial. Strict and simplified transformation models, which can be used in case of the position and velocity short-term predictions of GLONASS satellites, have been presented in this study. Comparison of the results of state vector components predictions of the GLONASS satellites, in dependence of the used transformation model, have also been presented. Accuracy of the prediction has been determined on the basis of the analyse of deviations of the predicted positions and velocities of GLONASS satellites from their values given in broadcast ephemeris.
PL
W ostatnich latach dynamicznie rozwija się zastosowanie lamp LED, zbudowanych z diod emitujących wąskie zakresy widmo-we. Jedną z podstawowych zalet tej technologii jest możliwość komponowania składu spektralnego z diod o różnej barwie. Wiadomo, że poszcze-gólne gatunki roślin w toku ewolucji przystosowały się do warunków siedliskowych różniących się składem spektralnym światła. Niewiele jest jednak informacji na temat lamp, które można skomponować z dostępnych w handlu diod LED i dopasowanych do konkretnych gatunków roślin. Do eksperymentów wybrano kluzję (Clusia multiflora), pelargonię (Pelargonium zonale) oraz koleusa (Coleus blumei). Badania rozpoczęto od oceny właściwości optycznych szeregu gatunków roślin. Na tej podstawie określono wymagania świetlne i dopasowano skład spektralny lampy. Do oceny gotowych widm wykorzystano analizator gazowy typu Irga oraz fluorymetr umożliwiający zmianę składu barwowego światła aktynicznego. Dla każdego gatunku rośliny uzyskano specyficzne widmo spektralne charakteryzujące się najwyższą wydajnością fotosyntezy.
EN
In recent years, the use of LED lamps built with diodes emitting narrow spectral range, rapidly grows. One of the main advantages of this technology is the ability to compose lamps of new spectral composition with LEDs of different colors. It is known that various species of plants during evolution adapted themselves to the habitat of differing spectral composition of the light. However, there is little information on the light sources which can be composed with commercially available LEDs and fitted to specific plant species. The experiments were carried out on Clusia multiflora, Pelargonium zonale and Coleus blumei. The study began by assessing the optical properties of a number of plant species. On this basis the light requirements were specified and used to match the spectral illumination. The spectra ware tested using an IRGA gas analyzer and multicolor actinic light fluorometer. Specific spectrum characterized with the highest yield of photosynthesis for each plant species were composed.
PL
W artykule opisano struktury rejestrów mikrokontrolera używane do sterowania magistralą CAN (Controller Area Network). Zamieszczono przykłady użycia tych rejestrów dla wybranego wariantu pracy CAN. Informacje zawarte w artykule wystarczają do napisania aplikacji dla mikroprocesora obsługującej CAN w zakresie konfiguracji i transmisji danych.
EN
In the paper the structures of microcontroller registers used for control the CAN (Control Area Network) bus were presented. The examples of usage of the registers for selected CAN operating mode were shown. The information presented in the paper are sufficient to write an application for microprocessor that provides the configuration and the transmission of data for CAN.
PL
W artykule przedstawiono wybrane elementy wpływające na niezawodność i bezpieczeństwo sieci cyfrowej telefonii komórkowej GSM-R. W zakresie bezpieczeństwa telekomunikacyjnego omówiono metody oraz mechanizmy pozwalające zapewnić wymagany poziom niezawodności i dostępności sieci GSM-R, zarówno w jej części radiowej, jak i przewodowej, w trybie pracy bezusterkowej i w trybie awaryjnym. Zwrócono uwagę na wpływ sposobu eksploatacji i utrzymania na bezpieczeństwo systemu GSM-R, a także powiązania bezpieczeństwa systemu z kulturą bezpieczeństwa w gremiach administracyjno-decyzyjnych.
EN
The paper presents the selected items affecting the reliability and safety of the network of digital mobile GSM-R. In the domain of telecommunications safety are discussed selected methods and mechanisms to ensure the required level of reliability and availability of GSM-R network in both parts of radio and wired in faultless mode and emergency mode. The paper highlights the influence of the method of exploitation and maintenance on the safety of GSM-R system as well as system safety ties with the culture of safety in the administrative and the decision-making bodies.
