Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trade
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
2
Content available Inwestycje na rynku Forex
PL
Przybliżenie działania rynku Forex, jako możliwości dywersyfikacji portfela inwestycyjnego lub jako całkowitego źródła dochodu z możliwością zarabiania 24h przez prawie 365 dni w roku. Zaprezentowana została tutaj historia rozwoju, a także obecna forma handlu walutami, która daje nieograniczone wręcz możliwości inwestorowi ze znikomymi kosztami. Ukazane zostały najważniejsze terminy związane z handlem walut, a także ryzyko z tym związane. Dodatkowo przedstawiono wstęp do analizy technicznej, która zostanie przedstawiona w kolejnym artykule, a która jest kluczowa do przeprowadzania zyskownych transakcji.
EN
Presenting the operation of the Forex market as an opportunity to diversify the investment portfolio or as a total source of income with the possibility of earning 24 hours for almost 365 days a year. The history of development is presented here and also the current form of currency trading, which gives the investor unlimited possibilities with minimal costs. The most important terms related to currency trading have been shown and the risk related to it. In addition, an introduction to technical analysis was presented, which will be presented in the next article, and which is crucial for conducting profitable transactions.
EN
The objective of the article is to establish the grounds for trading in cultural property within the territory of the EU single internal market and to investigate the trading dynamics in importing and exporting such property in the years 2008-2015. The analysis is based on the EU legal acts, statistical data published by Eurostat and a critical review of the literature. The thesis has been formulated that trading in cultural property represents an important element of taking care of the protection of cultural security and potential and demonstrates endeavours for the cultural expansion of the respective EU member states, whose share in the structure of import and export of cultural property on the European Union market is far from being even. The share of a given state in the international exchange of cultural property presents an important aspect of creating not only economic, but also cultural security. In the years 2008-2015, a few European states were able to gain dominance in trading in cultural property in the European Union. Potentially, it poses a threat of cultural uniformity and standardisation, being the phenomenon which adversely affects the protection of unique systems of cultural security in Europe.
PL
Celem artykułu było określenie podstaw prawnych obrotów handlowych dobrami kulturalnymi na obszarze jednolitego rynku wewnętrznego UE oraz zbadanie dynamiki obrotów w imporcie i eksporcie tych dóbr w latach 2008-2015. Analizę oparto na: aktach prawa UE, danych statystycznych opublikowanych przez Eurostat, a także krytycznym odniesieniu się do treści piśmiennictwa. Postawiono tezę, że obroty handlowe dobrami kulturalnymi stanowią ważny element dbałości o ochronę bezpieczeństwa i potencjału kulturowego, a także są wyrazem dążenia do ekspansji kulturalnej poszczególnych państw UE, które charakteryzuje nierównomierny udział w strukturze importu i eksportu dóbr kultury na rynku unijnym. Udział państwa w międzynarodowej wymianie dóbr kultury to ważny aspekt kreowania nie tylko bezpieczeństwa ekonomicznego, ale także kulturowego. W latach 2008-2015 kilka państw europejskich było w stanie zdominować wymianę handlową w obszarze dóbr kulturalnych w UE. Potencjalnie grozi to zjawiskami uniformizacji i standaryzacji kulturowej, które należy rozpatrywać jako niekorzystne dla ochrony unikalnych systemów bezpieczeństwa kulturowego w Europie.
PL
Wolfram należy do metali strategicznych w gospodarce. Pod względem wielkości światowej produkcji górniczej plasuje się pod koniec drugiej dziesiątki, a pod względem ceny i wartości produkcji zajmuje jeszcze bardziej odległe miejsce. Jest metalem przejściowym o najwyższej temperaturze topienia, co determinuje spektrum jego zastosowań. Stosowany jest jako dodatek stopowy do wysokogatunkowych stali oraz ze względu na nadzwyczajną twardość służy do wyrobu materiałów ściernych i narzędzi tnących. Wiek XXI to okres zauważalnych przeobrażeń w strukturze ilościowej zaopatrzenia oraz stabilności głównych kierunków dostaw surowców pierwotnych wolframu. Zwraca uwagę bezwzględnie dominująca pozycja Chin. W artykule omówiono ponadto pierwotne źródła wolframu (złoża i zasoby), wskazano na zasoby tego metalu w Polsce. Oceniono podstawowe czynniki decydujące o koniunkturze na rynku, możliwości substytucji oraz kształtowanie się cen. Scharakteryzowano gospodarkę surowcami wolframu w Polsce.
