Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  topinambur
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę surowców, które są bazą tzw. mąk niekonwencjonalnych. Zapotrzebowanie na nowe produkty bezglutenowe, żywność dla dzieci czy żywność dietetyczną przyczyniło się do projektowania receptur bazujących na surowcach niekonwencjonalnych. Producenci dążą do częściowego lub całkowitego zastąpienia w składzie recepturowym produktów mąki pszennej mąkami alternatywnymi. Wśród surowców do produkcji mąk niekonwencjonalnych wymienia się m.in.: migdały, orzeszki ziemne, konopie siewne, kokos, topinambur, ciecierzycę, dynię oraz sezam. Mąki z tych surowcow mogą zawierać dużo składników mineralnych (np. Fe, Zn, Ca, Mg), witamin (np. A, C, B6, B12), aminokwasów egzogennych, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz przeciwutleniaczy (np. tokoferole, resweratrol, związki fenolowe). W związku z tym spożywanie produktów z udziałem mąk niekonwencjonalnych może wywierać korzystny wpływ na zdrowie, np. poprzez działanie przeciwdrobnoustrojowe, antykancerogenne, hipocholesterolemiczne czy hipoglikemiczne.
EN
The aim of review was to highlight the characteristics of raw materials, which are source of unconventional flour. The demand for new gluten-free products, baby food or dietetic food has contributed to the design of recipes based on unconventional raw materials. Manufacturers strive for partial or total replacement of wheat flour in the recipe composition with alternative flour. Among unconventional flour raw materials, there are: almonds, peanuts, true hemp, coconut, Jerusalem artichoke, chickpeas, pumpkin and sesame. These flours may contain a lot of minerals (e.g. Fe, Zn, Ca, Mg), vitamins (e.g. A, C, B6, B12), essential amino acids, essential fatty acids and antioxidants (e.g. tocopherols, resveratrol, phenolic compounds). Therefore, the consumption of alternative-flour-based products may have a beneficial influence on health, e.g. by antimicrobial, anticarcinogenic, hypocholesterolemic or hypoglycemic effects.
PL
W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie konsumentów na naturalne składniki preparatów kosmetycznych, producenci poszukują nowych surowców bogatych w związki bioaktywne. Do najbardziej pożądanej grupy należą związki fenolowe, które wykazują szeroki zakres właściwości. W pracy podjęto próbę porównania klasycznych technik ekstrakcji bulw karczocha jerozolimskiego (topinamburu) i wykazania korzyści z zastosowania uzyskanych ekstraktów z Helianthus tuberosus L. jako źródła naturalnych składników produktów kosmetycznych. Ocenie poddano wpływ ekstraktu na wybrane cechy fizyczno-chemiczne oraz użytkowe preparatu kosmetycznego. Uzyskane wyniki wskazują, że otrzymane ekstrakty stanowią źródło cennych składników mających działanie antyoksydacyjne i nie wpływają negatywnie na właściwości użytkowe modelowego żelu myjącego.
EN
Phenolic compds. and flavonoids were extd. from fresh or dried artichoke tubers by using either (i) a Soxhlet apparatus (boiling EtOH, 8 h) or (ii) an apparatus with stirrer (500 rpm, EtOH at ambient temp., 8 h). The exts. were analyzed by spectrophotometry to compare the effectiveness of both extn. methods as well as methods for prepg. the raw material. Application of the (i) method for fresh raw materials resulted in obtaining exts. with the highest content of bioactive substances. The antioxidant properties of the tested exts. were also detd. by a redn. of 2,2-diphenyl-1-picrylohydrazyl radical. Cosmetic gels were tested according to author’s own recipe by using the tested ext. as well as without it to compare foam-foaming properties of the gels. Addn. of the exts. resulted in an increase in foam vol. and stability.
