Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 209

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  threats
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available Wybrane problemy działań prewencyjnych Policji
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police.
2
Content available Selected problems of Police preventive actions
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
PL
Współczesne bezpieczeństwo powszechne to dziedzina kojarzona z szeroką gamą zagrożeń, których likwidowanie źródeł lub ograniczanie negatywnych skutków wymaga szybkich i sprawnych interwencji ratowniczych. Zapewnianie bezpieczeństwa należy do podstawowych obowiązków demokratycznych państw, które w tym celu organizują i utrzymują różnorakie podmioty ratownicze. W artykule przedstawiono analizę możliwości transgranicznego spojrzenia na problematykę zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych, jak i na całym terytorium państwa, w szczególności w zakresie możliwości podejmowania międzynarodowej współpracy w organizowaniu akcji ratowniczych (ratunkowych) z użyciem sił i środków innych państw. Głownie skupiono się na identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych i na pozostałej części terytorium państwa, w których likwidacji mogłyby być angażowane zasoby innych państw. Przedstawiono możliwe sfery i płaszczyzny współpracy ratowniczej, a także zidentyfikowano potencjalne problemy w organizowaniu działań ratowniczych oraz wskazano możliwości ich rozwiązywania.
EN
Currently societal security is an area associated with a wide range of threats, and the elimination of their sources or minimising their adverse effects requires fast and efficient rescue interventions. Ensuring security is one of basic obligations of democratic states, which organize and maintain various emergency entities for this purpose. The article presents an analysis of possibilities of a cross-border view on the issue of ensuring societal security in border areas and throughout the entire territory of a country, in particular regarding the possibility of undertaking international cooperation in organizing rescue operations using the forces and resources of other countries. The main focus was on identifying threats to societal security in border areas and on the remaining territory of countries in which the resources of other countries could be involved. Possible areas and dimensions of rescue cooperation were presented, as well as potential problems in organizing emergency operations were identified and possibilities of solving them were indicated.
4
Content available Modern-day threats for the living of believers
EN
Modern-day threats for believers comprise: fires, destruction of churches as a result of natural phenomena and natural disasters, detection of ammunition left from World War II, terrorist hazards and notifications on the destruction of churches and many others. Hazards may arise during the presence of believers and clergy in churches, cloisters, during mass religious events, pilgrimages etc. Consequently every person is obliged to become aware of hazards and to be able to rescue oneself and the others. An example of four biggest churches in Lviv presents measures undertaken to assure security to the believers, along with those which had not been deployed yet.
PL
Współczesne zagrożenia dla wierzących obejmują: pożary, zniszczenie świątyń na skutek zjawisk naturalnych i klęsk żywiołowych, wykrywanie amunicji z II Wojny Światowej, zagrożenia terrorystyczne oraz zawiadomienia o zniszczeniach świątyń i wiele innych. Niebezpieczeństwa mogą powstać podczas pobytu wierzących i duchowieństwa w świątyniach, klasztorach, podczas masowych wydarzeń religijnych, pielgrzymek itp. Dlatego obowiązkiem każdej osoby jest uświadomienie sobie niebezpieczeństw oraz umiejętność uratować siebie i innych. Przykład czterech największych świątyń we Lwowie pokazuje środki podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa wierzącym, a także te, które jeszcze nie zostały wdrożone.
PL
Żyjemy w świecie wielkich możliwości, ale i wielkich wymagań. Panuje bowiem powszechna zgoda, że XXI w. będzie wiekiem kultury. Ważnym elementem globalizacji społecznej jest globalizacja kultury. Proces ten powinien być rozumiany jako tworzenie się różnorodnych zależności i powiązań pomiędzy społeczeństwami i ich kulturami. Globalizacja kultury niesie ze sobą zmianę wartości i norm, zachwianie pamięci społecznej, spłycenie kultury. Dziś kultura to kultura konsumpcyjna, jej twórcą jest świat mediów i Internetu. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej wpływu globalizmu kulturowego na bezpieczeństwo człowieka. Autor jest przekonany, że globalizm kulturowy najbardziej wpływa na zagrożenia osobowościowo-społeczne człowieka. Ważną jego częścią jest opis bezpieczeństwa personalnego, w którym znacząco rolę odgrywa podmiotowość człowieka, wolność i odpowiedzialność zagrożeń kulturowych.
