Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toothed wheel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy omówiono zagadnienia dotyczące wyznaczania współczynników nierównomiernego rozkładu obciążenia w przekładniach zębatych. Zaproponowano metodę wyznaczania korelacji pomiędzy współczynnikami KHβ i KFβ odnoszącymi się odpowiednio do nierównomiernego rozkładu naprężeń stykowych oraz naprężeń u podstawy zęba od zginania w kole zębatym. Zaproponowane rozwiązanie pozwala analizować w zębie odkształcenia i naprężenia w dwuwymiarowej skali, uwzględniając wysokość i szerokość zęba. Otrzymane z zaproponowanego modelu wyniki porównano z rezultatami obliczeń, otrzymanymi zgodnie z zaleceniami według normy ISO, dotyczącymi wyznaczania nierównomierności rozkładu obciążenia. Następnie ustalono obszary zgodności wygenerowanych rozwiązań.
EN
This paper deals with the problem of determining the face load factors for spur gears. The authors propose a method used for determination of the correlation between the KHβ and KFβ factors, related respectively to load distribution due to contact and load distribution due to bending of the gear tooth. The proposed method allows to analyze deformation and stress in two dimensions, taking into account height and width of the gear tooth. The obtained results were compared with the ISO guidelines regarding the face load factors determination and then the regions of compatibility between the methods were analyzed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań chropowatości zębów walcowych kół zębatych oraz charakterystykę technologicznej warstwy wierzchniej dla zębów walcowych kół zębatych poddanych szlifowaniu. Badaniu poddano koła zębate o zębach prostych, modułach m = 2-6 mm, szerokości wieńca b = 26–94 mm, liczbie zębów z = 12-48 wykonanych ze stali 40H, 45H, 12H2N4A i 20H2N4A o twardości 30–60 HRC. Do szlifowania zastosowano ściernicę T1Q o następujących parametrach: D = 350 mm, H = 25 mm, δ = 140°, rodzaj ziarna 99A, wielkość ziarna 60–80, twardość H, struktura 5, spoiwo V. Uzyskane wyniki badań wykazały zależność wysokości chropowatości powierzchni od parametrów szlifowania i twardości warstwy wierzchniej, zaś mikrostruktura warstwy wierzchniej wykazała istotną rolę wpływów cieplnych poprzez zmiany aż do pojawienia się tzw. białej warstwy.
EN
The paper presents the results of the research on the roughness of the toothed cog wheels and the technological characteristics of the surface layer for toothed cylindrical gear wheels. The toothed teeth with straight teeth, the modules m = 2-6 mm, the bore width b = 26-94 mm, teeth number z = 12-48 made of 40H, 45H, 12H2N4A and 20H2N4A steel with a hardness of 30-60 HRC. For grinding, the T1Q grinding wheel has the following parameters: D = 350 mm, H = 25 mm, δ = 140°, grains 99A, grain size 60–80, hardness H, structure 5, bonding V. The results showed that the surface roughness from the sanding and hardness parameters of the top layer, the microstructure of the surface layer has shown the important role of thermal effects through changes until the so-called white layer appears.
