Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  torf
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Coraz częstsze wykorzystywanie substancji humusowych w rolnictwie, kosmetyce, suplementach diety i innych gałęziach przemysłu wymusza opracowanie najbardziej wydatnych metod pozyskiwania tych związków organicznych. Ich zawartość w gruntach rolnych jest istotnym elementem gwarantującym urodzajność gleb. Okazuje się bowiem, że stosowanie wyłącznie nawozów mineralnych na gruntach o niskiej zawartości substancji humusowych może być niewystarczające do uzyskania satysfakcjonujących plonów. Z uwagi na zasadność wzbogacania gleb w związki humusowe interesujące wydaje się uzyskanie preparatów zawierających nie tylko te organiczne struktury, ale też podstawowe makroelementy wykorzystywane przez rośliny. Przeprowadzono badania nad skutecznością ekstrakcji substancji humusowych z torfu z użyciem roztworów podstawowych składników odżywczych (NPK). Celem badań było określenie wydajności pozyskiwania frakcji kwasów huminowych z torfu, pochodzącego z północnej części Polski, w zależności od temperatury, czasu prowadzenia procesu, a także stężenia zastosowanego ekstrahenta. Modyfikacja metody zaproponowanej przez IHSS pozwala na wzbogacenie substancji humusowych w składniki nawozowe już na etapie technologii ich wytwarzania, jednocześnie eliminując wprowadzanie do gleb związków sodu i chloru.
EN
The increasing use of humic substances (HS) in agriculture, cosmetics, dietary supplements and other industries enforce using new methods of humic substances obtaining. The amount of HS in soils have an important role of their fertility. Using only mineral fertilizers for soils with low content of humic substances may be not sufficient for high yield obtaining. Due to the soils improvement with humic substances it is preferable to obtain soils improvers, that have not only humic substances but also fertilizers components. Studies about humic substances extraction using some fertilizers components solutions (NPK solutions) as extractants were done. The aim of that studies was to determine the efficiency of humic acids (HAs) extraction from peat, that was mined in the north Poland. Dependencies between efficiency of HAs obtaining and process parameters were defined. Using modification for the IHSS method of humic acids obtaining allows add fertilizers nutrients into humic substances extract at the stage of HS extraction. Due to that it is also possible to limit sodium and chlorine components introduced into the environment.
2
Content available remote Pelet z torfu jako alternatywne paliwo dla stałych nośników energii
PL
Dokonano analizy techniczno-ekonomicznej nowego rodzaju paliwa, jakim jest pelet torfowy. Uzyskane wyniki porównano z wynikami dla dwóch innych popularnych nośników energii: peletu drzewnego oraz ekogroszku. Zbadano również emisję tlenków azotu oraz tlenków węgla powstających podczas spalania tych paliw. Udowodniono, że pod względem jakościowym i ekonomicznym pelet torfowy jest obiecującą alternatywą dla innych popularnych paliw stałych.
EN
Moisture, ash, and volatile matter contents, combustion heat and mech. strength of a peat were examd. and compared with the results obtained for eco-pea coal and wood pellets. Burning of peat in heating boilers resulted in emissions of CO, NOx and particulate matter (PM10 and PM2.5) in amts. close to the emission accompanying the combustion of wood pellet but much lower than for eco-pea coal. The use of peat was economically viable.
3
Content available remote Badania nad możliwością ekstrakcji substancji humusowych z wybranych surowców
PL
W celu określenia możliwości ekstrahowania substancji humusowych z wybranych surowców przeprowadzono procesy ekstrakcji z wykorzystaniem torfu ogrodniczego oraz węgla brunatnego. Badane substancje organiczne otrzymywano poprzez alkaliczną ekstrakcję z użyciem dwóch rodzajów ekstrahentów: 0,1 M roztworu KOH i jego mieszaniny z 0,1 M roztworem Na4P2O7. Roztworu KOH użyto w trzech różnych stężeniach (0,1 M, 0,25 M i 0,5 M). Dla każdego z ośmiu wykonanych procesów ekstrakcji wyznaczono stopnie wyekstrahowania kwasów humusowych oraz kwasów huminowych. Najkorzystniejsze wyniki dla węgla brunatnego wynosiły ok. 50% wyekstrahowania kwasów humusowych, natomiast dla torfu ok. 30%. Rezultaty badań potwierdzają możliwość pozyskiwania substancji humusowych z torfu ogrodniczego i węgla brunatnego przy użyciu zastosowanych cieczy ekstrahujących.