6
Content available Cultural globalization and human security
EN
We live in a world of great opportunities, but also of boundless demands. It is generally agreed that the 21st century would be a century of culture. Globalization of culture is an important element of social globalization. This process should be understood as a formation of various relationships and dependencies between societies and their cultures. Globalization of culture entails a change in values and norms, a disturbance of social memory, and shallow culture. Presently culture has become a consumer culture, and it is created by the world of media and the Internet. The article is an important voice in a wider discussion on the impact of cultural globalism on human security. The author is convinced that cultural globalism to the greatest extent affects human personality and social hazards. An important part of it is the description of personal security, in which human subjectivity, freedom and responsibility of cultural threats play a significant role.
PL
Żyjemy w świecie wielkich możliwości, ale i wielkich wymagań. Panuje bowiem powszechna zgoda, że XXI w. będzie wiekiem kultury. Ważnym elementem globalizacji społecznej jest globalizacja kultury. Proces ten powinien być rozumiany jako tworzenie się różnorodnych zależności i powiązań pomiędzy społeczeństwami i ich kulturami. Globalizacja kultury niesie ze sobą zmianę wartości i norm, zachwianie pamięci społecznej, spłycenie kultury. Dziś kultura to kultura konsumpcyjna, jej twórcą jest świat mediów i Internetu. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej wpływu globalizmu kulturowego na bezpieczeństwo człowieka. Autor jest przekonany, że globalizm kulturowy najbardziej wpływa na zagrożenia osobowościowo-społeczne człowieka. Ważną jego częścią jest opis bezpieczeństwa personalnego, w którym znacząco rolę odgrywa podmiotowość człowieka, wolność i odpowiedzialność zagrożeń kulturowych.
EN
Currently societal security is an area associated with a wide range of threats, and the elimination of their sources or minimising their adverse effects requires fast and efficient rescue interventions. Ensuring security is one of basic obligations of democratic states, which organize and maintain various emergency entities for this purpose. The article presents an analysis of possibilities of a cross-border view on the issue of ensuring societal security in border areas and throughout the entire territory of a country, in particular regarding the possibility of undertaking international cooperation in organizing rescue operations using the forces and resources of other countries. The main focus was on identifying threats to societal security in border areas and on the remaining territory of countries in which the resources of other countries could be involved. Possible areas and dimensions of rescue cooperation were presented, as well as potential problems in organizing emergency operations were identified and possibilities of solving them were indicated.
PL
Współczesne bezpieczeństwo powszechne to dziedzina kojarzona z szeroką gamą zagrożeń, których likwidowanie źródeł lub ograniczanie negatywnych skutków wymaga szybkich i sprawnych interwencji ratowniczych. Zapewnianie bezpieczeństwa należy do podstawowych obowiązków demokratycznych państw, które w tym celu organizują i utrzymują różnorakie podmioty ratownicze. W artykule przedstawiono analizę możliwości transgranicznego spojrzenia na problematykę zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych, jak i na całym terytorium państwa, w szczególności w zakresie możliwości podejmowania międzynarodowej współpracy w organizowaniu akcji ratowniczych (ratunkowych) z użyciem sił i środków innych państw. Głownie skupiono się na identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych i na pozostałej części terytorium państwa, w których likwidacji mogłyby być angażowane zasoby innych państw. Przedstawiono możliwe sfery i płaszczyzny współpracy ratowniczej, a także zidentyfikowano potencjalne problemy w organizowaniu działań ratowniczych oraz wskazano możliwości ich rozwiązywania.
EN
The article analyzes the features of the banking systems in Ukraine and Poland. The main factors influencing the dynamics of the banking sector in Ukraine are systematized. A retrospective analysis of the banking system’s formation shows that during this period it experienced 4 crises, the catalysts of which are both external and internal factors. The mechanism of functioning of the National Bank of Ukraine’s (NBU) banking supervision system is considered in detail, in particular, the mechanism of control over the functioning of the country's banking system, identification of risks in the activities of banking institutions (CAMELSO rating, determination of early response indicators, etc.). The main achievements of the Ukraine’s banking system in 2019 in terms of seven strategic goals are considered, and the directions for future work are outlined. In order to follow the positive useful experience of Poland, the main stages of the country’s banking system formation are analyzed. Much attention is paid to the aspect of consolidation of bank capital from Polish owners. Due to these actions, it was possible to achieve a significant increase in the volume of banking services in the country and the growth of the banking system as a whole. There is also a significant disparity in the amount of the minimum authorized capital in the banks of Poland and Ukraine and it is proposed that they should reduce the minimum amount of authorized capital for the banks of Ukraine.
