Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 162

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  topografia powierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
A new interpretation and a quantitative description of abrasive wear of solids are proposed in this paper. The well-known J.F. Archard’s dependence, commonly applied by tribologists to describe volume of a worn material as a function of real contact surface between bodies, serves as the starting point for the discussion. The dependence characterises adhesive wear whose intensity is restricted to certain energy-conditioned values. However, greater wear intensities can be observed in abrasive wear. The quantity of energy required to separate a unit of volume (mass) of a rubbing material is also lower in the case of abrasion than of adhesive wear. It is claimed, therefore, that the principle of straight proportionality between volumetric wear and real contact surface of bodies cannot be used to characterise the wear mechanism. The process of detachment of a worn particle in the form of a chip is related to a certain volume, while the density of the flux of removed material is related to an apparent machined surface, which is in a specific relation to the nominal contact surface of rubbing solids. The proposed new physical model and the analytical description of metals’ abrasive wear are illustrated quantitatively with results of the author’s experiments.
PL
W pracy zaproponowano nowy sposób interpretacji i ilościowego opisu zużywania ściernego ciał stałych. Za punkt wyjścia do rozważań przyjęto powszechnie znaną i stosowaną w tribologii zależność analityczną J.F. Archarda opisującą objętość zużytego materiału jako funkcję powierzchni rzeczywistej styku ciał. Zależność ta charakteryzuje zużywanie adhezyjne, którego intensywność jest ograniczona do pewnych wartości uwarunkowanych energetycznie. Podczas zużywania ściernego obserwuje się jednak większe intensywności zużywania. Również ilość energii potrzebna do oddzielenia jednostki objętości (masy) trącego się materiału jest mniejsza w przypadku zużywania ściernego niż – adhezyjnego. Dlatego w niniejszej pracy stwierdzono, że zasada prostej proporcjonalności zużycia objętościowego do powierzchni rzeczywistej styku ciał nie może być utrzymana dla scharakteryzowania mechanizmu ścierania. Proces oddzielania się cząstki zużycia w postaci wiórka odniesiono do pewnej objętości, a gęstość strumienia masy usuwanego materiału – do umownej powierzchni skrawania, pozostającej w określonym związku z powierzchnią nominalną styku trących się ciał. Zaproponowany nowy model fizyczny i analityczny opis zużywania ściernego metali zostały zilustrowane ilościowo na przykładzie wyników eksperymentalnych badań własnych.
EN
Changes in the surface topography of polymeric materials can be analyzed to find the correspondence between observed surface features and specific external factors that might also influence physical and functional properties of the investigated material. In this work, atomic force microscopy (AFM) measurements were carried out to investigate the thermal changes in the surface topography as well as in the inner structure of the low density polyethylene (LDPE) samples subjected to 10 recirculations (rLDPE). For better assessment, fractal analysis and AFM results were additionally compared to DSC tests results.
PL
Analiza zmian topografii powierzchni materiałów polimerowych pozwala wyznaczyć zależności między obserwowanymi cechami powierzchni a określonymi czynnikami zewnętrznymi, które mogą wpływać na właściwości fizyczne i funkcjonalne badanego materiału. W niniejszej pracy metodą mikroskopii sił atomowych (AFM) oceniano zmiany termiczne topografii powierzchni, a także wewnętrznej struktury próbek polietylenu małej gęstości (LDPE) poddanych 10-krotnej recyrkulacji (rLDPE). Wyniki AFM i analizy fraktalnej porównywano z wynikami badań metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC).
EN
The shaping of the functional properties of the surface of an object in a technological process plays a key role in the later operation of this object. The paper presents the results of the tests performed on the surface topography of objects made of a selected hard-to-machine material, i.e., titanium alloy. Two measuring devices were used in the research, an interference microscope, and a scanning electron microscope, which enabled the comprehensive (non-parametric and parametric) description of surface topography obtained for three different finishing parameters. It was noted that, in addition to material properties, in the evaluation of the functional properties of a surface, it is important to carry out not only the qualitative, but also quantitative analysis of the machined surface topography.