PL
Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wzrasta. Wynika to ze względów środowiskowych, obawy przed wyczerpaniem zasobów paliw kopalnych oraz polskich i unijnych uwarunkowań prawnych. Przykładem rośliny uprawianej na biomasę jest słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.), potocznie nazywany topinamburem. Obok znaczenia energetycznego, ma on także wiele innych zastosowań, po których funkcjonowaniu mogą pojawić się w środowisku odpady organiczne. Celem pracy było określenie wybranych cech procesu wermikompostowania resztek topinamburu. Z udziałem dżdżownic Dendrobaena veneta wermikompostowano resztki topinamburu i resztki topinamburu zmieszane z obornikiem bydlęcym. Określono cechy uzyskanych wermikompostów.
EN
An interest in renewable energy sources is increasing. This is mainly for environmental reasons, anxiety about exhaustion of fossil fuel resources, as well as Polish and EU legal conditions. An example of plant grown for biomass is Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), commonly known as topinambur. Apart from its energetic values, it has a wide range of other applications, on using which, some organic waste may appear in the environment. The objective of the work was to determine the selected properties of vermicomposting process of topinambur. Topinambur residues, as well as topinambur residues mixed with cattle manure were vermicomposted together with the participation of Dendrobaena veneta earthworms. The characteristics of the obtained vermicomposts were determined.
4
Content available remote Możliwości przemysłowego zastosowania topinamburu
PL
Przedstawiono możliwości jakie daje produkcja inuliny na bazie topinamburu, który dostarcza bulw do tej produkcji. Dodatkowo produkowana jest zielona biomasa będąca surowcem do produkcji odnawialnych źródeł energii, takich jak biogaz, ciekłe i stałe paliwa. Inulina jest wartościowym surowcem dla przemysłów spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego.
EN
A review, with 38 refs., of methods for growing and processing Jerusalem artichoke tubers, prodn. of inulin and green biomass for manufg. biogas as well as liq. and solid fuels.
PL
Topinambur charakteryzuje się bogatym składem odżywczym. Zawiera witaminy, białka, błonnik pokarmowy oraz inulinę. Ze względu na wysoką wartość pokarmową bulwy topinamburu są wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Stosowane są zarówno jako dodatek do codziennych posiłków, jak również w diecie osób chorych, a także jako surowiec w gorzelnictwie. Słonecznik bulwiasty odznacza się wysoką produkcyjnością i zdolnością wiązania energii słonecznej oraz odpornością na niskie temperatury. Dzięki temu znalazł zastosowanie w przemyśle energetycznym. Bulwy rośliny stosuje się jako surowiec do produkcji bioetanolu, kiszonka z masy zielonej wykorzystywana jest jako źródło biogazu, a wysuszone łodygi stanowią biomasą. Ponadto roślina stosowana jest w rekultywacji gleb oraz jako surowiec w przemyśle farmaceutycznym, a także jako źródło pasz dla zwierząt.
EN
Jerusalem artichoke is characterized by a rich nutritional composition. It contains vitamins, protein, fiber and inulin. Due to their high nutritional value, the bulbs of Jerusalem artichoke are used in food industry. They are also used as an addition in preparing everyday meals and in the diet of sick people, as well as a raw material in alcohol production. Jerusalem artichoke is characterized by high productivity and ability to bind solar energy. It is resistant to low temperatures. Consequently, it is used in the energy sector. The bulbs of the plant are used as a raw material for bio-gas, and its dried stalks provide bio-mass. Moreover, the plant is used in soil recultivation, as a material in pharmaceutical industry and as feeding stuff for animals.
PL
Praca przedstawia charakterystykę uprawy i właściwości energetyczne topinamburu. Ponadto zaprezentowano możliwości pozyskiwania biogazu z zielonki słonecznika bulwiastego na tle innych roślin. Badania wskazują, że zawartość metanu w biogazie pozyskanym z tej rośliny energetycznej waha się w przedziale 57,3%-76%. Biogaz z topinamburu daje możliwość uzyskania 65-105 GJha1 energii. Uzyskana ilość biogazu z 1 ha uprawy topinamburu wynosi około 3000 - 5000 m3, co stawia tę roślinę, jako bardzo dobre źródło biogazu.