PL
W artykule przedstawiono analizę cech systemu bankowego na Ukrainie i w Polsce. Usystematyzowano główne czynniki wpływające na dynamikę sektora bankowego na Ukrainie. Dokonano retrospektywnej analizy formowania się systemu bankowego i stwierdzono, że w tym okresie doszło do czterech kryzysów, których katalizatorami są zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Szczegółowo rozpatrzono mechanizm funkcjonowania w systemie nadzoru bankowego NBU, w szczególności mechanizm kontroli nad funkcjonowaniem systemu bankowego kraju, oraz wskazano rodzaje ryzyka w działalności instytucji bankowych (rating CAMELSO, określenie wskaźników wczesnego reagowania itp.). Uwzględniono główne osiągnięcia ukraińskiego systemu bankowego w 2019 r. w zakresie siedmiu celów strategicznych oraz nakreślono kierunki prac na 2020 r. Aby prześledzić pozytywne, użyteczne doświadczenia Polski, przeanalizowano główne etapy tworzenia systemu bankowego w kraju. Wiele uwagi poświęca się takiemu aspektowi, jak konsolidacja kapitału bankowego od polskich właścicieli. Dzięki tym działaniom udało się osiągnąć znaczący wzrost wolumenu usług bankowych w kraju oraz wzrost całego systemu bankowego. W bankach Polski i Ukrainy występuje również znaczna dysproporcja w wysokości minimalnego kapitału zakładowego i proponuje się, aby banki te obniżały minimalną wysokość kapitału zakładowego dla banków Ukrainy.
PL
W pracy poddano analizie metodologię określania przynależności do infrastruktury krytycznej. Wykaz sektorów określa ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Krótko omówiono dwie awarie infrastruktury krytycznej. Podano kryteria kwalifikacji do infrastruktury krytycznej. Odniesiono się do elementów ochrony infrastruktury krytycznej. Na przykładzie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę szczegółowo przedstawiono kryteria identyfikacyjne. Podsumowaniem rozważań naukowych jest określenie strategii zrównoważonego systemu wodociągowego
EN
In the article the methodology for determining the belonging to the critical infrastructure was analyzed. The list of sectors is determined by the regulation of crisis management. Two failures of critical infrastructure were briefly discussed. Qualification criteria for critical infrastructure were given. Reference was made to the elements of critical infrastructure protection.On the example of the collective water supply system, identification criteria was presented in detail. A summary of the scientific consideration is to identify strategies for sustainable water supply system.
10
Content available Threats in cyber safety - outline of the problem
EN
Currently, the industry is called as Industry 4.0, Internet of Things, Industrial Internet of Things, where devices, machines, information, organizations and people are connected to the network. Every day meet new solutions for Industry 4.o can be met, but in parallel with these solutions there are also threats in the field of security of industrial networks. Such threats have been called cyber-attacks or cyber threats. Cybersecurity is the global name of a field aimed at counteracting all types of threats on the web. Cybersecurity is to raise awareness, inform, control and introduce solutions to counteract cyber threats. Enterprises, organizations dealing with the promotion of Industry 4.0, IoT, IIoT, form the appropriate groups, departments, companies whose goal is to counteract all types of cyber-attacks. At present, the thesis can be formulated that cybersecurity of the broadly understood network is more important than the implementation of Industry 4.0. The publication will attempt to present the threats that cybersecurity enterprises must face and the ways and methods to counter them.
11
Content available remote Zagrożenia w strefie przygranicznej na przykładzie Zgorzelca i Goerlitz
PL
Zagrożenia pojawiające się w strefach przygranicznych, swoją specyfikę przejawiają pod aspektem sposobów reagowania i współpracy a także częstotliwością ich występowania. Do najbardziej charakterystycznych zaliczyć można powodzie, ponieważ żywioł w swojej istocie nie zna granic, a także epidemie które stają się coraz powszechniejszym niewidzialnym wrogiem człowieka. Swobodny przepływ pomiędzy państwami jest czynnikiem determinującym zachowania o charakterze przestępczym.