EN
Tungsten belongs to the strategic metals in the economy. In terms of the volume of the world mine production it is at the end of the second ten, and in terms of price and value of production it occupies an even more distant place. Tungsten is a transition metal with the highest melting temperature, which determines the spectrum of its applications. It is used as an alloy additive for high-grade steel and because of the extraordinary hardness it is used for the production of abrasive materials and cutting tools. The 21st century is a period of noticeable changes in the supply structure and stability of the main primary tungsten delivery directions. The strictly dominant position of China is noteworthy. In the paper sources of primary tungsten raw-materials (mineral deposits and its reserves) as well as tungsten resources in Poland were discussed. The most important factors determining the economic situation on the market, substitution possibilities and the price evolution were assessed. The economy of tungsten raw materials in Poland has also been characterized.
PL
Podstawowym kierunkiem zastosowań tytanu na świecie jest produkcja pigmentu – bieli tytanowej, podczas gdy wykorzystanie tytanu w formie metalicznej jest drugorzędne. Jednakże, stosunkowo niska masa tytanu oraz porównywalne ze stalą parametry wytrzymałościowe sprawiają, że tytan w formie metalicznej ma szerokie spektrum zastosowań, np. w branży lotniczej, sportowej, naftowej i innych. Wiek XXI to okres zauważalnych przeobrażeń w strukturze ilościowej zaopatrzenia, jak i w zmianach kierunków dostaw surowców pierwotnych. Zwraca uwagę szybki przyrost zdolności produkcyjnych, zarówno bieli tytanowej jak i gąbki, skutkujący nadpodażą przy nieco słabszym przyroście konsumpcji. Nadpodaż i okresowe, chwilowe niedobory były najczęstszymi powodami ruchu cen. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy w latach 2008–2009 znalazł odzwierciedlenie w poziomie cen, niemniej już od 2010 r. obserwowane były oznaki wskazujące na szybkie przezwyciężenie stagnacji. W artykule wskazano na czynniki decydujące o koniunkturze na rynku tytanu z początkiem XXI w. oraz omówiono gospodarkę tym surowcem w Polsce.
EN
The basic form of titanium worldwide applications is the production of a white pigment – titanium dioxide, while use titanium in metallic form is secondary. However, relatively low weight of titanium and its strength parameters comparable with steel make that titanium in the metallic form has a wide range of applications, e.g. in the aerospace, sports, oil and other industries. The 21st century is a period of noticeable changes in the structure of supplies, as well as in changes of the primary raw materials delivery directions. A rapid increase in production capacity of titanium dioxide and titanium sponge turns attention, resulting in an oversupply with a slightly weaker increase in consumption. Surplus and temporary shortages were the most frequent reasons for price movements. The global economic crisis of 2008–2009 was reflected in the prices, but from 2010, there were signs of a quick stagnation overcoming. In the paper the most important factors determining the economic situation on the titanium market at the beginning of the XXI have been pointed and the economy of titanium in Poland has been discussed.
PL
Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego o coraz bardziej wewnątrzgałęziowym charakterze. Branża mleczarska pozostaje eksporterem netto i w bilansie rynkowym eksport ma duże znaczenie, gdyż produkcja mleka jest większa od jego zużycia. Duża skala eksportu powoduje, że ceny krajowe są silnie skorelowane z cenami światowymi. W handlu zagranicznym przeważają produkty konsumpcyjne, ale do krajów trzecich eksportowane są duże ilości trwałych produktów mlecznych (odtłuszczonego mleka w proszku – OMP, masła, serów dojrzewających). Dodatnie saldo wymiany w handlu zagranicznym potwierdza konkurencyjność krajowego mleczarstwa na rynku międzynarodowym.
