Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  topniki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The continuous increase in demand for electric power necessitates constant search for new energy-efficient and economical light sources. One of them are light-emitting diodes (LEDs), requiring further development of materials enabling generation of warm white light that could replace the conventional light sources used so far. Problems related to the use of white LEDs include relatively low efficiency and light quality. A material that is currently a subject of interest due to its optical properties is Eu2+ doped Ca-α-SiAlON. It is regarded as one of the materials that can potentially be used as a yellow phosphor in white LEDs. The broad emission spectrum of Ca-α-SiAlON:Eu2+, bearing similarities with YAG:Ce3+ emission, is characterized by an emission peak maximum located in the wavelength range of 570÷585 nm, which enables obtaining a high colour temperature of a white LED. This study investigates the effect of addition of 1÷5 wt % AlF3 and H3BO3 as fluxes on the optical properties of phosphors obtained at different temperature. The syntheses were conducted in the temperature range of 1450÷1650°C in an N2/CO atmosphere. On the basis of the examination of the powder phase composition (by XRD), morphology, and chemical composition in microareas (by SEM/EDS), and the comparison of the emission spectra of the Ca-α-SiAlON:Eu2+ powders with a different flux content, it was found that the addition of AlF3 had a positive effect on emission intensity and quality.
PL
Celem pracy była ocena wpływu dodatku topników AlF3 oraz H3BO3 w ilości 1÷5% mas. na strukturę oraz właściwości optyczne luminoforów sialonowych domieszkowanych Eu+2, otrzymywanych w różnych temperaturach. Materiały te wykazują lepsze w porównaniu ze stosowanymi obecnie luminoforami na bazie YAG:Ce3+ właściwości optyczne. W związku z tym stają się potencjalnym materiałem na luminofory konwertujące pierwotne promieniowanie niebieskie lub z zakresu UV w nowych rozwiązaniach białych diod LED (wLED).
EN
Effectiveness of the slags used in metallurgy of aluminum alloys and in recycling of composite materials containing these alloys depends on their surface properties at the phase boundaries they are in contact with. An index of surface properties of molten mixtures of slag-forming salts has been formulated. Its calculated values are compared with measured results of surface tension (liquid – atmosphere) and interfacial tension (liquid – liquid) in the considered systems. It was found that the index can be helpful for purposes of proper choice of the mixtures of slag-forming salts used both in Al alloys metallurgy and in recycling of composite materials based on the matrix of Al alloys.
PL
Skuteczność żużli stosowanych w metalurgii stopów aluminium i recyklingu kompozytów z udziałem tych stopów, zależy od ich właściwości powierzchniowych na granicach faz, z którymi mają kontakt. Opracowano wskaźnik właściwości powierzchniowych stopionych mieszanin soli żużlotwórczych, a jego wyliczone wartości porównano z wynikami pomiarów napięć powierzchniowych (ciecz-atmosfera) i międzyfazowych (ciecz-ciecz) dla badanych układów. Stwierdzono, że wskaźnik ten może być przydatny w doborze mieszanin soli żużlotwórczych stosowanych zarówno w metalurgii stopów Al, jak i recyklingu materiałów kompozytowych na osnowie stopów Al.
PL
Istnieje kilkanaście metod analitycznych oznaczania fluoru w próbkach stałych, jednak umożliwiają one tylko analizę fluoru w formie jonów fluorkowych, dlatego też konieczne jest przeprowadzenie fluoru w formę jonową, często przy użyciu pracochłonnych i czasochłonnych metod przygotowania próbek do analiz. Z tego powodu zaproponowano pośrednią metodę oznaczania fluoru za pomocą spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej (XRF) będącą modyfikacją Polskiej Normy PN-70 H-04132 dotyczącej oznaczania fluoru w fluorycie (CaF2). Oznaczenie końcowe wapnia może być przeprowadzane za pomocą techniki spektrometrii XRF lub jej odmiany- spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej całkowitego odbicia (TKRF). Dzięki zastosowaniu techniki XRF możliwe jest osiągniecie wyższej dokładności i precyzji oznaczeń wapnia niż w przypadku stosowania Polskiej Normy PN-70 H-04132 [11]. Nowa procedura analityczna umożliwia znaczne uproszczenie tej normy poprzez zmniejszenie ilości jej etapów. Nowa metoda jest szybką, prostą i stosunkowo tanią metodą analityczną analizy próbek stałych, w których fluor obecny jest w formie nieorganicznych i nierozpuszczalnych w wodzie soli. Znajduje ona zastosowanie w przemyśle chemicznym, metalurgicznym, ceramicznym i szklarskim oraz jest niezbędna do wdrożenia metod zagospodarowania odpadów zawierających nieorganiczne i nierozpuszczalne w wodzie związki fluoru.