EN
Threats appearing in border areas, show their specificity in the aspect of ways of reacting and cooperation, as well as the frequency of their occurrence. A characteristic example of treat that, in essence knows no borders is flood, as well as epidemics which are more popular and invisible enemy of man. Free movement between states is a determining factor organised crime.
EN
The study analyzes the management of the borders of the European Union as a factor having a significant impact on improving the security of Member States. Legal regulations regulating the external borders of the Schengen Group, treated as land and sea borders as well as airports and seaports of the parties to the Schengen Convention are indicated, provided that these borders are not external borders that formally form borders. The role of entities supporting border traffic management in the European Union is described. In addition, an analysis of documented attempts to illegally cross the external borders of the EU and the borders of countries associated with the Schengen area between border control visits was made, indicating potential threats in this area.
PL
Żywność oprócz składników odżywczych może zawierać także substancje, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. Przykładem takiego zagrożenia jest obecność w produktach spożywczych metali ciężkich. Zanieczyszczenia te należy zaliczyć do skażeń chemicznych powstałych w wyniku różnych procesów naturalnych, przetwórczych, migracji oraz przypadkowych skażeń. Metale ciężkie uznaje się obecnie za jedne z najgroźniejszych zanieczyszczeń środowiska człowieka. Do najbardziej toksycznych należy kadm, ołów, rtęć oraz arsen. Pierwiastki te odznaczają się najwyższym współczynnikiem kumulacji. W artykule przedstawiono dane literaturowe na temat zawartości metali ciężkich w niektórych podstawowych produktach spożywczych (warzywach i owocach, artykułach pochodzenia zwierzęcego: mleku, mięsie oraz rybach). Dodatkowo na podstawie raportów RASFF dokonano analizy występowania zagrożeń chemicznych w żywności z uwzględnieniem tendencji oraz częstotliwości ich zgłaszania w analizowanym okresie.
EN
In addition to nutrients, food also contains substances that can pose health risk. Heavy metals are one such threat. These impurities should be classified as chemical contamination resulting from various natural, processing and migration processes as well as accidental contamination. Heavy metals are currently one of the most dangerous environmental pollutants. The most toxic include cadmium, lead, mercury and arsenic. These elements have the highest accumulation coefficient. The article presents results of heavy metal content in some basic food products (vegetables and fruits, products of animal origin - milk, meat, fish). Additionally, based on RASFF reports, an analysis of the occurrence of chemical hazards in food was made taking into account trends and the frequency of reporting them in the analyzed period.
PL
Odpady medyczne generowane są głównie przez szeroko rozumiane placówki ochrony zdrowia, lecznice weterynaryjne, instytuty badawcze, przemysł farmaceutyczny i laboratoria. Problem odpadów medycznych dotyka coraz większą grupę społeczeństwa, wynika to z faktu specyficznych warunków ich unieszkodliwiania i składowania. Odpady medyczne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) zalicza się do grupy odpadów niebezpiecznych, gdyż stwarzają możliwość skażenia epidemiologicznego patogenami i bakteriami chorobotwórczymi, jak również z uwagi na możliwość skażenia środowiska substancją niebezpieczną. Przedstawiono klasyfikację i właściwości odpadów medycznych. Omówiono stan prawny w zakresie ich utylizacji oraz przedstawiono możliwości skażenia środowiska substancjami chemicznymi w wyniku termicznego ich przetwarzania. Wykazano negatywne oddziaływanie produktów termicznej utylizacji na zdrowie człowieka.
EN
A review, with 66 refs., of origin, storage, treatment and methods for utilization of med. wastes. Legal problems, environmental hazards and statistical data were also taken into consideration.