EN
The paper presents the characteristics of cropping and energetic properties of Jerusalem artichoke. Могеоѵег, shows the opportunity of gaining biogas from forages of sunroot which compared with other plants. Research indicates that content the methane in the biogas gained from this energetic plant ranges from 57.3% - 76%. The biogas obtained from sunchoke can give 65-105 GJha1 of energy. The amount of gained biogas from 1 hectare of crop Jerusalem artichoke is about 3000-5000 m3, what makes this plant as very good source of biogas.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące produktywno¬ści biomasy i właściwości energetycznych roślin z hybrydowej oczyszczalni ścieków. Badania wykonywano w 4-stopniowym systemie gruntowo-roślinnym typu VF-HF-HF-VF zlokalizowanym w miejscowości Dąbrowica koło Lublina. Wycinkę roślin i próby do badań pobierano pod koniec marca 2012 roku, po rocznej eksploatacji analizowanego obiektu. Uzyskane wyniki badań wskazują, że ciepło spalania badanych roślin wahało się od 18,0 do 19,7 MJ-kg"1, natomiast wartość opałowa od 16,8 do 18,4 MJ-kg1 i była niewiele niższa od wartości opałowej typowej dla różnych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego.
EN
Summary The paper presents results of research on biomass productivity and energy characteristics of hybrid constructed wetland wastewater treatment plant. The study was performed in the four-stage constructed wetland system of VF-HF-HF-VF type located in Dąbrowicą near Lublin. Felling of plants and testing sample was collected at the end of March 2012, after a year's operation of the analyzed object. Our results indicate that the heat of combustion of the plants ranged from 18,0 tol9,7 MJ • kg-1, while the calorific value of 16,8 to 18,4 MJ-kg'1 and was only slightly lower than the typical fluel value for various types of plant biomas
PL
Celem pracy było określenie podstawowych właściwości topinamburu Helianthus annuus L. odmiany Rubik istotnych w procesach produkcji biopaliw oraz określenie jego podatności na w procesach aglomeracji. Materiał do badań pozyskiwany był z Wydziałowej plantacji roślin energetycznych położonej przy Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki. Uzyskane wyniki badań stanowią cenną informację dla inżynierów maszyn przetwarzających biomasę z topinamburu jak również dla osób planujących przedsięwzięcia energetyczne z wykorzystaniem tej rośliny.
EN
The purpose of the work was to determine basic properties of topinambour Helianthus annuus L. Rubik variety, which is essential in biomass production processes as well as to determine its sensibility in agglomeration processes. Material for research was obtained from energy plants plantation of the Department located at the Department of Production Engineering and Power Engineering. The results, which were obtained, constitute valuable information for engineers of machines processing biomass out of topinambour as well as for people who plan power-engineering enterprises with the use of this plant.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych biomasy roślinnej: miskanta olbrzymiego, ślazowca pensylwańskiego, topinambura, trawy turzycowej i wierzby wiciowej. Określono wilgotność, skład granulometryczny, średni wymiar cząstek, gęstość w stanie zsypnym, gęstość w stanie utrzęsionym, kąt zsypu, kąt usypu surowców oraz zawartość tłuszczu, białka, popiołu, włókna i węglowodanów. Wyniki poddano ocenie statystycznej. Obliczono średnie wartości, odchylenia standardowe oraz określono istotność różnic średnich wartości właściwości fizycznych i ilości składników chemicznych w zależności od surowca. Stwierdzono, że występuje różna zmienność rozrzutu wartości poszczególnych właściwości fizycznych i chemicznych oraz, że właściwości te zależą istotnie od rodzaju surowca.
