Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 356

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Transformator to urządzenie służące do przemieszczania energii elektrycznej pomiędzy obwodami. Ponieważ do jego chłodzenia używa się oleju transformatorowego, który jest substancją łatwopalną, w przypadku awarii może być bardzo niebezpieczny. Odpowiedzią na pytanie, czy istnieje skuteczny sposób na zabezpieczenia transformatora, tak aby nie stwarzał zagrożenia - jest Sergi Transformer Protector – najnowocześniejszy system bezpieczeństwa tego typu na rynku.
EN
A transformer is a device used to move electricity between circuits. As transformer oil, which is a flammable, is used to cool it, it can be very dangerous in the event of a failure. Is there an effective way to protect the transformer so that it does not pose a threat? The answer is Sergi Transformer Protector – the most modern safety system of its kind on the market.
PL
Najczęstszą przyczyną uszkodzeń transformatorów są działania dynamiczne występujące w czasie zwarcia ruchowego oraz naprężenia elektryczne występujące przy przepięciach. W czasie zakłóceń ruchowych i przepięć w sieciach elektroenergetycznych zwykle występuje wzrost napięcia powyżej nominalnej wartości oraz wahania częstotliwości. W przypadku nieuziemionego punktu gwiazdowego transformatora może pojawić się napięcie między punktem gwiazdowym a ziemią. Częstą przyczyną uszkodzeń transformatorów są także przeciążenia cieplne występujące w najgorętszych dniach w okresie letnim lub też na skutek uszkodzenia układu chłodzącego.
EN
The most common causes of transformer damage are dynamic actions occurring during a short circuit and electrical stresses occurring at overvoltages. During traffic disturbances and surges in power networks, there is usually a voltage increase above the nominal value and frequency fluctuations. In the case of an ungrounded star point of a transformer, voltage may occur between the star point and earth. A common cause of transformer damage is also thermal overload occurring on the hottest days of the summer or as a result of damage to the cooling system.
PL
W artykule omówiono sposób postępowania przy pobieraniu oleju z transformatorów trzeciej grupy do badań laboratoryjnych, a także mechanizm powstawania w olejach izolacyjnych stałych zanieczyszczeń i produktów starzenia w miejscu zainstalowania transformatorów. Opisane zostały doświadczenia w prowadzeniu siarki aktywnej (w olejach korozyjnych). Przedstawiony został sposób regeneracji oleju wyeksploatowanego i korozyjnego w transformatorach małych i dużych mocy. Zestawione wyniki odzwierciedlają proces starzenia izolacji w trakcie kilkuletniej eksploatacji po uzdatnieniu oleju do eksploatacji.
EN
The article discusses the procedure for taking oil from transformers of the 3rd group for laboratory tests, as well as the mechanism of the formation of solid impurities and aging products in the insulating oils at the place of transformer installation. Experiments in conducting active sulfur (in corrosive oils) have been described. The method of regenerating used and corrosive oil in low and high power transformers is presented. The summarized results reflect the aging process of the insulation during several years of operation after oil treatment for operation.
4
Content available remote Warunek na występowanie maksimum sprawności dla wybranych maszyn elektrycznych
PL
W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące warunku występowania maksimum sprawności dla silnika indukcyjnego klatkowego i pierścieniowego, transformatora oraz silnika obcowzbudnego i bocznikowego prądu stałego. Rozważania te modyfikują spojrzenie na to zagadnienie i pozwalają na sformułowanie bardziej precyzyjnego warunku na występowanie maksimum sprawności w rozważanych maszynach, kwestionując tym samym przedstawiany dotychczas w literaturze warunek o równości strat stałych i zmiennych.
EN
The article presents theoretical considerations regarding the condition of occurrence of maximum efficiency for a squirrel cage and ring induction motor, a transformer, a DC excited motor and DC shunt motor. These considerations modify the view on this issue and allow for the formulation of a more precise condition for the occurrence of maximum efficiency in the machines under consideration, thus questioning the condition presented so far in the literature about the equality of constant and variable losses.
