Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transducer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article deals with the issue of delay lines on the basis of surface acoustic waves for the application in single mode oscillators. Based on the theoretical analysis concrete delay lines are proposed. In the contribution, there is given a theory of design of a symmetrical mismatched and matched delay line for a single-mode oscillator of electrical signals on the basis of which the there were designed and realized acoustoelectronic components for sensors of non-electrical quantities. In the article, the delay lines with surface acoustic waves for single-mode oscillators are investigated and the single-mode oscillation conditions of oscillators are derived and based on the deduced theory the concrete delay lines are proposed for various purposes of usage. From the experimental results it can be stated that in case of all of six designed and implemented delay lines, there was confirmed a single-mode.
PL
W artykule omówiono zagadnienie linii opóźniających zrealizowanych na podstawie akustycznych fal powierzchniowych do zastosowania w oscylatorach jednomodowych. Na podstawie analizy teoretycznej proponowane są konkretne linie opóźniające. W tekście przedstawiono zagadnienie teoretyczne projektowania dopasowanej i niedopasowanej symetrycznej linii opóźniającej dla oscylatora sygnałów elektrycznych, w oparciu o które zaprojektowano i zrealizowano elementy akustoelektroniczne dla czujników wielkości nieelektrycznych. W artykule omówiono linie opóźniające wykorzystujące powierzchniowe fale akustyczne dla oscylatorów jendomodowych, przedstawione są warunki oscylacji oscylatora jednomodowego oraz na podstawie wydedukowanej teorii proponowane są różne linie opóźniające dla różnych celów użytkowania. Wyniki eksperymentalne pozwalają stwierdzić, że dla każdego z sześciu zaprojektowanych i zrealizowanych linii opóźniających potwierdzono jednomodowość.
EN
Modern systems and methods of Structural Health Monitoring (SHM) and Non Destructive Testing (NDT) require new types of transducers. In this paper, a new type of Lamb Wave transducer, the Tunable Interdigital Transducer (T-IDT), developed at AGH University of Science and Technology, is presented and its sensing capabilities are discussed based on experimental tests. The properties of the proposed transducer are similar to those of a traditional Interdigital Transducer (IDT), except for its ability to change the wavelength to which the transducer is tuned without introducing any physical changes in the electrode layout. In the paper, three sets of experiments are presented. The first two determine the ability of the transducer to measure the distance of damage from the transducer. The last set of experiments investigates the angular sensitivity of the proposed transducer for modelled damage. The presented results are compared to ones obtained with a traditional IDT.
PL
Nowoczesne systemy i metody Monitorowania Stanu Konstrukcji (ang. SHM) oraz techniki Badań Nieniszczących (ang. NDT) wymagają opracowywania coraz to nowszych typów przetworników. W artykule został przedstawiony nowy typ przetwornika do badań z wykorzystaniem fal powierzchniowych Lamb’a, opracowany na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie a nazwany przez jego twórców Dostrajalnym Przetwornikiem Międzypalczastym (ang. T-IDT). Właściwości prezentowanego przetwornika T-IDT są zbliżone do właściwości tradycyjnego IDT z jedną różnicą mianowicie przetwornik T-IDT może zostać dostrojony do określonej długości fali bez potrzeby wprowadzania zmian w jego strukturze. W artykule zostały przedstawione trzy serie eksperymentów dotyczących badań zdolności przetwornika do wykrywania uszkodzeń. W pierwszych dwóch seriach badana była zdolność przetwornika do wykrywania i określenia odległości uszkodzenia od przetwornika. Natomiast trzecia seria badań dotyczyła czułości przetwornika na uszkodzenie w zależności od jego pozycji kątowej względem przetwornika. Wszystkie wyniki eksperymentów uzyskane z zastosowaniem przetworników T-IDT zostały porównane z wynikami uzyskanymi z wykorzystaniem tradycyjnych przetworników IDT.
