Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tram
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W kręgu inżynierów ruchu i szerzej – osób zajmujących się ruchem drogowym na co dzień, ogólnie znanym faktem jest możliwość zwiększenia przepustowości na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną poprzez wydłużenie cyklu sygnalizacji. Metoda ta jednak nie jest zwykle skuteczna w odniesieniu do komunikacji tramwajowej. W artykule omówiono dlaczego tak się dzieje i jakie kroki można podjąć, gdy na skutek awarii sytuacja ruchowa wymusza zwiększenie przepustowości w ruchu tramwajowym.
EN
Traffic engineers or generally - people working with road traffic, it is generally knows that on the intersections with traffic lights the way to increase capacity is extend the signal cycle. However, this method is usually not effective for tram traffic. The article discusses why this phenomenon occurs and what steps can be taken when, as a result of a failure, the situation makes an increase of tram traffic capacity necessary.
2
Content available remote Innowacyjny (nieznacznie) pojazd dla naziemnego transportu miejskiego
PL
W artykule przedstawiono propozycję skonstruowania pojazdu dla naziemnego transportu miejskiego wykorzystującego system tramwajowy (pobór prądu z sieci trakcyjnej, wydzielone torowiska), ale z możliwością opuszczania torowiska i korzystania z akumulatorów lub stacji ładowania. Pozwoli to na tymczasowe lub docelowe wydłużanie istniejących tras i doprowadzenie wielkopojemnego taboru do gęsto zabudowanych osiedli. Na bazie przeglądu nowoczesnych rozwiązań sformułowano tezę że opracowanie (nieznacznie) innowacyjnego pojazdu jest „na wyciągnięcie ręki”. Pokazano możliwości wprowadzenia nowego taboru na przykładzie wrocławskim. Niemniej, proponowane rozwiązanie może być atrakcyjne także dla innych, co najmniej polskich miast.
EN
The article presents a proposal for constructing a vehicle for urban ground transport using a tram system (current consumption from the catenary, separate tracks), but with the option of leaving the track and using batteries or charging stations. This will allow for temporary or target extension of existing routes and for bringing large-scale rolling stock to densely built-up housing estates. Based on the review of modern solutions, the thesis was formulated that the development of an (slightly) innovative vehicle is "at your fingertips." The possibilities of introducing new rolling stock were shown on the example of Wroclaw. Nevertheless, the proposed solution may also be attractive to other, at least Polish cities.
PL
Artykuł przedstawia problem dotykający pasażerów tramwaju, którzy w czasie przemieszczeń narażeni są na długotrwały wpływ hałasu emitowanego przez tabor. Opisano jego negatywne skutki dla organizmu człowieka, a także zaprezentowano czynniki, które zgodnie z literaturą tematu mają największy wpływ na poziom wytwarzanego hałasu. Badania doświadczalne przeprowadzono na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, na odcinku ograniczonym przystankami Chorzów Stadion Śląski–Chorzów Nowa. Fragmentarycznie przeprowadzone modernizacje wybranej relacji pozwoliły na porównanie poziomu emitowanego hałasu na torowisku o różnym stanie technicznym. W pomiarach udział wzięły zarówno jednostki niskopodłogowe, jak i wysokopodłogowe eksploatowane przez Tramwaje Śląskie S.A. Podobne badania pomiaru hałasu we wnętrzu tramwajów przeprowadzone zostały już m.in. w Poznaniu [9] i Krakowie [3].