5
Content available remote Pierwsze laboratoria wysokich napięć na ziemiach polskich
PL
W publikacji przedstawiono pierwsze laboratoria wysokich napięć w Gdańsku, Wrocławiu, Lwowie, Warszawie, Gródku oraz osoby, które przyczyniły się do ich powstania. Alfons Hoffmann na Pomorzu, Ignacy Mościcki i Stanisław Jasilkowski we Lwowie i Kazimierz Drewnowski w Warszawie należą do pionierów i propagatorów techniki wysokich napięć w Polsce. Podczas budowy na początku ubiegłego stulecia nowoczesnych laboratoriów wykorzystywali nowatorskie pomysły oraz produkty wiodących firm, m in. fabryki transformatorów Siemens-Schuckert.
EN
The paper shows the high voltage laboratories in Gdansk, Wroclaw, Lwow, Warsaw, Grodek and their organizers. Alfons Hoffmann in Pomerania Province, Ignacy Mościcki and Stanislaw Jasilkowski in Lwow and Kazimerz Drewnowski in Warsaw belong to pioneers of high voltage engineering in Poland. These first laboratories were often equipped in transformers of Siemens-Schuckert company.
PL
Regulacja napięcia transformatora energetycznego pod obciążeniem pozwala stabilizować napięcie w sieci elektroenergetycznej, tym samym poprawia jakość napięcia u odbiorców energii elektrycznej. Dostawca energii jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej jakości napięcia dla każdego odbiorcy – niezależnie od odległości od punktu zasilania. Parametry napięcia muszą się zawierać w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy. W artykule przedstawiono trzy sposoby regulacji napięcia transformatorów: przełącznikami zaczepów, stycznikami i układem energoelektronicznym. Regulacja napięcia przełącznikami zaczepów jest powszechnie stosowana w transformatorach dużych mocy. Układ stycznikowy przełączania zaczepów został zbudowany na transformatorze 400 kVA i jego niezawodność eksploatacyjne jest weryfikowana. Układy energoelektroniczne regulacji napięcia są na etapie opracowania.
EN
Voltage regulation of a power transformer under load enables stabilisation of a power grid voltage, thereby improving its quality that is very important for electricity consumers. The energy supplier is obliged to ensure an adequate quality of the voltage for every customer regardless of the distance from the feed point.Voltage parametres have to be within the limits described by the binding regulations. Presented are here three ways to regulate transformers voltage: with tap-changers, contactors and a power electronics system. Voltage regulation with tap-changers is widely used in high power transformers. The tap-changer system was built on a 400 kVA transformer and its operational reliability is now under verification. Voltage regulation power electronics systems are under development.
EN
With the needs of social development, the scale of power equipment continues to expand. Among them, the transformer, as the core equipment in the power system, plays a key role in the safe and stable operation of the power system. However, in the field where the field strength is too high, partial breakdown of insulating media, that is the partial discharge occurs, which brings certain threats and damage to the safe operation of the power system. Therefore, this article uses the kurtosis-approximate entropy variational mode decomposition (VMD) partial discharge signal denoising method is used to preprocess the UHF partial discharge signal, through the simulation analysis and the result comparison, the feasibility of the method for denoising the partial signal of the transformer is clarified, designed to improve the safety and reliability of transformer operation.