3
Content available remote Montaż koła nawrotnego w typoszeregu skrzyń biegów
PL
W artykule zaprezentowano mechatroniczne urządzenie do montażu koła nawrotnego w typoszeregu skrzyń biegów wytwarzanych w procesie produkcji seryjnej. Rozwój technologii wytwarzania w kierunku integracji w ramach CIM (Computed Integrated Manufacturing) oraz rosnące wymagania ze strony odbiorców wymuszają na producentach prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia niezbędnego poziomu jakości oferowanych wyrobów. Jedną ze zidentyfikowanych przyczyn awarii skrzyni biegów było wysunięcie się osi na skutek braku lub niewłaściwego montażu pierścienia zabezpieczającego. Fakt ten wymusił na producencie wprowadzenie działań korygujących uniemożliwiających wystąpienie w przyszłości podobnej sytuacji. Opracowane rozwiązanie pozwala na montaż w korpusie skrzyni biegów w jednej operacji zespołu koła nawrotnego składającego się z: koła zębatego, podkładek dystansowych, osi oraz pierścienia zabezpieczającego. Na konstrukcję przyrządu istotny wpływ miał sposób transportu międzyoperacyjnego w realizowanym procesie wytwarzania. W trakcie montażu skrzynia biegów zamocowana jest trwale na wózku transportowym przemieszczanym pomiędzy poszczególnymi gniazdami technologicznymi. Zastosowanie w procesie montażu opracowanego, sterowanego mikroprocesorowo urządzenia, ograniczającego do minimum udział człowieka, zapewnia pełną kontrolę nad realizacją procesu, eliminując możliwość niewłaściwego lub niekompletnego montażu, np. bez pierścienia zabezpieczającego. Pozyskana z montażu informacja o jego wyniku pozwala na dalsze efektywne wykorzystanie w sterowaniu jakością całego procesu wytwarzania.
EN
The article presents a mechatronic device for an assembly of a wheel reversing in batch production of gearboxes. The development of manufacturing technologies towards Computed Integrated Manufacturing and growing customer demands force manufacturers to ensure the required level of safety of their goods. One of the most common causes of gearbox faults is the protrusion of the axis resulting from the lack of or an improper mounting of a locking ring. The occurrence of such fault means that a producer has to introduce a set of corrective actions. The device presented in this paper enables a complex assembly of an entire reversing wheel system (including a toothed wheel, washer, axis, and locking ring) during one operation. The architecture of the device depends on how the transportation of elements looks like between operations undertaken in one production process. During the assembly, the gearbox is fixed onto the trolley and is moved from one technological slot to another one. The application of the developed device enables full control over the assembly process and guarantees the elimination of the possibility of an improper or incomplete installation of a gearbox (e.g. without locking a ring). The device is controlled through a microprocessor, which means that a human involvement is reduced to an absolute minimum. The information about the outcome of the assembly enables the device to be used for the inspection of quality of the entire assembly process.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące naprężeń kontaktowych występujących w warstwie wierzchniej zębów kół zębatych. Analizowano koła zębate występujące w rzeczywistej przekładni stosowanej w układzie napędowym ładowarek kołowych i ciągników gąsienicowych. W specjalistycznych obliczeniach inżynierskich nierównomierny rozkład obciążenia wzdłuż linii styku zębów określany jest za pomocą współczynnika KHβ. Wyznaczono wartości liczbowe tego współczynnika w zależności od klasy dokładności wykonania kół zębatych, a tym samym dokonano wartościowania stosowanej technologii w procesie obróbki wykończeniowej. W końcowej fazie pracy przeprowadzono obliczenia naprężeń kontaktowych oraz grubości filmu olejowego w strefie międzyzębnej, które umożliwiają konstruktorowi dokonanie prognozy trwałości i niezawodności zespołów napędowych na etapie projektowania z uwzględnieniem czynników technologicznych.
EN
The paper presents issues concerning the contact stresses occurring in the surface layer of the teeth of gears. We analysed the gears found in the actual gear used in the drive wheel loaders and crawler tractors. Engineering calculations of uneven load distribution along the contact line of the teeth are determined by the factors KHβ. Assigned numerical values to these factors, depending on the accuracy performance of gears, are used for evaluating the technology used in the process of finishing. The final phase of the calculations of contact stresses and oil film thickness in the area of inter tooth, taking into account technological factors, allow the designer to make predictions concerning the durability and reliability of the propulsion systems at the design stage.
PL
Zaprezentowano metodę diagonalnego frezowania kół zębatych. Wykonano analizę łańcucha kinematycznego obrabiarki obwiedniowej i opracowano zależności dla prowadzenia procesu frezowania diagonalnego. Poprawność zależności potwierdzono pracami wstępnymi w warunkach warsztatowych. Przedstawiono także wpływ parametrów skrawania na chropowatość powierzchni roboczych zębów kół frezowanych metodami diagonalną oraz konwencjonalną. Badania prowadzono na kołach w stanach nieutwardzonym (wyżarzonym) i utwardzonym (ulepszonym cieplnie). Ponadto zamieszczono wykresy zużycia frezów ślimakowych dla dwóch wykorzystywanych metod obróbki.