16
Content available remote Properties of chirped periodic layered medium with metamaterial layers
EN
Purpose: The purpose of the article was to investigate the absorption and reflectance properties of chirped periodic layered medium with metamaterial layers. Design/methodology/approach: The use of the algorithm TMM (Transfer Matrix Method) allows to determine the absorption and reflectance for the quasi one-dimensional multilayer structures. Can be analysed structure constructed with RHM (right-handed materials) and LHM (left-handed materials) with layers of any thickness and arranged in any way. It is possible to analyse lossy dispersive materials. Findings: In all the cases studied linear shift in the peaks with an increase in the k coefficient was observed. In all cases there was a shift to higher wavelengths. Noted an increase in the intensity and broadening half-width of the peaks. Research limitations/implications: The simulation was carried out only for the binary structure in the visible light range. Practical implications: Computer simulations allow us to design material with specified properties at a lower cost. The use of chirped periodic layered media allows to shift and broadening of the peak in the required range of work for mirrors or filter. Originality/value: Absorption and reflectance for chirped periodic layered systems using metamaterials layers have not yet been thoroughly investigated. Research can contribute to the implementation of mirrors with specific nonlinear properties.
17
Content available remote Transmission in aperiodic Severin superlattices
EN
Multilayer structure, whose thickness of the layers is of the same order as the length of the electromagnetic wave incident, have characteristic properties of a transmission. A special feature of these materials is the presence in them of the photonic band gap – which means that the electromagnetic waves of given wavelengths do not propagate in them. Understanding the characteristics of the different types of superlattices allows you to design systems with application specific properties. The study analyzed aperiodic supergrid Severin built with materials lossless and non-dispersive. The study used a matrix method. Transmission were tested according to the number of generations of the superlattice, the type of material used (right-handed and left-handed), the thickness of the layers and type of surrounding material. Studies have demonstrated a link between increasing number of superlattice generation, and increase of the number of transmission bands and a decrease in their width. Has been shown that change the shape of transmission band in dependence on the type of material used. A change of environment caused a shift of the transmission bands towards lower angles and observe the phenomenon of electromagnetic wave tunneling through the structure.
PL
Struktury wielowarstwowe, których grubość warstw jest tego samego rzędu co długość elektromagnetycznej fali padającej, mają charakterystyczne własności transmisyjne. Cechą szczególną tych materiałów jest występowanie w nich fotonicznej przerwy wzbronionej – co oznacza, że fale elektromagnetyczne o danych długościach fali nie propagują w nich. Poznanie charakterystyk różnych typów supersieci pozwala na projektowanie układów o konkretnych własnościach aplikacyjnych. W pracy analizowano aperiodyczną supersieć Severina zbudowaną z materiałów bezstratnych i bezdyspersyjnych. Do badań wykorzystano metodę macierzową. Badano transmisję w zależności od numeru pokolenia supersieci, typu użytego materiału (prawoskrętnych i lewoskrętnych), od grubości warstw oraz materiału otoczenia struktury. Badania pozwoliły wykazać związek między zwiększeniem numeru pokolenia supersieci, a powiększeniem liczby pasm transmisji oraz zmniejszeniem ich szerokości. Wykazano zmianę kształtu pasm transmisji w zależności od typu użytego materiału. Zmiana materiału otoczenia spowodowała przesunięcie pasm transmisji w stronę mniejszych kątów oraz zaobserwowanie zjawiska tunelowania fali elektromagnetycznej przez strukturę.
18
Content available remote Transmission in 3-layered system
EN
The thickness of the layers order of hundreds of nanometers in the multilayer structure causes that light of a given frequency does not propagate in the material. Forbidden frequency range for a given structure is called a photonic band gap. Current technologies allows for the construction of a given superlattice structure. The study analyzed transmission over the three-layer filter ABA-type in the P and S polarization. The base materials were A – NaCl, and B is GaAs. Transmission maps were tested for various materials B when B belonged to right-handed and left-handed materials. The influence of surrounding material and the relationship between the thickness of the layer B, and the properties of the filter. The study demonstrated the existence of differences in the transmission for different polarization. The three-layer structure material showed a transmission band. Using material LHM instead of RHM changed filtration properties of the system. A change of surrounding material has shifted transmission bands towards smaller angles, and there was the phenomenon of electromagnetic wave tunneling.
PL
Grubość warstw rzędu setek nanometrów w strukturze wielowarstwowej powoduje, że fala światła o danej częstotliwości nie propaguje się w materiale. Zakres częstotliwości wzbronionych dla danej struktury nazywany jest fotonicznym pasmem wzbronionym. Obecne technologie pozwalają na budowę supersieci o zadanej strukturze. W pracy analizowano transmisję przez trójwarstwowy filtr ABA dla polaryzacji typu P i S. Materiałami bazowymi były A – NaCl, natomiast B to GaAs. Badano mapy transmisji dla różnych materiałów B, gdy B należało do materiałów prawoskrętnych i lewoskrętnych. Analizowano wpływ materiału otoczenia oraz związek między grubością warstwy B a własnościami filtracyjnymi układu. W pracy wykazano występowanie różnic w transmisji dla różnych polaryzacji. Trójwarstwowy materiał wykazał pasmową strukturę transmisji. Użycie materiału LHM zamiast RHM zmieniło własności filtracyjne układu. Zmiana materiału otoczenia przesunęła pasma transmisji w stronę mniejszych kątów oraz wystąpiło zjawisko tunelowania fali elektromagnetycznej.