EN
The value of Polish foreign trade in milk and dairy products has been growing on a regular basis. However the trade becomes more and more of inter-branch nature. Polish dairy sector still remains a net exporter. Hence, milk production considerably exceeds its consumption and dairy exports are of great importance in the balance sheet. Bulk exports means strong correlation between the domestic and the world prices. The structure of exports is dominated by processed products ready for consumption. However, the preserved products (skimmed milk powder - SMP, butter, hard ripening cheeses) are also important in the export portfolio. The surplus achieved in foreign trade confirms the competitiveness of Polish dairy sector on international markets.
EN
About 94.8 per cent of Malaysian trade is depending on collective inter/intra-regional maritime networks. Straits of Malacca is an important strait and the only strait that connecting Indian Ocean and South China Sea which contributes to the nation's economic growth significantly. This strait plays a key character to enable the trade connection between east and west of the globe. In average, about 63,000 different types of vessels passing through the strait per year and the number of the vessels keep accelerating every year. Conversely, the introduction of Thai Canal to detour the trade voyage between Indian Ocean to South China Sea is expecting to reduce about three to four days journey time between these two passages. Although the development of this canal is predicted to provide substantial benefits to shipping lines, the grey area or disadvantages change to implications of this canal need to be explored especially on Malaysian trade and infrastructure. Therefore, a qualitative approach has been employed to achieve the aim of this paper. Face-to-face interviews with experts from various agencies had been conducted to gather information on the impact of Thai Canal on Malaysian trade and infrastructure. The outcome of this paper indicates that the implication of Thai Canal reduces the productivity of Malaysian seaports, transformation of seaports in northern region as a major hub of the nation, enforcing equal regional development between west and east coast Malaysia and administering dramatic progress on multimodalism in each state. The outcome of this research is important as an input for the preparation of Malaysian seaport system due to any significant changes in the trade route. Although, the development of Thai Canal reduce the overdependence on Malacca Straits, the impact of this this new canal will affects the trade performance of this region. Hence, this paper is significant to understand the implications that might occur to this nation due to dynamism of maritime logistics.
8
Content available remote Taiwan demonstrates the strength of its fastener industry
EN
The onset of the 21st century in the manufacture of fasteners was definitely dominated by Taiwan. The area of the small island in the Pacific is comparable to that of the Polish Mazovian Voivodeship while its population is half the population of Poland. This small island has developed an industry which dominates the world of screws, rivets, washers and nuts.
PL
Magnez należy do najlżejszych metali konstrukcyjnych. Ta unikatowa właściwość determinuje szerokie spektrum zastosowań metalu, np. w branży samochodowej czy lotnictwie. W wieku XXI miały miejsce istotne zmiany struktury zaopatrzenia oraz zużycia magnezu metalicznego, odnotowano także wysoki przyrost globalnych zdolności produkcyjnych. Ceny metalu podlegały często presji nadpodaży oraz były regulowane barierami celnymi (np. na rynku amerykańskim). W latach 2008-2009 rynek magnezu dotknięty został kryzysem, niemniej obecne przesłanki, pomimo niektórych słabych stron rynku, wskazuję na przezwyciężenie stagnacji. W artykule wskazano na czynniki decydujące o koniunkturze na rynku magnezu z początkiem XXI w. oraz omówiono gospodarkę tym surowcem w Polsce.
EN
Magnesium is the lightest of commonly used structural metals. This uniąue property determines a wide range of metal applications eg: in the automotive or aerospace industry. In the XXI century, significant changes in the structure of supply and consumption of magnesium metal had place. A high growth in global production capacity has been also recorded. Metalprices remained under the influence of oversupply and they have been strongly regulated by the market tariff barriers in the US. In the 2008-2009 magnesium market has been affected by the economic crisis, but the current euidences, despite some weaknesses of the market, indicate the stagnation overcoming.ln the paper the most important factors determining the economic situation on the magnesium market at the beginning of the XXI have been pointed and the economy of magnesium in Poland has been discussed.
