Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tramwaje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The subject of this article is an analysis and evaluation of Poznan’s public transport means, i.e. trams and buses, public transport stops as well as pedestrian crossings from the point of view of their adaptation to the requirements of persons with a pronounced degree of disability. Fulfilment of these requirements is a key factor in the integration of disabled persons into society. It helps their professional activation and prevents social exclusion. Analysing the above given aspects, the current state of the adaptation of city space to the requirements of disabled persons is presented, along with city plans concerning these aspects as well as solutions that may be adopted in the future to improve the comfort of public space use by disabled persons.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena środków komunikacji miejskiej w Poznaniu (tj. tramwajów i autobusów, przystanków komunikacji miejskiej oraz przejść dla pieszych) z punktu widzenia ich dostosowania do wymagań osób o wysokim stopniu niepełnosprawności. Spełnienie tych wymagań jest kluczowym czynnikiem integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Pomaga w ich aktywizacji zawodowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu. Analizując powyższe aspekty, wskazano obecny stan adaptacji przestrzeni miejskiej do wymagań osób niepełnosprawnych, plany miasta dotyczące tych aspektów, a także rozwiązania, które mogą zostać przyjęte w przyszłości w celu poprawy komfortu korzystania z przestrzeni publicznej przez osoby niepełnosprawne.
2
Content available Tramwaj w Zurichu – obsługa portu lotniczego
PL
Celem artykułu jest prezentacja systemu tramwajowej obsługi (Glattalbahn) lotniska w Zurichu (Zürich–Kloten). Przedstawiono w nim historię utworzenia systemu oraz dane techniczne dotyczące linii i kursującego po niej taboru Cobra Bombardier.
EN
The aim of the article is to familiarize the reader with the tram service system (Glattalbahn) of the Zurich airport (Zürich-Kloten). It presents the history of the system’s creation and technical data on the Cobra Bombardier rolling stock and its route.
3
Content available Nowe inwestycje w systemy tramwajowe w Polsce
PL
Wraz ze zrealizowanymi w ostatnich latach licznymi zakupami taborowymi przedsiębiorstwa komunikacyjne eksploatujące tramwaje w Polsce wykonały także remonty infrastruktury, czy zbudowały całkowicie nowe odcinki sieci. Zakres wykonanych prac jest związany nie tylko z możliwościami finansowymi, ale także znaczeniem komunikacji tramwajowej w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Większość przewoźników w latach 90. pozyskała używane tramwaje (przeważnie z Niemiec), zakupy nowych pojazdów odkładając na terminy późniejsze (nowy tramwaj jest ok. 10-krotnie droższy od nowego autobusu). Akces Polski do UE w maju 2004 r. spowodował, iż pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania do rozwoju i modernizacji infrastruktury. Dodatkowo obecna polityka UE wspiera transport szynowy w miastach (tramwaje, metro), który z racji wykorzystywania napędu elektrycznego jest bardziej przyjazny środowisku naturalnemu. Należy dodać, iż zdecydowana większość nowych tramwajów zakupionych przez polskich przewoźników została zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce, choć znaczna część podzespołów doń pochodzi z importu. Obecnie modernizacja sieci tramwajowych oraz zakupy nowego taboru w Polsce wprawdzie nie mają już tak wysokiej dynamiki jak 5-10 lat temu, jednak obserwowany jest trend stabilny - konsekwentna modernizacja sieci oraz sukcesywne zakupy taborowe. Można uznać, iż po kryzysowych latach 90., gdy remonty sieci czy pozyskiwanie nowych pojazdów były wstrzymane, po wykonaniu najbardziej pilnych napraw torowisk czy skasowaniu najstarszych pojazdów po 2004 r. (akcesja do UE, dostępność nowych funduszy pomocowych, itp.), przewoźnicy uzyskali akceptowalny poziom świadczonych usług. Zatem komunikacja tramwajowa w Polsce przeżywa obecnie swój rozkwit jako ekologiczny środek transportu, a w większości miast pojawiły się również nowe odcinki sieci tramwajowej. Poza tym obserwowana jest także stabilizacja na rynku producentów tramwajów w Polsce: dawny lider rynku - Pesa dzieli miejsce także z innymi podmiotami - firmami Stadler-Solaris i Modertrans.
