Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  total protein
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The work was an attempt to determine and describe certain quality characteristics of edible potato on sale in Siedlce and Międzyrzec Podlaski. Potato tubers for examination were purchased in 3 kinds of retail outlets (ten shops of each kind) in east-central Poland. A total of 90 samples were collected to determine tuber size, protein and vitamin C content, reducing sugars and sucrose content. Potatoes purchased in all kinds of outlets met the standards set for tuber size. Potatoes bought in supermarkets had a better chemical composition than tubers purchased in groceries or fruit and vegetable shops. All the potato tubers were a good staple.
EN
The experiment was organized in four replicants in arrangement split-plot with plots having a surface equal 9 m2. The basic fertilization was applied under the first regrowth. It was a mixture of unary fertilizers (ammonium nitrate, superphosphate, potassic salt) or polifoska. One form of supplementary fertilization was applied under the second and third regrowth. It was the stable form of fertilizer applied to soil. This form of supplemented nitrogen gave respectively: 50 kg N•ha -1; 80 kg N•ha-1; 110 kg N•ha -1; per each moving. During the vegetation season three movings were harvested. From each movings the sampIes of green matter were taken for chemical analyses, i.e. total protein content, soluble carbohydrates and net energy (NEL). The obtained results showed large differences in fodder quality of the meadow sward fertilized with three doses of nitrogen.
EN
The paper presents an assessment of selected cultivars and families of meadow timothy in terms of dry mass yields, total protein and crude fiber content. The experiment was conducted at the Plant Breeding Station in Skrzeszowice which belongs to Malopolska Plant Growing Company – HBP LLC. The research was done on degraded chernozem developed from loess. The standard cultivar – Karta, two accompanying cultivars; Obra and Skala and seven families, like SzD-T-133, SzD-T-134, SzD-T-135, POB-T-78, POB-T-80, POB-T-81 and POB-T-82 were investigated in this research. In the analyzed families and cultivars of meadow timothy total nitrogen was assessed by Kjeldahl’s method and crude fiber by gravimetric method by Goering and Van Soest. Obtained results of family value assessment point to their high breeding potential. Analyzed families and cultivars were characterized by high yields of dry mass where differences reached even 46 %. Individual researched objects differed also by total protein content ranging between 5.2 to 17.25 depending on the cut and years of harvest. On the other hand, the values for crude fiber fluctuated from 8.4 to 32.6 %. The highest concentration of total protein as well as the lowest concentration of crude fiber was found in POB-T-78 and SzD-T-135. Concentration of these components was significantly different in POB-T-78 and SzD-T-135 than in standard and accompanying cultivars. The highest concentration of total protein was found in POB-T-81, although the plants of POB-T-80 had the highest crude fiber content.
PL
Praca prezentuje ocenę wybranych odmian i rodów tymotki łąkowej pod względem plonów suchej masy, zawartości białka ogólnego oraz włókna surowego. Badania przeprowadzono na czarnoziemie zdegradowanym wytworzonym z lessu, na terenie Stacji Hodowli Roślin w Skrzeszowicach należącej do Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP Kraków. W doświadczeniu uwzględniono odmianę wzorcową Karta, dwie odmiany towarzyszące Obra i Skala oraz siedem rodów: SzD-T-133, SzD-T-134, SzD-T-135, POB-T-78, POB-T-80, POB-T-81 i POB-T-82. W przygotowanym materiale roślinnym oznaczono azot ogólny metodą Kjeldahla, a włókno surowe metodą wagową Goeringa i Van Soesta. Uzyskane wyniki badania wartości rodów wskazują, że mają one wysoki potencjał hodowlany. Badane rody i odmiany charakteryzowały się dużymi plonami suchej masy, gdzie różnice sięgały nawet 46 %. Poszczególne badane obiekty różniły się także zawartością białka ogólnego, które wynosiły od 5,2 do 17,2 % w zależności od pokosu i lat zbioru. Natomiast dla włókna surowego wartości te kształtowały się od 8,4 do 32,6 %. Najwięcej białka ogólnego oraz mniej włókna surowego zawierały POB-T-78 i SzD-T-135, gdzie stwierdzono istotne różnice w stosunku do odmiany wzorcowej, jak i odmian towarzyszących. Spośród badanych rodów POB-T-81 wypadł najmniej korzystnie pod względem zawartości białka ogólnego, z kolei najwięcej włókna surowego odnotowano w roślinach POB-T-80.