EN
The article presents a problem that affects tram passengers who are exposed to long lasting noise emitted by rolling stock. The negative influence of noise on the human body was analysed, as well as the factors that have the strongest impact on the level of emitted noise. Researches were conducted in the area of Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis, at the section between Chorzów Stadion and Chorzów Nowa, operated by Tramwaje Śląskie S.A. The main reason for choosing this part of the line was the current level of track modernization and the type of the rolling stock used. Similar research focusing on noise levels inside the trams has been already carried out in Poznań and Kraków
PL
Artykuł przedstawia analizę konfliktów ruchowych oraz badań ankietowych jako narzędzia do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic z torowiskiem zlokalizowanym obok jezdni. Jego głównym zamierzeniem jest wyróżnienie roli badań konfliktów oraz opinii użytkowników na tego typu skrzyżowaniach w celu identyfikacji występujących problemów. Przybliżono problemy wynikające z lokalizacji infrastruktury torowej po jednej stronie drogi. Dokonano analizy konfliktów ruchu kołowego i pieszego z ruchem tramwajowym wraz z podaniem najczęstszych przyczyn powstawania sytuacji konfliktowych. Przeprowadzono identyfikację problemów, wpływających na występowanie konfliktów. Pod uwagę wzięto zarówno geometrię układu drogowego, organizację ruchu, jak i zachowania użytkowników drogi. Przedstawiono również przykłady badań konfliktów wykonanych na skrzyżowaniach z torowiskiem usytuowanym obok jezdni. Zwrócono uwagę na badania skierowane do użytkowników drogi, mogących wyrazić opinie na temat korzystania z infrastruktury drogowej. W ostatniej części zaprezentowano przykłady rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów, mających na celu poprawę warunków ruchu na danych skrzyżowaniach.
EN
The article presents the analysis of traffic conflicts and questionnaire surveys as a tool to improve safety on street intersections with a tram line located next to the road. Its main purpose was to distinguish the role of conflict research and users opinions on those intersections in order to identify occurred problems. Approximated problems resulting from location the track infrastructure on one side of the road have been presented. The analysis conflict of wheeled vehicles and pedestrians traffic with tram traffic and presentation of the most common causes of conflict situations have been shown. Problems affecting the occurrence of conflicts were identified The geometry of the road system, the organization of traffic and behaviors of road users was taken in account. Also examples research of conflicts which were carried out on intersections with a tram line located next to the road have been listed. Attention was turned to research aimed at road users who can express opinions on the use of road infrastructure. The last part presented examples of solutions for identified problems aimed at improving traffic conditions on such intersections.
5
Content available remote Fuel and electric energy consumption measurement of vehicles
EN
The article presents methods for measuring fuel consumption and electricity used in tests of rolling stock, buses, trolleybuses and trams. Based on the results of the performed experiments, the limitations of currently used research methods have been described and possible solutions have been proposed.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiaru zużycia paliwa i energii elektrycznej stosowane w badaniach taboru kolejowego, autobusów, trolejbusów oraz tramwajów. Na podstawie zebranych doświadczeń opisano ograniczenia stosowanych obecnie metod badawczych i wskazano możliwe rozwiązania.
6
Content available remote Analysis of tram authorization process in the Czech Republic
EN
The analysis presented in the paper has been carried out based on binding legal regulations (i.e. ordinances and other legal acts) and the documents actually used in the authorization process of new types of urban rail vehicles at the area of the Czech Republic. Particular emphasis has been put on presentation of the methods and guidelines for the tests related to driving safety, comfort, ride quality, noise, pantographs and other properties and components affecting the driving safety.
PL
Przedstawiona w artykule analiza została przeprowadzona na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (rozporządzeń i innych aktów prawnych) oraz faktycznie stosowanych dokumentach w procesie dopuszczenia do eksploatacji nowych typów miejskich pojazdów szynowych na terytorium Republiki Czeskiej. Szczególny nacisk położono na przedstawienie metodyki oraz wytycznych do badania w zakresie: bezpieczeństwa jazdy, komfortu, spokojności biegu, hałasu, odbieraków prądu oraz pozostałych właściwości i elementów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
7
Content available remote Możliwości i dylematy rozwoju miejskiego transportu szynowego w Polsce
PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie możliwości wprowadzenia i rozwoju środków miejskiego transportu szynowego Polsce. Z problemem tym wiąże się pytanie, czy w celu poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej w miastach już posiadających system transportu szynowego (względnie w ogóle elektrycznego) należy rozważyć jego rozwój, podczas gdy w przypadku ośrodków pozbawionych takiego transportu pojawia się kwestia zasadności wprowadzenia nowego środka szynowej komunikacji miejskiej. W celu odpowiedzi na te dylematy w pierwszym etapie pracy scharakteryzowano nowe systemy szynowego transportu miejskiego wprowadzone w miastach europejskich w ostatniej dekadzie, natomiast w drugim dokonano analizy potencjalnych możliwości polskich miast w zakresie rozwoju takich środków transportu. Z podjętych badań wynika, że transport szynowy może być właściwym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych miast, jakkolwiek możliwości jego rozwoju w polskich miastach są zróżnicowane w zależności od wielu czynników demograficznych, gospodarczych, przestrzennych i politycznych. O ile w polskich miastach o charakterze metropolitalnym pytanie brzmi: jaki system transportu szynowego rozwijać?, o tyle w ośrodkach średniej wielkości wyzwaniem jest samo utrzymanie istniejących sieci. Zasadność i realność implementacji nowych systemów zależy natomiast od koordynacji działań wielu instytucji różnych szczebli i od wsparcia na poziomie krajowym i europejskim.