PL
Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz… [44] Tematyka zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, coraz częściej popularyzowana w świecie biznesu, nadal stanowi dość mało rozpoznany obszar działalności polskich przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł porusza ważką kwestię promocji zdrowia w miejscu pracy jako czynnika zwiększającego efektywność pracy oraz jego wpływ na osiąganie wysokiej jakości produktu. Publikacja omawia znaczenie postawy prozdrowotnej i sposobów jej kształtowania w przemyśle jachtowym na przykładzie pracy formierza-laminiarza. Uszczegółowionej analizie poddana zostaje kwestia zmniejszania uciążliwości i szkodliwości czynników występujących podczas naprawy błędów powstających w procesie laminowania jachtu. Artykuł wieńczą propozycje możliwych do wdrożenia aktywności prozdrowotnych zarówno w pracy, jak i poza miejscem pracy. Publikacja wchodzi w skład cyklu prezentującego różne aspekty zarządzania procesowego w przemyśle stoczni jachtowych. Artykuł koncentruje się na procesie zarządzania kapitałem ludzkim w świetle orientacji prozdrowotnej.
EN
Noble health, no one will find out how you taste, until you break...1 The subject of employee health and safety is increasingly popularized in the business world, it is still a relatively unknown area of activity of Polish enterprises. This article addresses the important issue of health promotion in the workplace as a factor in increasing work efficiency and its impact on achieving high quality product. The publication discusses the importance of pro-health attitude and methods of its formation in the yacht industry on the example of the work of a laminator. The issue of reducing the nuisance and harmfulness of factors occurring during the repair of errors arising in the process of laminating a yacht is subjected to a detailed analysis. The article ends with a proposal of health-promoting activities that can be implemented both at work and outside work. The publication is part of a cycle presenting various aspects of process management in the yacht shipyard industry. The article focuses on the process of human capital management in the light of health orientation.
16
Content available remote Pojęcie ryzyka – zagrożenie i szansa
PL
Ryzyko wiąże się z działaniem, którego efekt możliwy jest do skwantyfikowania za pomocą miary prawdopodobieństwa i skutków. W pracy zaproponowano nowe podejście do ryzyka z uwzględnieniem zagrożeń (zdarzenia niepożądane) i szans (zdarzenia pozytywne). Zaproponowano wykorzystanie metody Bow Tie, zarówno do analizy zagrożeń, jak i szans. Wskazano strategie reakcji na ryzyko związane z zagrożeniami i szansami. W temacie pracy odniesiono się do aktualnych standardów zarządzania ryzykiem. Zagrożenia zwiększają ryzyko, a szanse je zmniejszają. Zależność między szansami a zagrożeniami może być określona poprzez różnicę ryzyka. Zaprezentowano zmodyfikowaną formułę ryzyka i na jej podstawie opracowano nową matrycę. Dla pokazania zalet metody przedstawiono przykład aplikacyjny. Końcowy fragment pracy dotyczy badań ankietowych na temat postrzegania zagrożenia i szansy w przedsiębiorstwie wodociągowym i jego otoczeniu zewnętrznym. Treść pracy potwierdza znany paradygmat, że niewykorzystane szanse stają się zagrożeniami.
EN
Risk is associated with an action whose effect can be quantified using a measure of probability and effects. The paper proposes a new approach to risk, using threats and opportunities. The Bow Tie method has been proposed for threat and opportunity analysis. Strategies for responding to risks related to threats and opportunities were indicated. The subject of the work refers to current risk management standards. Threats increase risk and opportunities reduce it. The relationship between opportunities and threats can be determined by the risk difference. A modified risk formula was presented and a new matrix was developed based on it. To show the advantages of the method an application example is shown. The final fragment of the thesis concerns surveys on the perception of threat and opportunity in a water supply company and its external environment. The content of the work confirms the well-known paradigm that missed opportunities become threats.
PL
W artykule przeanalizowano warunki pracy kierowcy oraz występujące zagrożenia. Zagrożeniom nadano wagi dotyczące prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz potencjalnych skutków.
EN
The article analyses drivers’ working conditions and the hazards involved. Threats were given significance according to their likelihood and potential consequences. The test results were extended to include the proposed preventive measures.
