Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tor bezstykowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę przemieszczeń podłużnych bezstykowego toru kolejowego wskutek lokalnej różnicy temperatury na jego długości. Powstające w wyniku miejscowych różnic temperatury szyny siły termiczne na długości toru, wywołują lokalne, strefowe przemieszczenia poziome przekrojów poprzecznych szyny. Przemieszczenia osiowe toru wzbudzają z kolei reakcję poziomą podłoża w takim stopniu, na jaki pozwala wartość powstającego przemieszczenia. Dodatkowo powstający podczas eksploatacji zmienny opór podłużny na długości toru (spowodowany m. in. różnym stanem zagęszczenia podsypki, różną siłą docisku stopki szyny do przekładki), okresowo działające siły od pojazdów, zmienna wartość przyczepności kół z szynami, a także różny stopień nagrzania szyny, powodują odcinkowe zaburzenia stanu równowagi pracy bezstykowego toru kolejowego. W pewnych przypadkach przyjmuje to postać mikroprzemieszczeń szyn, które mogą przybrać formę np. przemieszczeń w postaci np. pełzania, prowadzących do zmian wartości sił podłużnych na długości odcinka, na którym wystąpiło przemieszczenie. W pracy przedstawiono analityczną postać rozważanego zagadnienia oraz zawarto przykłady obliczeniowe, wykresy i tabele obrazujące wpływ analizowanych parametrów na otrzymywane przemieszczenia podłużne bezstykowego toru kolejowego wskutek lokalnej różnicy temperatury na jego długości.
EN
In the paper is shown an analysis of a CWR track’s longitudinal displacements due to a local temperature difference on its length. The thermical forces on the railway track length arise due to a local temperature difference of rail, causing the local, zonal the longitudinal displacements of rail cross-sections. Axial displacements of track induce in succession a longitudinal reaction of roadbed in such a degree on which a arising displacements allow. Additionally a arising during track operating a variable longitudinal resistance on track’s length (generated among other things by different state of ballast compaction, different pressure force of rail foot to divider), periodical acting force from vehicles, different value of adhesion wheels with rails and also different stage of rail heating, cause a disturbance section of equilibrium state of CWR track. In certain cases it assumes a shape of rails micro displacements, which can take a form e.g. creep displacements leading to value changes of longitudinal forces on this segment length with arising displacements. In paper analytical form of considered problem is given and computational examples, diagrams and tables reflecting influence of analyzed parameters on obtained a CWR track’s longitudinal displacements due to local temperature difference on its length is inserted.
PL
W artykule poruszono zagadnienie dotyczące wyboczenia toru bezstykowego. Ze względu na występujące w torze siły, pochodzące zarówno od zmian temperatury, jak i od poruszającego się po torze taboru, niezbędne jest monitorowanie przemieszczeń toków szynowych oraz naprężeń w szynach. Artykuł przedstawia zestawienie metod monitorowania stanu toru bezstykowego. Porównano również metody, wskazując wady i zalety każdej z nich.
EN
The article is about the issue of maintaining a contactless track. Due to the forces occurring in the track, arising from both temperature changes and from rolling stock rolling on the track, it is necessary to monitor a displacement of rail tracks and stress in rails. The article presents a summary of the methods for monitoring the contactless track condition. The comparison of the methods was also presented, showing the pros and cons of each of them.
PL
W artykule omówiono różne typy wzmocnień nawierzchni kolejowej w łukach o małych promieniach stosowane w celu wzmocnienia stateczności rusztu torowego. Elementy te są szczególnie istotne w aspekcie możliwości ich zastosowania w torze bezstykowym. Dodatkowe wzmocnienia, które w znaczy sposób zwiększają stateczność toru pozwalają jednocześnie na szersze zastosowanie toru bezstykowego.
EN
The article discusses different types of railway track reinforcements in sharp curves used to reinforce track stability. These elements are especially important in the aspect of their potential application in CWR. Additional reinforcements, which significantly increase track stability, at the same time allow for broader applications of CWR.