PL
W artykule omówiono zmiany jakie nastąpiły w przestrzeni bazarów w krajach islamskich w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, od momentu ich zainicjowania przez Proroka Mahometa po dzień dzisiejszy. Targowiska wprawdzie istniały także przed pojawieniem się islamu, ale począwszy od VII w. to islam, religia która wyraźnie określa każdy aspekt życia wyznawców, wpłynął na układ przestrzenny bazarów oraz sposób i zasady ich funkcjonowania. Widoczne w XX w. rozluźnienie związków z religią w społeczeństwach zamieszkujących kraje z dominacją islamu, przyniosło najpierw zmiany w funkcjonowaniu bazarów, a potem także zmiany przestrzenne.
EN
The article discusses the changes that have occurred in the space of bazaars in Islamic countries in North Africa and the Middle East, from the moment they were initiated by the Prophet Muhammad to this day. Marketplaces, of course, also existed before the appearance of Islam, but from the 7th century it was Islam, a religion which clearly directs every aspect of the life of believers, influenced the spatial arrangement of bazaars and the way and principles of their functioning. In the 20th century the loosening of ties with religion by societies inhabiting countries with Islamic domination brought first changes in the functioning of bazaars, and later also spatial changes.
PL
W artykule przedstawiłem wyniki sześciu badań wizerunku oraz społecznego funkcjonowania ulicy Świdnickiej. W przekrojowych, jakościowych i ilościowych badaniach, włącznie z metodą kartowania poznawczego, wzięło udział 292 respondentów. Byli to mieszkańcy Wrocławia, obcokrajowcy mieszkający czasowo we Wrocławiu oraz przedsiębiorcy prowadzący sklepy i lokale usługowe w ramach tej ulicy. Eksplorując źródła i prawdopodobne fizyczne fundamenty wizerunku ulicy inspirowałem się koncepcją obrazu miasta Kevina Lyncha oraz językiem wzorców Christophera Alexandra i jego współpracowników. Okazało się, między innymi, że ulicy Świdnickiej brakuje niektórych struktur urbanistyczno-architektonicznych kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania społecznego ulicy handlowej, a także że jej niezły wizerunek raczej nie jest silnie związany z funkcją handlowo-usługową. Tylko jeden z najbardziej atrakcyjnych i najczęściej przywoływanych przez badanych punktów orientacyjnych, DH Renoma, stanowi w wizerunku ulicy element o jednoznacznie wielkomiejsko-handlowym charakterze.
EN
This article presents the results of six image and social function studies of Świdnicka Street. Cross-sectional, qualitative and quantitative studies, including the method of cognitive mapping, were attended by 292 respondents. The group included the inhabitants of Wrocław, temporary residents of the city and entrepreneurs associated with the street, running shops and providing services. My exploration of the sources and probable physical foundations of the image of the street was inspired by the concept of the image of the city developed by Kevin Lynch, and pattern language of Christopher Alexander and his team. It turned out, among other things, that Świdnicka Street is lacking particular urban and architectural structures that are prerequisite for the proper functioning of a high street, and that the good image of the street is not strongly associated with trade and services. Renoma, the leading and most attractive shopping mall and ex-department store of Świdnicka Street, was also most frequently cited by respondents as the only element of the street unambiguously metropolitan and commercial in character.
EN
Trafficking in weapons, ammunition and explosives is the activity that is specific, rare, strictly regulated, requiring a license and subject to a detailed inspection by the state authorities in the Polish legal system. This is justified by the need to ensure national security and public order. The author discusses in detail the applicable provisions of the so-called “act on special trading” and a number of priority implementing acts. He presents the following sources of regulations, defines the subject of the licensed activity and dis-cusses requirements for applicants, including issues related to professional preparation, health and technical-organizational conditions. He also analyzes the content of the application for a license, the procedure for granting a concession by a licensing authority and the content of the decision issued. He also takes into account the possibility of a refusal to grant a license, its revocation and changes in the scope of a license, indicating the applicant’s right to challenge the decision by requesting for review with extraordinary rendition or in the course of administrative court proceedings.