EN
The research results of physical and chemical properties of the following plant biomass were presented: miscanthus giganteus, Virginia mallow, topinambour, carex grass and basket willow. The research determined humidity, grain-size composition, average size of fractions, bulk density, shaked density, slip angle, angle of repose of raw materials and fat, protein, ash, fiber and carbohydrates content. The results were subjected to statistical assessment. Average values, standard deviation were calculated and importance of average values of physical properties and amount of chemical ingredients depending on the raw material were determined. It was determined, that various variability of values scatter of selected physical and chemical properties occurs and that these properties depend considerably on the kind of the raw material.
PL
W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Jest ono wynikiem zagrożenia wyczerpania zasobów paliw kopalnych oraz obawy o stan środowiska naturalnego. Podejmowanych jest szereg badań mających na celu ocenę przydatności energetycznej różnych gatunków roślin. Wśród sporej grupy roślin mających znaczenie jako alternatywne źródła energii należy zwrócić szczególna uwagę na Topinambur (Helianthus tuberosus), którego zarówno bulwy jak i łodygi mogą stanowić dobry materiał energetyczny. Bulwy mogą być wykorzystywane do produkcji bioetanolu stanowiącego dodatek do benzyn, powstającego w procesie hydrolizy lub do fermentacji metanowej, natomiast łodygi po wysuszeniu można wykorzystać do bezpośredniego spalania jak również do produkcji brykietów i paletów.
EN
In recent years the interest in renewable energy sources has increased greatly. The risk of the depletion of fossil fuels and concerns about the environment shifted the attention of scientists in the direction of search for alternative solutions. A number of studies was undertaken to evaluate the energetic potential of different plant species. Among a large group of plants of the importance as alternative energy sources special attention should be paid to the Jerusalem artichokes (Helianthus tuberosus), tubers and stems of which can be a good energy material. The tubers can be used for the production of bioethanol, by hydrolysis or methane fermentation, which may be used as a petrol additive. The stalks can be used for direct combustion after drying as well as for the production of briquettes and pallets.
PL
W jednoczynnikowym doświadczeniu polowym porównywano wielkość i strukturę nakładów ekonomicznych poniesionych w produkcji topinamburu uprawianego z przeznaczeniem na opał. Przeciętne koszty produkcji (średnio dla lat 2005-2007) wyniosły 1963 zł*ha-1 (19,1 zł*GJ-1) przy zastosowaniu nawożenia mineralnego. Zastosowanie nawożenia kompostem z osadów ściekowych powodowało zwiększenie kosztów produkcji topinamburu do 2335 zł*ha-1 (20,1 zł*GJ-1). Uwzględniając możliwość uzyskania dodatkowych dopłat z oczyszczalni ścieków koszt produkcji topinamburu można ograniczyć do 1561 zł*ha-1 (17,1 zł*GJ-1).
EN
In a single-factor field experiment, the quantity and structure of economic expenditure spent in the production of topinambour cultivated for use as a fuel were compared. Average costs of production (on average for years 2005-2007) amounted to 1,963 PLN ha-1 with the use of mineral fertilization. The use of fertilization with compost from sludge resulted in an increase of topinambour production costs to 2,335 PLN*ha-1. In consideration of the possibility to obtain additional external funding from the sewage treatment plant, the topinambour production cost can be reduced to 1,561 PLN*ha-1. The quantity of obtained yield expressed in energy units and the quantity of costs helped to determine costs of energy unit production. The use of mineral fertilization generated the cost of energy unit production in the amount of 19.1 PLN GJ-1, the use of mixed fertilization (mineral fertilizers and compost from sludge) - 20.1 PLN*GJ-1, whereas the replacement of mineral fertilization with sludge compost fertilization helped to reduce the cost of energy unit production to 17.1 PLN*GJ-1.