EN
There are over than dozen analytical methods of fluorine determination in solid samples. However, they are only dedicated to determinate fluorine in the form of its anions therefore it is necessary to obtain them by time-consuming and labour-consuming methods of samples preparation. For this reason, the indirect method of fluorine determination with the use of X-ray fluorescence spectrometry (XRF) has been devised. This method is the modification of procedure according to the Polish Standard PN-70 H-04123 [11] that deals with a fluorine determination in fluorite. The final determination is carried out with the use of XRF spectrometry or its type- total reflection X-ray fluorescence spectrometry (TXRF). Owning to this, the proposed modifications lead to a higher accuracy and precision of results in comparison with the standard's procedure. The new analytical procedure enables to simplify considerably this procedure according to the standard because a few sample preparation steps were removed. The new method is a quick, easy and relatively low-cost procedure for solid samples determination consisting of fluorine in the form of insoluble in water inorganic salts. The applications of this method are found not only in a chemical, metallurgical, ceramic and glassware industry, but also it is essential for introducing utilisation methods of waste that contains fluorine in the form of insoluble in water inorganic salts.
PL
W artykule ukazano wpływ parametrów montażu: rodzaju topników, powłok na płytkach drukowanych, rodzajów podzespołów THT, na jakość i wytrzymałość mechaniczną połączeń lutowanych powstałych z użyciem lutowania selektywnego i nowoopracowanych topników. Uwypuklono problemy technologiczne związane z lutowaniem selektywnym oraz ukazano czynniki, które mogą mieć na nie wpływ.
EN
The article shows the impact of assembly parameters: the type of fluxes, coatings on printed circuit boards, types of THT components, on the guality and strength of solder joints created using selective soldering and the newly developed fluxes. It was highlighted the technological problems as-sociated with selective soldering and showed the factors that impact it.
PL
Na uzyskanie funkcjonalnych połączeń lutowanych Al i jego stopów, dla spełnienia stawianych im wymagań eksploatacyjnych, istotny wpływ ma dobór odpowiednich materiałów dodatkowych do lutowania. Szczególnego znaczenia nabiera tu wybór odpowiedniego topnika, który poprzez usunięcie szczelnej warstewki trudno topliwych tlenków Al2O3, pokrywających powierzchnię aluminium, zapewni odpowiednią zwilżalność i rozpływność, jak również wypełnienie szczeliny lutowniczej ciekłym lutem. W artykule przedstawiono wpływ topników na zwilżalność i rozpływność spoiwa do lutowania twardego L-AISi12 na powierzchni aluminium i jego stopu z zawartością 3% wag. Mg. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny stosowanych topników.
6
PL
W artykule przedstawiono próby obniżenia kosztów masy ceramicznej na wyroby sanitarne przy doborze układu topników zawierających skalenie i spodumen, a także surowca ilastego Turoszów, będącego materiałem ubocznym w kopalni węgla brunatnego. Uzyskano interesujące wyniki w zakresie obniżenia temperatury wypalania oraz polepszenia parametrów użytkowych tworzywa. Badania wykazały, że stosując odpowiednie kompozycje wspomnianych składników można obniżyć temperaturę wypalania o 50°C przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości tworzywa do ok. 50 %.
EN
In this paper, ways of decrease of sanitary masses costs have been shown. The first one is the use of a set of flux containing feldspar and spodumene, second one is an additive of Turoszów clay which is the accessory material in brown coal mines. The interesting results have been obtained as regards decreasing the temperature of fi ring and increasing technical parameters of sanitary masses. Investigations show that the use of adequate compositions of the ingredients mentioned above can decrease the sintering temperature of about 50°C. Simultaneously, an increase of ceramic materials durability of 50 % has been noticed.
PL
Przemysł poszukuje topników. których pozostałości po lutowaniu nie muszą być zmywane. Do tej grupy należą topniki o małej zawartości części stałych. Takie topniki noszą angielską nazwę "low solid, no-clean" i są głównie stosowane jako składnik past lutowniczych.
PL
Topniki stosowane w procesach lutowania na fali spoiwa nie powinny wykazywać oddziaływania korozyjnego na złącza lutownicze. Szczególnie wymaganie to odnosi się do topników "no-clean", których pozostałości po lutowaniu nie są usuwane. Istnieje szereg metod badania korozyjności topników: korozja na miedzi, "lustro miedzi", zanieczyszczenia jonowe i rezystancja powierzchniowa izolacji. Autorzy artykułu przedstawiają wyniki badań korozyjności topników typu "low-solid", "no-clean".
EN
Fluxes applied in a wave soldering process should not cause corrosion of solder joints. Particularly this requirement refers to no-clean fluxes which residues do not required removal after soldering. There are several methods for investigation of flux corrosivenes: copper corrosion, copper mirror, ionic surface contamination and surface insulation resistance. The authors present the results of investigation of the corrosivity properties of no-clean, low-solid fluxes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.