EN
Along with the numerous trams purchases completed in recent years, trams operators in Poland have also performed infrastructure modernization or built entirely new lines a part of the tram network. The scope of performed works is related not only to financial possibilities but also to the importance of tram transport in the functioning of public transport. Most of the operators in the 90s gained second-hand trams (mostly from Germany), and purchasing new vehicles was postponed later (new tram is about 10 times more expensive than the new bus). Poland's accession to the EU in May 2004 resulted in the possibility of obtaining co-financing for the development and modernization of infrastructure, including purchasing of the trams one. Also, the current EU policy supports rail transport in cities (trams, subway), which, due to the use of electric drive, is more emironment-friendly. It should be added that the vast majority of new vehicles acquired by Polish operators were designed and manufactured in Poland, although most their components are imported. Currently, the modernization of tram networks and purchases of new rolling stock in Poland are not as dynamic as they were 5-10 years ago; however, a stable trend is observed - consistent modernization of the network and successive train purchases. It can be said that after the crisis years of the 1990s, where network repairs or acquisition of new vehicles were stopped, after the most urgent repairs of tracks and the oldest vehicles after 2004 (accession to the EU, availability of new aid funds, etc), operators have got an ac-ceptable level ofserwces provided. Therefore, tram transport in Poland is currently experiencing its boom as an ecological way of transport, and in most cities also new sections of the tram network have been built. Also, stabilization is observed on the market of tram manufacturers in Poland - the former market leader - Pesa, also shares with other companies -Stadler-Solaris and Modertrans.
PL
Przygotowany artykuł omawia tematykę sterowania ruchem oraz priorytetu dla komunikacji miejskiej w Krakowie na wybranym odcinku. Pokrótce została omówiona problematyka wpływu transportu indywidualnego na transport zbiorowy na obszarze miasta Krakowa, oraz przedstawiono zastosowane systemy obszarowego sterowania ruchem. Analizie poddano ciąg komunikacyjny wzdłuż Alei Pokoju pod kątem obecnie stosowanych koncepcji sterowania sygnalizacją, a następnie opracowano model mikrosymulacji w programie Aimsun. Wyniki symulacji zaprezentowano w postaci kilku wariantów umożliwiających poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej na omawianym odcinku.
EN
The article is about traffic control and priority for public transport in Cracow on a selected segment. The issue of the influence of individual transport on public transport in Cracow and local Urban Traffic Control System were introduced. The communication segment along the Aleja Pokoju was analyzed in terms of currently used signal control concepts, and then a model of microsimulation has been developed in the Aimsun software. The results of the simulation were presented in the form of several variants to allow improvement of the functioning of public transport on the discussed segment.
EN
This article deals with the results of the experimental seismic measurement using a standard seismic in situ station on a rock mass where the influence of the type of the trams passing on the frequency spectrum characteristics, the bandwidth and the maximum peaks was monitored. The goal of presented experimental measurement was to verify whether it is possible to find common patterns for individual types of tram cars in the frequency spectra using standard equipment for seismic measurements. The results show that in the spectrums certain characteristics can be traced, which are common to both a particular type of tram and a common group of tram types historically or structurally derived from each other.
PL
W artykule przedstawiono badania sejsmiczne związane z przejazdem różnych typów tramwajów. Przedstawiono charakterystyki widmowe oraz monitorowano pasmo częstotliwości. Ekspeyment wykazał że każdy z pojazdów jak również każdy typ pojazdu ma typową dla siebie charakterystykę sejsmiczną.