PL
W doświadczeniu polowym porównano wielkość i strukturę nakładów energetycznych ponoszonych na produkcję topinamburu przeznaczonego na opał. Najbardziej energochłonną była technologia wykorzystująca nawożenie kompostem z osadu ściekowego (23,67 GJ*ha-1). Wskaźnik efektywności energetycznej dla tej technologii wyniósł 3,86. Najmniejszy nakład energii poniesiono w technologii wykorzystującej nawożenie mineralne (15,57 GJ*ha-1). Technologia ta charakteryzowała się jednocześnie największym wskaźnikiem efektywności energetycznej, wynoszącym 6,51.
EN
In a field experiment, the quantity and structure of energy expenditure spent for production of topinambour to be used for fuel were compared. The largest amount of energy was consumed by the technology using fertilization by means of compost from sludge (23.67 GJ ha-1). The energy efficiency index for this technology amounted to 3.86. The smallest energy expenditure was spent in the technology using mineral fertilization (15.57 GJ ha-1). At the same time, this technology was characterised by the biggest energy expenditure index, which amounted to 6.51.
14
Content available Potencjał energetyczny topinamburu
PL
W jednoczynnikowym doświadczeniu polowym uprawiano dwie odmiany topinamburu z przeznaczeniem ich łodyg na opał. Przeciętne plony testowanych odmian w 2006 r. wahały się od 6,78 tźha-1 suchej masy łodyg u odmiany Albik do 7,11 tźha-1 suchej masy łodyg u odmiany Rubik. W 2007 r. plony były mniejsze i osiągnęły wielkość odpowiednio 3,81 i 4,52 tźha-1, przy czym odmiana Rubik generował plon istotnie większy. Przeciętne średnio roczne plony suchej masy łodyg topinamburu kształtowały się na poziomie 5,55 tźha-1, co stanowi równowartość 88,4 GJźha-1 energii. Plon energii wyprodukowanej przez topinambur był przeciętnie mniejszy od plonu energii wyprodukowanej przez wierzbę wiciową uprawianą w podobnych warunkach o około 56%.
EN
In one-factorial field experiment two cultivars of Helianthus tuberosus plants were cultivated providing their stems for a fuel. Average stem dry matter yields of tested cultivars in 2006 ranged from 6.78 t/ha for Albik cv., up to 7.11 t/ha for Rubik cv. In 2007 the yields were lower, reaching 3.81 and 4.52 t d.m./ha respectively, at significantly higher yielding of Rubik cultivar. Average annual yields of H. tuberosus stem dry matter were on the level of 5.55 t/ha what is an equivalent to energy of 88.4 GJ/ha. On average the yield of energy produced by H. tuberosus was by about 56% lower, than the energy yield generated by the basket willow cultivated under similar conditions.
PL
W trzyletnim doświadczeniu polowym, przeprowadzonym na glebie średniozwięzłej testowano trzy sposoby nawożenia topinamburu uprawianego z przeznaczeniem na opał. Przeciętny plon łodyg (o wilgotności 10%) uzyskany na obiektach nawożonych mineralnie wyniósł 6,46 t*ha-1. Zastosowanie równoważnych dawek nawożenia mieszanego (mineralne i nawożenie kompostem z osadu ściekowego) lub nawożenie samym kompostem z osadu ściekowego spowodowało istotne zmniejszenie wielkości plonu (o około 12%). Wielkość uzyskanego plonu w istotny sposób różniła się również w poszczególnych latach badań. Największe plony uzyskano w drugim roku doświadczenia - wniosły one przeciętnie 7,19 t*ha-1.
EN
In a three-year field experiment carried out on a medium-cohesive soil, the researchers tested three methods used to fertilise topinambour grown for fuel. Average crop of stems (humidity 10%) obtained in objects fertilised with mineral fertilisers was 6.46 t*ha-1. Using equivalent doses of mixed fertilisers (mineral and fertilising with sludge compost), or fertilisation with sludge compost alone resulted in significant crop volume reduction (approximately by 12%). Obtained crop volume was also significantly different in individual years of the research. Highest crops were obtained in the second year of the experiment - on average they were 7.19 t*ha-1.