PL
Wzrost znaczenia krajów azjatyckich na arenie międzynarodowej w ostatnich latach jest powodem coraz częstszych kontaktów między nimi a Europą, w tym Polską. Znaczne różnice kulturowe często utrudniają procesy negocjacyjne, gdyż bywa, że niezwykle łatwo jest popełnić faux pas i obrazić przyszłych partnerów biznesowych. W artykule zostały porównane główne aspekty podejścia do języka rozmów, ubioru, powitań, przebiegu pierwszych spotkań oraz ogólnego charakteru negocjacji. W niektórych przypadkach różnice te są znaczne i warto o nich pamiętać, aby nie urazić nikogo i nie przekreślić szans na współpracę lub wynegocjowanie korzystniejszych warunków kontraktu. Dotyczy to szczególnie powitań, podarunków oraz modeli negocjowania.
EN
The increasing international importance of Asian countries in recent years causes more frequent connections with Europe and in this Poland. Significant cultural differences causes often a problems during business negotiations, because it is easy to make a mistake which can insult our future partners. This article compares the main aspects of the language of negotiations, outfit, greetings, first meetings and the general nature of negotiations. In some cases the differences are considerable and it is worth to remember about them, to not to offend anyone and miss the chance for cooperation or more favourable contract terms. This is particularly for greetings, gifts and types of negotiating process.
PL
Ocenę znaczenia nieenergetycznych surowców mineralnych dla gospodarki krajowej w ostatnich dziesięciu latach przeprowadzono na podstawie analizy wielkości i wartości ich zużycia oraz sald obrotów w latach 2005, 2010 i 2014. Analiza ta wykazała, że zapotrzebowanie na wiele z tych surowców przypuszczalnie w coraz większym stopniu będzie musiało być zaspokajane importem. Wynika to zarówno z braku ich własnych źródeł (m.in. rudy i koncentraty żelaza, aluminium, żelazostopy, fosforyty i sole potasowe), jak i niewystarczającej podaży surowców produkowanych w kraju w stosunku do zapotrzebowania (np. koncentraty miedzi i cynku, miedź hutnicza). Innym powodem rosnącego uzależnienia Polski od zagranicznych dostaw nieenergetycznych surowców mineralnych jest brak możliwości pozyskiwania surowców najwyższej jakości, czego przykładem są: dolomity, iły ceramiczne biało wypalające się, kamionkowe i ogniotrwałe, kaolin, magnezyty, kreda, czy surowce skaleniowe. Jedynie w przypadku większości surowców dla budownictwa i szeroko rozumianego przemysłu ceramicznego możliwe będzie zaspokojenie potrzeb krajowej gospodarki z rodzimych źródeł. Szansę na poprawę wskaźnika pokrycia zapotrzebowania z własnych źródeł należy wiązać z rozwojem wykorzystania surowców wtórnych w produkcji surowców mineralnych, zwłaszcza metalicznych. Spośród analizowanych surowców jedynie dwadzieścia odgrywa istotną rolę w wymianie międzynarodowej, a wśród nich najwyższe salda obrotów charakteryzują: miedź elektrolityczną, srebro, cynk, siarkę, surowce ołowiu, selen i ren. Możliwości rozwoju eksportu pozostałych nieenergetycznych surowców mineralnych są znikome. Bardziej prawdopodobny jest wzrost zapotrzebowania na wiele surowców tradycyjnie sprowadzanych do Polski, co potwierdzają skonstruowane dla nich modele trendów rozwoju popytu do 2020 r. Będzie to związane z koniecznością ich zwiększonych dostaw z zagranicy.