PL
Miejski transport publiczny narażony jest na wiele czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych, które mogą zakłócić jego funkcjonowanie. Sytuacja ta dotyczy szczególnie komunikacji szynowej, która ze względu na konieczność korzystania z rozbudowanej infrastruktury charakteryzuje się mniejszą elastycznością w wyznaczaniu tras. W artykule przedstawiono rozwiązanie wspomagające bieżące zarządzanie komunikacją tramwajową, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych. Prowadzone rozważania obejmują przede wszystkim analizę działania komunikacji miejskiej, dobór odpowiedniej reprezentacji matematycznej wraz z dostosowaniem jej do warunków rzeczywistych, sformułowanie wskaźnika jakości oraz algorytmów poszukiwania rozwiązania, a także utworzenie aplikacji wykorzystującej opisane wcześniej rozwiązania. Zastosowany model formalny sieci oparty został na grafie mieszanym, w którym wierzchołki odpowiadają punktom decyzyjnym, podczas gdy krawędzie reprezentują poszczególne odcinki torów. Ponadto model matematyczny zawiera także wskaźnik jakości wykorzystywany w celu wyznaczenia rekomendowanej trasy alternatywnej oraz zbiór ścieżek zabronionych, które nie mogą zostać wytyczone w rzeczywistych warunkach ze względu na specyfikę układu torowego. Zaprojektowany w ramach prowadzonych prac system wspomagania decyzji został przewidziany jako narzędzie wsparcia dla osób odpowiedzialnych za bieżące utrzymanie ruchu pojazdów transportu publicznego. Proponowana aplikacja zawiera dane modelu zapisane w zestawie plików źródłowych i umożliwia wykorzystanie jednego z czterech algorytmów, które mogą być użyteczne w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
EN
Public transport is exposed to many internal and external factors which can disturb its operation. This situation affects in particular urban rail transport as it offers lower flexibility in terms of route designation, because of the need to use complex infrastructure. In this paper, a solution supporting real-time tramway transport management, with respect to crisis situations, was presented. The research included primarily: the functional analysis of urban transport, the selection of an appropriate mathematical representation along with adapting it to real-life requirements, formulating the profit function and searching algorithms as well as the development of the application that implements the solutions mentioned above. The proposed formal model of a tramway network was based on a mixed graph where vertices correspond to decision points while edges represent specific track sections. In addition, the mathematical model includes also the profit function used to generate the recommended alternative route and the set of forbidden paths which cannot be designated in real-life situations because of the rail system specifics. The decision support system designed as a part of this research is proposed as a support tool for people responsible for the current public transport vehicle traffic. The proposed application includes model data saved in a set of source files and enables the user to select one of four algorithms which can be used in case of a crisis situation.
PL
W artykule, została podjęta analiza efektywności przeprowadzonej modernizacji pod względem poprawy wskaźników drgań mechanicznych. Ma ona na celu sprawdzenie, czy w trakcie prowadzenia modernizacji wagonów tramwajowych, dba się o przyszły komfort pasażerów. Całokształt prac polegał na wykonaniu badań narażenia na drgania pasażera w przedziale pasażerskim wagonów Tatra RT6N1 - przed modernizacją, oraz Modertrans RT6 MF06 AC - po modernizacji i następnie wzajemnym ich porównaniu celem wskazania szczególnych różnic między generowanymi drganiami rozpatrzonymi w trzech osiach X, Y, Z oraz dla dwóch różnych przypadków: pasażer siedzący, pasażer stojący. Dokonano sprawdzenia czy rzeczywistość jest zgodna z subiektywnymi odczuciami pasażerów. W trakcie prowadzenia badań nie zagłębiono się w aspekty typowo eksploatacyjne jednakże sam pomiar drgań, które są wymiernym wskaźnikiem narażenia człowieka na utratę zdrowia, oraz ich późniejsza analiza pozwoliła dokonać oceny przeprowadzonej modernizacji.
EN
The article concerns an analysis modernization effectiveness in respect of improving the indicators of mechanical vibrations. It aims to determine, whether in case of the modernization of trams, care about the passenger comfort. The whole of the work consisted in research of exposure to vibration in the passenger compartment Tatra RT6N1 - before modernization, and Modertrans RT6 MF06 AC - after modernization and then compared to each other to identify their specific differences between the vibration generated in three axes X, Y, Z and for two different cases: passenger sitting, and passenger standing. There have been a reality check that is consistent with the subjective feelings of the passengers.
PL
Publikacja zawiera opis elementów sterowniczych wpływających na ocenę ergonomiczną stanowiska pracy motorniczego tramwaju. W pracy przedstawiono porównanie paneli sterowania różnych typów tramwajów. W porównaniu tym uwzględniono tramwaje już nie produkowane, ale nadal eksploatowane, z uwzględnieniem ich modernizacji oraz tramwaje nowoczesne w różnych typach zabudowy panelu sterowniczego. W tekście zwrócono uwagę na różnice w budowie pulpitów sterowniczych konstrukcji starszych i obecnych. Zauważono, na podstawie wywiadów z motorniczymi, że nie zawsze nowsze rozwiązania są odbierane jako lepsze. Odchodzenie od różnorodności w zakresie kształtów elementów sterowniczych oraz generalnie od elementów analogowych deski rozdzielczej i wprowadzanie cyfrowych nie zawsze prowadzi do jednoznacznie pozytywnych ocen. Bardziej krytyczne w tym zakresie są osoby wcześniej korzystające ze starszych rozwiązań. Okazuje się, że wrogiem zmian są z jednej strony są przyzwyczajenia motorniczych, a z drugiej niedoskonałości w nowych rozwiązaniach. Jednak samo dopracowanie pod względem ergonomicznym nowych rozwiązań oraz zmiana przyzwyczajeń motorniczych nie rozwiążą wszystkich problemów. Kluczowe może się okazać przeanalizowanie pracy wzroku motorniczych w sytuacji, gdy zamiast niemal bezwzrokowego wyboru elementów pulpitu o charakterystycznym kształcie są zmuszeni do odszukania wybranej opcji na ekranie dotykowym.