EN
KOH solns. with concns. of (i) 0.1 M, (ii) 0.25 M and (iii) 0.5 M as well as (iv) its mixt. (i) with 0.1 M Na4P2O7 soln., mixed in a 1:1 vol. ratio were used to ext. of the sum of humic and fulvic acids and humic acids from peat and lignite. The mass ratio of org. material to extractant was 1:20. In the main, the extractant (ii) was the most effective for both tested materials. Using this extractant for the lignite, the yields of the sum of humic and fulvic acids and humic acids were 47.52 and 46.47%, resp. For the peat, the yields were 29.35 and 27.90%, resp. The extractants (i) and (iv) were the least effective for lignite and peat, resp.
PL
Przedstawiono zarys współpracy Katedry Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej z niemiecką Grupą Roboczą ds. Petrologii Węgla i Petrologii Organicznej (Arbeitsgemeinschaft für Organische Petrologie – AKOP), działającą przy TU Bergakademie Freiberg. W ramach tej współpracy zapoznawano się z budową geologiczną złóż torfu, węgla brunatnego, kamiennego oraz łupków bitumicznych Niemiec, Polski i Francji oraz problemami współczesnej petrologii węgla
EN
This paper describes the cooperation of the Chair of Applied Geology of Silesian University of Technology Gliwice with the Working Group for Coal Petrology and Organic Petrology (AKOP, TU Bergakademie Freiberg, Germany). Within the framework of this cooperation it was possible to get acquainted with the geological structure of peat deposits, lignites, hard coals and bituminous shales of Germany, Poland and France, and the problems of modern petrology of coal.
PL
Kwasy humusowe stosowane są często w rolnictwie i wielu dziedzinach przemysłu. Substancje te mogą być wykorzystywane jako dodatki do rozmaitych preparatów nawozowych oraz pasz. Aplikacja kwasów humusowych do gleb umożliwia intensyfikację produkcji roślinnej. Zastosowanie tych związków w karmieniu zwierząt gospodarskich pozwala natomiast na otrzymywanie żywności lepszej jakości. Rezultaty te są szczególnie ważne ze względu na konieczność spełniania przez rolników coraz wyższych wymagań dotyczących ilości i sposobów wytwarzania produktów spożywczych. Istotne zatem jest wyznaczenie najkorzystniejszych procesów izolacji kwasów humusowych, określenie parametrów takich procesów, a także wskazanie odpowiednich surowców. Celem przeprowadzonych badań było otrzymywanie frakcji humusowej z dwóch materiałów organicznych, torfu i węgla brunatnego, metodą ekstrakcji alkalicznej. Określono przydatność tych surowców jako źródeł kwasów humusowych. Porównano również skuteczność ekstrakcji w zależności od rodzaju i stężenia zastosowanego ekstrahenta.
EN
Humic and fulvic acids are used frequently in agriculture and many branches of the industry. These substances may be utilized as additives to various fertilizer formulations and feed. The application of humic and fulvic acids to soils enables the intensification of plant production. The use of these substances in feeding livestock allows to obtain a better quality of food. These results are particularly important for farmers due to the necessity to meet increasingly high requirements regarding the quantity and methods of the food production. Therefore, it is important to determine the most beneficial processes for the isolation of humic substances, parameters of such processes and to indicate appropriate raw materials. The aim of this study was to obtain humic fractions from two organic materials, peat and lignite, by alkaline extraction. The usefulness of these raw materials as sources of humic and fulvic acids was determined. The effectiveness of the extraction with various types and concentrations of extractants was compared.
EN
The article presents methods to determine the peat elasticity modulus based on settlement measurement of the preloaded embankment. The author proposes two methods: the first does not take into consideration the strengthening of the soil as a result of the settlement and the second includes the strengthening process of soil related to the settlement. Based on the presented methods, computer simulations were performed in the first case for the assumed embankment in order to verify the methods and in the second case for the real conditions in the area of Szczecin, Poland.
PL
W artykule przedstawiono metody wyznaczania modułu ściśliwości torfu w oparciu o pomiar osiadania nasypu przeciążającego. Autorka proponuje dwie metody: pierwszą, która nie uwzględnia wzmocnienia gruntów organicznych w wyniku osiadania oraz drugą uwzględniającą proces wzmocnienia. W oparciu o przedstawione metody określono moduł ściśliwości torfu na podstawie symulacji komputerowej, dla pierwszego przypadku w celu weryfikacji metod oraz drugiego przypadku dla warunków rzeczywistych w rejonie Szczecina w Polsce.