EN
An assessment of the significance of non-energy mineral raw materials for the domestic economy over the last ten years was performed on the basis of an analysis of values and volumes of their consumption and trade balances in 2005, 2010 and 2014. The analysis demonstrated that the demand for many of these raw materials will be increasingly met from imports. This is due to the deficiency of indigenous sources (e.g. iron ore and concentrates, aluminum, ferroalloys, phosphates, potassium salts), as well as supply shortages of raw materials domestically obtained (e.g. copper and zinc concentrates, copper-smelter). Another reason for increasing Poland’s dependence on foreign deliveries of non-energy mineral raw materials is the lack of possibility for manufacturing the highest quality mineral products, e.g. dolomites, clays (white-firing, stoneware and refractory), kaolin, magnesite, chalk, feldspar. The only exception is the group of widely understood construction and ceramic raw materials, for which the demand can be entirely satisfied from domestic sources. An opportunity to enhance the ratio of demand coverage from native sources is the increasing utilization of secondary materials in mineral production, especially of metals. From among the raw materials analyzed, there are only twenty that are important in international turnover, of which the highest trade balances were attributable to: electrolytic copper, silver, zinc, sulphur, lead commodities, selenium, and rhenium. However, prospects for the development of foreign sales of the remaining non-energy mineral raw materials are very weak. The rise in demand for many raw materials that have been traditionally imported to Poland, which has been confirmed by projections of demand to 2020 is the more probable. This will involve the need to their increased deliveries from abroad.
PL
Kobalt należy do metali strategicznych; nie ma naturalnych substytutów w wielu zastosowaniach przemysłowych, z powodu unikatowych właściwości (wysoka temperatura topnienia, ferromagmnetyczność). W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia, światowa konsumpcja surowców kobaltu obejmowała głównie metalurgię (2/3 podaży łącznie z metalurgią spieków i stopów), podrzędnie zaś przemysł chemiczny i inne branże. Obecnie nieco ponad 40% surowców kobaltu jest używanych przy produkcji ogniw (przeważnie litowo-jonowych), a niewiele ponad 30% w metalurgii (superstopy, stopy, ultratwarde spieki, stale szybkotnące). Pozostałe kilkuprocentowe udziały obejmują: magnesy, katalizatory, barwniki, lepiki i inne. Geografia pierwotnych dostaw kobaltu nie uległa istotnym zmianom w ostatnim ćwierćwieczu, odnotowano natomiast silny wzrost globalnej produkcji oraz u największego dostawcy - Demokratycznej Republiki Konga. Ceny tego drogiego metalu podlegały w ostatnich latach presji jego nadpodaży na rynku, okresowych zakłóceń w dostawach koncentratów oraz ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego z końca pierwszej dekady XXI w. Nastąpiła zasadnicza zmiana w strukturze konsumpcji: USA i Europa Zachodnia ustąpiły miejsca państwom azjatyckim. Z początkiem XXI w. rynek kobaltu dotknięty został kryzysem z przełomu lat 2008-2009, a trwająca do dziś nadwyżka podaży surowców kobaltu na rynku, nie jest dobrym prognostykiem dla jego producentów. W artykule omówiono czynniki decydujące o koniunkturze na rynku kobaltu z początkiem XXI w. i wskazano na potencjał produkcyjny Polski.
EN
Cobalt is one of the world's essential metals, in many industrial applications, due to the unique properties (high melting point or ferromagnetic properties) there is a deficiency of natural substitutes. In the 70s and 80s of the last century, world consumption of cobalt raw materials contained mainly metallurgical use (including alloys and sinters metallurgy) and covered about 2/3 of cobalt supply. Subordinate applications included the chemical industry, magnets and other fields. Nowadays slightly more than 40% of cobalt raw materials is used in the batteries production con¬sumption (lithium-ion mostly), a little over 30% in metallurgy (superalloys, alloys, carbides, HSS alloys). The remaining few percent shares include: magnets, catalysts, colours, tyre adhesives, and others. Geography of primary cobalt supply did not change significantly in the last quarter of a century, although strong increase of world production have been observed, especially in the largest producer - Democratic Republic of the Congo. Prices of such expensive metal were strongly influenced by oversupply pressure, periodic disruptions of the concentrates supply and the worldwide economic crisis at the end of the first decade of the twenty-first century. A fundamental change in the consumption structure had place: U5 and Western Europe countries gave way to the Asian countries. At the beginning of the XXI century cobalt market has been affected by the crisis at the turn of 2008/09, and lasted up to current days' cobalt raw materials supply surplus is not a good predictor for the metal producers. In the paper the most important factors determining the economic situation on the cobalt market at the beginning of the XXI have been discussed and the production potential of Poland has been pointed.