PL
Kształtowanie właściwości funkcjonalnych powierzchni przedmiotu w procesie technologicznym odgrywa kluczową rolę w późniejszym procesie eksploatacji tego przedmiotu. W pracy przedstawiono wyniki ba¬dań topografii powierzchni przedmiotów wykonanych z wybranego materiału trudnoskrawalnego – stopu tytanu. W badaniach wykorzystano dwa urządzenia pomiarowe – mikroskop interferencyjny i skaningowy mikroskop elektronowy, co pozwoliło na kompleksowy (nieparametryczny i parametryczny) opis topografii powierzchni obrobionej otrzymanej dla trzech zabiegów ściernej obróbki wykończeniowej. Zauważono, że poza własnościami materiałowymi, w ocenie właściwości funkcjonalnych powierzchni istotna jest analiza topografii powierzchni obrobionej zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.
EN
Surface topography assessments with valley exploration are of great importance. Two-process surfaces are often proposed for many combustion engines. One of the errors committed in surface topography measurements and analysis are those that occur during data processing. In this paper, improper areal form removal was taken into consideration for plateau-honed cylindrical surfaces with additionally burnished oil pockets. Usually, the reference plane is established by application of: fitting algorithms (e.g. cylindrical shape), polynomials, filters and other procedures. In many cases, the influence of the reference plane was not fully recognized during valley depth consideration. Moreover, the influence of areal form removal with edge-to-dimple and valley‑to-dimple distances was not precisely defined. In this research, commonly used algorithms for form separation in surface topography analysis were proposed for the applications being considered. The digital filter bandwidth was also specified for valley depth analysis. The distortion of edge‑located oil pockets was specified. It was assumed that application of robust techniques does not necessarily provide the desired results.
5
Content available Morphological filtration of two-process profiles
EN
Applications of morphological filters for two-process profiles were analysed. Dilation, closing and alternating sequential (closing + opening) filters were used with a circle (disk) as a structuring element. An original method of a disk radius selection was elaborated for two-process profiles. This procedure was applied for many simulated and measured profiles. Behaviors of morphological filters were compared with those of double Gaussian (Rk) filter. Robust filter was also taken into consideration. In calculation, TalyMap software was used. The proposed procedure was found to be very useful. It was developed for 2D profiles but it can be easily extended for an areal (3D) surface topography filtering. From among morphological filters, the alternate sequential filter is suggested.
EN
Fretting tests were performed using an Optimol SRV5 tribotester in a ball-on-flat scheme. Balls from 100Cr6 steel of 60 HRC hardness and diameters of 10 mm co-acted with discs from 42CrMo4 steel of 47 HRC hardness under dry gross fretting conditions. Tests were performed at 30°C and 25–35% relative humidity, and the number of cycles was 18000. During each test, the normal load was kept constant. Six sets of experiments were conducted. Discs had different surface textures as the result of machining. It was found that the lowest coefficients of friction were obtained for anisotropic surfaces when ball movements were perpendicular to main disc texture directions.
PL
W badaniach zastosowano tester tribologiczny Optimol SRV5. Kulka ze stali 100Cr6 o twardości 60 HRC kontaktowała się z tarczą o średnicy 10 mm wykonaną ze stali 42CrMo4 o twardości 47 HRC w warunkach frettingu. Temperatura wynosiła 30°C, wilgotność względna 25–35% przy liczbie cykli równej 18000. Tarcze charakteryzowały się zróżnicowaną strukturą geometryczną powierzchni uzyskaną w wyniku obróbki. Najmniejsze współczynniki tarcia osiągnięto, kiedy ruch kulki odbywał się prostopadle do głównego kierunku ukształtowania powierzchni tarczy.
7
PL
Przeprowadzono badania wpływu błędu kwantyzacji na wartości parametrów stereometrii powierzchni. Wykonano pomiary struktury geometrycznej powierzchni z wykorzystaniem profilometru optycznego o rozdzielczości pionowej 0,01 nm. Przedmiotem badań było 20 powierzchni izotropowych i anizotropowych, jedno- i dwuprocesowych, losowych i okresowych. Rozdzielczość pionową zmieniano z zastosowaniem programu TalyMap. Przeanalizowano szczegółowo tendencje zmian parametrów stereometrii trzech powierzchni, wywołane błędami kwantyzacji. Wyodrębniono parametry najbardziej i najmniej wrażliwe na błędy.