4
Content available remote Wybrane badania symulacyjne i doświadczalne toru bezstykowego
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące toru bezstykowego oraz omówiono problemy związane z jego eksploatacją. Istotną część artykułu stanowią wyniki badań symulacyjnych wykonanych dla opracowanego modelu toru bezstykowego obciążonego różnymi wartościami sił wzdłużnych, które mogą się pojawić podczas eksploatacji. Siły działają w szynie wskutek pojawienia się naprężeń termicznych o wartościach uzależnionych od zmiany temperatury szyny. Oprócz badań symulacyjnych przedstawiono również koncepcję badań doświadczalnych, które będą wykonywane na wybranym odcinku linii kolejowej. Do pomiaru sił wzdłużnych w różnych warunkach obciążenia i utrzymania toru bezstykowego wykorzystany będzie przyrząd MS-02. Wyniki pomiarów wykonanych w eksploatowanym torze posłużą w dalszej perspektywie do zweryfikowania i dalszego doskonalenia modeli numerycznych.
EN
The article presents issues related to the CWR (continuous welded track) and discusses the problems associated with its operation. An important part of the article is the results of simulation tests carried out for the developed model of a CWR track loaded with various values of longitudinal forces that may occur during operation. The forces act in the rail due to the occurrence of thermal stresses with values depending on the temperature change of the rail. In addition to simulation tests, the concept of experimental tests that will be performed on a selected section of the railway line is also presented. The MS-02 device will be used to measure longitudinal forces under various load conditions and to maintain the contactless path. The results of measurements made in the exploited track will be used in the long term to verify and further improve the numerical models.
PL
Lokalne przemieszczenia wzdłużne szyn, mogą zaburzyć stabilności temperatury neutralnej w szynach toru bezstykowego. Pomiar przemieszczeń oznaczonych na szynie punktów bazowych w stosunku do punktów stałych, jest obecnie jedyną metodą stosowaną na sieci PKP, która pozwala na okresową kontrolę temperatury neutralnej. W artykule przedstawione zostanie nowe urządzenie i metoda pomiaru przemieszczeń punktów bazowych w stosunku do punktów stałych w aspekcie współczesnych technologii prowadzenia pomiarów przemieszczeń.
EN
Local longitudinal displacement of the rails may disturb the stability of the neutral temperature in the contactless rails. The measurement of displacements of the base points marked on rail in relation to fixed points is currently the only one method used on the PKP network, which allows for periodic control of the neutral temperature. A new device and a method for measuring displacements of base points in relation to fixed points in the aspect of modern technologies for conducting displacement measurements have been presented in the paper.
6
Content available remote Wybrane metody pomiaru sił podłużnych w szynach toru bezstykowego
PL
Wysokie temperatury w porze letniej mają wpływ na znaczny wzrost sił ściskających w szynach kolejowych. Znaczne naprężenia podłużne w szynach wywołane zwiększoną temperaturą oraz obciążenia dynamiczne od taboru kolejowego mogą osiągnąć wartości, przy których pokonane są opory poprzeczne rusztu toru bezstykowego. Skutkiem pokonania oporu poprzecznego toru bezstykowego jest zjawisko wyboczenia. Wyboczenie toru ze względu na nagły charakter stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Artykuł przedstawia różne metody pomiaru sił podłużnych w tokach szynowych toru bezstykowego, w tym sposób wykonywania pomiaru tych sił przy użyciu ekstensometru produkcji polskiej. Wykorzystanie tego urządzenia do pomiarów sił podłużnych zostało przyjęte jako optymalne ze względu na łatwość montażu, dokładność pomiaru oraz możliwość wykonywania pomiarów bez konieczności przerw w ruchu pociągów. W podsumowaniu oceniono przydatność metody pomiarowej przy użyciu ekstensometru oraz jej znaczenie w toku dalszych badań.
EN
High temperatures in the summer season lead to significant increase in compressive forces in railway rails. Significant stresses in rails caused by an increased temperature and dynamic loads from the rolling stock can reach values that can overcame the lateral resistance of the continuous welded rail (CWR) track. The result of overcoming the lateral resistance of the CWR track is the buckling phenomenon. The buckling of the track is a threat to railway traffic safety due to its sudden nature. The article presents various methods for measuring longitudinal forces in the CWR track, including the method using the Polish production extensometer. The use of this device for measurements of longitudinal forces has been accepted as optimal due to the ease of assembly, measurement accuracy and the ability to perform measurements without the need to stop trains. In the summary, the usefulness of the measurement method using the extensometer and its significance in the course of further research are evaluated.