EN
The purpose of the article is to characterise the possibilities of introducing and developing of urban rail-based transport in Poland. This problem is related to the question whether in order to improve public transport in cities which already have a rail-based (or any electric) transport system, its development should be considered, while in the case of cities without such a transport there is the question if introducing a new means of public rail-based transport is an appropriate solution. In order to answer these dilemmas in the first stage of the present article, new rail-based urban transport systems which have been introduced in European cities in the last decade are characterised, while in the second stage the possibilities of introducing of such means of transport in Polish cities are analysed. The research results demonstrate that rail-based transport may be a proper solution to transport problems of cities, although the possibilities of its development in Polish cities vary depending on many demographic, economic, spatial and political factors. In the largest Polish cities which can be described as metropolises the question is: what sort of rail transport system should to developed ?, in medium-sized towns, however, the challenge is rather to maintain the existing networks. The legitimacy of the implementation of new rail-based urban transport systems depends on the coordination of the activities of many institutions at various levels and from support at the national and European level.
EN
The article presents a procedure when introducing modifications to the types of trams that have a valid type approval certificate in the context of the law in Poland. The method of introducing modifications to railway vehicles is also presented. The article aims to present an alternative approach to the problem of tramway modernization, taking into account the requirements of Polish law and experience related to other types of railway vehicles.
PL
W artykule zaprezentowano sposób postępowania przy wprowadzaniu modyfikacji w typach tramwajów posiadających aktualne świadectwo homologacji w kontekście przepisów prawa w Polsce. Przedstawiono również sposób wprowadzania modyfikacji w pojazdach kolejowych. Artykuł ma na celu przedstawienie alternatywnego sposobu podejścia do zagadnienia modernizacji tramwajów przy uwzględnieniu wymogów prawa polskiego oraz doświadczeń związanych z innymi rodzajami pojazdów szynowych.
EN
The article discusses the current course of the trams approval process in Poland. It is indicated which documents the tram producer is obliged to provide to the authorized body and which tests are necessary to carry out in order to obtain the approval certificate. Inaccuracies resulting from the regulations in force and their interpretation are described, with particular taking into consideration the approval tests. The above issue is discussed in terms of practical application and a proposal for provisions regulating unspecified requirements concerning vehicle is placed in. In addition, the article brings up the issue of tightening the requirements for approval tests of trams with appropriate justification.
PL
W artykule omówiono aktualny przebieg procesu homologacji tramwajów w Polsce. Wskazano jakie dokumenty producent tramwaju jest zobowiązany dostarczyć jednostce upoważnionej oraz jakie badania są konieczne do przeprowadzenia w celu uzyskania świadectwa homologacji. Opisano nieścisłości wynikające z obowiązujących przepisów oraz ich interpretację, ze szczególnym uwzględnieniem badań homologacyjnych. Powyższe zagadnienie omówiono pod kątem praktycznego zastosowania oraz zamieszczono propozycję zapisów regulujących niesprecyzowane wymagania dotyczące pojazdów. Ponadto poruszono kwestię zaostrzenia wymagań dotyczących badań homologacyjnych tramwajów wraz z odpowiednim uzasadnieniem.