EN
Diagonal hobbing method for machining gear wheels is presented. Analytical review of the kinematic train of hobbing machine is carried out with particular interrelations set off in the aspect of diagonal hobbing process. Also, the effects of machining parameters on finish of tooth flanks are compared between the conventional and the diagonal methods.
6
Content available remote Praktyczne aspekty doboru materiałów konstrukcyjnych kół zębatych
PL
W artykule przedstawiono praktyczne wskazówki doboru materiału na konstrukcję kół zębatych w zależności od zastosowania koła, żądanej trwałości i możliwości technolo-gicznych. Omówiono pokrótce możliwości wykorzystania rozbudowanych bibliotek mate-riałów zawartych w popularnych programach komputerowych wspomagających projekto-wanie.
EN
In the article there were described the practical methods of choosing materials for gear teeth. There were also presented the computer programs which support projecting of those gear teeth.
PL
W niniejszym referacie autorzy podjęli próbę wykorzystania nowego układu firmy ARM oraz skanera 3D do budowy układu diagnostycznego. Ze względu na posiadane laboratorium badania były wykonywane na przekładniach walcowych. Model 3D otrzymany z badań diagnostycznych porównano z wzorcem. Analiza wyników prowadzona była przy wykorzystaniu systemu Inventor oraz Catia. Ponadto podjęto próbę zastosowania metody magnetycznej pamięci materiału do oceny stanu powierzchni.
EN
The paper presents an attempt at using ARM units and 3D scanner to build a diagnostic model. The studies were performed on cylindrical gears due to the existing laboratory conditions. As shown in [1, 2, 3], possible damages which may occur during the element cooperation are fatigue crack propagation, pitting, scoring, etc. As long as the break and scoring immediately exclude the machine from further work at once, its further use will depend on the assessment of pitting. What should be taken into account is the fact that the main aim is to obtain a digital/numerical surface model of the real object as close to the original one as possible. This was achieved by scanning the product surface. The next step resulted in obtaining a discrete object representation in the form of a point cloud (Fig. 3a). By connecting the points with lines, the triangle mesh commonly referred to as a polygonal surface was obtained (Fig. 3b). The method is laden with errors resulting mainly from the measurement precision and adjustment correctness. The wheel model obtained is compared with the model generated by means of the own processor [4]. The material magnetic memory method is used as a new tool for fast diagnosis of machine elements. The method is widely used in industry, e.g. thermal-electric industry. The authors made an attempt at applying the method to determining the surface condition of the cooperating toothed wheels.
PL
Dokonano analizy drgań własnych stanowiska do badań zmęczeniowych kół zębatych przekładni lotniczych w układzie mocy krążącej. Zaprezentowano model numeryczny stanowiska opracowany w oparciu o metodę elementów skończonych. Wyniki rozwiązania numerycznego drgań własnych zweryfikowano badaniami doświadczalnymi.
EN
Free vibration was analyzed in the aviation transmission fatigue test stand operated in circulation power system. Presented is a numeric model of the test stand as developed by means the finite element method. The free vibration numeric solution results are compared against those received from experimental tests.
PL
W pracy przedstawiono doświadczalną metody wyznaczania rozmiaru jamek pittingowych powstałych na powierzchni bocznej zęba koła walcowego. Badania przeprowadzono na stanowisku mocy zamkniętej przy wykorzystaniu skanera 3D.
EN
In the paper the experimental method for evaluation of pitting on flank cylindrical gear is presented. The experimental investigations were performed on the power-close-loop test stand using 3D scanner.