PL
W artykule scharakteryzowano konstrukcję toru bezstykowego oraz wyjaśniono zjawisko powstawania naprężeń termicznych. Pękanie szyn kolejowych w okresach niskich temperatur, związane również z występowaniem defektów szyn, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu i wymaga prawidłowej diagnostyki stanu toru, oraz stosowania właściwej technologii napraw pękniętych szyn.
EN
The article characterizes the construction of a contactless track and explains the phenomenon of thermal stress formation. The breakage of railway rails during periods of low temperatures, also related to the occurrence of rail defects, poses a threat to traffic safety and requires proper diagnostics of the track condition, as well as the use of correct repair technology for broken rails.
PL
Podczas eksploatacji bezstykowego toru kolejowego dochodzi do powstawania osiowych przemieszczeń podłużnych na jego długości. Koincydencja wielu czynników prowadzi do powstawania niekorzystnych mikroprzemieszczeń szyn, które mogą przybrać formę przemieszczeń w postaci np. pełzania czy poślizgu toru na współpracującym podłożu (po przekroczeniu przemieszczeń określonych jako graniczne). W pracy przedstawiono analizę następujących czynników powodujących przemieszczenia podłużne toru kolejowego: – różne działanie temperatury (insolacja szyny), – zmienną, podczas eksploatacji, aktualną temperaturę neutralną, – różną temperaturę przytwierdzenia szyny do podkładów podczas jego budowy, – nierównomierny rozkład temperatury na długości toru kolejowego, – działanie poziomych sił wymuszających (np. hamowanie pociągów). Powstające podczas eksploatacji czynniki wymuszające, wywołują lokalne, strefowe przemieszczenia poziome przekrojów poprzecznych szyny (szczególnie niekorzystne w strefie centralnej bezstykowego toru kolejowego). Przemieszczenia osiowe toru powodują reakcję poziomą podłoża w takim stopniu, na jaki pozwala wartość powstającego przemieszczenia (rys. 1, 2 i 5. W pracy zawarto również przykłady obliczeniowe, wykresy i tabele obrazujące wpływ analizowanych parametrów na otrzymywane przemieszczenia podłużne bezstykowego toru kolejowego.
XX
During a railway jointless track operating come to arising the axial longitudinal displacements on its length. Coincidence of many factors leads to arising the unfavourable micro-displacements of rails, which can take a form of displacements in shape e.g. creep or track slip on cooperating subgrade (after overflow the limiting displacements). In the paper is shown an analysis of following factors causing a CWR track’s longitudinal displacements: a different rail heating (rail insolation), a variable, during operating, actual neutral temperature of rail, a different temperature of final rail fastening to sleeper during its building, a non-uniform temperature distribution on the railway track’s length, an action of longitudinal forcing force (e.g. train braking). Arising during railway track operating the forcing factors causing the local, zonal the longitudinal displacements of rail cross-sections (particularly unfavourable in confined zone of jointless track). Axial displacements of track induce a longitudinal reaction of roadbed in such a degree on which a arising displacements allow (figs. 1, 2, 5). In paper also the computational examples, diagrams and tables reflecting influence of analyzed parameters on obtained a CWR track’s longitudinal displacements on its length are enclosed.
9
Content available remote Analiza pracy toru bezstykowego pod obciążeniem termicznym
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne pracy toru bezstykowego oraz dokonano analizy jego zachowania pod obciążeniem termicznym, na podstawie wyników badań prowadzonych na eksploatowanym torze linii 271 Wrocław – Poznań. Wykorzystując układ pomiarowy złożony z czterech czujników odkształceń Geokon 4000 wraz z wbudowanym termistorem oraz rejestrator GEOKON 8002-16-1 dokonano bezpośrednich, ciągłych pomiarów odkształceń toru bezstykowego w wyniku oddziaływania sił podłużnych, a także obciążeń termicznych w szynie w określonym przedziale czasu. Zaprezentowano wyniki badań, w tym pomierzone wartości odkształceń termicznych szyny wraz z jej temperaturą w wybranym okresie. Stwierdzono występowanie lokalnych, krótkotrwałych zaburzeń w liniowym charakterze zmian naprężeń oraz odkształceń w zależności od obciążenia termicznego, które mogą wynikać z dokładności pomiarów i z nierównomiernego rozkładu naprężeń termicznych na długości toru bezstykowego. Ponadto zarejestrowano charakter przebiegu zmiany temperatury szyny w czasie, co jest istotne z punktu widzenia diagnostyki i utrzymania toru bezstykowego. Pomierzona minimalna wartość temperatury szyny wynosiła (07.01.2017 r. o godz. 02:25) –16,0 °C.