EN
The paper contains description of control panel elements affecting the ergonomic assessment of tram motorman workplace. The paper presents a comparison of different types of trams control panels. In this comparison takes into account trams no longer produced, but still operated, their upgraded version and modern trams in various types of control panel design. The text drew attention to differences in the structure of the control panels of older and present construction. It was noted, based on interviews with motormen, that not always new solutions are perceived as better. Changing control components with the variety in the shapes and generally analog control of instrument panel and the introduction of digital does not always lead to clearly positive ratings. More critical in this field are the people already using older solutions. It turns out that the enemies of changes on the one hand are the habits of tram drivers, and other hang imperfections of the new solutions. However, only ergonomic refinement of new solutions and changing habits of tram drivers will not solve all the problems. The key may be to analyze the visual work of tram drivers in a situation where instead of almost touch type items selections elements with a characteristic shape they are forced to use the desired option on the touch screen.
9
Content available remote Targi Kolejowe TRAKO 2015
PL
Od 22 września branża transportu szynowego przeżywała swoje święto. W Europejskim Dniu bez Samochodu rozpoczęły się bowiem 11. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2015. Targi odbyły się po raz jedenasty, przyciągając na AmberExpo blisko 15,5 tysiąca specjalistów i miłośników branży kolejowej. A było co oglądać – ponad 600 wystawców z 20 państw na 20 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej i 888 metrach torów do ekspozycji taboru. Znacznie wzrósł też udział zagranicznych partnerów, a swoje pawilony narodowe zaprezentowały Austria i Wielka Brytania oraz Land Saksonii.
Logistyka
|
2014
|
nr 4
3836--3846
PL
W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań z zakresu stosowania tramwajowych przystanków na żądanie na świecie i w Polsce. Pokazano tego typu rozwiązania na liniach turystycznych, na pojedynczych, wyizolowanych liniach tramwajowych oraz na całych sieciach tramwajowych. W tym ostatnim przypadku przedstawiono zarówno całe tramwajowe sieci na żądanie jak i sieci z jedynie wybranymi przystankami obsługiwanymi w trybie na żądanie. Przedstawiono także zalety i wady stosowania takiego rozwiązania oraz problemy, które mogą wystąpić przy ich stosowaniu na sieciach tramwajowych w przeciwieństwie do sieci autobusowych.
EN
The article presents an overview of solutions from the scope of use of the tram stops on demand in the world and in Poland. This kind of solution used on tourist lines, single lines and on whole tram nets is described. Also examples of tram nets where all stops are on request as well as tram nets where some of stops are on request are presented. The advantages and disadvantages of using such a solution and the problems that may arise in their application for tram networks in contrast to the bus network are shown.
11
PL
Toruń - miasto znajdujące się na przecięciu kilku dróg krajowych - posiada układ linii tramwajowych niedostosowany do urbanistycznego rozwoju i potrzeb komunikacyjnych miasta. W artykule zostanie przedstawiona propozycja usprawnień funkcjonowania sieci tramwajowej w Toruniu poprzez budowę nowych linii tramwajowych, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych oraz zmiany w organizacji ruchu tramwajowego.
EN
Torun is located at a site of intersection of few state roads and has a specific tramway line system which is not adjusted to urban development and city transportation needs. In this article, proposals for tramway operational improvement in Torun were presented. The suggestions include: construction of new tram lines, application of innovative infrastructure solutions and changes in tramway traffic organization.
12
Content available remote Badania hałasu i drgań w tramwajach
PL
Artykuł dotyczy problemu hałasu i drgań oddziałujących na pasażerów tramwajów typu 105 Na i NGT6 eksploatowanych przez MPK S.A. w Krakowie. W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań oraz wybrane wyniki badań i analiz hałasu, a także drgań mechanicznych oddziałujących na organizm człowieka w pozycji siedzącej. W badaniach uwzględniono również poziom hałasu i drgań występujący na stanowisku motorniczych prowadzących pociągi tramwajowe. Pomiary wibroakustyczne wykonano na postoju oraz w czasie jazdy na wybranych odcinkach torów tramwajowych w czasie realizacji normalnych (rozkładowych) zadań przewozowych. Opisano także wyniki analizy akustycznej percepcji komunikatów głosowych w tramwajach typu NGT6.