EN
In the paper is presented experimental analysis and diagnostics of insulating system oil-paper for power transformers. In the first part of the paper is described base theory about measurement and diagnostics insulating part (oil and paper) of transformers. In the other two parts of the paper is presented experimental results of the diagnostic measurement for the transformer 22/0.4 kV at constant temperature. Specifically, in the second part is described measuring time method of insulating diagnostics - return voltage measurement (RVM). This method is used for analysis of condition of paper moisture of high-voltage equipment. In the third part is described measuring method of insulating frequency diagnostics - frequency domain spectroscopy (FDS). This method is used for analysis insulating condition of high-voltage equipment with insulating oil-paper. The both measuring methods are unique in terms of analysis of insulating system of oil power transformers. In comparison with other methods, the RVM and FDS methods it is possible comparison and evaluate the moisture state of the dielectric paper of the power transformer with high reliability and accurate. Their reliability in determining moisture in paper was shown by determining the same result (3.5%) on the same measured transformer.
PL
Rozbudowane konstrukcyjnie obiekty elektroenergetyczne, które są składowym elementem systemu elektroenergetycznego (SEE) powodują, że dotychczas stosowane układy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) mogą okazać się nieskuteczne w realizacji powierzonych im zadań, tj. wyłączenia uszkodzonego obiektu ze struktur SEE oraz stabilnego działania w przypadku, gdy zakłócenie zwarciowe znajduje się w obrębie innego obiektu (nieobjętego strefą ochrony). Przykładem jest transformatorowy przesuwnik fazowy (TPF), któremu to układowi EAZ przypisuje się realizację zadań ochrony przed skutkami zwarć funkcją zabezpieczeniową stosowaną dla „klasycznych” transformatorów energetycznych, których algorytmy działania nie ujmują zjawisk, jakie zachodzą w TPF. Dlatego też ważne jest opracowanie nowej funkcji zabezpieczeniowej przeznaczonej dla ochrony TPF, która z założenia będzie realizować zadania identyfikacji zakłócenia wewnątrz wyznaczonej strefy ochrony, przy jednoczesnym braku działania, gdy zakłócenie znajdzie się poza strefą. Propozycja takiej funkcji została przedstawiona w niniejszym artykule z uwzględnieniem wybranych wyników weryfikacyjnych jej działania dla założonych wielowariantowych scenariuszy zwarciowych oraz porównania jej działania z obecnie stosowanym układem EAZ dla TPF.
EN
The structurally developed power facilities, which are a component of the power system (PS), make the power protection automation systems (PAS) used so far may be ineffective in the implementation of the tasks entrusted to them, i.e. excluding the damaged object from the PS structures and stable operation when the short-circuit fault is located within another object (not included in the protection zone). An example is the transformer phase shifter (PST), which PAS system is assigned to perform tasks of protection against short-circuits by the protection function used for „classic” power transformers whose operation algorithms do not capture phenomena that occur in PST. Therefore, it is important to develop a new protection function dedicated to PST protection, which by definition will perform the task of identifying interference within a designated protection zone, while not operating when the interference is outside the zone. A proposal for such a function has been presented in this paper, taking into account selected verification results of its operation for the assumed multi-variant short-circuit scenarios and a comparison of its operation with the currently used PAS system for PST.
EN
The research considers the optimization of the taps position of voltage transformers to minimize power loss. The Particle Swarm Optimization algorithm is implemented to this optimization problem. The advantage of this algorithm is the ability to adapt to an optimization problem. It was found out that the Particle Swarm Optimization algorithm is more productive than the greedy heuristic algorithm based on the division of this optimization problem into subtasks. Also, the paper studied the influence of particle velocity restriction on the efficiency of the algorithm.
PL
W pracy analizowano metode optymalizacji strat transformatora przez dobór stosunku uzwojeń. Do tego celu wykorzystano algorytm genetyczny PSO. Porównano prace układu z innymi algorytmami adaptacyjnymi.
11
Content available remote Innowacyjna metoda suszenia izolacji celulozowej transformatorów
PL
W pracy przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w izolacji papierowo-olejowej oraz przytoczono wyniki badań zawilgocenia transformatorów dystrybucyjnych. Omówiono podstawowe metody suszenia izolacji transformatorów w miejscu ich zainstalowania. Przeanalizowano wpływ różnych czynników na dynamikę i efektywność suszenia izolacji celulozowej za pomocą innowacyjnej metody wykorzystującej dużą rozpuszczalność wody w estrze syntetycznym.