EN
In this article the basic theory of the Continuously Welded Rail (CWR) track is presented. Moreover authors conducted the analysis of CWR track behaviour under thermal load on the basis of experimental tests in the operated line No 271 Wroclaw – Poznan, section Czempin - Mosina, in the vicinity of Druzyna Poznanska. Direct real-time measurements of thermal longitudinal strains in the rail and the temperature of the rail were done using The Geokon Model 4000 Vibrating Wire Strain Gage and Geokon Model LC2x16 Datalogger. The results of experimental tests in selected time period are presented. The results confirms that the change of the thermal stresses of the rail is proportional to the temperature change. The same relation is being noticed between the change of the thermal strain of the rail and the temperature change. However some local disturbances in this relation are observed, which could be caused by the accuracy of the experimental instruments or by the varied distribution of thermal stresses along the track. Moreover the change of the rail temperature in relation of time is being registered, which is crucial information in railway track maintenance process. The lowest observed value of the temperature during wintertime is –16,0 °C (07.01.2016 r. 02:25).
PL
Przedmiotem pracy jest zagadnienie związane z wpływem lokalnie wywołanego odkształcenia na statyczną pracę szyny bezstykowego toru kolejowego w płaszczyźnie pionowej. Poddano analizie zamierzoną nierówność w bezstykowym torze kolejowym (symulującą powstającą nierówność podczas jego eksploatacji). Przeprowadzono badania terenowe w rzeczywistym torze kolejowym, w którym wywoływano jego zamierzone odkształcenie. Stwierdzono, że zaproponowana autorska metoda wywoływania odkształceń w torze pozwala na generowanie nierówności o znanych początkowych parametrach – długości i strzałce nierówności. Zwrócono uwagę na znaczącą zmianę warunków pracy szyny eksploatowanego toru wskutek przede wszystkim powstających w nim nierówności. Formujące się nierówności powodują różny kontakt podkładu z warstwą podsypki. Sztywność toru w stanie nieobciążonym (bez nacisków od pojazdów) powoduje, że podkłady w różnym stopniu opierają się na podsypce. W najbardziej niekorzystnym przypadku może wystąpić zupełny brak kontaktu podkładu z podsypką – np. efekt wiszącego podkładu/podkładów. Zmieniający się sposób podparcia toru można opisać dopiero w torze obciążonym po przyłożeniu nacisku (pochodzącego na przykład od kolejnych osi lokomotywy). W pracy szczególny nacisk położono na unaocznienie wpływu poszczególnych czynników na pracę szyny bezstykowego toru kolejowego, zamieszczając w artykule odpowiednie rysunki i wykresy otrzymane z przeprowadzonych badań i obliczeń.
EN
The object of paper is problem of influence of local simulated unevenness on rail static work in vertical plane. An analysis of planned unevenness in jointless track (simulating an unevenness arising during its operating) is inserted. The terrain researches in real railway track with planned unevenness are carried out. These researches allow to state, that the author’s method to generated local unevenness with initial parameters (length and sag) is useful in real track. A special accent is paid on significant change of conditions work of operated rail due to arising in it’s the unevenness. Growing unevenness causes a various contact between sleeper and ballast layer. The track stiffness causes in unloaded state (without loads from vehicle), that sleepers in various state support on ballast. In most unfavourable case can appear a contact loss between sleeper and ballast – e.g. effect “hanging sleeper/sleepers”. Changing the way of track support can be described only in loaded track after imposing a wheel load (e.g. from successive locomotive axles). In the paper a special accent is laid on visualization the influence of selected factors on work of CWR track rail, giving in many places in the paper the proper figures and graphs carried out from making site researches and calculations.
PL
W referacie scharakteryzowano złożony stan naprężeń (sił podłużnych) w szynach eksploatowanego toru bezstykowego. Głównym źródłem naprężeń są zmiany temperatury szyn, współdziałanie pojazdu z torem oraz naprężenia własne będące efektem procesu produkcji. Znajomość rozkładu naprężeń w szynach ma istotne znaczenie dla oceny bezpieczeństwa eksploatowanego toru bezstykowego oraz zrozumienia rozwoju defektów szyn. Omówiono również metody pomiaru naprężeń (sił podłużnych) w szynach.