EN
This paper presents the problem of noise, vibration, affecting the passengers on the trams type 105 Na and NGT6 operated by MPK SA in Krakow. This article presents a methodology developed, selected research findings and an analysis of noise and general mechanical vibration affecting the whole human body in a seated position. The study also takes into account the level of noise and vibrations occurring on tram drivers. Vibroacoustic measurements were carried out on stationary trams and while driving on selected sections of the tram tracks at the time of normal (scheduled) tasks of traffic. It also describes the results of the analysis of acoustic perception of voice messages in a tram-type NGT6.
13
Content available remote Wykorzystanie sieci kolejowej do celów tramwaju dwusystemowego
PL
W artykule przybliżono rozmaite modele funkcjonowania tramwaju dwusystemowego. Wbrew obiegowej opinii, różnią się one dość istotnie od modelu Karlsruhe, bazowego dla wszystkich systemów. Wyszczególniono różnice w dostosowaniu infrastruktury szynowej kolejowej i miejskiej, wskazano na potrzeby dopasowania taboru do przystanków oraz konsekwencje wynikające z zachowania skrajni kolejowej przy ruchu tramwajowym. Pokrótce opisano cztery różne funkcjonujące już systemy.
EN
Various models of tram-train operation have been given in the paper. Despite prevailing opinion, they differ from the Karlsruhe model, the basic for all others. The differences in railway and urban infrastructure application have been distinguished and the necessities to adjust rolling stock to stops and the consequences resulting from complying with vehicle qauge in tramway traffic have been presented. The four existing systems have been described in brief.
PL
Obecnie na Ukrainie funkcjonuje 26 sieci tramwajowych. W liczbie tej uwzględniono również: prywatną linie tramwajową we wsi Mołocznoje na Krymie, funkcjonujące niezależnie w wyniku likwidacji odcinka nad Dnieprem w 2004r. lewobrzeżną i prawobrzeżną sieci tramwajowe Kijowa, sieci tramwaju tradycyjnego i szybkiego w Krzywym Rogu (obwód dniepropietrowski).
PL
W artykule omówiono rozwój tramwajów i kolejek miejskich ze 100-procentowym udziałem niskiej podłogi. Producentów pojazdów uszeregowano w kolejności alfabetycznej.
PL
Występowanie zakłóceń i wykorzystywanie pojazdów rezerwowych. Liczebność rezerw na sieci tramwajowej Wrocławia. Problem wielkości rezerwy a zagadnienie zarządzania zapasami. Model procesu uszkodzeń i odnów.
EN
The occurrence of disturbances and usage of spare vehicles. The number of spare vehicles at the tram network in Wroclaw. The problem of the reserve volume and the problem of the reserve management. The model for the process of damages and renovation.
PL
W czerwcu 2005 r. w Instytucie Elektrotechniki, przy współpracy z Tramwajami Warszawskimi, podjęte zostały prace badawcze nad konstrukcją umożliwiającą poruszanie się pojazdu elektrycznego bez sieci trakcyjnej.
PL
Od 15.10.2005 do 15.10.2006, na rozpatrywanym przez nas obszarze rynku, to jest w krajach zachodnich, zrealizowanie łacznie 299 zamówień na tramwaje niskopodłogowe. W tabelach przedstawiono podział rynku. W tym samym okresie zamówionych zostało 101 kolejek miejskich niskopodlogowych i sredniej wysokości podłogi oraz 215 kolejek miejskich wysokopodłogowych. Łącznie 615 pojazdów.
19
Content available remote Tramwaj z akumulatorowym zasobnikiem energii
PL
Wyniki badań i testów nad konstrukcją umożliwiającą poruszanie się tramwaju elektrycznego typu 116N bez sieci trakcyjnej w Warszawie.
EN
The results of investigation and tests under construction allowing movement of electric tramway type 116N without contact network in Warszawa.
20
Content available remote Pierwszy tramwaj dwusystemowy we Francji
PL
Charakterystyka linii T4 tramwaju dwusystemowego AULNAY - SOUS BOIS - BONDY. Pojazdy tramwajowe Avanto eksploatowane na linii T4.
EN
Characteristics of T4 line dual-system tramway AULNAY - SOUS BOIS – BONDY. Rolling stocks Avato used at T4 line.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.