7
Content available Współczynnik filtracji torfów
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań edometrycznych, których celem było wyznaczenie współczynnika filtracji torfów. Badania edometryczne zostały przeprowadzone na próbkach pobranych z podłoża obwodnicy Bargłowa Kościelnego. Próbki pobrano w kierunku pionowym i poziomym. Badania ściśliwości przeprowadzono z użyciem zestawu pięciu edometrów z możliwością automatycznej rejestracji odczytów czujników przemieszczeń. Na podstawie badań wyznaczono: edometryczne moduły ściśliwości pierwotnej, współczynniki konsolidacji oraz współczynnik filtracji. Wykazano, że wartości parametrów określonych dla próbek pobranych w kierunku pionowym i poziomym są znacząco różne, co wskazuje na anizotropię torfów. Wartości wyznaczonych parametrów porównano z wartościami podanymi w literaturze.
EN
The paper presents the results of oedometer tests of peat samples. The aim of the research was to determine coefficient of permeability of peat. The oedometer tests were carried out on samples taken from the subsoil of Bargłów Kościelny bypass road. Samples were taken in the vertical and horizontal directions. The oedometer tests were conducted using a set of five oedometers with the possibility of automatic registration of displacement sensor readings. On the basis of test results the oedometric modulus of primary compression, consolidation coefficient and the coefficient of permeability were determined. It was shown that the values of parameters determined for samples taken in the vertical and horizontal directions were significantly different. The values of the determined parameters were compared with the values given in the literature.
EN
This malacological analysis was conducted at a site with peat and calcareous tufas in Łapsze Niżne, Podhale (southern Poland). The study was carried out in 6 main and several complementary sections, in which 37 mollusc species were recognized represented by almost 11 000 specimens. The study enabled the reconstruction of environmental changes during the accumulation of the Holocene deposits (from the Boreal Phase till present). Conclusions drawn from these reconstructions were compared with results of malacological and palynological studies from other sites in Podhale. As a result, regional environmental reconstructions for the Holocene of the area were made. The specific composition, ecological structure and succession of molluscan assemblages from Łapsze Niżne indicate a significant role for local factors, thus demonstrating the variability of environmental conditions within a geographic region.
EN
The article shows the problem of peatlands as areas investors increasingly turn to look for areas for development. Until recently peatlands were treated primarily as peat deposits, used in various fields of the economy. At present, economic expansion has caused peatlands could be considered for development. There has been proposed the classifiaction of peatlands in terms of its development suitability.
PL
Artykuł ukazuje problematykę torfowisk jako terenów, ku którym coraz częściej zwracają się inwestorzy w poszukiwaniu obszarów pod zabudowę. Do niedawna torfowiska były traktowane przede wszystkim jako złoża torfu, wykorzystywanego w różnych dziedzinach gospodarki. Obecnie ekspansja gospodarcza spowodowała, że stały się terenami, które mogłyby zostać wykorzystane pod zabudowę. W artykule zaproponowano podział torfowisk ze względu na przydatność pod zabudowę i zagospodarowanie.
PL
Wykorzystywanymi cechami torfów są ich właściwości sorpcyjne. Dawno temu fakt ten docenili m.in. mieszkańcy Otwocka, którzy używali osuszonej, błotnistej masy, pozostałej po eksploatacji torfu, do dezynfekcji przydomowych toalet.
11
Content available remote Wskaźnik zmian przepuszczalności na przykładzie badania torfów
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy tendencji zmian przepuszczalności torfów pod obciążeniem. Analizie poddano 6 próbek torfów pochodzących z okolic Olsztyna. Opisano metodę badań i przeanalizowano zależność e – log k przy dwóch stopniach obciążenia. Do analizy wykorzystano wyniki badań gruntów organicznych prowadzonych w laboratorium Instytutu Budownictwa na UWM w Olsztynie. Wskazują one, że procedura badania edometrycznego nie uwzględnia wielu czynników, które mają wpływ na właściwości filtracyjne gruntu. Wykazano, że w początkowym okresie osiadania współczynnik filtracji maleje, następnie nieznacznie się zwiększa i ponownie maleje. Jednocześnie wskaźnik porowatości cały czas ma tendencję malejącą. Pomimo długiego czasu badania nie uzyskano stabilizacji parametrów badanych próbek torfu.