EN
The effect of the quantization error on values of surface topography parameters was examined. Surface topography was measured using an optical profilometer of 0.01 nm vertical resolution. Twenty isotropic and anisotropic, one- and two-process, random and deterministic surfaces were objects of investigations. The vertical resolution was changed using TalyMap software. Tendencies of changes of three surfaces due to quantization errors were analyzed in details. Parameters of the highest and the smallest sensitivity on errors were selected.
PL
Przedstawiono wyniki analizy topografii powierzchni wybranych stali narzędziowych, przeznaczonych do obróbki plastycznej na zimno, po sekwencyjnym procesie toczenia na twardo i nagniatania ślizgowego końcówką z kompozytu diamentowego z 10-proc. dodatkiem TiB2. Obróbkę cieplną badanych gatunków stali przeprowadzono w piecu próżniowym. Uzyskano odpowiednio twardość: 55 ± 1 HRC (Sverker 21), 59 ± 1 HRC (Vanadis 6), 64 ± 1 HRC (Vanadis 8), 67 ± 1 HRC (Vanadis 60) oraz 62 ± 1 HRC (Vancron 40). Ukształtowane powierzchnie analizowano pod kątem stereometrycznych cech charakteryzujących warstwę wierzchnią (WW). Wyniki dowodzą, że zastosowanie obróbki sekwencyjnej, łączącej operacje kształtowania ubytkowego i bezubytkowego, pozwala na uzyskanie struktury geometrycznej powierzchni (SGP) charakteryzującej się niskimi wartościami parametru Sa oraz korzystnym kształtem krzywej udziału materiałowego.
EN
Results of the topography analysis of selected tool steels for cold working after a sequential process of turning and slide burnishing using a diamond composite end tip with a 10% TiB2 addition are presented. Heat treatment of investigated steel grades were carried out in a vacuum furnace to achieve following hardness: 55 ± 1 HRC (Sverker 21), 59 ± 1 HRC (Vanadis 6), 64 ± 1 HRC (Vanadis 8), 67 ± 1 HRC (Vanadis 60) and 62 ± 1 HRC (Vancron 40). Formed surfaces were analyzed for stereometric features characterizing the surface layer (SL). The results prove that the use of sequential treatment combining removal and non-removal operations allows to obtain a surface geometrical structure (SGS) characterized by low values of the Sa parameter and a favorable shape of the material ratio curve.
PL
Przedstawiono zakres i wiarygodność pomiarów wykonywanych w akredytowanym laboratorium w Sekcji Pomiarów Długości i Kąta w Zakładzie Metrologii Wielkości Geometrycznych IZTW. Badania i pomiary przeprowadza się w bardzo szerokim zakresie związanym z analizą struktury geometrycznej powierzchni i dokładności wymiarowo-kształtowej oraz kontrolą jakości wyrobów. Scharakteryzowano możliwości wyposażenia i oprogramowania znajdującego się w laboratorium.
EN
The scope and the reliability of measurements performed in the accredited laboratory in the Section of Length and Angle Measurements in Department of Geometrical Quantities Metrology of the IAMT were presented. The scope of services include the performance of tests and measurements in a very wide range related to surface texture analysis, research tests of dimensional and shape accuracy and product quality control. The capabilities of equipment and software available in the laboratory were characterized.
PL
Ocena potencjału obróbkowego ściernic po procesie kondycjonowania, podczas ich eksploatacji oraz po zakończonych cyklach szlifowania jest ważnym i złożonym problemem. W artykule przedstawiono metodykę oceny topografii ściernic z zastosowaniem nowego wskaźnika zależnego od wysokości i ostrości wierzchołków ziaren ściernych, który umożliwia określanie potencjału obróbkowego badanej ściernicy. Analizy efektywności oceny z zastosowaniem opracowanego wskaźnika oraz innych parametrów przeprowadzono dla trzech różnych ściernic po procesie kondycjonowania oraz po 30 minutach procesu szlifowania. Wykazano, że opracowany wskaźnik integruje wpływ wysokości i ostrości naroży, a analiza jego wartości w odniesieniu do poszczególnych punktów ocenianej powierzchni pozwala określać postać zużycia oraz wnioskować o potencjale obróbkowym narzędzia.