3
Content available Binary valves in analog control
EN
Continuous control systems are built with standard transducer measured signal, the controller and actuator. The actuator is responsible for the direct setting of the size of the control object. The actuator is connected to the control valve and the actuator position change signal into the flow rate of the working medium. Since the operating element is required the linear characteristics in the standard signal range to work. The other hand, the control valve provides flow characteristics linear or equal percentage. This flow control principle is used in various control systems. The actuator of the control valve is always equipped with a positioner, which corrects errors in the position of the valve relative to the input signal. The presented design of the control valve is an analogue system. Using the technique of converting multiple digital signal causes, the system is susceptible to damage. Remove the intermediate elements can improve the quality control and safety system. Such benefits give a design of the operating element based on direct digital processing unit and control program. The examples of control present article.
EN
Purpose: In this work, a finite element study is proposed to evaluate the effects of the transducer and its coupling layer on the performance of round window (RW) stimulation. Methods: Based on a set of micro-computer tomography images of a healthy adult’s right ear and reverse engineering technique, a coupled finite-element model of the human ear and the transducer was constructed and verified. Then, the effect of the cross-section of the transducer, the elastic modulus of the coupling layer, the mass of the transducer, and the preload of the transducer were studied. Results: The increase of the transducer’s cross-section area deteriorates the RW stimulation, especially at the lower frequencies. This adverse effect of the cross-section area’s increase of the transducer can be reduced by adding a coupling layer between the transducer and the RW. However, the coupling layer’s improvement on the RW stimulation is reduced with the increase of its elastic modulus. Moreover, the mass loading of the transducer decreases the RW stimulation’s performance mainly at higher frequencies and applying a static preload on the transducer enhances its hearing compensating performance at higher frequencies. Conclusions: The influence of the transducer’s mass, the mass of the transducer, the applied static preload and the properties of the coupling layer must be taken into account in the design of the RW stimulation type implantable middle ear hearing device.
EN
This paper presents non mechanical knitted switches. This type of switches was developed for the first time at WLIC, University of Manchester, UK. The switches are operating with single electrode and double electrodes. The switches are designed to work with finger without glove and with glove. Double electrode switch is working based on it impedance characteristics, open circuit and when it has been touched by bare finger or finger with glove.
PL
W artykule zaprezentowano nie-mechaniczne przełączniki dziewiarskie. Tego typu przełączniki zostały opracowane w WLIC, University of Manchester. Przełączniki pracują pod wpływem palców zarówno w rękawiczkach jak i bez. Przełączniki bazują na zmianie impedancji pod wpływem dotknięcia palcem.
EN
This paper presents a Multitransducer with frequency output for computerized measurement system application. It describes the construction of the Multitransducer for the measurement of single-phase loads. Metrological properties were examined and analyzed for the implemented system. Finally a multitransducers didactic and practical usefulness have been discussed.
PL
W pracy omówiono multiprzetwornik z wyjściami częstotliwościowymi do zastosowań w komputerowym systemie pomiarowym. Opisano budowę multiprzetwornika realizującego pomiar parametrów odbiorników jednofazowych, a także dokonano badania oraz analizę właściwości metrologicznych zrealizowanego układu. Finalnie omówiono przydatność opisywanego multiprzetwornika pod kątem dydaktycznym oraz praktycznym.
7
Content available Modern actuator
EN
The main engine of the ship is a complex technical object, which provides propulsion of the screw and ensures the safety of a ship at sea. It consists of a number of control systems such as lube oil temperature control, temperature control of the cooling water, fuel viscosity control or adjustable speed control of the main engine. Each of the main propulsion control system affects the safety of the ship. Continuous automation systems are built with standard transducer of measured quantity, the controller and actuator. The actuator is responsible for the direct setting of the size of the control object. The actuator is connected to the control valve and the actuator position change translates into a change in the flow rate of the working medium. Thus, the operating element is required to operate in the linear characteristics of the standard signal range. From the other hand, the control valve provides flow characteristics linear or of equal percentage. This control principle of medium flow is used in various control systems. The actuator of the control valve is always equipped with a positioner, which corrects errors in the position of the valve relative to the input signal. The presented design of the motorized valve is an analog system. Using the technique of converting multiple digital signal causes the system complexity and predisposition to damage. Eliminating the intermediate elements can improve the quality control and system safety. Then it is beneficial to have a design of the operating element based on the direct digital processing unit. The aim of paper has been to present design of the valve actuator, which completely abandons the digital-to-analogue convertor. The new design should increase the level of security of the system and quality control. The design layout is presented in the article. The new actuator is on-off valves, which control, directly from the digital bits, the form of the output signal. The control signal may use the control algorithms to be used or developed individually to the actuator design.