EN
This paper presents the results of analyses of the tendencies in the changes of peat permeability under load. Six samples of peats coming from the area of Olsztyn were analyzed. The research methodology was described and the e – log k relationship was tested under two loads variants. The results research on organic soils conducted at the laboratory of the Institute of Building Engineering of UWM (Olsztyn) were used for the analyses. The results indicate that oedometer test procedure does not include many factors contributing to soil permeability properties. Results showed that in the initial subsidence stage, the permeability coefficient decreases, then rises slightly, and decreases again. At the same time, the void ratio has a decreasing trend all along. Despite a long testing time, stabilization of the parameters of the tested peat samples was not obtained.
PL
Zmienność zdolności sorpcyjnych torfu z Gór Izerskich względem jonów Zn2+ została zbadana w próbkach o grubości około 1,3 cm, uzyskanych po podziale rdzenia o długości około 45 cm. Inspiracją do podjęcia badań były doniesienia literaturowe oraz własne obserwacje autora, świadczące o tym, że torf wykazuje znaczące statystycznie zróżnicowanie cech fizykochemicznych na odcinku kilkudziesięciu centymetrów rdzenia, pod warunkiem że opróbowanie wykonane jest w odstępach 1-5 cm. Dotychczasowe badania wykonywano z wykorzystaniem zhomogenizowanych kilkunasto- i kilkudziesięciocentymetrowych próbek torfu. W opinii autora takie próbkowanie mogło uniemożliwiać uchwycenie rzeczywistej zmienności parametrów sorpcyjnych, prowadząc do ich uśrednienia. Wyniki niniejszej pracy potwierdziły postawioną tezę i wykazały ponad sześciokrotną zmianę wielkości sorpcji na badanym odcinku torfu. Dodatkowo, w celu podstawowej charakterystyki chemicznej, w tym określenia pozycji badanych torfów na diagramie Van Krevelena, wykonano analizę elementarną oraz obliczono stosunki atomowe C/N, O/C, H/C oraz parametr g (spektroskopią EPR – elektronowego paramagnetycznego rezonansu). Zbadano również charakter trwałych organicznych rodników jako produktów reakcji redoks jednostek obecnych w materii organicznej torfów, świadczących o jej właściwościach strukturalnych.
EN
The variability of sorption capacity towards Zn2+ ions of peat from the Jizera Mountains was examined for the samples with a thickness of approximately 1.3 cm obtained by cutting of the peat core which length was about 45 cm. Our studies were inspired by the literature data and the authors' own observations which revealed the statistically significant differences in physicochemical characteristics of the peat profile of several tens of centimeters length, under the condition that the sampling was performed at intervals of 1-5 cm. The previous studies were performed for the homogenized peat layers of a thickness in the range from dozen to few tens of centimeters. In the authors' opinion such sampling may prevent detection of the true volatility of sorption parameters, leading to their averaging. Therefore, as the first criterion for checking the existence of this type diversity (in profile whose dimension is the most studied) we chose the absorption capacity of Zn2 + which were analyzed for the peat layers with a resolution of a few centimeters obtained from the peat profile with a length of several tens of centimetres. The results of this study confirmed our thesis and revealed more than 6 fold change the sorption magnitude for the tested peat profile. In addition, to the basic chemical characteristics, including determining the position of the tested Van Krevelen’s peat diagram, elemental analysis was performed and the atomic ratios of C/N, O/C, H/C and g parameter (EPR – electron paramagnetic resonance spectroscopy) were calculated. The nature of persistent organic radicals formed from the structural units present in organic matter of the peat was also estimated in terms of its characteristics.
13
Content available remote Ustrojstvo zelenoj krovli na perekrytiah s maloj nesusej sposobnost’u
RU
Razrabotan novyj vodoakkumuliruusij sostav gruntovogo sloa. Privodatsa ego harakteristiki, kolicestvennyj i kacestvennyj sostav komponentov i tehnologia prigotovlenia. Predlagaetsa unificirovannaa kassetnaa tehnologia ustrojstwa zelenyh perekrytij. Ocenivaetsa vozmoznost’ primenenia dannoj razrabotki v usloviah Pol’si.
EN
There is treated new water accumulate containing for ground layers. There is presented its characteristics, properties and quantities and qualities containing of components and technology of preparing. There is proposed uniforms cluster technology of implementation green roofing. The possibility of using this development in the conditions of Poland is assessed.