EN
Estimation of the machining capacity of grinding wheels after the conditioning process, during their operation and after the grinding process is an important and complex problem. The article presents a methodology for the evaluation of wheel topography using a new height indicator and sharpness of abrasive grains, which enables determination of the machining potential of the wheel to be tested. Analysis of the developed parameter was carried for three different grinding wheels and for two different state after the conditioning process and after 30 minutes of grinding.
EN
The term optical profilometry is used in relation to a group of methods used in a rapid, non-destructive, and non-contact assessment of surface topography. Those methods play a significant role in the area of a modern advanced laboratory and industrial 3D measurements. With the development of profilometric methods, a large progress in the construction of optical profilometric instruments and measuring sensors used in them, including confocal sensors based on the chromatic light aberration phenomenon (CLA) has been observed for several years. The paper shows that the Talysurf CLI 2000 multisensory optical profilometer equipped with a CLA sensor can be used in high-accuracy 3D measurements of the uncirculated and circulated coins. The assessment of such type objects characterized by a high variability of altitude can be extremely helpful in analyzing the actual metrological properties of measuring equipment used in their measurements.
EN
The paper presents research results on the degradation of scintillators made out of thermoplastic composite materials based on polystyrene (PS). The samples were machined with the tools made out of three different material types: refractory alloys, synthetic diamonds, and diamonds mined from the Earth. The investigations enabled us to establish relations between the polystyrene scintillators’ machining conditions and the final roughness of their surface, as well as the impact of the surface quality on their optical stability. It was found that optimal feed of the preliminary machining was no more than 0.1 mm/tooth, and, for profiling or finishing milling, the rate was ca. 0.02 to 0.04 mm/tooth. Both an increase and decrease of the finishing milling parameters worsened the quality of the surface. It was proved that the optical elements can keep unchanged their characteristics during exploitation as long as 10 years if certain machining conditions are kept. The result can be attributed to high surface integrity in terms of surface microcracks, edge micro-damages, and inner stresses.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad degradacją materiału scyntylatorów wykonanych z termoplastycznych kompozytów na bazie polistyrenu (PS). Badane próbki obrabiano narzędziami z różnych materiałów: ze stopów trudnotopliwych, z diamentów sztucznych oraz z diamentów naturalnych. Na podstawie wyników ustalono zależności pomiędzy warunkami obróbki scyntylatorów polistyrenowych a wynikową topografią powierzchni, a następnie pomiędzy jakością powierzchni a stabilnością optyczną scyntylatorów. Ustalono, że optymalny posów dla obróbki zgrubnej wynosił nie więcej niż 0,1 mm/ostrze, zaś dla dokładnej i wykańczającej ok. 0,02÷0,04 mm/ostrze. Zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie tych wielkości pogarszało jakość powierzchni. Stwierdzono, że zachowanie określonych parametrów obróbki powoduje, iż elementy optyczne mogą zachowywać swoje właściwości eksploatacyjne nawet do 10 lat, prawdopodobnie ze względu na uzyskany wysoki stopień integracji powierzchni i minimalizację mikropęknięć, mikrouszkodzeń krawędzi oraz naprężeń wewnętrznych.
EN
In this paper the influence of oil pockets location on extraction of surface topography features was taken into account. Plateau-honed cylinder liners with additionally added dimples were taken in consideration. The effect of dimples location on the application of various procedures (cylinder fitting procedure, polynomial approximation) for areal form removal was taken into account. It was noticed that application of 3rd (or greater) degree of the polynomials can caused false estimation of reference plane; extraction of surface topography features by polynomial approximation cannot provide good results when the distance between dimples is too small. For two-process surfaces (plateau-honed cylindrical elements containing wide and deep valleys) the digital filtering was proposed. Application of robust techniques (robust Gaussian regression filter) allowed for areal form removal improvement. However, some of the wide dimples were distorted when the dimple-to-edge distance was too small (smaller than filter bandwidth value).
EN
The paper presents the research results of roughness and surface topography of the C45 non-alloy steel after centrifugal burnishing and perpendicular peening. The assessment of the geometric structure of the tested steel surface included the parameters: amplitude: Ra, horizontal: RSm, height: Rz, Rp and Rv, and Abbott-Firestone curve: Rpk, Rk and Rvk. Perpendicular shot peening was performed on a special position, while centrifugal burnishing on a 3-axis milling centre XH712G. The variable parameters during shot peening included the impact energy Ez = 40 ÷ 220 mJ and the distance between traces xs = 0,15 ÷ 0,5 mm. The machining conditions of centrifugal burnishing were selected in such a way that the perpendicular component of the impact energy, longitudinal feed and transverse travel correspond to the variable parameters of perpendicular shot peening. The T800 RC 120 -140 device of the Hommel – Etamic company with software was used for measuring surface roughness and topography.