EN
The paper presents an assessment of varieties and strains of meadow grass regarding dry mass yields, total protein and crude fibre content. Obtained results of strain value testing reveal that the collection resources contain forms which have a high breeding potential. The studied strains and varieties were characterized by big yields of dry matter with differences reaching even 39 %. Individual studied objects differed also with the content of total protein reaching from 11.60 to 19.10 %. On the other hand for crude fibre the values fluctuated from 22.50 to 29.20 %.
PL
Praca prezentuje ocenę zróżnicowania odmian i rodów wiechliny łąkowej pod względem plonów suchej masy, zawartości białka ogólnego oraz włókna surowego. Uzyskane wyniki badania wartości rodów wskazują, że w zasobach kolekcyjnych są formy, które mają dużą wartość hodowlaną. Badane rośliny charakteryzowały się dużymi plonami suchej masy, gdzie różnice sięgały nawet 39 %. Poszczególne rośliny różniły się także zawartością białka ogólnego, które wynosiły od 11,60 do 19,10 %. Natomiast dla włókna surowego wartości te kształtowały się od 22,50 do 29,20 %.
EN
The aim of conducted experiments was determining the effect of fertilization with municipal sewage sludge on the contents of sulphur, total protein, methionine and cysteine in spring wheat biomass. The research was conducted in a three-year field experiment on Stagnic Gleysol soil with granulometric composition of heavy silt loam. On the basis of obtained results it was found that sulphur contents in wheat grain and straw on the treatments where fertilization was applied did not differ significantly. Applied fertilization with mineral fertilizers and farmyard manure and sewage sludge did not lead to any marked changes in weighted average contents of methionine and cysteine in spring wheat grain.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawożenia komunalnymi osadami ściekowymi na zawartość siarki, białka ogólnego, metioniny i cysteiny w biomasie pszenicy jarej. Badania przeprowadzono w 3-letnim doświadczeniu polowym na glebie opadowo-glejowych o składzie granulometrycznym gliny ciężkiej pylastej. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że zawartość siarki w ziarnie i słomie pszenicy oraz zawartość białka w ziarnie z obiektów, w których zastosowano nawożenie nie różniła się istotnie. Zastosowane nawożenie nawozami mineralnymi, a także obornikiem i osadami ściekowymi nie spowodowało istotnych zmian w średniej ważonej zawartości metioniny i cysteiny w ziarnie pszenicy jarej.
PL
Badania przeprowadzono w latach 1999-2002 w rejonie górskim (650 m n.p.m.), na trwałym użytku zielonym zdominowanym przez kostrzewę czerwoną (Festuca rubra L.), mietlicę pospolitą (Agrostis capillaris L.) i tomkę wonną (Anthoxanthum odoratum L.). Celem badań było wzbogacenie tego użytku w koniczynę białą (Trifolium repens L.) i koniczynę łąkową (Trifolium pratense L.), a jednocześnie ocena wpływu różnego nawożenia na rozwój, utrzymywanie się tych roślin w runi oraz produkcyjność łąk i pastwisk. W badaniach uwzględniono następujące rodzaje nawożenia: wapnowanie, fosforem i potasem, azotem, molibdenem oraz zastosowanie Nitraginy. Część obiektów była zlokalizowana na runi naturalnej, a część - na runi zagospodarowanej przez podsiew z udziałem koniczyny białej (Trifolium repens L.) odmiany Astra i koniczyny łąkowej (Trifolium pratense L.) odmiany Raba. Na obiektach podsianych koniczynami, oprócz nawożenia fosforem i potasem, stosowano wiosną 30 kg N·ha-¹. Ruń naturalną i podsianą koniczyną białą (Trifolium repens L.) wypasano czterokrotnie w ciągu roku, zaś ruń podsianą koniczyną łąkową (Trifolium pratense L.) użytkowano dwukośnie. Wapnowanie, nawożenie molibdenem oraz zastosowanie Nitraginy nie miały wpływu na udział koniczyn w runi oraz plony suchej masy i energii brutto. Plony białka ogólnego były dodatnio skorelowane z wapnowaniem i nawożeniem molibdenem. Na rozwój rodzimej koniczyny białej (Trifolium repens L.) szczególnie korzystnie wpłynęło