Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformacja gospodarcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aggressive influence of globalization processes on the state and development of the economy of the country and its subjects, including the effective functioning of industrial enterprises and industries, requires a search and tools to ensure the effectiveness of activities and competitiveness. Such an instrument is their transformation on the basis of the principle of imparity – a persistent transformation. This confirms the study of the transformation of enterprises and industries, as subjects of the national economy, in theoretical and practical aspects.
PL
W opracowaniu porównano strukturę użytkowania ziemi począwszy od 1954 (gospodarka centralnie sterowana) po 2009 (gospodarka wolnorynkowa). Przeanalizowano także wpływ zmian użytkowania ziemi na przebieg procesów geomorfologicznych i zmianę zbiorowisk roślinnych. Wykazano zmniejszenie powierzchni gruntów ornych o ponad 90%, przy wzroście powierzchni leśnej. Spowodowało to spadek natężenia erozji na stokach oraz wzrost natężenia erozji wgłębnej w korytach potoków Jaszcze i Jamne, która wynosi 1 cm na rok. Zmiany użytkowania ziemi przyczyniły się do powstania bardziej mozaikowego krajobrazu porolnego, a także zmian w charakterze zabudowy – zanik szałasów związanych z gospodarką pasterską i pojawienie się budownictwa agroturystycznego.
EN
The study compared the structure of land use from 1954 (socialist economy) to 2009 (the free market). The impact of land use change on the geomorphological processes and changing plant communities were also analyzed. Results indicate a reduction in arable land above 90%, with an increase in forest area. This contributed to a decrease in the intensity of soil erosion on the slopes and an increase in the intensity of incision in the beds of Jaszcze and Jamne streams, which is 1 cm per year. Changes in land use have caused a more mosaic landscape, as well as changes in the character building – the disappearance of highland house connected with pastoral economy and the appearance of agritourism buildings.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa i decydentów na problemy rozwoju Polski, po to, aby nie pozostawała w tyle wobec sytuacji, gdy obecnie szybkimi krokami wiele państw na pięciu kontynentach świata dokonuje transformacji gospodarki (Transformacja do Wodoru i Metanolu) oraz aby była równorzędnym partnerem w tej transformacji.
EN
In the strategy of system transformation the conversion of state property into private property, which means creating the basics of market economy, has been accepted as the main task. Carrying out this task which has been called state companies privatization, had different pace, scope and influence on economic growth. Differentiating forms of ownership is of methodological character and constitutes a certain analytical model which can be applied to studying the institutional transformation of economy. The application research in this article demonstrates the influence of the ownership form on the activity of companies. The attention has been paid to quantitative aspects and results of state companies privatization in years 1999-2005. The research shows the changes of ownership relations particularly in the period in which the private sector became more dominating than the state sector and shows how the individual forms of privatization on the level and rate.
5
Content available remote Formirovanie promyshlennykh strategij v usloviyakh transformatsionnoj ekonomiki
PL
Konkretne formy managementu strategicznego zależą od zmienionych zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa. Jednakże decyzje podejmować trzeba przy niepełnej informacji, w warunkach niepewności i braku możliwości znalezienia optymalnych rozwiązań. W artykule przedstawiono ogólną postać wielokryterialnego modelu umożliwiającego wybór oraz obliczenia sprzyjające analizie rozmaitych wariantów decyzji strategicznych.
EN
Specific forms of strategic management depend on variable external and internal conditions of company activity. However, decisions must be made when information is incomplete, conditions are uneasy and there is no possibility of finding optimum solutions. The paper presents a general outline of a multi-criteria model enabling the choice and calculations facilitating the analysis of different variations of strategic decisions.
6
Content available remote Wielka Synteza Chemiczna w Polsce : wielka przegrana transformacji ustrojowej
PL
Badano efektywność procesu ekstrakcji węglowodorów aromatycznych stosując surowce o różnym składzie węglowodorowym. Stwierdzono, że zwiększenie zawartości węglowodorów parafinowo-naftenowych w surowcu z 35,1 do 78,5% mas. prowadzi w największym stopniu do obniżenia stopnia wyekstrahowania toluenu i węglowodorów aromatycznych C8. Przeprowadzono także badania wpływu składu rozpuszczalnika (mieszanina N-metylopirolidonu-2 i monoetylenoglikolu) oraz stosunku masowego surowiec/rozpuszczalnik na efektywność procesu ekstrakcji węglowodorów aromatycznych z surowca charakteryzującego się największą zawartością węglowodorów parafinowo-naftenowych.