EN
Complex studies were carried out to recognize the fen structure and peat properties in the Całowanie Fen area, belonging to the Natura 2000 network. The studies were conducted in two study areas that differ significantly in terms of peat thickness. Electrical resistivity imaging (ERI) was used to identify the properties of the peat and its substrate, such as thickness and electrical resistivity. Comparison of the field studies with the laboratory tests has shown that the ash content rises electrical resistivity in peat. In addition, the study has shown that the application of non-invasive geophysical methods in protected areas is justified. The fen, as a medium containing mostly water, was a proper test area for the ERI measurements.
15
Content available remote Udział fazy mineralnej w stabilizacji podłoża torfowego cementem
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych wytrzymałości kompozytu grunt organiczny-spoiwo cementowe na jednoosiowe ściskanie w zależności od ilości dodawanego spoiwa i zawartości substancji organicznej. Badano 20 różnych receptur, w przypadku których zmiennymi niezależnymi były: zawartość substancji organicznej Iom (20 ÷ 84,40%) i stosunek dodawanego cementu do suchej masy gruntu mc/ms (0,75 ÷ 2,75). Analiza uzyskanych wyników badań wytrzymałości pokazuje, że istnieje ścisły związek fizyczny między właściwościami geotechnicznymi składników a wytrzymałością na jednoosiowe ściskanie mieszanek grunt organiczny-spoiwo cementowe.
EN
The paper presents some of research results obtained to evaluate the effectiveness of the use of cement to strengthen the weak soil having different organic matter content. The study included 20 different mixture recipes, which independent variables were: organic matter content Iom (20 ÷ 84.40%) and the ratio of added cement to the dry weight of soil mc/ms (0.75 ÷ 2.75). Analysis of the obtained strength tests results shows that there is a close physical relationship between the geotechnical properties of the components and the parameter of uniaxial compressive strength of the organic soil-cement binder mixture.
EN
A review of literature data on the degree of peat decomposition – an important parameter that yields data on environmental conditions during the peat-forming process, i.e., humidity of the mire surface, is presented. A decrease in the rate of peat decomposition indicates a rise of the ground water table. In the case of bogs, which receive exclusively atmospheric (meteoric) water, data on changes in the wetness of past mire surfaces could even be treated as data on past climates. Different factors shaping the process of peat decomposition are also discussed, such as humidity of the substratum and climatic conditions, as well as the chemical composition of peat-forming plants. Methods for the determination of the degree of peat decomposition are also outlined, maintaining the division into field and laboratory analyses. Among the latter are methods based on physical and chemical features of peat and microscopic methods. Comparisons of results obtained by different methods can occasionally be difficult, which may be ascribed to different experience of researchers or the chemically undefined nature of many analyses of humification.
EN
The present paper discusses the influence of geochemical properties on biogenic deposits in the Wilkostowo mire near Toruń, central Poland. The analysed core has allowed the documentation of environmental changes between the older part of the Atlantic Period and the present day (probably interrupted at the turn of the Meso- and Neoholocene). In order to reconstruct the main stages in the sedimentation of biogenic deposits, we have used stratigraphic variability of selected litho-geochemical elements (organic matter, calcium carbonate, biogenic and terrigenous silica, macro- and micro-elements: Na, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr and Ni). The main litho-geochemical component is CaCO3; its content ranges from 4.1 per cent to 92 per cent. The variability of CaCO3 content reflects mainly changes in hydrological and geomorphological conditions within the catchment area. The effects of prehistoric anthropogenic activities in the catchment of the River Tążyna, e.g., the use of saline water for economic purposes, are recorded in a change from calcareous gyttja into detritus-calcareous gyttja sedimentation and an increased content of lithophilous elements (Na, K, Mg and Ni) in the sediments. Principal component analysis (PCA) has enabled the distinction the most important factors that affected the chemical composition of sediments at the Wilkostowo site, i.e., mechanical and chemical denudation processes in the catchment, changes in redox conditions, bioaccumulation of selected elements and human activity. Sediments of the Wilkostowo mire are located in the direct vicinity of an archaeological site, where traces of intensive settlement dating back to the Neolithic have been documented. The settlement phase is recorded both in lithology and geochemical properties of biogenic deposits which fill the reservoir formed at the bottom of the Parchania Canal Valley.