PL
W doświadczeniu polowym porównano wielkość i strukturę nakładów energetycznych ponoszonych na produkcję dwóch odmian topinamburu, uprawianych z przeznaczeniem na opał. Skumulowany nakład energii wynosił 15,67 GJźha-1 w przypadku odmiany Albik i 16,79 GJźha-1 w przypadku odmiany Rubik. Wskaźnik efektywności energetycznej produkcji wyniósł przeciętnie 5,46 i nie był istotnie zróżnicowany przez testowane odmiany.
EN
Field experiment involved the comparison of size and structure of energy expenditures for production of two topinambour varieties grown for use as a fuel. Cumulated energy expenditure was 15.67 GJźha-1 in case of Albik variety and 16.79 GJźha-1 in case of Rubik variety. On average, production energy efficiency index was 5.46 and was not significantly diversified by tested varieties.
PL
Określono wpływ stosowania zróżnicowanych dawek azotu na wzrost i rozwój kostrzewy trzcinowej i topinamburu, rosnących na podłożu wapna poflotacyjnego wzbogaconego trzema dawkami osadów ścieków komunalnych, tj. 250, 500 i 750 m3/ha na terenach poeksplo-atacyjnych Kopalni Siarki "Jeziórko". Plon zielonej masy kostrzewy trzcinowej wzrastał proporcjonalnie do rosnących dawek nawożenia azotowego użytego na wszystkich trzech kombinacjach wzbogacania podłoża osadami ściekowymi. Stwierdzono, że obsada i wysokość roślin kostrzewy trzcinowej w zasadzie wzrastały istotnie pod wpływem wszystkich trzech dawek azotu na każdym z poziomów wzbogacania podłoża osadami ściekowymi w stosunku do wariantu kontrolnego. Liczba pędów generatywnych wykształconych i niewykształconych wytworzonych przez rośliny kostrzewy trzcinowej rosnącej na bezglebowym podłożu wzbogaconym podwójną i potrójną dawką osadów ściekowych wzrastała istotnie pod wpływem wyższych dawek azotu w odniesieniu do wariantu kontrolnego. Wysokość roślin topinamburu była zróżnicowana i wahała się od 127,1 do 201,8 cm, a wszystkie dawki azotu powodowały przyrost wysokości roślin w stosunku do kontroli na każdym z trzech poziomów wzbogacania podłoża osadami ściekowymi. Zróżnicowane dawki osadów ściekowych oddziaływały mniej efektywnie niż nawożenie azotowe na wartość badanych cech.
EN
The effect of differentiated nitrogen doses on growth and development of the tall fescue (Festuca arundinacea) and the Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) was investigated. Both plants were cultivated on the post-flotation lime substrate enriched with three doses (250, 500, 750 m3/ha) of municipal sewage sludge, on the post-mining terrains of Jeziórko Sulphur Mine. Green matter yield of the tall fescue increased proportionally to increasing rate of nitrogen fertilization applied in all three combinations of substrate enrichment with the sewage sludge. It was stated that the density and height of tall fescue plants increased sig-nificantly under the influence of all nitrogen doses, at each level of substrate enrichment with the sewage sludge, in comparison to control. The number of generative shoots in tall fescue plants both, developed and underdeveloped - at double and triple sewage sludge doses on soil-less substrate - increased significantly under higher nitrogen doses, in relation to control variant. The height of Jerusalem artichoke plants was differentiated ranging from 127.1 to 201.8 cm; all nitrogen doses resulted in plant height increase in relation to control, at each level of substrate enrichment with sewage sludge. Diversified rates of applied sewage sludge were less effective than the nitrogen fertilization, as regards the values of investigated plant traits.