EN
In the report we deal with the generalisation of transfer function which is derived from the three-gate model of the inter-digital transducer. Stated generalisation of transfer function includes the influence of adapter circuits attached to the transducer and allows its application for the description of any model´s functioning.
PL
Analiza przetwornik używany do zasilania i detekcji elementu SAW – z powierzchniową falą akustyczną. W modelu uwzględniono także układ adaptera.
PL
W artykule przedstawiono zarys metody pozwalającej na określanie czynników wpływających na charakterystyki przetworników pomiarowych bazującą na metodzie Krefft, która, jest przeznaczona do ilościowych analiz zjawisk nieobserwowalnych. Pozwala ona na identyfikację modeli liniowych przy niepełnych danych wejściowych. Przedstawiono wyniki testów tej metody na podstawie przeprowadzonych symulacji z użyciem specjalnie opracowanego programu Krefft-Janiczek. Wyniki badań symulacyjnych wskazują, że może ona mieć zastosowanie do oszacowania wpływu dodatkowych czynników na układy pomiarowe. Podano jak przybliżenie modelu do stanu rzeczywistego zależy od dostępnego materiału pomiarowego i dodatkowych informacji o modelu. Dokładność modelu rośnie wraz z liczbą danych pomiarowych. Z założeń metody wynika, że minimalna liczba danych wynosi 30, przy czym, dla opisanego przypadku, wyniki symulacji wskazują, że zwiększanie danych pomiarowych powyżej 30 skutkuje szybkim przybliżaniem się do modelu rzeczywistego, natomiast szybkość przybliżania maleje, gdy dane przekraczają liczbę 100.
EN
There is described a statistical method called the Krefft’s method in the paper. This method allows for identification of linear models with incomplete input data. There are presented the algorithm and the simulation results of testing the method. The comparative calculations are shown in Figs. 2 and 3. In Fig. 2 there are the simulation results in the case when only the measurement data are known. In Fig. 3 there are the simulation results in the case when the additional data of the test model are known. The simulations show that this statistical method can be applied to estimate the impact of additional factors on measuring systems. The model accuracy increases with the growth in the number of the measurement data. The tests show that for the number of data above 30 the evaluated features quickly bring closer to the features of the original model, but for the number of data above 100 approximation of the real model becomes slower. The results also show that the knowledge of additional data about the measured object is very important for the analysis. Based on the described algorithm, a special program Krefft-Janiczek was developed. It was used for simulation of computations presented in the paper. This program allows estimating the accuracy of calculations.
10
EN
The vibrating wire transducers system has used to monitorthe building structures in other countries for decades. It has been implemented to monitor the reinforced and prestressed concrete structures in Poland for several years. In the paper the some transducers designed to concrete controlwere described as soon as their theoretical basis. Some results, experiences and conclusions resulted from own concrete structures tests were drawn.
11
Content available remote Komputery w badaniach doświadczalnych
EN
The new problems and new quality of errors by new computer methods used in researches occurs. There is presented description of this phenomenon and probe of digest in this new experiment reality in this paper.
12
Content available remote Position regulation of magnetic shape memory actuator
EN
Purpose: This paper presents materials with magnetic shape memory. These materials are a new group of smart materials, which distinguished by large deformations (up to 10%), and relatively high operating frequencies. Authors used in research samples made of Ni2MnGa alloy in order to find out of their capabilities in transducers design applications and for better understanding their nonlinear behavior. Design/methodology/approach: For research purposes, authors designed laboratory electro-mechanical transducer, which works in spring retuned operating mode. This transducer is connected with dSPACE system used for regulation and data acquisition process. Coils were connected with programmable DC power supply. Findings: This design of transducer was for Authors a first attempt of practical application of MSMA. Results help in: modelling process of hysteresis for future open loop regulation, finding out optimal working conditions and scope of available operating parameters. Changes will be applied in next transducers design e.g. shape of magnetic circuit and these transducers will have more compact design. Research limitations/implications: Step responses of material are much worse than values given by manufacturer, because response of controllable power supply is up to 0.1 s. Another problem were stiffness of transducer and repeatability of obtaining results, but since modifications it has been successfully eliminated. Practical implications: Implemented in the examined transducer operating mode is identical to the principle of operation of an electromagnetic transducers used in design of electro-hydraulic and electro-pneumatic cartridge valves. In these valves solenoid moves a spool and after a power cut due to the spring tense, it returns to base position. Future work will focus on their replacement by a transducers designed with the use of MSMA. Originality/value: In this paper design with detailed description is presented. It can be treated as guidelines for other scientists who would like to design similar transducers. The article is the base for further research.