EN
In the paper the variability of stresses (and corresponding longitudinal forces) observed in continuous welded rail (CWR) during service were described. The main sources of stresses are rail temperature changes, train/track interaction and residual stresses resulted from the manufacturing process. A knowledge of stress distribution in rails is very important for CWR track safety assessment in service and essential for understanding the rail defects development. The different methods of stress (longitudinal forces) measurements in rails were also presented.
PL
W pracy poddano statycznej analizie wybrane imperfekcje podłoża szynowego powodujące dodatkowe ugięcia szyny bezstykowego toru kolejowego. Do takich imperfekcji zaliczono następujące czynniki: brak kontaktu toru kolejowego z podłożem, nacisk koła na lokalnej nierówności podłoża, przejazd koła taboru w obrębie styku szyn, zmiana sztywności podparcia mająca wpływ na ugięcia szyny bezstykowego toru kolejowego. Zwrócono również uwagę, że źródłem niekorzystnych, dodatkowych ugięć są inne czynniki, np. praca bezstykowego toru kolejowego spoczywającego na lokalnych nierównościach podłoża czy charakter współpracy koła z szyną. Przeprowadzona analiza wskazała na znaczenie niekorzystnego wpływu wybranych czynników na pracę bezstykowego toru kolejowego (np. zwiększenie długości braku kontaktu toru z podłożem czy powstające dodatkowe ugięcia szyny toru kolejowego). W pracy zwrócono uwagę, że takie imperfekcje, oprócz obliczonych dodatkowych ugięć, powodują m. in. zaburzenia ruchu postępowego taboru kolejowego. W pracy szczególny nacisk położono na unaocznienie wpływu poszczególnych czynników na pracę szyny bezstykowego toru kolejowego, poprzez zamieszczenie w artykule odpowiednie zdjęcia, rysunki i wykresy otrzymane z przeprowadzonych obliczeń. W pracy podano odwołania do odpowiednich publikacji, w których w sposób wyczerpujący zawarto tok teoretycznej analizy rozważanych zagadnień.
EN
In the paper the chosen imperfections of railway subgrade causing on additional rail deflections in jointless tracks were analyzed. For such imperfections the following problems were selected: contact loss between track and roadbed, wheel load on local subgrade unevenness, wheel motion in the neighborhood of rail joint, change of support stiffness on rail deflection of CWR track. Also an attention was paid on sources of additional unfavorable deflections are others factors, e.g. a work of jointless track resting on local roadbed unevenness or a character of interaction between wheel and rail. The presented static analysis has shown the meaning of unfavorable influence of selected factors on CWR track work (e.g. length increase of contact loss between track and subgrade or the arising additional deflections of rail). In the paper a special attention was paid that such imperfections, apart from obtained additional deflections, cause among other things a disturbance of translational motion of rolling stock due to arising imperfections. In the paper a special accent was laid on visualization the influence of selected factors on work of CWR track rail, giving in many places in the paper the proper photos, figures and diagrams from obtained calculations. In the paper were given the proper publications, in which in the comprehensive way the complete procedures of theoretical analysis of considered problems are shown.
PL
W artykule przedstawiono analityczny model obliczeniowy nawierzchni kolejowej. Model ten służy do określenia stateczności toru kolejowego uwzględniając parametry geometryczne oraz mechaniczne nawierzchni. Opisany model pozwala na ocenę wpływu parametrów toru (rodzaju zastosowanego podkładu, szyny, przytwierdzenia, podsypki) oraz promienia łuku kołowego na temperaturę krytyczną. Scharakteryzowano zagadnienie oporu poprzecznego rusztu torowego oraz czynników, mających bezpośredni wpływ na stateczność toru bezstykowego. Przedstawiona została idea bezpieczeństwa eksploatacji toru bezstykowego. Pokazano przykładowe wyniki obliczeń temperatury krytycznej dla różnych konstrukcji nawierzchni.