EN
In the article the causes and effects of moisture presence in oil-paper insulation were described, moreover the results of moisture investigations in distribution transformers were reported. The most important methods of drying transformer insulation at the place of their installation were discussed. The influence of various factors on the dynamics and efficiency of cellulose insulation drying by means of an innovative method based on high water solubility in a synthetic ester was analyzed.
12
Content available remote Analysis of transformer condition by frequency and time methods
EN
Article presents theoretical and experimental analyses of possible mechanical effect of short-circuit currents on the transformer winding by frequency and time methods. The first part of the paper is focused to mechanical influence of radial and axial forces during short-circuit. These dangerous forces cause mechanical stress in transformer. Above analysis shows that it is necessary to know the size of short-circuit current, because it represents a danger for the operation of transformer. Finally, the article presents experimental methods of diagnostics for analysis of the short-circuit forces on transformer winding by frequency method SFRA and time method – impact test.
PL
W artykule przedstawiono teoretyczne i eksperymentalne analizy, w dziedzinie czasu i częstotliwości, mechanicznego wpływu prądów zwarciowych na uzwojenie transformatora. Pierwsza część artykułu koncentruje się na mechanicznym oddziaływaniu sił promieniowych i osiowych podczas zwarcia. Te niebezpieczne dla transformatora siły powodują naprężenia mechaniczne. Przedstawiona analiza pokazuje, że konieczna jest znajomość wartości prądu zwarciowego, ponieważ stanowi on zagrożenie dla pracy transformatora. Artykuł przedstawia eksperymentalne metody diagnostyczne, wykorzystywane do analizy wpływu sił zwarciowych na uzwojenia transformatora, wykorzystujące częstotliwościową metodę SFRA i czasową – test udarowy.
EN
Second generation superconducting wires from which the windings of superconductor transformers are made are highly susceptible to thermal damage. Determining the density of current in individual layers of the 2G HTS wire allows to find out whether the windings of the HTS transformer will be thermally damaged during various operating conditions. The study presents and discusses a substitute diagram of the 2G HTS tape, allowing to calculate the current density in its individual layers both in the superconducting and resistive state of the superconductor layer.
PL
Przewody nadprzewodnikowe drugiej generacji z jakich wykonuje się uzwojenia transformatorów nadprzewodnikowych wykazują dużą podatność na uszkodzenia termiczne. Określenie gęstości prądu w poszczególnych warstwach przewodu HTS 2G pozwala stwierdzić czy uzwojenia transformatora HTS ulegną termicznemu uszkodzeniu w trakcie różnych stanów jego pracy. Przedstawiono i omówiono schemat zastępczy taśmy HTS 2G pozwalający policzyć gęstość prądu w poszczególnych jej warstwach zarówno w stanie nadprzewodzenia jak i rezystywnym warstwy nadprzewodnika.
PL
Wcześniej prowadzone badania wykazały, że dla tej samej wilgotności względnej, zdolność sit molekularnych do sorpcji wody w powietrzu jest większa niż w oleju mineralnym. Jedną z przyczyn tej różnicy może być obecność w oleju mineralnym rozpuszczonych gazów. W tym aspekcie omówiono selektywność sorpcji różnych cząsteczek przez sita molekularne 3A oraz 13X. W sposób eksperymentalny zbadany został wpływ obecności gazów w oleju mineralnym na zdolność sit molekularnych do adsorpcji wody. Próbki oleju mineralnego nieodgazowanego oraz odgazowanego, o zbliżonym początkowym względnym nasyceniu oleju wodą, były suszone przy użyciu aktywowanych sit molekularnych 3A oraz 13X. Uzyskane wyniki pozwoliły na wykazanie, że w badanym zakresie zawartości gazów w oleju nie mają one wpływu na zdolność sit do sorpcji wody.