11
Content available remote The quality of cast parts of printing machines
EN
The study presents the results of metallographic examinations and mechanical tests carried out to evaluate the cast iron toothed wheel damaged during standard operation as an element of the printing machine. The research procedures were described as well as the results of investigations which enabled specification of the supplied material and evaluation in terms of its applicability in the manufacture of toothed wheel castings.
12
Content available remote Wyznaczanie naprężeń w dnach wrębów wieńca zębatego koła podatnego
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu cech konstrukcyjnych koła podatnego przekładni falowej: względnej deformacji promieniowej wjm i względnej grubości powłoki g/df oraz cech konstrukcyjnych zarysu odniesienia na wartości naprężeń w dnach wrębów międzyzębnych wieńca zębatego. W analizie stanu naprężenia zastosowano metodę elementów brzegowych (MEB).
EN
Application of the Boundary Elements Method (BEM) in the numerical analysis of the harmonic gear drive flexspline has been presented in the paper. The influence of the construction features of flexspline and the tool on the values of stresses in bottom land of a toothed wheel rim of flexspline has also been presented.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie Metody Elementów Brzegowych (MEB) w numerycznej analizie wytrzymałości zębów. Przeanalizowano wpływ cech konstrukcyjnych koła zębatego oraz cech konstrukcyjnych narzędzia na wartości naprężeń w stopie zęba koła wewnętrznie oraz zewnętrznie uzębionego. Przeprowadzono również analizę wpływu zużycia powierzchni roboczych zębów oraz parametrów protuberancji narzędzia na wartości naprężeń w ich stopach. Ponadto zastosowano MEB do wyznaczania zmian wartości sztywności zazębienia kół zębatych oraz naprężeń w dnach wrębów międzyzębnych wieńca zębatego koła podatnego przekładni falowej.
EN
Application of the Boundary Elements Method (BEM) in the numerical analysis of the strength of the wheels' gears has been presented in the paper. There has been presented the influence of the construction features of gear wheel and construction features of the tool (gear-shaper cutter) on the values of stresses in the base of an internal and external gear tooth. Analysis of the influence of wear of active faces of teeth and the influence of the construction features of protuberation on the values of stresses in their bases has also been made. Application of the BEM in the numerical analysis of the stiffness of meshing of toothed wheels and of the harmonic gear drive flexspline has also been presented in the paper.
14
PL
Uszkodzenia kół zębatych i łożysk tocznych zakłócają prawidłową pracę przekładni. W artykule przedstawiono wpływ kilku, najbardziej interesujących (z punktu widzenia eksploatacji przekładni) uszkodzeń, na zmiany sił dynamicznych w zazębieniu. Uwzględniono następujące defekty: lokalne uszkodzenie bieżni zewnętrznej łożyska tocznego, pękniecie podstawy zęba oraz częściowe wykruszenie wierzchołka zęba. Do określenia sił w zazębieniu wykorzystano model dynamiczny, którego najważniejsze parametry zidentyfikowano, ponieważ jedynie użycie takiego modelu pozwala na osiągnięcie wiarygodnych wyników.
EN
The identified model of power transmission system with toothed gear was used to determination of influence of gear elements failure on the dynamic forces in meshing. The investigations included influence following damages: local damage of external race of rolling bearing, crack of root tooth and chipping of tooth.
15
Content available remote Wyznaczanie sztywności zazębienia za pomocą MES
PL
W opracowaniu przedstawiono zastosowanie metody elementów kończonych (MES) w wyznaczaniu sztywności zazębienia kół zębatych. Celem przeprowadzonych obliczeń wstępnych jest weryfikacja zaproponowanej uproszczonej metody obliczeń oraz opracowanego modelu numerycznego koła zębatego. Uzyskane wyniki obliczeń porównano z wynikami zamieszczonymi w literaturze.
EN
Application of the Finite Elements Method (FEM) in the numerical analysis of the stiffness of meshing has been presented in the paper. The verification of proposed simplified method of calculations is the aim of conducted preliminary calculations as well as the worked out patternel of numeric toothed wheel. The got results of calculations were compared with put in literature scores.