PL
Celem podjętych badań było porównanie aktywności enzymów w wybranych podłożach ogrodniczych, które pozwoliło na ocenę ich przydatności do deklarowanych przez producentów zastosowań. Do analiz wykorzystano dostępne na rynku podłoża ogrodnicze: podłoże warzywno-kwiatowe wzbogacone w mikroorganizmy (prod. Evolution Group), podłoże uniwersalne (prod. Hollas), torf ogrodniczy kwaśny (prod. Kronen), podłoże uniwersalne (prod. Sterlux), podłoże do wysiewu i pikowania (prod. Hollas), torf ogrodniczy odkwaszony (prod. Nowy Chwalim). W podłożach oznaczono aktywność czterech enzymów z klasy oksydoreduktaz (dehydrogenaz, katalazy, peroksydaz i reduktazy azotanowej), czterech enzymów z klasy hydrolaz (fosfatazy kwaśnej, fosfatazy alkalicznej, proteaz i ureazy), odczyn oraz zawartość materii organicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że aktywność enzymatyczna badanych podłoży ogrodniczych była zróżnicowana, a zaobserwowane różnice zależały zarówno od rodzaju podłoża, jego pH, jak i rodzaju enzymu. Największą aktywnością, zwłaszcza oksydoreduktaz, charakteryzowało się podłoże warzywno-kwiatowe wzbogacone w mikroorganizmy. Największe różnice pomiędzy podłożami wykazano w aktywności fosfataz, nie stwierdzono natomiast istotnych różnic w aktywności peroksydaz i ureazy. Można zatem wywnioskować, że podłoże wzbogacone w mikroorganizmy jest najbardziej przydatne do upraw warzywno-kwiatowych.
EN
The aim of the study was to compare the activity of enzymes in selected horticultural growing media. Analysed media included: vegetable and flower growing medium enriched in microorganisms (Evolution Group), universal growing medium (Hollas), universal growing medium (Sterlux), growing medium for sowing and transplanting (Hollas); horticultural acid peat (Kronen) and horticultural de-acidified peat (Nowy Chwalim). The activity of four enzymes from the class of oxidoreductases: dehydrogenase, catalase, peroxidase, nitrate reductase and four enzymes from the class of hydrolases: acid phosphatase, alkaline phosphatase, urease and proteases, was determined in growing media. In addition, pH and the organic matter content were analysed. Enzymatic activity varied across horticultural growing media and the observed differences depended on the type of growing medium, pH and the type of the enzyme. The highest activity of enzymes, especially oxidoreductases, was observed in vegetable and flower growing medium enriched in microorganisms. The biggest differences among the substrates were found in the activity of phosphatases, whereas no significant differences in the activity of peroxidase and urease were observed. It could, therefore, be concluded that the medium enriched in microorganisms is most useful in flower and vegetable crops.
PL
Celem badań było wyznaczenie pojemności sorpcyjnej iłu smektytowego i torfu niskiego towarzyszących pokładom złóż węgli brunatnych w stosunku do barwnika Acid Green 16 (AG–16) oraz określenie mechanizmu jego wiązania. Wyniki wskazały, że badany torf niski był skutecznym sorbentem barwnika AG-16 w całym zakresie stężeń początkowych (1–1000 mg/dm3), natomiast ił smektytowy – jedynie z zakresie stężeń wysokich (> 250 mg/dm3). W wyniku aktywacji termicznej iłu nastąpił wzrost jego pojemności sorpcyjnej w stosunku do badanego barwnika. Proces sorpcji barwnika przebiegał przy ujemnie naładowanej powierzchni sorbentów i wskazywał, że jednym z mechanizmów wiązania barwnika AG–16 były oddziaływania elektrostatyczne. Ponadto barwnik ten był wiązany przez torf również w wyniku wymiany jonowej z jonami Ca2+ występującymi w jego kompleksie sorpcyjnym. Stwierdzono, że sorpcję barwnika AG-16 na iłach najlepiej opisuje izoterma Freundlicha i Dubinina-Raduszkiewicza, a na torfie – wszystkie 3 izotermy. Sorpcja barwnika na iłach miała charakter fizyczny a na torfie była to chemisorpcja. Proces sorpcji przebiegał według równania pseudo-drugiego rzędu. Istotną rolę dyfuzji wewnątrz cząsteczkowej stwierdzono jedynie dla sorpcji barwnika na cząstkach iłu naturalnego i modyfikowanego.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.