13
EN
Determination of static and dynamic properties of new miniature actuators requires application of test stands. There is presented new solutions of measurement unit, based on optoelectronic technique. There is possibility to measure both torque and force applied at the end of the semi-beam. Deflection of the semi-beam due to the applied load will result in a change of the reflection angle of the light beam and thus the position of the light spot on the surface of the PSD sensor. The mathematical model of the mechanical transducer geometry was build as well as dedicated computer software for analysis of the way of radiation. The prototype of the test stand was build and used for tests of miniature DC motor.
PL
W artykule opisano matematyczny model przetwornika piezoceramicznego dla przypadku drgań osiowych o geometrii walcowej. Na podstawie modelu matematycznego wyprowadzono wyrażenia pozwalające wyznaczyć parametry statyczne przetwornika oraz charakterystykę impedancji. Przedstawiono rezultaty eksperymentalnej walidacji wyników teoretycznych uzyskanych z modelu.
EN
In this article electromechanical model of cylindrically shaped piezoelectric transducers have been presented. Based on described model static parameters and impedance characteristics formulas have been derived. The validation of the theoretical results with experimental data have been outlined.
EN
Structural health monitoring (SHM) systems have been constantly improved in the past decades. Sensors for SHM should be built-in to perform continuous measurements in opposite to non-destructive testing (NDT), in case of which sensors have to be mounted on the structure only during measurements. One of the most promising type of the transducers dedicated for SHM systems is Interdigital Transducer (IDT), which is designed for ultrasonic Lamb wave monitoring. Mode selectivity, high excitation strength, wave directivity, small size and relatively low cost are the most important advantages of the IDT. In the paper a designing process of the IDT is presented. Then, the results of numerical simulations and sensitivity analysis are discussed for exemplary IDT configuration.
PL
Systemy monitorowania stanu konstrukcji (SHM) w ostatnich latach są dynamicznie rozwijane. Przetworniki wykorzystywane w tego typu systemach są na stałe montowane na badanej konstrukcji pozwalając na ciągły pomiar zmian jest stanu. Jednym z przetworników stosowanych w systemach SHM bazujących na powierzchniowych falach ultradźwiękowych są przetworniki międzypalczaste (IDT). Ich głównymi zaletami są małe rozmiary oraz zdolność do generowania wąskopasmowej fali kierunkowej o stosunkowo wysokiej amplitudzie. W artykule przedstawiony został proces projektowania przetworników IDT. Omówiono wyniki przeprowadzonych symulacji oraz procesu analizy wrażliwości dla przedstawionej konstrukcji.
16
Content available remote Elektromagnetyczne przetworniki energii drgań amortyzatora magnetoreologicznego
PL
W pracy opisano budowę i podano parametry dwóch elektromagnetycznych przetworników energii drgań do zasilania amortyzatora magnetoreologicznego (MR). Omówiono wyniki obliczeń numerycznych pola magnetycznego oraz wyniki badań laboratoryjnych obu przetworników.
EN
The paper presents structure and parameters of two electromagnetic vibration power transducers for powering a magnetorheological (MR) shock absorber. Selected results of numerical calculations of magnetic field in transducers and results of laboratory tests are discussed.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko eksperymentalne pozycjonowania serwonapędu elektropneumatycznego z bezpośrednim pomiarem przemieszczenia i prędkości tłoka siłownika za pomocą regulatora rozmytego. Analizowano wpływ zastosowanego przetwornika przemieszczenia i prędkości tłoka siłownika na dokładność regulacji serwonapędu elektropneumatycznego.
EN
In the paper a research stand to positioning of electro-pneumatic servo-drive with direct displacement and velocity transducer are presented. The fuzzy logic controller constitute the control system. The performance control of the pneumatic servo-drive with new transducer was checked by means of standard performance index.