PL
Funkcjonowanie systemu transportowego w miastach napotyka coraz większe problemy, których rozwiązanie wymaga zaangażowania do współpracy różnych podsystemów transportowych. Transport szynowy to jeden ze sposobów przemieszczeń, który od lat zapewniał realizację potrzeb transportowych człowiekowi i gospodarce na zróżnicowane odległości. W ostatnich latach coraz częściej transport szynowy postrzegany jest jako sposób realizacji przemieszczeń w obszarach zurbanizowanych i terenach bezpośrednio do nich przylegających. Staje się on również często jednym z elementów systemu transportowego w miastach, który wspólnie z transportem drogowym powinien zapewnić bezpieczne, sprawne i ekonomiczne przemieszczenia osób i ładunków z uwzględnieniem wymogów planowania zrównoważonego. Istotnym problemem do rozwiązania przy okazji realizacji tych przemieszczeń jest zapewnienie dostępu do odpowiednio zaprojektowanej, umożliwiającej funkcjonowanie człowieka w przestrzeniach transportu szynowego i drogowego. W artykule zaprezentowane zostaną uwarunkowania techniczne dotyczące wybranych elementów infrastruktury transportowej w odniesieniu do węzłów komunikacyjnych oraz oczekiwania potencjalnych użytkowników tych przestrzeni w oparciu o wyniki zrealizowanych pilotażowych badań ankietowych.
EN
The functioning of the transport system in cities faces ever-increasing problems, the solving of which requires the involvement of various transport subsystems. Rail transport is one of the ways of displacement, which for years has ensured the transport needs of man and the economy for different distances. In recent years, rail transport is more and more often perceived as a way to implement displacements in urban areas and areas directly adjacent to them. It also often becomes one of the elements of the transport system in cities, which together with road transport should ensure safe, efficient and economic displacement of people and loads, taking into account the requirements of sustainable planning. An important problem to be solved during the implementation of these movements is to provide access to a properly designed, enabling human functioning in the space of rail and road transport. The article will present technical conditions for selected elements of transport infrastructure in relation to transport nodes and the expectations of potential users of these spaces based on the results of completed pilot surveys.
EN
This piece is dedicated to the description of the development of collision risk mitigating system. The proposed concept of control system is designed to enhance safety of passengers, a driver and other people in vicinity of light rail vehicles (tramways). The requirements were fulfilled thanks to the application of lidar sensor and feature of vehicle positioning on the track map created basing on precise measurements with the use of satellite navigation system Real Time Kinematic. The map allows to eliminate errors of system operation and to enhance resistance to unfavorable ambient conditions, i.e. temperature or fog. The system calculates work braking distance for particular vehicle speed. In case of obstacle detection which is closer to vehicle than the calculated braking distance, the driver is informed about a collision risk with a buzzer and optical signalization. The system has already been implemented and tested.
PL
Tramwaje w Polsce są eksploatowane przez sumarycznie 15 miast, wliczając aglomerację Górnego Śląska. Wraz z szeroką dostępnością funduszy pomocowych UE, zwłaszcza POIiŚ (fundusze z budżetu UE 2007–2013), zdecydowana większość miast eksploatujących tramwaje, zmodernizowała zarówno infrastrukturę, jak i pozyskała fabrycznie nowy tabor. Swoją szansę wykorzystała przede wszystkim Pesa, dostarczając niskopodłogowe tramwaje dla większości polskich miast. Producent z Bydgoszczy także zrealizował zamówienia eksportowe, w szczególności dla Europy Wschodniej i Południowej. Inni producenci, tacy jak Bombardier czy Alstom także są wykonawcami zamówień na wyprodukowanie tramwajów dla miast w Polsce, a Solaris, poza produkcją krajową, realizuje zamówienia eksportowe do Niemiec. Obecnie rozstrzygane są kolejne przetargi na dostawy nowego taboru (fundusze z budżetu UE 2014–2020), oraz modernizacji infrastruktury tramwajowej, choć władze poszczególnych miast łączą całość z modernizacją systemów komunikacyjnych rozumianych kompleksowo, nadrabiając w ten sposób wieloletnie zapóźnienia, nierzadko kilkudziesięcioletnie. Podsumowując, wykonanie programów modernizacji systemów komunikacyjnych pokazało, iż dostępność środków finansowych jest tylko jednym z elementów sprawnej realizacji całości, poza stabilnym prawem, szeroką obecnością firm-wykonawców (w tym prywatnych), czy sprawnym systemem bankowym, udzielającym kredytów na korzystnych warunkach.