EN
With paraffins and naphtenes raised from 35.1 to 78.5 vol.% in the feed, the extraction efficiency of all aromatics in on-step extn. at 50°C fell by 7 wt.%, particularly that of toluene and C8 aromatics (by 15 wt.%). The effect of solvent composition (N-methylpyrrolidinone-monoethylene glycol) in the range of 40-70 vol.% on the extn. yield was also studied. At 70 vol.% of the glycol, the extn. yield fell by 19.8% in comparison to that of 40 vol.%. With feed/solvent ratio changed from 1:3 to 1:4, the aromatics content in the extract raise by 3.6 wt.%
7
Content available remote Venture Capital jako czynnik wspierający transformację gospodarczą
PL
Polska gospodarka jest w chwili obecnej w trakcie transformacji. Pojawia się wiele pomysłów na temat jej przyszłości. Artykuł omówi jeden ze sposobów skutecznego działania, a mianowicie wspieranie polskiej mys'li technicznej finansowanej funduszami typu venture capital.
EN
Polish National Economy is during the process of transformation. There appear many proposals on the future of it. Presented article discusses one of the possibilities of effective acting by supporting Polish technical ideas financed by the venture capital.
PL
Polityka ekonomiczna w Polsce nie sprzyja polskim przedsiębiorstwom pomimo, że znajdują się one w kondycji o wiele gorszej od firm zachodnich.
EN
The Polish economic policy is not stimulative for notional firms, although they are in worse situation in comparison to Western companies functioning in Poland. The restructurization of domestic enterprises is realized dominantly by the privatization. The goals of ownership changes ore often not so clear and in many cases - negative for the development of proper firm's competitiveness (innovativeness). Modern organizational structures and approaches are in Poland continously very useful and needed for all companies, independently from their size, branch (sector) and localization. But the application of euromarketing concept, having in mind the relatively near membership of Poland in the EU, could be a very helpful and effective solution. Those considerations are presented in this publication.
PL
W artykule określona została procedura i zasady tworzenia specjalnych stref ekonomicznych jako narzędzi wspomagających restrukturyzację polskiej gospodarki. Przedstawiono cel tworzenia oraz zakładany ekonomiczny efekt wyodrębnionych obszarów gospodarczych, na który wpływ mają ustawowo przypisane korzyści w postaci proferencji o charakterze fiskalnym. Omówione zostały również ujemne skutki działalności specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.
EN
The procedure and rules of creation of the special economic zones as instrument helping restructuring Polish economy has been discussed. The article was finished with comparison of creation of special economic zones in Poland and in European Union Countries.
PL
Proces tworzenia transformacji gospodarki polskiej spowodował powstanie licznej grupy małych i średnich przedsiębiorstw. W gospodarce rynkowej małe i średnie firmy spełniają funkcję popytową - tworzą nowe miejsca pracy, przyczyniają się do restrukturyzacji gospodarki. Polityka rządowa wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, zmierzając do stworzenia korzystnych warunków politycznych i prawno-ekonomicznych, stymulujących prawdziwy rozwój tej grupy przedsiębiorstw. Polityka państwowa wobec małych i średnich przedsiębiorstw opiera sie na instrumentach prawnych, finansowych, organizacyjnych i szkoleniowych oraz informacyjno-szkoleniowych.
EN
Transformation of Polish economy caused rising very numerous group of small and medium firms. In the market economy small and medium firms realize demand function. Create new jobs, contribute to restructuring of economy. Goverment Policy supports the development of small and medium firms aiming to creation of profitable political and legal-economic circumstances, stimulating real development of this group of firms.
11
Content available remote O problemach przypływu kapitałów do krajów transformacji gospodarczej
PL
Artykuł dotyczy znaczenia i roli odgrywanej przez kapitał zagraniczny w krajach przechodzących transformację systemu gospodarczego. Podstawowym jego celem jest przedstawienie zarówno pozytywnego, jak i negatywnego wpływu kapitału zagranicznego na sytuację gospodarczą kraju.
EN
The article refers to the meanings and role of foreign capital in countries passing transformation of economic system. The basic aim is both positive and negative influence of foregin capital on economic situation of the country.
12
Content available remote Kapitał zagraniczny w procesie transformacji gospodarki polskiej
PL
Głównym celem opracowania jest identyfiakcja wielkości i struktury inwestycji zagranicznych w Polsce. Podstawowymi kierunkami inwestowania są sektor gospodarczy i finansowy.