EN
R&D MTC has began designing and building the next generation wideband Diver Detection Sonar (DDS, with cylindrical multielement piezocomposite transducer. The paper will focus on key features of DDS technology demonstrator, with special attention on technologies of the transducer. The new transducer is designed at the cooperation with the producer of the transducer - Materials Systems Inc. (Littleton, USA), remainder hardware and software solutions are designed in R&D MTC. In this article specific theoretical and technological principles of the wideband cylindrical piezocomposite transducer will be presented. The implementation of the transducer to the wideband Diver Detection Sonar (DDS) will be described. The results of transducer measurements, transmitter modules, matching circuits modeling and examples of application will be also presented.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania syntezy pola magnetycznego do określenia charakterystyki przetwarzania w przetwornikach indukcyjnych ze szczeliną powietrzną. Dla przetwornika indukcyjnego dławikowego, w oparciu o zbudowany trójwymiarowy model numeryczny, dokonano obliczeń rozkładu pola magnetycznego przy różnych szczelinach powietrznych. Otrzymane wyniki symulacji wykorzystano do obliczania indukcyjności przetwornika i porównano je z wynikami otrzymanymi z obliczeń wykorzystujących przybliżone wzory analityczne.
EN
The article presents the possibility of numerical calculation of magnetic field distribution in order to determine the conversion curve of inductive transducer with an air gap. The 3-dimensional model of transducer was created and then the magnetic field distribution was calculated, for three different sizes of air gap. The results of numerical calculations were used to determine the inductance value and were compared with calculation results obtained for approximated analytic solution.
PL
Do pomiaru przepływu w kanałach otwartych, ze względu na zazwyczaj duże wartości mierzonego przepływu, stosowane są zwykle metody piętrzące. Metody te oparte są na pomiarze wysokości spiętrzenia strugi cieczy, powstałego wskutek zainstalowania w kanale budowli piętrzącej. Najczęściej stosowane organy piętrzące to zwężki pomiarowe oraz przelewy miernicze. Do pomiaru wysokości spiętrzenia (poziomu cieczy w kanale przed lub na budowli piętrzącej) mogą być wykorzystywane praktycznie dowolne poziomomierze, począwszy od prostego wodowskazu, a skończywszy na zawansowanych technicznie przetwornikach poziomu (np. ultradźwiękowych, radarowych, mikrofalowych itp.). Należy jednak zastanowić się, co można uzyskać, stosując dany poziomomierz. Podstawowe wymogi stawiane poziomomierzom wykorzystywanym w pomiarach przepływu za pomocą zwężek czy przelewów to: -bezkontaktowa metoda pomiaru poziomu - brak konieczności budowania dodatkowych komór pomiarowych, -możliwość wykonywania ciągłego pomiaru, -możliwość przyłączenia do magistrali obiektowej np. HART, PROFIBUS, -możliwość zdalnego programowania. W artykule przedstawione zostaną wyniki badań oraz płynące z nich wnioski odnośnie zastosowania ultradźwiękowego przetwornika poziomu do pomiaru przepływu w kanale otwartym. Wykorzystywany przetwornik poziomu jest tzw. przetwornikiem inteligentnym, programowalnym, wyposażonym w możliwość komunikacji z systemami nadrzędnymi z wykorzystaniem protokołu HART. Przetwornik ma zaimplementowane własne charakterystyki przelewów, które były przedmiotem porównań z charakterystykami teoretycznymi.
EN
In open flows channels, as a result of the big value of measurable flow, the dam methods are usually used. These methods are based on the high crest measurement (crest in the edge or the surface the liquid passes over). The high crest forms as a result of the insertion of the dam build in the channel. The most often applied dam construction are weirs and flumes. Any level meter can be used to measure the high crest, for example the simple river gauge of the technically advanced smart level transducers. The choice of the level meter depends on property that we are interested in. Tha basic demands for the level guages, which are uased in the dam methods, are enumerated below: - contactless method high crest measurement - continuous measurement ability - possibility of connection to the field bus system e.g. hart Profibus - remote programming ability In this article the results of the laboratory tests and conclusions about the application of the ultrasonic smart level transducer in open channels flow measurement are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.