EN
A total of 15 cities in Poland, including an agglomeration of Upper Silesia, exploit tramway systems of communication. Using EU help funds, especially POiS, the vast majority of the trams networks were modernized – infrastructure system were rebuilt and new vehicles were purchased in last 10 years. Pesa Bydgoszcz has delivered low-floor trams for the most cities in Poland and it is leader in this segment. This producer also got export orders for countries of Eastern and Southern Europe. Other manufacturers, such as Bombardier and Alstom, are also got orders for tram delivering for cities in Poland. Solaris, except delivering of new trams for Poznan and Olsztyn, also got export orders for German cities. Nowadays, new bids for new rolling stock as well as modernization of tramway infrastructure are settled. The authorities of individual cities combine the modernization of tramway infrastructure and modernization communication systems, thus making up for many years lateness, often several decades. Summarizing, performing modernization programs has showed that available funds are only one of the needed components, and the stable law system is necessary, the widespread presence of order executives and viable banking system, lending to favorable terms, in common.
PL
W artykule przedstawione zostały założenia oraz budowa pierwszego polskiego symulatora tramwaju w odniesieniu do zastosowanych rozwiązań technicznych związanych z wykorzystaniem urządzenia do celów szkoleniowych. Wierne odzwierciedlenie kabiny i stanowiska sterowniczego rzeczywistego tramwaju oraz odpowiednie oprogramowanie komputerowe zapewniają realistyczne odczucia występujące podczas jazdy prawdziwym tramwajem.
EN
The article presents the assumptions and the construction of the first Polish tram simulator with respect to the applied technical solutions related to the use of equipment for training. Realistic reflection of the cab and the steering position of an actual tram accompanied by appropriate software, provides realistic sensations occurring while driving a real tram.
PL
W artykule przedstawiono założenia oraz budowę pierwszego polskiego symulatora tramwaju. Opisano zastosowanie rozwiązania technicznego umożliwiającego wykorzystanie urządzenia do prowadzenia szkoleń i badań naukowych. Wierne odwzorowanie kabiny i stanowiska sterowniczego rzeczywistego tramwaju oraz odpowiednie oprogramowanie komputerowe, zapewnia realistyczne odczucia występujące podczas jazdy prawdziwym tramwajem. Zaletą stosowania takich urządzeń w procesie szkolenia jest możliwość symulowania różnego rodzaju zdarzeń i zjawisk, które w warunkach rzeczywistych są trudne do uzyskania i mogą zagrażać bezpieczeństwu.
EN
The article presents the assumptions and the construction of the first Polish tram simulator with respect to the applied technical solutions related to the use of equipment for training and research. Fair reflection of the cab and the steering position of an actual tram accompanied by appropriate soft ware, provides realistic sensations occurring while driving a real tram. The advantage of the use of simulators in the training process is the ability to simulate all kinds of events and phenomena, which in real life would be difficult to obtain, and even endanger safety.
15
Content available remote The tram approval process with regard to protection of the environment
EN
This article presents the approval process of trams in accordance with the requirements of Polish law, in particular resulting from the Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 28.05.2013. on the approval of trams and trolleybuses type (O. J. of 2015. item 38 consolidated text) with taking into consideration the environmental aspect. The aim of this article is introduction the approval process of trams.
PL
W artykule przedstawiono proces homologacji tramwajów zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, w szczególności wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28.05.2013 roku w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (Dz. U. 2015 r. poz. 38 tekst jednolity) z uwzględnieniem aspektu ochrony środowiska.Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie procesu homologacji tramwajów.
EN
In the paper premises and justification for searching for an effective, energy-efficient mass communication system in agglomerations in Poland are described. One way of relieving the density of the means of communication on the streets of Polish cities is to extend the offer of tram transport by the partial use of railway networks and running on trackway sections without catenary. Solutions introduced in other European countries are also described. Technical, organizational and formal-and-legal barriers which are to be to overcome for receiving the presented advantages are described.
PL
W artykule opisane zostały przesłanki i uzasadnienie dla poszukiwania efektywnego, energooszczędnego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracjach w Polsce. Jednym ze sposobów rozładowania zagęszczenia środków komunikacji na ulicach polskich miast jest rozszerzenie oferty przewozowej komunikacji tramwajowej na drodze częściowego wykorzystania sieci torów kolejowych i jazdy na torowisku bez sieci trakcyjnej. Opisane zostały rozwiązania wdrożone w innych krajach europejskich. Przedstawiono bariery techniczne, organizacyjne i formalno-prawne, jakie trzeba pokonać dla uzyskania przedstawionych korzyści.