PL
W Europie w ostatnich latach wzrosło znaczenie odzysku surowców mineralnych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Masowa produkcja nowoczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych spowodowała zwiększenie popytu na surowce mineralne, w tym na metale nieżelazne i szlachetne oraz pierwiastki ziem rzadkich. Ich odzysk i ponowne wykorzystanie z odpadów jest cennym źródłem surowców wtórnych, tzw. surowców miejskich. Odzysk surowców z ZSEE, tj. telefony komórkowe, komputery, ekrany, monitory, artykuły gospodarstwa domowego, jest jednym z największych potencjalnych źródeł surowców, wciąż słabo wykorzystanym w Polsce. Szacuje się, że dynamika przyrostu ilości ZSEE jest trzykrotnie wyższa niż pozostałych odpadów (3-5% w skali roku). Według danych GUS każdy Polak generuje rocznie ok. 17 kg odpadów elektronicznych. Podobnie kształtuje się to w UE (ok. 17 kg/rok odpadów elektrycznych i elektronicznych na obywatela). Prognozuje się, że do roku 2020 wielkość ta wzrośnie w UE do 24 kg odpadów ZSEE/rok/osobę. W Polsce w ostatnich latach, według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), odnotowano znaczący wzrost ilości zebranego ZSEE, tj. około 4 kg/mieszkańca, jednak wielkość ta znacząco odbiega od średniej w UE – 15 kg, jak również od zakładanego poziomu wymaganego w najnowszej dyrektywie (ok. 11 kg/mieszkańca w 2021 r.). Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii recyklingu ZSEE zarówno w Polsce, jak i w innych krajach ZSEE stał się cennym towarem. Brakuje jednak wciąż właściwej oceny wielkości i skali legalności przepływów, szczególnie w obrotach zagranicznych. W artykule podjęto próbę oceny, na podstawie dostępnej literatury i danych, wskazywanych problemów i zagrożeń występujących w handlu na rynkach krajowych i zagranicznych ZSEE w krajach UE. Zasygnalizowane są również działania na terenie kraju i UE, które mogą mieć wpływ na przyszły kształt polityki surowcowej w obszarze recyklingu ZSEE [7].
EN
In Europe in recent years the importance of the recovery of mineral raw materials from waste electrical and electronic equipment (WEEE) has increased. Mass production of modern electrical and electronic equipment caused the increase of demand for mineral resources, including non-ferrous metals and precious and rare earth elements. Their recovery and reuse from waste is a valuable source of secondary raw materials, so-called raw urban materials. Recovery of raw materials from WEEE, ie. mobile phones, computers, screens, monitors, household goods is one of the largest potential sources of raw materials, still untapped in Poland. It is estimated that the rate of growth of the quantity of WEEE is three times higher than other types of waste (3-5% per annum). According to CSO data, every Pole generates annually approx. 17 kg of electronic waste (just like an average EU citizen). It is predicted that by 2020 the amount of WEEE will increase in the EU to 24 kg/person/year. In Poland in recent years, according to the data from the Chief Inspectorate for Environmental Protection (CIEP), there has been a significant increase in the amount of collected WEEE .ie approx. 4 kg /capita. This value is considerably lower than the average in the EU-15 and is also below the level required by the latest Directive (approx. 11 kg / capita in 2021). With the development of modern technologies of WEEE recycling, WEEE has become a valuable commodity in Poland as well as in other countries. However, the size and scale of legality flows are yet to be properly assessed, especially in foreign trade. The article attempts to evaluate, on the basis of the available literature and data, the problems and hazards to trade in domestic and foreign markets of WEEE in the EU. It also points to the actions which may affect the future form of raw material policy in the field of recycling of WEEE [7] in Poland, as well as in the EU.
EN
This article describes and identifies legal aspects of business activity in Poland by foreign entrepreneurs. In the following material we might find legal aspects and business practices for foreign entrepreneurs. Writer describes the acceptable forms of economic activity, enabling the development of the business strategy of foreign entrepreneurs in Poland. The analysis shows also the practical aspects of the registration of a new companies in Poland, pointing that thanks to procedural facilitation now we can be an entrepreneur in one day, even at a distance by submitting the required documents through online forms required for entry in the register of both: one-man company, as well as the company.