EN
The main aim of this elaboration is an identification of value and structures of the foreign investment in Poland. The basic directions of investment are economic and financ
13
Content available remote Funkcje menadżeryzmu w warunkach rynkowej transformacji gospodarczej
PL
Podjęta w tzw. krajach postsocjalistycznych transformacja ustrojowa gospodarki należy z metodologicznego punktu widzenia do reeingineeringu, jako najogólniejszej koncepcji zarządzania procesem zmian. Identyfikowanie barier tego zarządzania przede wszystkim z czynnikiem mentalnym pozwala odnieść krytyczny obszar zmian do zarządzania personelem w całości zarządzania organizacją. W firmach zaangażowanych w reeingineering zmiany w zarządzaniu personelem przebiegają w trzech płaszczyznach: stylów kierowania, jednostek odniesienia oraz klimatu organizacyjnego i relacji między pracownikami. Są to zarazem domeny funkcji menedżerskich, od spełaniania których zależy potencjał zwolenników dla zmian. Celem niniejszych rozważań jest proporcja rozwiązań funkcji menedżerskich w sposób, jaki może przyczynić się do wzrostu poparcia pracowników dla podjętych przedsięwzięć reformatorskich. Zostaną nim objęte dwa aspekty tych funkcji: style kierowania i jednostki odniesienia.
EN
The aim of these considerations are solutions of managering function. The author discusses two aspects of these functions: style of control and individuals of refernce.
14
PL
Problematyka artykułu dotyczy etyki memedżrskiej oraz etyki polityki realizowanej przez państwo. Dokonana w nim omówienia zawartości kodeksów etycznych stosowanych w przedsiębiorstwach przez pryzmat dziedzin, które regulują. Przedstawiono także zagadnienia rozwoju etyki w krajach o gospodarce rynkowej, etyki przedsiębiorczości i działań państwa na przykładzie Słowacji.
EN
The article refers to the ethics of a manager and ethics of state policy. There are discussed the contents of ethical codes used in firms. The author presents the problems of ethics development in countries of market economy, ethics of enterprise and state activities on an example of Slovakia.
PL
Makroekonomiczne aspekty tworzenia i funkcjonowania struktur holdingowych w transformacji gospodarczej. Dynamiczny rozwój struktur holdindgowych w Polsce musi rodzić pytanie o przyczyny i skutki tego zjawiska. Autor próbuje to wyjaśnić w sferze teorii przedsiębiorstwa oraz teorii rynku.
PL
Omówiono zmiany w strategii zarządzania przedsiębiorstwami na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1990 - 1996. Badaniami objęto 18 przedsiębiorstw różnych branż, zlokalizowanych w makroregionie dolnośląskim. Odnotowano szerokie i głębokie zmiany w odniesieniu do strategii wyznaczonych i realizowanych w przedsiębiorstwach. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, jaki jest kierunek zmian strategii zarządzania przedsiębiorstwami, podejmującymi działania adaptacyjne względem otoczenia.
PL
Przekazano logikę zmian transformacyjnych w przedsiębiorstwie oraz ich zakłócenia, wynikające głównie z ograniczeń w działaniu rynku kapitałowego. Wskazano na źródła zahamowań procesu transformacji.
PL
Przedstawiono wyniki badania ekonometrycznego zmian efektywności energetycznej w latach 90 dla gospodarek krajów Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (ECE) przechodzących okres transformacji gospodarczej.Wyniki wskazują, że istotnymi determinantami procesów poprawy efektywności są zarówno endogeniczne czynniki ekonomiczne, jak i egzogeniczne czynniki wynikające z prowadzonej polityki gospodarczej.Implikacją dla polityki energetycznej jest to, że działania na rzecz wykorzystania energii, które według wyników badania wykazały swą efektywność, powinny być w tych krajach wzmożone w celu uzyskania zrównoważonego zużycia energii.
EN
In this note, econometricresults are presented to explain the process of energy effcieincy change in transition in the 1990s.The results obtained suggest that both (endogenous) cyclic economic factors and (exogenous) policy driven measures are significant determinants of this process.The policy inference is that explicit policy measures aimed at improving energy efficiency,which are shown to be statistically significant,should be encouraged in the transition countries of the United Nations Economic Commission for Europe (hereafter referred to as ECE) in oder for these countries to achieve a more sustainable pattern of energy use.Programmes for improving energy efficiency launched by the ECE and other international organisations as well as by the transition countries themselves,therefore,deserve renewed commitment.Przedstawiono wyniki badania ekonometrycznego
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.