EN
The paper presents an original approach to the characterization of the surface profiles/surface topographies produced on hardened steel parts using CBN tools. The experimental investigations involve recording of surface profiles and surface topographies for three different machining operations, namely hard turning, ball burnishing and superfinish in order to obtain a comparable value of the Sa (Ra) parameter of 0.2 μm. Both fractal and frequency analysis were performed in order to obtain the fractal dimension (Sfd) and the signal amplitude and the wavelength which were estimated from the power spectral density (PSD) spectra. The correlations between the Sz (Sa) roughness parameter and the fractal dimension were documented as well as appropriate relations with the frequency characteristics. In particular, the multi-fractal approach to the complex machined surfaces was discussed.
PL
W artykule przedstawiono opracowane nowe podejście do charakterystyki profili powierzchni/topografii powierzchni hartowanych stalowych elementów maszyn obrabianych przy użyciu narzędzi CBN. Badania eksperymentalne obejmowały określenie profili powierzchni i topografii powierzchni dla trzech różnych operacji obróbki – toczenia na twardo, nagniatania i dogładzania oscylacyjnego w celu uzyskania porównywalnej wartości parametru Sa (Ra) – 0,2 μm. Analizę fraktalną i częstotliwościową prowadzono dla ustalenia wymiaru fraktalnego (Sfd) oraz amplitudy sygnału i długości fali. Zostały oszacowane na podstawie gęstości widmowej mocy (PSD). Określono korelację pomiędzy parametrem chropowatości Sz (Sa) i wymiarem fraktalnym. Także ustalono ich zależności od charakterystyk częstotliwości. W szczególności uwzględniono w prowadzonej analizie multifraktalne podejście dla powierzchni złożonych.
EN
The paper presents the influence of selected operating factors, i.e. load, slip, and wear rate, and surface conditions. The wear mechanism between the cooperating rolling surfaces in the rolling/sliding combination varies due to the interaction of the complex stresses / deformations caused by the variable operating conditions. Surface roughness studies have allowed determining the stereological parameters that are specific to the set type of wear. In addition, simulation studies using the Finite Element Method in a roll-to-roll system have been used to determine the value and depth of maximum stresses and deformations occurring in the surface layer due to the interaction of two co-operating bodies. Geometric models have the same properties and disadvantages as the surface layer in a real object. Reflecting the operating conditions and defining the wear mechanisms in the proposed research allowed us to determine the state of the surface layer and predict its durability.
PL
W pracy przedstawiono wpływ wybranych czynników eksploatacyjnych, tj. obciążenia, poślizgu i prędkości na zużycie i stan warstwy wierzchniej. Mechanizm zużywania pomiędzy współpracującymi powierzchniami tocznymi w skojarzeniu toczno-ślizgowym zmienia się na skutek oddziaływania złożonego stanu naprężeń/ odkształceń wywołanego przez zmienne warunki eksploatacji. Przeprowadzone badania chropowatości powierzchni pozwoliły na określenie parametrów stereologicznych, które są charakterystyczne dla danego rodzaju zużycia. Dodatkowo przeprowadzone badania symulacyjne za pomocą metody elementów skończonych w układzie rolka-rolka pozwoliły na określenie wartości i głębokości zalegania maksymalnych naprężeń i odkształceń powstających w warstwie wierzchniej w wyniku oddziaływania wzajemnego dwóch ciał ze sobą współpracujących. Wykonane modele geometryczne miały takie same właściwości i wady, jakie ma warstwa wierzchnia w obiekcie rzeczywistym. Odzwierciedlenie warunków eksploatacji i określenie mechanizmów zużywania w zaproponowanych badaniach umożliwiło wyznaczenie stanu warstwy wierzchniej i prognozowanie jej trwałości.