18
Content available remote Ocena przydatności topinamburu jako surowca do produkcji spirytusu surowego
PL
W wyniku przeprowadzonych badań oceniono możliwość wykorzystania topinamburu jaku surowca do produkcji spirytusu surowego w gorzelni rolniczej. Badania w skali laboratoryjnej wykazały, że nie ma różnicy w przebiegu fermentacji zacierów sporządzonych z ziemniaków i topinamburu fioletowego Rubik, Fermentację prowadzono przy użyciu suszonych drożdży D-2. Zaciery do badań sporządzono metodą BUS.
EN
Possibilities of Jerusalem artichoke application as a raw material for production of high wines in agricultural distillery were studied. Tests performed in a laboratory scale showed that there was no difference in the fermentation of mashes prepared from potatoes or violet Jerusalem artichoke Rublk. Fermentation was conducted with the use of dry yeasts D-2 mashes prepared by the PLS method.
EN
The aim of the study was to determine the contents of alkaline and alkaline earth elements in soil and their contents in the biomass of same plants. In the study the following energy plants were used: Helianthus tuberosus, Rosa multiphlora and Salix viminali. In the experiment post-sewage waters from mechanical-biological sewage plant 'Łęczyńska Energetyka' situated in KWK Bogdanka in Nadrybie were used. The results of the experiment reveal that 2-year irrigation of podsolic soil with pre-filtered post-sewage waters caused considerable changes in soil chemistry. These changes included an increase of soil reaction, the mass of the alkaline elements, as well as changes in the relations between these elements. The energy plants that were cultivated absorbed the elements studied in different ways, which resulted in different reserves of these elements in the soil. Of all the investigated energy plants, the greatest capabilities to absorb the elements from the soil were observed in Helianthus tuberosus, whereas the smallest amounts of alkaline elements were absorbed by Salix viminalis.
PL
Celem badań było przeprowadzenie oceny zawartości pierwiastków alkalicznych i ziem alkalicznych w glebie oraz ich zawartości w biomasie wybranych roślin. Do badań wykorzystano uznane za rośliny energetyczne Helianthus tuberosus. Rosa multiphlora oraz Salix viminali. W doświadczeniu zastosowano wody po ściekowe pochodzące z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni "Łęczyńskiej Energetyki" znajdującej się w KWK Bogdanka w Nadrybiu. Z przeprowadzonych badań wynika, że nawadnianie przez okres 2 lat gleby bielicowej oczyszczonymi wodami pościekowymi spowodowało znaczne zmiany w jej chemizmie, polegające głównie na wzroście odczynu gleby oraz masy i wzajemnych stosunkach między pierwiastkami zasadowymi zaś uprawiane rośliny energetyczne w zróżnicowany sposób pobierały badane pierwiastki, stąd też różny był ich zapas glebie. Wśród badanych roślin największe zdolności pobierania tych pierwiastków' z gleby wykazywał topinambur najmniejszymi zaś charakteryzowała się wierzba.
20
Content available Nakłady robocizny i koszty uprawy topinamburu
PL
Badania polowe dotyczące uprawy topinamburu z przeznaczeniem na opał przeprowadzono w latach 2004, 2005 na glebie średniozwięzłej, klasy VIa. Koszt założenia plantacji topinamburu wyniósł 2274 zł/ha, natomiast koszt utrzymania jego plantacji w drugim roku użytkowania wyniósł 1180 zł/ha. Produkcja energii w przeliczeniu na 1 ha wynosiła przeciętnie 135,4 GJ zaś koszt jej produkcji w roku założenia plantacji wynosił 16,8 zł/GJ, w kolejnych latach zmniejszył się do 8,7 zł/GJ.
EN
Field studies regarding growing of topinambour for fuel were carried out in 2004 and 2005 for medium-heavy soil, category VIa. The cost of establishing a topinambour plantation was 2,274 PLN/ha, whereas the cost of maintaining it in the second year was 1,180 PLN/ha. Average energy production per 1 ha was 135.4 GJ, while its production cost in the plantation establishment year was 16.8 PLN/GJ. In the following years it would drop to 8.7 PLN/GJ.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.