Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tor krzywoliniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
In this publication is presented use the tyre-road friction during vehicle braking. Results presented in this publication are based on the road tests of the vehicle equipped in the anti-lock brake system (ABS). Two kinds of tests applied were carried out - the road tests of vehicle making the manoeuvre of braking on the straight section of the road and on the curve of the road. The braking forces and the friction coefficients for the individual wheels of the vehicle were defined on the basis of road tests, including the border values of the friction coefficient.
PL
W publikacji przedstawiono zagadnienie wykorzystania przyczepności opony do nawierzchni jezdni podczas hamowania. Wyniki prezentowane w publikacji oparto na badaniach drogowych pojazdu osobowego wyposażonego w układ zapobiegający blokowaniu kół. Przeprowadzono dwa rodzaje prób stosowanych do badania wykorzystania przyczepności - badania pojazdu wykonującego manewr hamowania na prostoliniowym odcinku drogi oraz na łuku drogi. Na podstawie badań określono siły hamowania oraz współczynniki przyczepności dla poszczególnych kół pojazdu, w tym wartości graniczne współczynnika przyczepności.
2
PL
W opracowaniu zamieszczono analizę ruchu wagonu kolejowego po zakrzywionym torze. Model komputerowy wykonano w oprogramowaniu Siemens PLM NX, symulację w oprogramowaniu ADAMS. Badania obejmowały wyszczególnienie odcinków toru, poprzez podział na odcinek rozpędzania składu do zadanej prędkości oraz odcinek ruchu na zakręcie. Symulację wykonano z użyciem dwóch modeli, tj. ruchu bez ładunku oraz z pełnym ładunkiem. Wynikiem analizy są wykresy przedstawiające siłę nacisku zestawów kołowych na torowisku oraz siłę nacisku ładunku na drzwi wagonu.
EN
The paper focuses on the analysis of movement of a railway carriage on a curved track. The computer model was made in the Siemens PLM Software NX and the simulation process was performed in the ADAMS software. The investigation included the specification of track sections, by dividing the acceleration storage section to a specified speed and distance of movement on the cusp. The simulation was performed using two models: movement without load and when fully loaded. The result of the analysis is shown in the graphs illustrating the pressure of wheel sets on the tracks and the pressure load on the door of the carriage.
3
Content available Pomiar sztywności kątowej zawieszenia samochodu
PL
Pojazdy z wysoko położonym środkiem masy mają tendencję do wywracania się, szczególnie podczas wykonywania gwałtownych manewrów skrętu. Na parametry określające stateczność boczną pojazdu ma wpływ wiele czynników między innymi: położenie środka masy, sztywność zawieszenia, moment bezwładności oraz parametry ruchu pojazdu. Prowadzone w Katedrze Silników Spalinowych i Pojazdów badania pozwalają na określenie wpływu czynników konstrukcyjnych na stateczność samochodów ciężarowych. Podobne zagadnienia dotyczą samochodów osobowych, z tą różnicą, że tu niebezpieczeństwo przewrócenia pojazdu jest mniejsze. Przedstawiona praca stanowi opis przeprowadzonych badań pojazdu oraz sposobu wyznaczania sztywności kątowej zawieszeń. Sztywność ta pozwala na określenie granicznych warunków, przy których dojdzie do przewrócenia pojazdu.