PL
Cyfrowa obróbka chmury punktów zarejestrowanej na współcześnie wytworzonej powierzchni daje operatorowi duże możliwości kreowania schematów postępowania metrologicznego oraz pewną swobodę w końcowej ocenie stanu struktury geometrycznej powierzchni (dalej: SGP). Wartości parametrów SGP wyznaczone w specjalnych (niestandardowych) warunkach mogą być trudne do walidacji. Brak powtarzalności wyników pomiarów często bywa przyczyną eskalacji problemów dotyczących jakości we współczesnym przemyśle, a w przypadku prac naukowych budzi wątpliwości co do rzetelności badań. Autorzy przedstawili w artykule wyniki badań wpływu warunków otoczenia oraz wybranych parametrów nastawczych w trakcie pomiarów SGP przeprowadzonych z użyciem aparatury opartej na chromatycznej mikroskopii konfokalnej. Za pomocą analizy wariancji ANOVA określono istotność oddziaływania wybranych parametrów w trakcie akwizycji i cyfrowej obróbki chmury punktów, co w praktyce przekłada się na powtarzalność i odtwarzalność wartości parametrów najczęściej wykorzystywanych w ocenie stanu SGP.
EN
Digital processing of a point cloud as measured on a concurrently produced surface would offer many opportunities for the operator to plan metrological process and to give more freedom to assess geometric structure (SGP) of the surface. SGP parameters when estimated in specific (non-standard) conditions could be difficult to validate. Non-repeatability of measurement results can often be the reason for escalation of quality problems in today's industry and can arise doubts about reliability of scientific research work. Presented by the authors in the article are the results of studies on how the SGP measurements, when carried out by means of devices based on chromatic confocal microscopy, could be distorted by ambient conditions and by the selected parameter settings. It was ANOVA analysis of variance used to determine effect of interaction of the selected parameters during acquisition and digital processing of the measured cloud of points. Which in practice is related to the repeatability and reproducibility of the parameters values as most frequently used in the assessment of SGP status.
PL
Zaprezentowano teoretyczne podstawy zagadnienia błędów w profilowych pomiarach nierówności powierzchni. Omówiono wpływ pomiarowej końcówki stykowej (w tym geometrię, nacisk i lot) oraz optycznej, bazującej na efekcie konfokalnym chromatycznym. Poruszono kwestie związane z elementem odniesienia. Przedstawiono założenia parametrów dokładnościowych w analizie topograficznej.
EN
In the paper theoretical background regarding selected errors in profile methods of surface asperities measurements were presented. The influence of a tip was discussed for stylus (including geometry, pressure and flight) and optical probe basing on confocal chromatic effect. Problems connected with translation tables was described. Basic assumptions regarding accuracy parameters in topographical analysis was shown.
PL
W artykule przedstawiano wyniki badań dotyczących oceny wpływu przepłukiwania szczeliny roboczej na efekty obróbki elektroerozyjnej. Badania przeprowadzono dla drążenia trepanacyjnego z uwzględnieniem dwóch wariantów podawania cieczy roboczej do strefy obróbki, tj. wtłaczania i odsysania. Zbadano wpływ sposobu przepłukiwania szczeliny roboczej na wydajność obróbki i stan warstwy wierzchniej.
EN
This paper discusses experimental results of research on the assessment of the impact of working gap flushing effects processing. The study was conducted for drill trepanation at two variants feed fluid in the treatment zone (injection and extraction working fluid). The influence of productivity, surface topography.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych związanych z wybranymi błędami w profilowych pomiarach nierówności powierzchni. Omówiono wpływ synchronizacji ścieżek pomiarowych, błędy skręcenia i możliwości przyrządów pomiarowych oraz zakłócenia pochodzące z otoczenia – zarówno wysoko-, jak i niskoczęstotliwościowe. Pokazano, że powtarzalność punktu początkowego i nawet powolne zmiany temperatury w otoczeniu przyrządu pomiarowego mają istotny wpływ na wiarygodność pomiarów.
EN
In the paper experimental results of research regarding selected errors in profile measurements of surface asperities were presented. Influence of synchronization of measurement tracks, errors coming from rotation and possibilities of measurement devices as well as interference from conditions in both: high and low frequencies were discussed. It was shown that repeatability of the first point and even slow temperature changes around a measurement device have a great influence on fidelity of results.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.