PL
W artykule omówiono skoordynowaną organizację miejskiego ruchu kilku tramwajów poruszających się zgodnie z kryterium minimalnego zużycia energii. Wszystkie tramwaje wyposażone były w trójfazowe silniki indukcyjne. Uwzględniony został wpływ sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy formułowaniu procedury jazdy energooszczędnej. Najpierw podano przykład takiej jazdy trzech tramwajów, gdy sygnalizacja świetlna zapewniła wszystkim pojazdom przejazd przy zielonym świetle, a więc bez żadnego oczekiwania. Zostały również przeanalizowane dwa przypadki, gdy sygnalizacja świetlna spowodowała krótki oraz długi postój tramwaju. Pokazano, że w przypadku długich nieplanowych postojów likwidowanie opóźnienia wymaga odpowiedniego zaplanowania dalszej jazdy z większą prędkością na kilku kolejnych odcinkach jazdy.
EN
The paper deals with the coordinated organization of city ride of some trams running in accordance to the criterion of the minimum energy use. All trams were driven by three-phase induction motors. The influence of light signalling on the crossing has been taken into account at elaboration of the procedurę of the energy-saving traffic. First the ride of three trams was described at green light for every vehicle and here no waiting was necessary. There were also analysed two variants of disturbances caused by the light signalling: additional short and long tram stop because of the red light. For greater time lags of the traffic, the ride delay must be liquidated during the quicker run between some successive stops; the ride algorithm ought to ensure the minimum energy use.
PL
W artykule omówiony zostały badania symulacyjne wibroizolowanych torowisk tramwajowych na przykładzie aglomeracji śląskiej. Opracowano model numeryczny podłoża i przeprowadzono symulację drgań w przypadku drgań torowiska wibroizolowanego oraz torowiska posadowionego na podłożu betonowym. Jako wejście do modelu numerycznego wykorzystano pomiary drgań wykonanych wcześniej. Przeprowadzono symulację i porównanie wyników w oparciu o konstrukcję budynku znajdującego się w pobliżu torowiska. Wyniki symulacji potwierdzają zasadność stosowania wibroizolacji z materiałami elastomerowymi których własności fizyko-mechaniczne są prawidłowo zbadane, a parametry fizyczne i geometryczne prawidłowo dobrane.
EN
The article discusses simulation studies of vibroisolated tram tracks on the example of Silesian agglomerations. The numerical model of the substrate was developed and the vibration simulation was performed in the case of vibroisolation of tram tracks and the track laid on the concrete substrate. The measurements of vibrations made earlier were used as a input to the numerical model. A simulation and comparison of the results was made for the construction of a building near the track. The results of the simulation confirm the validity of the use of vibroisolation with elastomeric materials whose physico-mechanical properties are properly examined and the physical and geometrical parameters properly selected.
19
Content available Tramwaje w Segedynie
PL
Sieć tramwajowa w Segedynie, druga pod względem wielkości na Węgrzech, składa się z 4 linii (sumarycznie 23,2 km torów o rozstawie 1 435 mm) i jest zarządzana przez przedsiębiorstwo Szegedi Közlekedési Kft. (SZKT). Sieć tramwajowa została poddana modernizacji w 2000 r., a dodatkowo dokonano odnowy taboru, pozyskując zarówno używane wagony, jak i fabrycznie nowe, niskopodłogowe.
20
Content available Powrót tramwajów na ulice Olsztyna
PL
Miasto Olsztyn, stolica województwa warmińsko-mazurskiego, leżące w północno-wschodniej części północy Polski, dotychczas niezwiązane było z żadnymi wielkimi inwestycjami transportowymi w naszym kraju. Sytuacja ta w ostatnich latach uległa jednak zmianie. Olsztyn pod koniec pierwszej dekady dwudziestego pierwszego wieku podjął bowiem niezwykle odważną i ambitną decyzję o odtworzeniu sieci tramwajowej w mieście.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.