16
PL
Przekładnia zębata wraz z zespołem napędowym i maszyną roboczą przedstawia zespół elementów generujących drgania. W artykule zaprezentowano jedną z metod ograniczania drgań przekładni zębatej, wykorzystującą zwiększenie czołowego wskaźnika zazębienia dzięki zastosowaniu zębów o podwyższonej wysokości.
EN
The paper presents model of toothed gear working in power transmission system. The model was used to simulate the influence of frontal indicator of meshing on dynamic load of toothed wheels. A frontal indicator of meshing was changed thanks to toothed wheels with higher tooth's.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z kształtowaniem charakterystyki stanu warstwy wierzchniej roboczej części zębów kół zębatych. Charakterystyka stanu warstwy wierzchniej obejmuje te cechy wewnętrzne, na które składają się naprężenia własne, zawartość austenitu szczątkowego i rozkład mikrotwardości na przekroju poprzecznym, jak również cechy zewnętrzne, które ujęte są w geometrycznej strukturze powierzchni. Rozpatruje się warstwę wierzchnią zarysu ewolwentowego zębów, ukonstytuowaną według dwóch wariantów technologicznych oraz jej odporność na zużywanie tribologiczne.
EN
In the dissertation, the questions referring to the shaping of the condition characteristics for the surface layer of working parts of toothed wheels are concerned. The condition characteristic for the surface layer includes internal features which consists of self-stresses, the content of remaining austenite and the distribution of microhardness in cross-section, as well as external features which can be described by using geometrical surface structure. Also, this work deals with the surface layer of involution profile of teeth, constituted according to two technological variants and its resistance to tribological wear.
18
PL
W artykule zamieszczono wyniki numerycznych obliczeń promieniowego przemieszczenia łożyskowania wałów kół zębatych oraz analizę możliwości kompensacji wypadkowej odchyłki linii styku zębów za pomocą mimośrodowego osadzenia łożysk.
EN
This paper presents results of numerical calculations of radial displacement of bearings deposition. This displacement is necessary for equalization load on the cog's width. Analisis of compensation resultant deviation of contact line is showed in second part this paper.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych kół zębatych z lokalnymi uszkodzeniami przeprowadzonych na stanowisku mocy krążącej. W badaniach wykorzystano analizę czasowo-częstotliwościową Wignera-Ville'a (WV). Wyniki badań wykazały, że analiza WV umożliwia identyfikację momentu wystąpienia lokalnych uszkodzeń kół, takich jak wykruszenie lub pęknięcie zęba. Analiza ta może być więc stosowana do wczesnego wykrywania lokalnych uszkodzeń w przekładniach zębatych.
EN
The paper presents results of experimental tests. Experimental data was obtained from a FZG stand. Time-frequency analysis Wigner-Ville Distribution (WV) have been applied to the detection of local fault in gears. Many types of local gear damages as tooth breaking/cracking or chipping produce localized changes in the vibration signal. Time-frequency analysis (WV) localize faults in time and therefore may be a powerful toll in detecting local gear damage at an early state.
PL
W pracy rozpatrywane są zagadnienia emisji wibroakustycznej skrzyni przekładniowej w zależności od jej struktury wewnętrznej. W badanej skrzyni przekładniowej strukturę wewnętrzną określają koła zębate będące ze sobą w ciągłym zazębieniu, sprzęgło kierunkowe i sprzęgło biegowe, wały o odległości międzyosiowej wynikającej z parametrów geometrycznych kół zębatych. Stałą odległość osi między wałami zapewnia odpowiednie łożyskowanie. Zagadnieniu temu poświęcono także fragment prezentowanej pracy.
EN
In this work were examined vibroacoustic issues for a powder shift transmission related to its internal structure. The considered transmission internal structure was defined by: constant engaged dears, direction clutch and range clutches, gear shafts located at shaft centers resulting from gear teeth geometrical data. Proper shaft bearing system is required to ensure constant distances between center lines of all shafts. This issue was covered by the presented work as well.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.