19
Content available remote The creation and shifts of band gaps in binary superlattices
EN
Multilayers are characterized by the presence of the photonic band gap, so that electromagnetic waves (EMW) at the specific frequencies does not propagate them. Using emulation properties of multilayer systems allows pre-testing of the structure and the design to get the specific characteristics of the electromagnetic wave transmission bands. This reduces the number of samples performed and reduces the cost of examinations. In this study the behaviour of the electromagnetic wave passing through the superlattice ABABAB binary structure composed of lossless materials whose properties do not depend on the frequency of the electromagnetic wave, using the matrix method and the FDTD algorithm. Due to the use multilayers as a filters of visible light the calculation performed for the wavelength range of 300 to 700 nm. In order to examine the behaviour of a monochromatic electromagnetic wave having a wavelength equal to the wavelength of the band gap analysis was performed using the FDTD algorithm, during which were determined by FFT (Fast Fourier Transform) wavelength characteristics. EMW penetrating the superlattice structure, for each boundary layer is partially reflected and partially passes. Another part of the electromagnetic wave reflected inside the structure interfere with each other, which involves a change in the output wavelength and causes the formation of superlattice band gaps. Based on the study, it can be concluded that the matrix method and FDTD very well complement the study of photonic properties of multilayer structures. It has been found that the presence of the photonic band gap depends strongly on the number of superlattice layers. The environment of the multilayer structure does not affect the existence of band gaps, but it strongly influences the interband areas. Increasing the thickness of the superlattice layers shifts in a linear photonic band gaps toward the higher wavelength and the influences of their size. The use of the FDTD method has allowed to illustrate the behaviour of electromagnetic waves in areas of high and low transmission.
PL
Układy wielowarstwowe charakteryzują się występowaniem fotonicznej przerwy wzbronionej, przez co fale elektromagnetyczne (FEM) o pewnych częstotliwościach nie rozchodzą się w nich. Użycie emulacji właściwości układów wielowarstwowych pozwala na wstępne testowanie struktury i taki jej projekt, aby uzyskać konkretną charakterystykę pasm transmisji fali elektromagnetycznej. Pozwala to na ograniczenie liczby wykonywanych próbek i wpływa na zmniejszenie kosztów przeprowadzonych badań. W pracy badano zachowanie się fali elektromagnetycznej przechodzącej przez supersieć o strukturze binarnej ABABAB zbudowaną z materiałów bezstratnych, których własności nie zależą od częstości fali elektromagnetycznej, za pomocą metody macierzowej oraz algorytmu FDTD. Ze względu na zastosowanie sieci wielowarstwowych jako filtrów promieniowania widzialnego obliczenia przeprowadzono dla długości fali z zakresu 300÷700 nm. W celu zbadania zachowania monochromatycznej fali elektromagnetycznej o długości fali równej długości fali pasma wzbronionego przeprowadzono analizę za pomocą algorytmu FDTD, w trakcie której wykonano metodą FFT (Fast Fourier Transform) charakterystyki długości fali. FEM, wnikając w strukturę supersieci, na każdej granicy warstw częściowo się odbija, a częściowo przechodzi. Kolejne odbite części fali elektromagnetycznej wewnątrz struktury interferują ze sobą, co wiąże się ze zmianą długości fali na wyjściu supersieci i powoduje powstawanie pasm wzbronionych. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że metoda macierzowa i FDTD bardzo dobrze się uzupełniają przy badaniu własności fotonicznych struktur wielowarstwowych. Stwierdzono, że występowanie fotonicznej przerwy wzbronionej silnie zależy od liczby warstw supersieci. Otoczenie struktury wielowarstwowej nie wpływa na występowanie pasm wzbronionych, ale silnie oddziałuje na obszary międzypasmowe. Zwiększenie grubości warstw supersieci przesuwa w sposób liniowy fotoniczne przerwy wzbronione w stronę wiekszych długości fali oraz wpływa na ich rozmiar. Wykorzystanie metody FDTD pozwoliło zobrazować zachowanie fali elektromagnetycznej w obszarach o wysokiej i niskiej transmisji.
EN
This paper presents selected aspects that affect information security in the GSM-R digital mobile phone network. With respect to telecommunications safety, selected methods and mechanisms have been analysed that make it possible to ensure the required level of radio coverage, reliability, availability and continuity of services in the GSM-R network. The paper also discusses selected modules for EC procedures for assessment and verification used in the technical specifications for interoperability.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.