EN
The article presents an analytical calculation model of railway structure. This model is used to determine the stability of the railway track taking into account the geometrical and mechanical parameters of truck structure. This model allows the assessment of the impact of the track parameters (the type of sleeper, rails, fastenings, ballast) and the radius of the arc on the critical temperature. The issue of cross-resistance of the track grate and the factors that have a direct impact on the stability of contactless track have been characterised. The idea of the safety exploitation of contactless track have been presented. The exemplary calculation results of critical temperature for the different constructions of track structure have been shown.
PL
Stabilności temperatury neutralnej w szynach toru bezstykowego na sieci PKP do chwili obecnej kontroluje się na podstawie pomiarów przemieszczeń oznaczonych na szynie punktów bazowych, względem ustalonego przekroju kontrolnego. W artykule przedstawiony zostanie nowy sposób i urządzenie do pomiaru przemieszczeń punktów bazowych w stosunku do punktów stałych.
EN
Stability of neutral temperature at contactless rail track of PKP network, up to now, is monitored based on the measurement of displacements of basis points marked on a rail relative to the fixed control section. A new method and an apparatus for measuring the displacement of basis points relative to the fixed points has been presented in the paper.
PL
W artykule przeanalizowano wybrane imperfekcje podłoża szynowego powodujące dodatkowe ugięcia szyny bezstykowego toru kolejowego. Do takich imperfekcji zaliczono następujące zagadnienia: praca bezstykowego toru kolejowego spoczywającego na lokalnych nierównościach podłoża, brak kontaktu toru kolejowego z podłożem, wpływ zmiennej siły ściskającej na długości toru kolejowego, zmiana sztywności podparcia na ugięcia szyny bezstykowego toru kolejowego. Przeprowadzona statyczna analiza wskazała na znaczenie niekorzystnego wpływu wybranych czynników na pracę bezstykowego toru kolejowego (np. wzrost długości braku kontaktu toru z podło¬żem czy powstające dodatkowe ugięcia szyny toru kolejowego). Zwrócono uwagę, że takie imperfekcje, oprócz obliczonych dodatkowych ugięć i naprężeń, powodują m. in. zaburzenia ruchu postępowego taboru kolejowego wskutek powstających imperfekcji. W pracy szczególny nacisk położono na unaocznienie wpływu poszczególnych czynników na pracę szyny bezstykowego toru kolejowego, podając w wielu miejscach w pracy, odpowiednie publikacje, w których w sposób wyczerpujący zawarty jest pełny tok teoretycznej analizy rozważanych zagadnień.
EN
In the paper the chosen imperfections of railway subgrade causing on additional rail deflections in jointless tracks were analyzed. For such imperfections the following problems were selected: CWR track work resting on local subgrade unevenness, contact loss between track and roadbed, influence of variable compressive force on the length of jointless track, change of support stiffness on rail deflection of CWR track. The presented static analysis has shown the meaning of unfavorable influence of selected factors on CWR track work(e.g. length increase of contact loss between track and subgrade or arising an additional deflections and stresses). A special attention was paid that such imperfections, apart from obtained additional deflections and stresses, cause among other things a disturbance of translational motion of rolling stock due to arising imperfections. In the paper a special accent was laid on visualization the influence of selected factors on work of CWR track rail, giving in many places in the paper the proper publications, in which in the comprehensive way the complete procedures of theoretical analysis of considered problems are shown.
16
Content available remote Tor bezstykowy – zagrożenia, diagnostyka, utrzymanie
PL
Ocena ryzyka w procesie eksploatacji nawierzchni kolejowej wymaga uwzględnienia zagrożeń związanych z nieprawidłowym utrzymaniem toru bezstykowego, miejscowym występowaniem niejednorodności konstrukcyjnej toru i jego pełzaniem. Może to doprowadzić do odkształcenia, a nawet wyboczenia toru. Możliwości oceny naprężeń w szynach toru bezstykowego są zazwyczaj ograniczone do pomiaru ekstensometrami. Pomiary wykonane miernikiem ultradźwiękowym wskazują na dużą zmienność naprężeń podczas robót wymiany nawierzchni. Celowe jest opracowanie systemu ciągłego monitorowania stanu toru bezstykowego.
EN
The risk assessment in permanent way operation require the estimation of some hazards related to improper CWR track maintenance, local occurrence of track structure heterogeneity or creeping of the rails. They can cause track deformations and even lead to track buckling. Possibilities of stress assessment in CWR rails are usually limited to the measurement with extensometers or ultrasonicmeters. The measurements with use of ultrasonicmeter have shown large stress variability in rails during track maintenance operations. Developing of CWR track control system monitoring its condition should be very useful.