PL
Ciężar zapewnienia bezpieczeństwa publicznego leży na wielu wyspecjalizowanych instytucjach. W Rzeczypospolitej Polskiej funkcję tę realizują w szczególności: Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Ochrony Państwa, Żandarmeria Wojskowa, straże miejskie (gminne). Przyjmując, że dążenie do zrozumienia prawdy i przekazywanie mądrości z pokolenia na pokolenie jest szczególnie wzniosłą działalnością człowieka oraz dostrzegając wielką rolę nauki w tworzeniu cywilizacji, określa się dogmaty funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz prowadzenia działalności naukowej. Na skutek tego uczelnie oraz inne instytucje badawcze przeprowadzają misję o szczególnym znaczeniu dla państwa, windują jednocześnie niekwestionowany wkład w oryginalność gospodarki oraz przyczyniają się do rozwoju kultury, a dodatkowo współkształtują kanony obowiązujące w życiu publicznym. Misją niniejszej publikacji jest aproksymacja czytelnikowi występujących teorii i definicji dotyczących potrzeby szkolenia online w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
EN
The duty of ensuring the public safety lies on many specialized institutions. In the Republic of Poland this function, in particular, is fulfilled by the following institutions: Police, Border Guard, the Internal Security Agency, State Security Services, Military Police , municipal guards (commune). Assuming that the aspiration to find the truth and to hand the knowledge down from generation to generation is the particularly important human activity and noticing the fundamental .role of science in creating civilizations, the principles of higher education and scientific activity are determined. Because of that, the universities and other research institutions carry out the mission of the particular importance for the state. They also have the indisputable contribution to the development of culture and innovation of the economy, as well as they are co-shaping the standards being applicable in the public life. The intention of the paper is to introduce the theories and definitions dealing with the necessary online training concerning the public safety.
PL
Cel publikacji obejmuje opis i eksplanację zasadniczych problemów dotyczących utrzymania i doskonalenia zdolności obronnych Polski w aspekcie nowych wyzwań i zagrożeń. Współcześnie działania w tym zakresie realizuje się w ramach jej systemu bezpieczeństwa narodowego. Zasadnym było przyjęcie założenia, że efektywność tych działań może być ograniczona, niezależnie od adekwatnej identyfikacji zagrożeń i wyzwań, jak również podjęcia celowych działań organizacyjnych. Determinantami powyższego są, zarówno zidentyfikowane w artykule słabe strony rozwiązań organizacyjnych w Polsce, jak i czynniki zewnętrzne, w szczególności wynikające ze zmian sytuacji międzynarodowej. Dodatkową wartość dodaną uzyskano stosując szerokie podejście do badań podjętej problematyki – w szczególności poprzez analizę obejmującą zarówno piśmiennictwo, jak i dokumentów strategicznych w zakresie bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego oraz obronności, a ponadto uwzględniając, wraz z czynnikami o charakterze polityczno-militarnym, także różnorodne czynniki i konteksty: ochronne, gospodarcze i społeczne.
EN
The purpose of the publication includes the description and exploration of fundamental problems in the scope of maintaining and improving Poland's defense capabilities in the aspect of new challenges and threats. Nowadays, activities in this area are implemented as part of its national security system. It was reasonable to assume that the effectiveness of these activities may be limited, regardless of the adequate identification of threats and challenges, as well as the taking of purposeful organizational measures. The determinants of the above are both the weaknesses of organizational solutions in Poland identified in the article, as well as external factors, in particular those resulting from changes in the international situation. Additional added value was obtained by using a broad approach to researching the issues taken up - in particular by analysing both literature and strategic documents in the field of national security, national security and defense, and also taking into account various protective, economic and social factors and contexts - together with factors of a political and military nature.
EN
The results of a literature review show that there is an undeniable link between the working conditions connected with the existence of threats in a form of harmful, dangerous (mechanical) or strenuous factors and the employees’ health condition determining the level of their ability to continue their work. It is necessary to shape the employee’s working environment in an appropriate way by eliminating or minimising the threats related to the work process (in accordance with the binding norms) in order to prevent the existence of any health problems or such undesirable events as accidents at work. Thus, the issue concerning the influence of elimination or limitation of threats connected with the existence of harmful, dangerous (mechanical) and strenuous factors in the work process on the level of employment in the hazardous conditions considering the prevention of early leave from the performed work is becoming an important and current research problem. Therefore, in this article, the attempt was made to present the dependencies between the level of considered employment and the factors affecting the level of acceptable occupational risk. The econometric modelling, which uses cross-section-time data, was applied. Moreover, the analysis showing the changes in shaping considered variables was performed. The presented information refers to Polish regions and was taken from the publications of CSO (Statistics Poland) covering the period 2011 - 2017.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.