nawożenie fosforowo-potasowe. W runi podsianej koniczyna biała (Trifolium repens L.) miała największy udział w plonie w drugim i trzecim roku badań - około 40%, a najmniejszy w czwartym - 20-27%. Z kolei koniczyna łąkowa (Trifolium pratense L.) przez pierwsze dwa lata występowała w zbliżonych ilościach (15-16%), po czym jej udział zmniejszył się do 4-6% w czwartym roku. Średnio w ciągu 4 lat obiekty podsiane koniczyną łąkową (Trifolium pratense L.) dostarczyły podobnej ilości suchej masy i energii, jak ruń naturalna nawożona fosforem i potasem, a białka ogólnego o 11% mniej, natomiast ruń podsiana koniczyną białą (Trifolium repens L.) przewyższała ruń naturalną nawożoną fosforem i potasem plonem suchej masy o 21, energii brutto o 23, a białka ogólnego o 30%.
EN
The study was carried out in a mountain region (650 m a.s.l.) on permanent grassland with predominant Festuca rubra L., Agrostis capillaris L. and Anthoxanthum odoratum L. in 1999-2002. It aimed at enriching the sward in red and white clovers and at evaluating the effects of fertilization on growth and durability of these plants in meadows and pastures. The following treatments were applied: liming, phosphorus plus potassium fertilization, nitrogen fertilization, molybdenum supplementation or the use of Nitragina. Some objects were situated in natural grassland, others - in grasslands undersown with Trifolium repens L. var. Astra and Trifolium pratense L. var. Raba. In spring the undersown objects received not only PK fertilization but also 30 kg N·ha-¹. The natural sward and the grasslands undersown with white clover were grazed four times per year, whereas the grasslands undersown with red clover were cut twice a year. The liming, molybdenum and Nitragina treatments had no influence on clover shares in sward, nor on dry matter and gross energy yields. However, the production of crude protein was positively affected by calcium and molybdenum fertilizations. For the growth of indigenous white clovers the PK-fertilization was especially beneficial. As for the undersown objects, white clover had the greatest share in total crop in the second and third year of the experiment (40 %), and the least one in the fourth year (20-28%). The Trifolium pratense L. contributions were similar for the first two years (15-16 %), then its share decreased to 4-6 % in the last year. On average, the Trifolium pratense L. undersown objects gave yearly outcomes of dry matter and energy similar to the natural sward fertilized with phosphorus and potassium, while the protein production was about 11 % lower. The Trifolium repens L. undersown grassland production was higher than the PK-fertilized natural one by about 21 % in dry matter, by 23 % in gross energy and by 30 % in crude protein.
EN
In this study, 12 taxa from the Chlorophyta, Phaeophyta and Rhodophyta were collected from different depths at Gemlik-Karacaali and Erdek-Ormanl?. A total of 175 specimens from these divisions were used to determine Total Protein (TP), Total Soluble Carbohydrate (TSCH) and Chlorophyll a (Chl a), Chlorophyll b (Chl b), Chlorophyll c (Chl c), total carotenoid (Car) contents and Chl b / Chl a, Chl c / Chl a, Car / Chl a, Car / Chl b, Car / Chl c ratios. TP, TSCH and pigment contents varied significantly with respect to the algal taxa, stations and depth distribution. In addition, individual differences were important in all of the measured parameters. The maximum TP contents (0.94%-31.03%) were determined in some of the Rhodophyta. In some green seaweeds belonging to the genus Ulva L., the TP content was determined between 2.9%-28.1%. Lower TP contents were determined in Cystoseira barbata (Good) C. Agardh (1.1%-4.3%). In contrast to TP contents, TSCH values were very low; maximum TSCH were determined in Ulva species, as were protein contents. In conclusion, the variations in TP, TSCH and pigment in 12 taxa of macroalgae were analysed according to station, depth, and environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.