PL
Nikiel jest jednym z najważniejszych metali uszlachetniających stal i składnikiem stopów. Obecnie większość (65÷70 %) dostaw niklu konsumowana jest przy produkcji austenitycznych stali nierdzewnych, ok. 20 % w stopach z miedzią i innymi metalami, 9 % w powłokach galwanicznych, a pozostała część (1÷5 %) w wyrobach elektrotechnicznych, elektronicznych, menniczych i chemicznych. Szacuje się, że w codziennym użyciu stosowanych jest ok. 3000 różnych stopów zawierających nikiel, a w wielu wdrożeniach brakuje efektywnych substytutów. Geografia podaży pierwotnej niklu nie uległa istotnym zmianom w ostatnim ćwierćwieczu, odnotowano natomiast silny wzrost globalnej produkcji. Ceny metalu podlegały w ostatnich latach dużej presji uwarunkowań ogólnogospodarczych, ulegając gwałtownym wahaniom, a dominująca konsumpcja państw azjatyckich kształtowała rynek. W artykule przybliżono najbardziej istotne czynniki decydujące o koniunkturze rynku niklu z początkiem XXI wieku, aktualizując potencjał Polski i jej udział w rynku.
EN
Nickel is one of the most important metals used in nickel-steels and other alloy component. The majority (65÷70 %) of nickel supply is consumed in the austenitic stainless steels production, followed by (approximately 20 %) in alloys with other metals (super-alloys, copper alloys, and others), coatings (9 %) and others (1÷5 %) referred to electric and electronic industries, minting and chemicals. There are about 3000 nickel-containing alloys in everyday use, and, in many implementations there is lack of effective substitutes. Geography of primary nickel supply did not change significantly in the last quarter of a century, although strong increase of world production have been observed. In recent years metal prices were strongly influenced by general economic conditions, undergoing to sudden fluctuations, and the dominant consumption of Asian countries shaped the market. In the paper the most important factors determining the economic situation on the nickel market at the beginning of the XXI have been brought closer, actualizing the potential of Poland and importance of the metal market for its industry.
PL
Celem artykułu jest ocena pozycji Polski w handlu produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej w latach 2003-2013. W okresie członkostwa w UE wyraźnie zwiększył się udział produktów rolno-spożywczych w polskim handlu zagranicznym, zwłaszcza w eksporcie, do 13% w 2013 r. Systematycznie rosła też nadwyżka obrotów handlowych produktami żywnościowymi. Przeprowadzona analiza wykazała, iż po akcesji pozycja Polski w handlu produktami rolno-spożywczymi UE wyraźnie się umocniła. W 2013 r. Polska była wśród państw UE ósmym pod względem wielkości eksporterem produktów przemysłu spożywczego oraz czwartym pod względem wielkości nadwyżki w handlu tymi produktami. O poprawie pozycji Polski świadczy także wzrost wskaźnika RCA w polskim eksporcie produktów spożywczych. Najsilniejsze przewagi komparatywne na rynkach zagranicznych Polska miała w eksporcie produktów przemysłu tytoniowego, cukierniczego, mięsnego, napojów bezalkoholowych i owocowo-warzywnego.
EN
The aim of the article is to evaluate the position of Poland in agri-food trade of the European Union in the period of 2003-2013. After Poland’s accession to the EU, the share of agri-food products in its foreign trade increased (especially in exports; to 13% in 2013), and the surplus in agri-food trade was also systematically growing. The research results show that after Poland’s accession to the EU, its position in the EU agri-food trade has been distinctly strengthened. In 2013, Poland was the eighth food exporter and had the fourth largest trade surplus in the food products among the EU countries. The improvement of Poland’s position in the EU food trade is also apparent from the indices of revealed comparative advantage (RCA). Poland had the strongest position on the foreign markets in exports of tobacco and tobacco products, sugar confectionery, meat products, beverages as well as fruit and vegetable products.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.