PL
W artykule autorzy dokonali porównania różnych typów konstrukcji nawierzchni kolejowej w łuku o małym promieniu, w celu doboru najlepszego rozwiązania zarówno pod względem finansowym jak i utrzymaniowym. W pracy przedstawiono także koncepcję dwóch innowacyjnych rozwiązań konstrukcji nawierzchni kolejowej z zastosowaniem podkładów stalowych typu V, oraz podkładów strunobetonowych typu V, które stanowią udoskonalenie dotychczas stosowanych rozwiązań.
EN
In this paper, different types of railway track for sharp curves have been compared in order to choose the best solution. Track structures have been compared with regard to financial and economic aspects. The paper presents also the concept of two innovative design solutions of track structure, i.e. steel sleepers of type V and concrete sleepers of type V, which are an essential improvement of existing constructions.
PL
Podczas eksploatacji bezstykowego toru kolejowego ulega zmianie sposób współpracy nawierzchni z podłożem. Zmiana tego charakteru wynika głównie ze zmiennej odkształcalności podłoża gruntowego, zużywania się poszczególnych elementów nawierzchni kolejowej czy powstawania nierówności zarówno w torze jak i w samej szynie. W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia takiej zmieniającej się współpracy nawierzchni z podłożem podczas eksploatacji bezstykowego toru kolejowego. W szczególności omówiono następujące czynniki: - zmiana podatności podłoża w ciągu roku, - niejednorodność podłoża po długości toru, - lokalne nierówności w torze i w szynie, - zmniejszenie efektywności przyczepności koła na odkształconym torze, - zużycie pionowe, boczne i faliste szyn. Wymienione czynniki powodują niekorzystny wzrost naprężeń w poszczególnych współpracujących ze sobą elementach nawierzchni kolejowej oraz ich postępującą degradację. W pracy zawarto zespół wzrostu naprężeń, szczególnie widoczny w eksploatowanej szynie toru kolejowego.
EN
During a CWR track operation changes a way of interaction between track structure and subgrade. This change mainly follows from variable elasticity of roadbed, damage of particular track structure elements of formation of unevenness as well in track and rail. In the paper the chosen problems of such variable interaction of track structure with subgrade during operation of CWR track are shown. Particularly the following factors are discussed: - a change of subgrade elasticity within a year, - a non-homogeneity of subgrade along the track, - a local unevenness in track and in rail, - an adhesion effectiveness reduction of wheel on deformed railway track, - a vertical and side wear of rail and rail corrugation. The factors specified above cause an unfavourable growth of stresses in particular cooperated elements of track structure and theirs following degradation. In the paper a complex of stress growth, specially clearly seen in operated rail of railway track is enclosed.
PL
W artykule opisano prowadzone przez kilkadziesiąt lat poszukiwania metody pomiarowej do wyznaczania wartości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego. Badania te podzielono na kilka grup charakteryzujących się własną specyfiką. Oddzielnie potraktowano rozwiązania, które osiągnęły etap wdrożeniowy. Przedstawiono koncepcję nowej metody pomiarowej, wykorzystującej charakterystykę dynamiczną nawierzchni kolejowej oraz symulację procesu regulacji geometrycznej toru.
EN
In this paper, conducted over the last several years searching of measurement methods for determining the longitudinal forces in the rails of continuous welded tracks is discussed. The presented research studies were divided into several groups according their own specifics. The technical solutions that reached implementation stage have been treated separately. Finally, an idea of a new method which uses both dynamic characteristics of the superstructure and the simulation of the alignment process was described.
PL
Nowoczesny tor bezstykowy to połączone ze sobą trwale i nierozłącznie dowolne ilości szyn. Droga kolejowa ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Uzyskanie bezstykowych złączy szynowych stało się możliwe dzięki zastosowaniu spawalniczych metod łączenia szyn, a zwłaszcza zgrzewania elektrycznego i spawania termitowego, a w szczególnych przypadkach spawania elektrodą otuloną. Każda z tych metod jest stosowana w zależności od warunków, w jakich zachodzi łączenie szyn. Niezawodność złącza jest nieodzownym warunkiem bezpieczeństwa jazdy.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.