EN
Previous studies have shown, that for the same relative humidity, the ability of molecular sieves to adsorb water in the air is higher than in mineral oil. One of the reasons for this difference may be the presence of dissolved gases in the mineral oil. In this aspect, the selectivity of sorption of various molecules by molecular sieves 3A and 13X are discussed. The effect of the presence of gases in mineral oil on the ability of molecular sieves to adsorb water was experimentally investigated. Samples of non-degassed and degassed mineral oil with a similar initial water content were dried by means of activated 3A and 13X molecular sieves. The obtained results allowed to show that in the examined range of gas content in oil they do not affect the ability of molecular sieves for water sorption.
PL
W artykule opisano metodę rejestracji i analizy drgań kadzi transformatora w stanie ustalonym bez obciążenia. W zaproponowanej metodzie diagnostycznej wykorzystano pomiar wektora natężenia dźwięku w pobliżu powierzchni kadzi. Badania wibroakustyczne stanu mechanicznego części aktywnej (uzwojeń i rdzenia) wykonuje się najczęściej z wykorzystaniem czujnika akcelerometrycznego przymocowanego do powierzchni kadzi. Takie badania diagnostyczne umożliwiają lokalne (punktowe) oszacowanie przyspieszenia drgań i mogą prowadzić do błędnych wniosków diagnostycznych. Proponowana metoda umożliwia natomiast uzyskanie obrazu – mapy wibracji całej powierzchni kadzi badanej jednostki transformatorowej.
EN
The paper describes a vector analysis method of transformer tank vibration. The suggested diagnostic method is based on the sound intensity measurement near the tank volume. The vibroacoustic examination of mechanical condition of active part (winding and core) is performed mainly with an accelerometric sensor fastened to the tank surface. Such diagnostic examination allows a local (spot-wise) evaluation of vibration acceleration and can lead to erroneous conclusions. The suggested method, on the other hand, allows an image to be obtained – a vibration map of the entire tank surface of the examined transformer.
16
EN
The development momentum of the power industry is pushed by the increasing demands and continuous progress in all sections of the economy. The improvement of the voltage grade of transmission lines is imminent, and the capacity of a single transformer continuously increases, thereby resulting in the serious problem of magnetic leakage, which that can aggravate the stray loss of transformers and the degree of winding deformation. The simulation model of leakage inductance under the different fault states of transformer winding was proposed on the basis of finite element method to reduce the threat to the safe and stable operation of power grids caused by the winding insulation damage from magnetic leakage. ANSOFT software was used to establish the physical model of 800 kVA and 10 kV true distribution transformers, and the leakage inductance values of transformer winding with a three-phase grounding short circuit, a turn-to-turn fault, and an inter-turn fault were analyzed. Finally, the accuracy of the model was verified through the finite element simulation. Results indicate that the leakage inductance of transformer increases by 30% in a three-phase short circuit, the leakage inductance is negatively correlated with the number of fault turns in a turn-to-turn fault, and the leakage inductance has a nonlinear positive correlation with the number of fault turns in an inter-turn fault. The proposed method provides references for the detection and evaluation of transformer operation fault.
PL
Przedstawiono przegląd i syntezę referatów zgłoszonych na 47. Sesję w Paryżu w zakresie transformatorów energetycznych i dławików. Obejmuje ona wybrane zagadnienia, zdaniem autora, najistotniejsze z punktu widzenia użytkownika. Dominują tematy poświęcone diagnostyce transformatorów. Można zaobserwować rozwój technik badawczych, szczególnie w zakresie interpretacji wyników.
EN
Presented is a general overview and synthesis of reports submitted for the 47th Session in Paris in the field of power transformers and chokes. It covers selected issues which, in the author’s opinion, are the most important from a user point of view. The dominant topics are the ones related to diagnostics of transformers. Development in research techniques can be observed, especially in interpretation of results.