EN
Vehicles with high location of the centre of mass tend to roll over, particularly while executing the sudden turn manoeuvres. Many factors influence the parameters determining the vehicle side stability, such as: the location of the centre of the mass, the suspension stiffness, the moment of inertia of a car body and the vehicle motion parameters. Investigations conducted in the Department of Combustion Engines and Vehicles makes it possible to determine the influence of construction factors on the truck stability. Similar problems refer to automobiles, however, the probability of overturn is smaller in that case. The paper presents the performed investigations of the vehicle and the procedure for determining the torsional stiffness of suspensions. The automobile suspensions cause that during the vehicle movement in the after-effect of the forces operation, the body leans and the centre of the mass moves. The change of the centre of the mass position causes lowering the critical parameters for which there occurs the vehicle rollover. The angle of the body tilting is dependent on the suspension stiffness. The proportionality coefficient between the angle of the car body inclination and the reactionary moment of the resilience of suspen-sions is called the torsional stiffness of suspensions. Its reverse is the vehicle rollover threshold. The value of the torsional stiffness of suspensions k? will be uniform in the case of the drive steady conditions. During executions of sudden manoeuvres damping forces in suspensions will cause the change of their characteristics. This will enlarge the effective stiffness. Additional springy units cooperate at large angles of the car body inclination and change the suspension characteristic. On the basis of the measurements taken and analyses performed one can state that: - it is possible to define the vehicle suspension torsional stiffness on a basis of road tests, - the measurement accuracy is determined by many factors such as: the investigated track surface irregularity, deviation from the given drive velocity, deviation from the given steering wheel angle, change of the schedule of the weight on wheels, change of the friction coefficient between wheels and road, etc.- the determined stiffness values oscillate around the average value which was assumed to be the suspension torsional stiffness value of the tested vehicle.The torsional stiffness obtained from the suspension investigations can be used for calculations of the critical velocity of possible vehicle rollover.
PL
Omówiono zjawiska związane z przyspieszonym ruchem pojazdu po torze krzywoliniowym z prędkością zbliżoną do granicznej. Zjawiska te zostały zbadane przy pomocy trzech narzędzi: klasycznej mechaniki analitycznej, symulacji komputerowej i modelu fizycznego. Celem badań było przeprowadzenie porównania klasycznego układu napędowego 4x4 z niekonwencjonalnym, opatentowanym przez autora napędem krzyżowym."
EN
Observation of the vehicles indicates that during acceleration on the curve the rear external wheel is the most loaded with vertical power. At the same time the front internal wheel is underloaded and even looses contact with the ground. Traditional drive line is not able to transfer the surplus power from the front internal wheel to rear external one. In the new patented solution, wheels are connected diagonally to improve vehicle performance and safety. Initial investigations of the new drive line performed at first theoretically, then in NX Motion Simulation environment, andfinally by physical tests, confirmed the potential of the new solution.
PL
Badania stateczności samochodów ciężarowych, szczególnie podczas wykonywania manewrów skrętu, stwarzają niebezpieczeństwo wywrócenia pojazdu. Aby temu zapobiec stosuje się specjalne belki zabezpieczające przed wywrotem lub dąży się do wyznaczania stateczności metodami obliczeniowymi lub przy wykorzystaniu modeli pojazdów. Przedstawiona praca stanowi opis przeprowadzonych prób modelu pojazdu a także porównanie ich zachowania się z ruchem rzeczywistych pojazdów. Poniżej przedstawiono porównanie zachowania się modelu i pojazdów podczas jazdy po okręgu.
EN
The testing of the stability of large weight vehicles, particularly while executing the manoeuvres of the turn, creates the emergency of the overturn of the vehicle. To prevent this, he complies special anti-roll beams mounted to vehicles or one proceed to determine stability using computational methods. We can also carry over tests on models of vehicles. The introduced work makes up the description of the carried over tests of the model of the vehicle and also the comparison of their behaviour oneself with the motion of real vehicles. Below is presented the comparison of behaviour presented truck model and vehicle during the drive after the circle track.
6
Content available remote Model samochodu osobowego poruszającego się po torze krzywoliniowym
PL
W pracy przedstawiono możliwości oprogramowania ADAMS/Car i wykorzystanie ich przy modelowaniu ruchu pojazdu po torze krzywoliniowym. Środowisko to umożliwia stworzenie modelu dynamicznego samochodu osobowego o dużej złożoności i przeprowadzenie badań w różnych symulowanych warunkach drogowych.
EN
The paper presents capacity for ADAMS/Car software and used it in virtual research car dynamic on curve track. This software make very complex dynamic car model possible, and research it in different simulate road circumstances.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.