PL
W artykule omówiono kwestie ograniczenia strat mocy w transformatorach rozdzielczych.
EN
The article discusses the problem about reducing the power losses in distribution transformers.
EN
The paper presents the results of comparative studies of thermal properties of various types of natural esters used as electroinsulating liquids in transformers. Adequate thermal properties of electro-insulating liquids ensure reliable work of transformers. Two natural esters were selected for the study – one commonly used in distribution transformers, the other characterized by low viscosity. Fourier Transform Infrared Spectroscopy and UV-Visible spectroscopy were used to examine the chemical structure of the examined esters. Properties such as thermal conductivity coefficient λ, kinematic viscosity υ, specific heat cp, density ρ, and thermal expansion coefficient β were analyzed. Heat transfer factor α of the liquid was calculated on the basis of obtained properties. This factor defines the ability of an insulating liquid to heat transport in the transformer, thus determining its reliability. The authors put forward a thesis that a low viscosity natural ester will have a higher heat transfer factor α due to its low viscosity, which affects the factor α. The analysis of thermal properties was carried out for the following temperatures: 25, 40, 60, and 80°C. On the basis of the calculated factor α, the temperature drops in the transformer filled with the analyzed types of natural esters were determined. It has been shown that if a low viscosity natural ester is used in the cooling system of the transformer, the temperature of the hot-spot will be lower. This fact may contribute to more reliable work of transformers and extend its service life.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych właściwości cieplnych różnego rodzaju estrów naturalnych stosowanych jako ciecze elektroizolacyjne w transformatorach. Odpowiednie właściwości cieplne cieczy elektroizolacyjnych zapewniają niezawodną pracę transformatorów. Do badań wybrano dwa estry naturalne – jeden powszechnie stosowany w transformatorach rozdzielczych, drugi charakteryzujący się obniżoną lepkością. Do analizy struktury chemicznej badanych estrów wykorzystano spektroskopię w podczerwieni z transformatą Fouriera (FT-IR) oraz spektroskopię w ultrafiolecie i świetle widzialnym (UV-VIS). Analizowanymi właściwościami cieczy były przewodność cieplna λ, lepkość kinematyczna υ, ciepło właściwe cp, gęstość ρ oraz rozszerzalność cieplna β. Na podstawie przedstawionych właściwości cieplnych obliczono współczynnik przejmowania ciepła α. Współczynnik ten określa zdolność cieczy elektroizolacyjnej do transportu ciepła w transformatorze, a tym samym określa jego niezawodność. Autorzy postawili tezę, że ester naturalny o obniżonej lepkości będzie miał wyższy współczynnik przejmowania ciepła α ze względu na jego obniżoną lepkość. Analizę właściwości cieplnych przeprowadzono dla czterech wartości temperatury: 25, 40, 60 i 80°C. Na podstawie obliczonego współczynnika α określono spadki temperatury w transformatorze wypełnionym analizowanymi estrami naturalnymi. Wykazano, że jeżeli w układzie chłodzenia transformatora stosowany jest ester naturalny o obniżonej lepkości, wówczas temperatura najgorętszego miejsca (ang. hot spot) będzie niższa. Fakt ten może przyczynić się do zwiększenia niezawodności pracy transformatorów i przedłużyć okres ich eksploatacji.
EN
This paper is focused application of chosen thermal non-contact and contact methods for quality diagnostics of the transformer windings. In the first part of the paper it examines basic principles and application of non-contact temperature measurement on power transformers by thermovision. The second part is focused on analysis of thermal processes in distribution transformer. In the finally, it is examined experimental measurement on laboratory transformer with task to detect mechanical strength and subsequently short-circuit resistance of its winding. By means of the experimental measurements and following analysis it was showed the practical thermovision and contact thermal measurement by optical detectors for diagnostics of power oil transformers in field mechanical strength of winding material.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.